När behövs inte bygglov?

Det finns ett antal undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus.

Du kan i vissa fall få bygga friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga upp till två takkupor utan lov. Du behöver inte heller bygglov när du ska anordna en skyddad uteplats eller bygga ett skärmtak eller en friggebod, om de har vissa mått, enligt PBL, 9 kap. 4§ och 4a – e §.

Ändra färg på hus och byta tak

Du behöver inget bygglov för att måla om ett en- eller tvåbostadshus, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär, och om inte kommunen har beslutat annat i detaljplanen för området, eller i föreskrifter eller andra bestämmelser. Du bör därför kontakta kommunens byggnadsnämnd för att höra vad som gäller i ditt fall.

Friggebod

Du behöver inte bygglov för att i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra eller bygga till en komplementbyggnad (friggebod) och som tillsammans med andra komplementbyggnader på tomten inte överstiger 15,0 kvadratmeter.

Komplementbostadshus

Du behöver inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus uppföra eller bygga till en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus (attefallshus) om byggnadsarean uppgår till högst 25,0 kvadratmeter tillsammans med övriga komplementbyggnader som har uppförts på tomten enligt samma bestämmelse. Däremot måste du göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd och invänta ett startbesked från byggnadsnämnden innan sådana arbeten får påbörjas.

Tillbyggnad

Du behöver inte bygglov för att göra en tillbyggnad om högst 15,0 kvadratmeter, till ett en- eller tvåbostadshus. Däremot måste du göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd och invänta ett startbesked från byggnadsnämnden innan arbete får påbörjas.

Takkupor

I vissa fall behöver du inte bygglov för att antingen bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som saknar takkupor, eller bygga ytterligare en takkupa på ett en- eller tvåbostadshus som redan har en takkupa. Beroende på det tekniska utförandet kan du behöva göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta startbesked innan arbetet får påbörjas.

Ytterligare bostad

Du behöver inte heller bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Däremot måste du göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd och invänta ett startbesked från byggnadsnämnden innan arbetet får påbörjas.

Bygglov kan ändå krävas

I vissa fall kan det trots detta ändå krävas bygglov för dessa åtgärder om kommunen angivit det i en detaljplan eller för vissa typer av områden enligt PBL. Du bör därför alltid kontakta kommunen för besked om du behöver bygglov eller ej innan du påbörjar några byggnadsarbeten inom tomten.

Anmälan till kommunen

Även om det inte krävs bygglov kan du vara tvungen att göra en anmälan och avvakta ett startbesked från kommunens byggnadsnämnd innan något arbete får påbörjas. Du får i så fall inte heller ta en byggnad i bruk innan du också har fått ett slutbesked från kommunen, när arbetet är klart. Du bör därför alltid kontakta byggnadsnämnden i kommunen för att höra om du behöver göra någon anmälan innan arbetet påbörjas.

Senast granskad: 2017-05-11 Informationsansvarig:
Boverket