Inget bygglov behövs för friggebodar

En friggebod är en mindre komplementbyggnad som inte kräver bygglov. Även om du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden (dom från Regeringsrätten, RÅ 1994 ref.73 och 1 kap 3 § plan- och byggförordningen (2011:338) )..

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.

Sedan den 2 juli 2014 är det dessutom tillåtet att uppföra ett så kallat Attefallshus på max 25.0 kvadratmeter utan bygglov, men med krav på anmälan och startbesked.

Medgivande från grannar

Om du vill placera din friggebod närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov hos byggnadsnämnden i din kommun. Vid liknande placering nära gräns mot allmän platsmark krävs godkännande av kommunen och om det finns en kommunal gata på andra sidan gränsen krävs alltid bygglov (klarlagt i Mark- och miljööverdomstolen, P 105-13).

Användningsområde

Friggeboden kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu och båthus. Det viktiga är att det är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.Friggeboden får inte användas som en självständig bostad.

Får en friggebod se ut hur som helst?

Friggeboden ska ha en lämplig form och färg. 

Planbestämmelser

Rätten att uppföra en friggebod begränsas generellt inte av några planbestämmelser. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.I områden som utgör värdefulla miljöer får dock kommunen föreskriva bygglovsplikt även för friggebodar.

Strandskydd

Om du bygger närmare hav, sjö eller vattendrag än 100 meter och i vissa fall 300 meter, krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Kontakta byggnadsnämnden för mer information.

Kontakta byggnadsnämnden i din kommun innan du börjar bygga. De kan svara på om du får uppföra en friggebod på den plats och på det sätt som du har tänkt dig.

Senast granskad: 2017-02-02 Informationsansvarig:
Boverket