Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
373
Senast inloggad:
2015-12-23 10:20
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2014-02-06 14:03
i diskussionen Orolig för asbest
Arbetsmiljöverket har bra information gällande asbest på sin hemsida. Enligt följande information är det inte ovanligt att asbest kan finnas i ventilationskanaler: http://www.av.se/teman/Asbest/Har_finns/ Här finns information om på vilket sätt du som privatperson får hantera asbest som eventuellt kan finnas i dina ventiler. http://www.av.se/teman/Asbest/Privatpersoner/

[Innehållet redigerades senast 2014-02-06 14:12]

Visa svaret Anmäl
2014-02-06 13:53
Om du varit vårdslös i ditt val av hantverkare eller val av åtgärd du valt att göra i din bostadsrätt så skulle du kunna bli ersättningsskyldig, om din granne kan bevisa att du av vårdslöshet (eller genom uppsåt) orsakat hen den skada hen fått. Kan grannen bevisa att det är dina hantverkare som varit vårdslösa, då kan de bli skadeståndsskyldiga eller skyldiga att åtgärda skadan utan kostnad. Samma sak beträffande din ersättningsskyldighet om din granne eller din förening kan visa att du orsakat grannens skada genom att inte sköta ditt underhållsansvar och se till att din lägenhet är i gott skick eller om du inte åtgärdar de skador som uppstår i din lägenhet, eller anmäler till föreningen fel och brister som ligger på föreningens ansvar så snart som möjligt. Detta regleras dels i bostadsrättslagen 7:12§: "Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler. För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom 1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller 2. vårdslöshet eller försummelse av a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst, b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten. Om skadan gäller "brand- eller vattenledningsskada så svarar du som bostadsrättshavare endast om skadan uppkommit genom din egen vårdslöshet eller försummelse, eller vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till ditt hushåll eller som besöker dig som gäst, någon annan som du har inrymt i lägenheten, eller någon som för din räkning utför arbete i lägenheten. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM Och dels i skadeståndslagen 2:1§ där det står att "Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan" och 2:2 där det står "Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan" http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720207.htm Sammanfattningsvis som jag tolkar din beskrivning gäller följande: Om det är en vattenledningsskada så skulle du kunna bli ansvarig om dina hantverkare varit försumliga eller vårdslösa. Är det ingen vattenledningsskada utan en vattenskada på de rör som ej är stamledningar, så kan du bara bli skadesåndsskyldig om du själv varit vårdslös eller försumlig.

[Innehållet redigerades senast 2014-02-06 13:55]

Visa svaret Anmäl
2014-01-27 14:36
i diskussionen Elproblem
Vid prövning av dolda fel får man göra en idividuell prövning i varje enskilt fall. Jag vågar mig inte på en gissning hurvida problemet med din golvvärme skulle bedömas som ett dolt fel eller något du borde ha upptäkt vid en ordentlig undersökning. Inte heller hur man skulle bedöma den trasiga termostaten. Var den möjlig att upptäcka vid en undersökning eller ej? Utlovas bara komfortvärme och du får komfortvärme kan jag inte se att det skulle vara ett fel.

Visa svaret Anmäl
2014-01-27 08:33
De ursprungliga insatserna brukar räknas ut i förhållande till lägenheternas storlek, läge i huset, planlösning mm. Ändrar man i planslösningen mellan lägenheterna så kan det innebära att principen för hur insatserna är fördelade inte längre stämmer, vilket i sin tur kan göra att inte heller avgifterna stämmer utifrån den gamla beräkningsgrunden. Det är styrelsen som beslutar om avgifterna till föreningen, om inte era stadgar säger något annat. Oftast hänger avgifterna till föreningen ihop med insatserna. Om insatserna ska ändras måste föreningsstämman besluta om detta. Om beslutet medför en rubbning av de inbördes förhållanden mellan insatserna så måste detta beslutas på en stämma med tvåtredjedelsmajoritet. Detta enligt Bostadsrättslagen 9:13,16§§ http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM Skatterättsliga reglerna vid köp och försäljning av bostadsrätt hittar du på Skatteverkets hemsida: http://www.skatteverket.se/download/18.3684199413c956649b56449/1360748619901/321.12.pdf Beträffande bygglov kan du kontakta byggnadskontoret i din kommun för närmare information.

Visa svaret Anmäl
2014-01-22 14:06
i diskussionen Elproblem
Det du kan klaga på när du köpt en bostadsrätt är dolda fel, alltså sådana fel som ska ha funnits i bostaden redan när du köpte den men inte gått att upptäcka vid en noggrann besiktning. Du ska heller inte ha behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion. Det ligger ett stort ansvar på dig som köpare att du ska ha uppfyllt din undersökningsplikt för att felet ska räknas som dolt. Felet måste alltså ha funnits vid köptillfället, inte varit möjligt att upptäcka, inte ha varit förväntat, eller avvika från uppgifter som säljaren särskilt har lämnat. Om dessa kriterier är uppfyllda kan du rikta dina krav pga felen till säljaren, om det inte gått mer än två år sedan du köpte den. Köplagen har nämligen en gräns för reklamation som är två år om ni inte avtalat om något annat. Du kan läsa mer om detta på följande sida: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/Dolda-fel/

[Innehållet redigerades senast 2014-01-22 14:11]

Visa svaret Anmäl
2014-01-22 13:49
i diskussionen Störande ljud
Det är fastighetsägaren som har ett ansvar att se till att bostaden är i ett sådant skick att den uppfyller gällande normer och standarder för boendemiljö. Men det är också verksamhetsutövaren som alstrar bullret som har ett primärt ansvaret för att störningarna upphör. Om ni inte får något gehör för era synpunkter så kan ni vända er till miljöförvaltningen i er kommun för vidare hjälp. Om störningen är så allvarlig att den kan ses som ett hinder från att utnyttja lägenheten fullt ut kan ni ha rätt till nedsättning av årsavgiften.

[Innehållet redigerades senast 2014-01-22 13:50]

Visa svaret Anmäl
2014-01-22 09:38
i diskussionen Badrumsproblematik
Om föreningen brister i sin underhållsskyldighet eller på annat sätt hindrar dig från att utnyttja lägenheten fullt ut kan du ha rätt till självhjälp mot ersättning i vissa fall, och rätt till nedsättning av årsavgiften om föreningen är vårdslös eller försumlig. Huruvida ditt problem kan betraktas som en sådan brist och ge er rätt till nedsättning av avgiften kan jag inte bedöma. Om ni inte kan komma överens med föreningen kan ni ansöka om medling i Hyresnämnden. Hyresnämnden kan medla i samtliga bostadsrättstvister som inte pågår hos kronofogdemyndigheten eller i allmän domstol. Du hittar info om detta på följande sida: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/

[Innehållet redigerades senast 2014-01-22 10:03]

Visa svaret Anmäl
2014-01-10 15:16
För att kunna svara på din fråga behöver du precisera exakt vad är det frågan handlar om. Vad har planlösningen som varit likadan sedan 70-talet med godkännande av den nya köparen som föreningsmedlem att göra? Köparen skall ansöka om medlemsskap i föreningen omedelbart efter förvärvet. Om den nya medlemmen inte blir godkänd t ex för att man tidigare haft problem att betala hyra eller avgifter för sitt boende är det viktigt att detta meddelas så snart som möjligt.

Visa svaret Anmäl
2014-01-10 14:47
i diskussionen Reklamation av lägenhet
Om inte mäklaren vill eller kan intyga att fönstren var oskadda vid visningen, så kan ni inte tivnga hen att göra detta. Däremot ska ni få en förteckning över spekulanter och bud när mäklarens uppdrag är slutfört. Kanske kan någon av dem hjälpa er att intyga att fönstren ej var skadade vid visningen.

Visa svaret Anmäl
2013-12-29 11:26
På följade sida finns en bra beskrivning hur du ska mäta boarean, även då det är en våning med sluttning. http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc800064538/38905_del4.pdf Även fastighetsmäklarinspektionen har bra information på sin hemsida. http://www.fmi.se/Sve/Filer/S%C3%A5%20m%C3%A4ter%20du%20din%20bostad.pdf Men för att få en exakt mätning kan man behöva anlita en bostadsmätare utbildad enligt svensk standard. På http://www.sis.se/tema/personcertifiering hittar du certifierade mätare.

[Innehållet redigerades senast 2013-12-29 11:28]

Visa svaret Anmäl
2013-12-17 10:22
Det finns fyra plikter som en bostadsrättsförenings styrelse och dess medlemmar ska följa. Det är lydnadsplikt till stämmans instruktioner, bostadsrättslagen och föreningens stadgar, vårdplikt beträffande föreningens beslut, lojalitetsplikt mot föreningen som helhet och tystnadsplikt. Styrelseledamöterna kan bli skadeståndsskyldiga om de sprider uppgifter som kan vålla föreningen ekonomisk skada. Det är i så fall föreningsstämman som fattar beslut om föreningen ska väcka talan om skadestånd mot någon. Även enskild medlem kan väcka talan. Ofta anses det inte lämpligt att hela underhållsplanen delges alla medlemmar, men däremot är det viktigt att kontinuerligt informera om hur styrelsen bedömt olika underhållsåtgärder i fastigheten och inom vilken tidsram det kan tänkas åtgärdas. Om det skulle kunna skada föreningen att styrelsen lämnar över hela underhållsplanen till en presumtiv köpare så skulle de alltså kunna bli skadeståndskyldiga, under förutsättning att föreningen eller enskild medlem väcker talan i domstol.

Visa svaret Anmäl
2013-12-11 13:53
i diskussionen Vems ansvar?
Hej! För att kunna reklamera fel i en bostadsrätt, så krävs det dels att man reklamerar, klagar på felet inom 2 år, som är den tid man enligt köplagen kan reklamera ett bostadsrättsköp. Om ni inte avtalat om längre reklamationsfrist. Dels krävs det att felet är dolt, dvs inte hade varit möjligt att upptäcka vid en noggrann undersökning, ej förväntat och/eller avviker från uppgifter som säljaren har lämnat. För övrigt är det svårt att se hur din granne skulle kunna kräva dig på ersättning för en skada som den tidigare ägarens hantverkare orsakat i hens lägenhet. Om du av uppsåt eller vårdslöshet orsakar någon en sak eller personskada kan du bli skadeståndsskyldig för det du gör, men inte för någon annans fel. Att hantverkaren gått i konkurs spelar ingen roll. Det är först om du varit vårdslös eller underlåtit att sköta ditt inre underhåll och det orsakar en skada hos grannen, i trossbotten eller någon annan del av fastigheten som du kan bli skadeståndsskyldig. Be grannen kontakta sitt försäkringsbolag och se vilken ersättning hen kan få därifrån. Jag antar att även du varit i kontakt med ditt. I annat fall kan det vara bra för att höra om det eventuellt utgår ersättning därifrån.

Visa svaret Anmäl
2013-12-11 12:55
Normalt sett ansvarar föreningen för fasaden och har du fått föreningens tillstånd att sätta upp en parabol och du gjort det på ett av föreningen anvisat sätt så får nästa bostadsrättsägare be föreningen återställa fasaden om du från början hade tillåtelse att göra hål i den. Att från köparens sida hävda att det är ett dolt fel som ni skulle vara ansvariga för kan jag inte se.

[Innehållet redigerades senast 2013-12-11 13:07]

Visa svaret Anmäl
2013-11-28 15:55

[Innehållet redigerades senast 2013-11-28 16:00]

Visa svaret Anmäl
2013-11-21 09:08
Om ingen annan driver ditt ärende, så är det nog tyvärr enda vägen att själv göra en anmälan till hyresnämnden. "det skick som enligt den allmänna uppfattningen i orten är att anse såsom fullt brukbar" är direkt hämtat från gällande hyreslag som jag länkat till där du själv hittar uttrycket. Naturligtvis skall ingen ignorera gällande tvingande lag. Den kommunala besvärsrätten som finns till för att skydda dig som medborgaren mot olagliga beslut är laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. De kommunala bolagens beslut går inte att överklaga. Laglighetsprövning eller kommunalbesvär handlar om hurvida ett visst beslut tillkommit på rätt sätt, om beslutet innebär att kommunen har överskridit sina befogenheter. Detta gäller beslut fattade av Kommunfullmäktige och av nämnder. Överklagan får bara göras av en kommuninvånare. Förvaltningsbesvär kan anföras av den som berörs av beslutet. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig och alltså inte begränsad till lagligheten av det överklagade beslutet. Förvaltningsrätten kan därför ändra ett beslut som kommunen fattat.

Visa svaret Anmäl
2013-11-14 10:57
Den statliga myndighet som möjligtvis kan hjälpa dig i kampen för att få en acceptabel temperatur i din lägenhet är hyresnämnden. Om inte din lägenhet uppfyller det skick som enligt den allmänna uppfattningen i orten är att anse såsom fullt brukbar så kan hyresnämnden utdöma ett åtgärdsförläggande om att hyresvärden måste avhjälpa bristerna i din lägenhet. Dvs se till så att din temperatur inte understiger de regler för temperatur som finns. Du kan läsa mer om detta på följande sida:http://www.omboende.se/sv/Hyra/Att-hyra/Temperatur-inomhus-/ Info om och kontaktuppgifter till hyresnämnden hittar du här: http://www.hyresnamnden.se/

Visa svaret Anmäl
2013-11-11 08:47
Hej! Just de frågorna finns inte lagreglerat utan här får du fråga kommunen om vilka tidsregler som gäller när de skickar ut information om byte av vattenmätare. Likaså hur man ska göra om man inte har möjlighet att vara hemma när bytet ska ske.

Visa svaret Anmäl
2013-11-04 16:50
i diskussionen Fel på ventiler
Det man normalt sett kan klaga på då man köper en bostadsrätt är dolda fel, dvs fel som du inte borde ha upptäckt trots en noggrann undersökning. Enligt köplagen 19§ http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900931.HTM som reglerar denna typ av köp, så anses dock varan felaktig om: ”Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet.” I punkt 3 samma paragraf anges även att fel anses föreligga om: ”Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.” Detta gäller oavsett om lägenheten sålts i befintligt skick. Ett felbyggt badrum, felaktig ventilation och att du fick helt fel information beträffande grannar och röklukt borde man dock kunna argumentera för avsevärt skiljer sig från den information du fick från styrelsen. Dock gäller det ju att du har bevisning för vilken information du fick, om inte styrelsemedlemmen har samma uppfattning som du om vilken information du fick vid köpet. Beträffande ventilationen är det något som normalt sett föreningen ansvarar beträffande de ventilationskanaler som föreningen försett fastigheten med. Här borde du kunna ställa krav på föreningen att de skall se till att ventilationen uppfyller de krav som finns beträffande ventilation. För mer hjälp och rådgivning kan du vända sig till en organisation som organiserar och erbjuder juridisk rådgivning till bostadsrättshavare. Du hittar kontaktuppgifter till Bostadsrättsägarnas riksförbund på följande sida: http://bostadsrattsagarna.se/ Du kan även vända dig till Bostadsrättsnämnden. Deras kontaktuppgifter hittar du här: http://www.bostadsrattsnamnden.se/hem

[Innehållet redigerades senast 2013-11-04 16:54]

Visa svaret Anmäl
2013-11-04 16:07
Vid allmän vattenleverans, d.v.s. när kommunen står för vattenleveransen, så är det huvudmannen (kommunen) som äger ledningarna fram till förbindelsepunkten (normalt vid tomtgräns) samt vattenmätaren. Själva mätarbytet ska ske kostnadsfritt för fastighetsägaren. Om fastighetsägaren och huvudmannen inte kommer överens kan de vända sig till statens va-nämnd, vid prövning där bär vardera parten sina egna kostnader. På denna länk finns det mer info om detta. http://www.va-namnden.se/ Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster gäller att huvudmannen ska ordna den eller de vattenmätare som behövs för mätningen. Vattenmätaren är obligatorisk för att säkerställa att fastighetsägaren debiteras korrekt för sin förbrukning. Enligt 20 § är en fastighetsägare skyldig att upplåta nödvändigt utrymme för en sådan anordning. Fastighetsägaren skall fortlöpande se till anordningen och skydda den mot skada samt vid behov svara för dess elförsörjning. Vad jag kan se finns det inte i lagen reglerat att huvudmannen är ersättningsskyldig för eventuell ekonomisk skada som drabbar fastighetsägaren när mätaren ska bytas ut. Men kolla med din kommun vilka regler som gäller vid utbyte av vattenmätare.

Visa svaret Anmäl
2013-10-20 12:28
i diskussionen Balkongrenovering
Årsavgifterna ska täcka föreningens kostnader för löpande utgifter; räntor, amorteringar på lån, skatter, försäkringspremier, kostnader för fastighetens förvaltning och underhåll, uppvärmning, vatten, el, renhållning m m samt även avsättning till fonder. Årsavgiften/månadsavgiften fördelas utifrån den fördelningsgrund som framgår av stadgarna. Det kan vara utifrån andelstal eller någon annan beräkningsgrund. Normalt sett beror andelens storlek på ytan av lägenheten(vanligen är insatsen baserad på yta) men föreningen kan väga in andra faktorer, t.ex. läge i huset, ljusinsläpp, balkong, öppen spis/eldstad med mera. Kostnaderna för det lån som din förening tagit för att bekosta balkonger borde då i ert fall fördelas utifrån den beräkningsgrund som era stadgar bestämmer. Viktigt i sammanhanget är att ett avtal upprättas mellan föreningen och bostadsrättshavare som vill bygga balkong. Avtalet ska reglera de ekonomiska och rättsliga frågor mellan bostadsrättshavarna och föreningen. Många gånger betalar varje bostadsrättshavare själv för byggnationen. När det gäller framtida underhåll av balkongerna så tillhör detta det yttre underhållet som föreningen ansvarar för. Kostnaden för underhållet har man ibland reglerat genom ett tillägg i stadgarna där man skriver in en bestämmelsen som reglerar grunderna för avgiftsuttaget så att balkonginnehavare betalar en förhöjd årsavgift.

[Innehållet redigerades senast 2013-10-20 12:30]

Visa svaret Anmäl