Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
339
Senast inloggad:
2014-11-18 12:57
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2013-09-13 17:40
i diskussionen Hyra ut i andra hand
Reglerna om andrahandsuthyrning i bostadsrättslagen (7 kap. 10-11 §§)http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM'>http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM#K7P10 och reglerna om uthyrning av en del av en bostadsrättslägenhet (7 kap. 8 § bostadsrättslagen)http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM'>http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM#K7P8 liknar hyreslagens motsvarande regler,http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Forutsattningar/ men en skillnad är att bostadsrättshavare också kan åberopa andra beaktansvärda skäl för en andrahandsupplåtelse. Utgångspunkten är att styrelsen ska ge tillstånd om bostadsrättsägaren som önskar hyra ut i andra hand har så kallade beaktansvärda (giltiga) skäl. Vad som kan vara ett beaktansvärt skäl är något man får bedöma i varje enskilt fall. Om styrelsen inte godkänner andrahandsuthyrning kan bostadsrättsägaren få frågan prövad i hyresnämnden. Hyresnämnden kommer då att lyssna till parternas argument och fälla ett avgörande. I de fall hyresnämnden går emot styrelsens beslut och beviljar medlemmen tillstånd till uthyrning i andra hand lämnas alltid ett tidsbegränsat beslut.

Visa svaret Anmäl
2013-09-11 08:27
i diskussionen Husköp
För de fel som inte är dolda lär ni ha svårt att med lagens stöd få rättelse i, men naturligtvis finns det inget som hindrar säljaren från att vara mer tillmötesgående än vad lagen kräver. Beträffande nycklar ska ni ha de nycklar som hör till fastigheten. Kolla vad som står i kontraktet hur många nycklar som går till fastigheten. Enligt jordabalken är en nyckel ett fastighetstillbehör och har ni köpt en fastigheten skall ni få alla nycklar som tillhör fastigheten. Om den "blå nyckeln" är den enda man kan göra kopior från, skall ni kräva att få även denna. Kan säljaren inte lämna den skulle jag diskutera med säljaren att sätta in ett nytt lås och kräva säljaren på kostnaden. Om det finns nycklar till huset som är på vift, kan det ju innebära en ökad inbrottsrisk. Är förrådet försett med ett lås bör ni även där kunna kräva en nyckel, alternativt ett nytt lås.

[Innehållet redigerades senast 2013-09-11 08:28]

Visa svaret Anmäl
2013-09-04 16:20
i diskussionen Husköp
Att säljaren anlitat en besiktningsman gör tyvärr inte att köparens undersökningsplikt blir mindre. Har säljaren särskilt utfäst att just de delar av fastigheten som ni upptäckt problem med skulle vara felfria, då kan man möjligtvis rikta klagomål gentemot säljaren, om hen i en särskilt utfästelse lämnat felaktig information beträffande husets och dess inventariers skick. Möjligtvis skulle ni kunna reklamera gentemot fastighetsmäklaren om hen inte varit tillräckligt tydlig gentemot er hur viktigt det är att ni själva gör en ordentlig besiktning.

Visa svaret Anmäl
2013-09-04 14:41
i diskussionen Hyrt borätt i andra hand
Precis som du skriver kan hyresvärden säga upp ett tillsvidareavtal till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Hyresgästen kan säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Detta gäller även när längre uppsägningstid har avtalats eftersom Lagen om uthyrning av egen bostad är tvingande till hyresgästens förmån. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20120978.htm Att man skrivit fel datum på avtalet kan kanske göra att det inte är giltigt, men enligt avtalslagen 32§ kan man göra ett sk. förklaringsmisstag, under förutsättning att den till vilket förklaringen är riktad insåg eller bort inse misstaget. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19150218.HTM Om inte hyresgästen begär det, finns det inget lagligt krav på att ett hyresavtal måste vara skriftligt, utan även muntliga avtal gäller. Om hyresvärden eller hyresgästen vill att hyresvillkoren ska ändras, ska han eller hon skriftligen meddela motparten detta. Kan en överenskommelse därefter inte träffas, har den som sänt meddelandet rätt att hos hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren. Så för att pröva huruvida avtalet sagts upp på rätt sätt och i rätt tid kan ni kontakta hyresnämnden. http://www.hyresnamnden.se/Amnesomraden/Skalig-hyra/Upplatelser-enligt-lagen-om-uthyrning-av-egen-bostad/

Visa svaret Anmäl
2013-09-04 09:30
i diskussionen Husköp
Det du kan klaga på när du köper fast egendom är sådana fel som är dolda, dvs sådana som man trots en noggrann besiktning inte hade kunnat upptäcka och som inte heller var förväntade, med tanke på husets ålder, skick och konstruktion. Det ligger ett stort ansvar på dig som köpare att du ska ha uppfyllt din undersökningsplikt för att felet ska räknas som dolt. Om du anlitat en besiktningsman som inte upptäckt de fel som du räknar upp låter det som om besiktnignsmannen brustit i sitt uppdrag, om han inte upptäckt de uppräknade felen. Då bör du i första hand göra en reklamation gentemot besiktningsmannen. Att inför säljaren bevisa att de uppräknade felen var dolda, dvs inte möjliga att upptäcka vid en besiktning tror jag kan vara svårt. Du kan läsa mer om detta på följande sida.http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/

Visa svaret Anmäl
2013-09-03 15:53
i diskussionen Hur sätts hyran i brf?
Årsavgiften för en bostadsrätt tas ut för att täcka föreningens kostnader. Det är styrelsen som bestämmer årsavgiftens storlek enligt de principer som finns i stadgarna. Av stadgarna skall det också framgå enligt vilken princip avgiften skall fördelas. Det vanligaste är att årsavgifterna tas ut enligt samma fördelningsprincip som insatserna, men man kan bestämma att fördela efter andra principer såsom lägenheterns ytor eller andra särskilda andelsvärden. Likhetsprincipen innebär att de nyttigheter man har tillgång till ska avspegla sig i årsavgiften för en viss bostadsrätt. Till exempel tillgång till förråd, motorvärmare mm.

Visa svaret Anmäl
2013-08-26 16:08
i diskussionen Dåligt utfört stambyte
Hej! Om det är din förening som är avtalspart med byggfirman så får du klaga till din förening som i sin tur får reklamera det icke fackmässigt korrekt utförda arbetet till byggfirman. Om det finns delar i arbetet som du har ett eget avtal med byggfirman kring, så får du göra en reklamation direkt till byggfirman i just den delen och kräva att de utan kostnad ser till att slutföra arbetet på ett fackmässigt korrekt sätt. Detta regleras i konsumenttjänstlagen 16§. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19850716.HTM Du kan också läsa om reklamation av hantverkstjänst på följande sida: http://www.omboende.se/sv/Bygga1/Anlita-hantverkare-/Problem-med-hantverkare/ Om föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet eller om det på något annat sätt uppstår hinder eller men i nyttjanderätten genom föreningens vållande så kan du ha rätt till skälig nedsättning av årsavgiften. Detta regleras i bostadsrättslagen 7 kapitlet. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM Du kan läsa mer om hur du går tillväga då du har problem med din förening på följande sida: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/Problem-med-foreningen/

[Innehållet redigerades senast 2013-08-26 16:12]

Visa svaret Anmäl
2013-08-26 15:31
Hej! Om det finns dolda fel i lägenheten som ni sålt kan ni bli ansvariga för dessa. Detta under förutsättning att ni sålde lägenheten för mindre än 2 år sedan, eftersom köplagens reklamationsfrist normalt sett är 2 år, om inget annat avtalats. Om det är mindre än 2 år sedan ni i er tur köpte lägenheten så kan ni göra en reklamation till den som sålt lägenheten till er. På följande sida kan du läsa mer om detta. http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/Dolda-fel/

Visa svaret Anmäl
2013-08-20 11:17
i diskussionen Water dripping in the tap
Jag kan inte svara på om detta är ett fel som ni borde ha upptäckt vid en noggrannare undersökning inför köpet. Dolda fel är ju sådana som inte gått att upptäcka vid en noggrann besiktning. Du ska heller inte ha behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion. Det ligger ett stort ansvar på dig som köpare att du ska ha uppfyllt din undersökningsplikt för att felet ska räknas som dolt. Du kan kontakta någon på organisationen Säker vatten och frågan dem huruvida detta skulle kunna vara ett fel som är dolt eller ej. Kontaktuppgifter hittar du här: http://www.sakervatten.se/vanliga-fragor/privatpersoner Om felet var dolt har ni möjlighet att kräva att säljaren ser till att felet åtgärdas eller betalar er för vad en åtgärd skulle kosta. I annat fall är det ett fel som ni själva får åtgärda och bekosta.

[Innehållet redigerades senast 2013-08-20 11:17]

Visa svaret Anmäl
2013-08-20 10:41
Hej! Om det faktum att lägenheten skulle ha balkong var det som gjorde att du överhuvudtaget var intresserad av lägenheten och den inte har detta, så torde det vara ett skäl att få frånträda avtalet utan att behöva betala för någon uppsägningstid. Detta gäller dock bara om bristen är av väsentlig betydelse. Om du ändå vill bo kvar och din hyra är baserad på det faktum att lägenheten skulle ha en balkong, så borde avsaknad av balkong berättiga dig till lägre hyra om balkong är ett av kriterierna vid hyressättningen. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick, och du har hantverkare som arbetar i lägenheten, kan du ha rätt till skälig nedsättning av hyran. Detta regleras i Hyreslagen som återfinns i Jordabalken 12 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/ Om du är medlem i Hyresgästföreningen kan du vända dig till dem för mer hjälp. http://www.hyresgastforeningen.se/Sidor/default.aspx

Visa svaret Anmäl
2013-08-05 16:08
Nej, naturligtvis skall föreningen underhålla fastigheten på ett korrekt sätt och i enlighet med bostadsrättslagen och era stadgar samt på ett sådant sätt att den sk. likställighetsprincipen följs. Föreningsstämman skall alltså behandla medlemmar eller bostadsrättshavare på samma sätt, om det inte finns stöd i lag eller i stadgarna för att behandla dem olika. Man får alltså inte gynna vissa medlemmar och missgynna andra på bekostnad av föreningen eller andra medlemmar.

Visa svaret Anmäl
2013-08-02 10:23
Hej! Om du ringde och bad jouren komma så blir förmodligen du avtalspart och ansvarig för fakturan, om ni inte i er förening har andra regler hur ni ska agera när det händer något. Kolla vad som står på informationen där du hittade telefonnumret till jouren. Det faktum att jouren adresserat fakturan till föreningen kan ju tyda på detta. Du får fråga föreningen varför du ska betala en faktura som är adresserad till dem. Finns det ett avtal eller i era stadgar att jouren rycker ut och agerar på föreningens uppdrag, oavsett vem som ringer, så borde föreningen betala fakturan och sedan kräva dig på ersättning, om det skulle visa sig att du är betalningsskyldig för den. Kolla vad som står i era stadgar gällande detta. Parketten, ytskikt och allt som har med det inre underhållet(inklusive tätskikt)att göra, är något som man som bostadsrättshavare normalt sett själv är ansvarig för. Att riva upp och torka upp en eventuell vattenskada brukar föreningen ansvara för, däremot återuppbyggnade från tätskiktet och inåt brukar man som bostadsrättshavare själv få stå för, såvida det inte handlar om en vattenledningsskada (på stamledningen). Då är oftast föreningen ansvarig för skadan. För mer hjälp i frågan kan du bli medlem i och kontakta Bostadsrättsägarnas riksförbund. Du hittar kontaktuppgifter här: http://bostadsrattsagarna.se/

[Innehållet redigerades senast 2013-08-02 10:32]

Visa svaret Anmäl
2013-08-01 16:29
Att en hantverkare använder sig av material till din lägenhet som han tidigare har köpt in behöver inte i sig vara något fel, så länge materialet är felfritt och något som han ändå hade behövt köpa in för din lägenhet. Detta under förutsättning att du inte särskilt avtalat om att han bara får använda nyinköpt material. Huruvida en faktura som endast är bilaga 3 av 3 från en färgbutik kan gälla som giltigt kvitto beror på vilken typ av kvitto du avtalat om att han ska presentera för dig för att du ska vara skyldig att betala. Att få en kopia på hantverkarens kvitto från hans leverantör är inget man automatiskt kan kräva, om man inte särskilt avtalat om det. Däremot har du rätt att få din faktura så specificerad att du kan se hur mycket din hantverkare tar betalt av dig för de olika material han köpt in för ditt arbete. Du bör ju ha möjlighet att se så att det pris du betalar för materialet är skäligt, om ni inte har någon särskild överenskommelse vad materialet ska kosta. Om hantverkaren är i dröjsmål, och det inte beror på dig, så har du i första hand rätt att kräva att de slutför sitt arbete. Om du har starka skäl att förvänta dig att de inte kommer att fullfölja sitt arbete kan du ha rätt att häva resterande del av arbetet och anlita någon annan som slutför arbetet. Det skadestånd du då har rätt till är eventuella merkostnader. Alltså inte bara det fakturm att de är försenade, om det inte i sig orsakat dig kostnader. Dock bör du då först meddela hantverkaren detta så han ges möjlighet att slutföra arbetet.

Visa svaret Anmäl
2013-08-01 15:41
Om det bara är fråga om att byta ut gamla stammar mot nya, utan att något annat ändras, är stambytet att betrakta som underhåll av huset. Formellt sett kan styrelse själv besluta om sådant, även om det ändå är lämpligt att frågan behandlas på en stämma. Om man i samband med stambytet också vill att andra förändringar ska göras i lägenheterna, och någon medlem motsätter sig en sådan förändring krävs stämmobeslut med två tredjedels majoritet. Beslutet måste därefter godkännas av hyresnämnden. Självklart måste alla medlemmar som berörs av sådana förändringar tillfrågas. Efter ett stambyte är en förening skyldig att återställa lägenheten. Dock kan det bli tvist om till vilken standard återställande ska ske. Att man, som i ert fall bara byter delar av stammen, låter väldigt märkligt, då föreningen ansvarar för att fastigheten inklusive stamledningar underhålls på ett korrekt sätt. Dels kan ni vända er till Hyresnämnden för att få hjälp med medling hur ni nu ska gå vidare och dels kan ni genom att bli medlem i Bostadsrättägarnas riksförbund få kostnadsfri juridisk hjälp att gå vidare. Bostadsrätttsägarnas riksorganisation hittar ni här http://bostadsrattsagarna.se/ och Hyresnämnden hittar ni här http://www.hyresnamnden.se/

[Innehållet redigerades senast 2013-08-01 15:42]

Visa svaret Anmäl
2013-08-01 14:08
Vid den här typen av störning är det viktigt att kunna bevisa hur allvarliga störningarna är. Om inte din värd gör något åt problemet kan du kontakta kommunens miljöförvaltning och höra om de kan hjälpa dig att mäta ljudnivån. Om värden sedan inte gör något åt problemet kan du gå vidare till hyresnämnden. Hyresnämnden kan då besluta att värden ska se till att störningen upphör. Det gäller dock bara om de störande ljuden är så allvarliga att de klassas som en störning i lagens mening. Du kan i så fall eventuellt också ha rätt till nedsatt hyra under den tid som störningarna pågår, räknat från tidpunkten då du anmälde störningarna till värden. Hyresnämnden hittar du här: http://www.hyresnamnden.se/ Är du med i Hyresgästföreningen kan du vända dig till dem för hjälp. Du hittar deras kontaktuppgifter här: http://www.hyresgastforeningen.se/Sidor/default.aspx

Visa svaret Anmäl
2013-07-25 11:30
i diskussionen Appartment Condition
Enligt hyreslagen som finns i Jordabalken 12 kapitlet http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1970-994/ skall skall hyresvärden, om inte bättre skick har avtalats, tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Enligt samma lag har man rätt att avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske. Fotografera lägenheten och dokumnetera hur smutsig den är och visa din värld bilderna. Tala om att antingen får de bekosta en flyttstädning eller så kommer du att själv anlita städfirma och kräva din värd på den kostnaden. Hänvisa gärna till både hyreslagen och nedan länkade artikeln i Hem&hyra beträffande skäliga kostnader för en flyttstädning. På följande sida hittar du riktvärden som SABO, de kommunala bostadsföretagens organisation räknat ut. http://www.hemhyra.se/riks/sa-mycket-kostar-en-ostadad-lagenhet Är du med i hyresgästföreningen http://www.hyresgastforeningen.se/Sidor/default.aspx kan du vända dig till dem för mer hjälp, annars är det till Hyresnämnden http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/ du kan vända dig för att få hjälp med medling eller en prövning.

[Innehållet redigerades senast 2013-07-25 11:32]

Visa svaret Anmäl
2013-07-14 17:42
Det är styrelsen som beslutar om fördelning av lägenhetsförråd. Detta sker i samband med att bostadsrätter i en förening upplåts första gången. Styrelsen bör eftersträva att fördela förråden rättvist enligt tydliga principer. Däremot finns det inte någon särskild lagreglering kring förråd. Ibland omfattar upplåtelsen av bostadsrätt även förråd. Ibland anges det bara allmänt att det ska finnas tillgång till förråd. Man får titta i ekonomiska planen och i lägenhetsförteckningen om det står något om förråd? Styrelsen har förhållandevis stor frihet att besluta om hur förråd ska disponeras. Skall man omfördela förråd är det rimligt att stora lägenheter får större förråd än små. Om möjligt ska likvärdiga lägenheter tilldelas likvärdiga förråd På följande sida hittar du korrekta mätregler för bostäder. http://www.sis.se/matabostad Om man inte kan komma överens och båda parter går med på det, så kan man ansöka om medling i hyresnämnden. Om föreningen är medlem i t ex Bostadsrätterna eller någon annan intresseorganisation så kan ni kontakta dem för mer rådgivning.

Visa svaret Anmäl
2013-07-14 17:01
På följande ingång hittar du både tips på vad du skall tänka på och länkar till hantverkarformuläret och abs 09, som är tänkta att användas som avtalsmallar. http://www.omboende.se/sv/Bygga1/Anlita-hantverkare-/Avtal/

Visa svaret Anmäl
2013-06-25 13:45
Någon som hyr ut i andrahand kan i efterhand kräva andrahandshyresgästen för eventuella skador eller obetalda hyror. I första hand får man skicka kravbrev och därefter inge ett betalningsföreläggande till kronofogdemyndigheten. I sista hand, om det är ett omstritt krav, får man stämma motparten vid domstol. Det man kan kräva ersättning för är skador som har orsakats genom uppsåt eller vårdslöshet, ej olyckshändelse eller normalt slitage. Som hyresgäst är man skyldig att meddelande hyresvärden om skadan utan oskäligt dröjsmål. Gör man inte detta kan man bli ansvarig för skada som föranledes av försummelsen. Hyresvärden har bevisbördan för att skadan uppstått under den tid hyresgästen nyttjat lägenheten samt att det är hyresgästen som varit vårdslös eller försumlig och alltså är ansvarig. Är man med i hyresgästföreningen kan man kontakta dem för mera hjälp. http://www.hyresgastforeningen.se/Fraga_Oss/Sidor/Ar-jag-ansvarig-for-skador-efter-en-brand-eller-en-vattenskada.aspx Även hyresnämnden kan hjälpa till att medla. http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/ Hyreslagen hittar du i Jordabalken 12 kapitlet och reglerna om ditt ansvar i 24§. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm Ett avgörande från Högsta domstolen gällande vårdslöshet hittar du på följande länk: https://lagen.nu/dom/nja/1991s476 Hur tingsrätten skall döma i just din fråga har jag ingen uppfattning om utan det är domstolens sak att döma i målet. Någon prejudicerande praxis har jag inte hittat.

Visa svaret Anmäl
2013-06-14 11:14
Om inte föreningen tar oljudet på allvar och gör en ljudmätning, så får ni kontakta miljökontoret/förvaltningen i er kommun. Om oljudet är så störande att det skulle betraktas som men i nyttjanderätten kan det ge rätt till nedsättning av månadsavgiften, men det måste först konstateras att så är fallet. Mäklaren har ingen skyldighet att själv göra några undersökningar av lägenheten och att bevisa att säljaren kände till ljudet är naturligtvis svårt att bevisa, så någon stämningsansökan gällande mäklare eller säljare kan jag inte se att du skulle vinna framgång i. För mer hjälp i bostadsrättsfrågor skulle jag rekommendera dig att bli medlem i och ta hjälp av Bostadsrättsägarnas riksförbund. Det är en intresseorganisation som erbjuder juridisk hjälp just när det gäller konflikter med sin förening och liknande. Du hittar kontaktuppgifter här. http://bostadsrattsagarna.se/

Visa svaret Anmäl