Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
321
Senast inloggad:
2014-04-16 11:09
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2013-06-25 13:45
Någon som hyr ut i andrahand kan i efterhand kräva andrahandshyresgästen för eventuella skador eller obetalda hyror. I första hand får man skicka kravbrev och därefter inge ett betalningsföreläggande till kronofogdemyndigheten. I sista hand, om det är ett omstritt krav, får man stämma motparten vid domstol. Det man kan kräva ersättning för är skador som har orsakats genom uppsåt eller vårdslöshet, ej olyckshändelse eller normalt slitage. Som hyresgäst är man skyldig att meddelande hyresvärden om skadan utan oskäligt dröjsmål. Gör man inte detta kan man bli ansvarig för skada som föranledes av försummelsen. Hyresvärden har bevisbördan för att skadan uppstått under den tid hyresgästen nyttjat lägenheten samt att det är hyresgästen som varit vårdslös eller försumlig och alltså är ansvarig. Är man med i hyresgästföreningen kan man kontakta dem för mera hjälp. http://www.hyresgastforeningen.se/Fraga_Oss/Sidor/Ar-jag-ansvarig-for-skador-efter-en-brand-eller-en-vattenskada.aspx Även hyresnämnden kan hjälpa till att medla. http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/ Hyreslagen hittar du i Jordabalken 12 kapitlet och reglerna om ditt ansvar i 24§. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm Ett avgörande från Högsta domstolen gällande vårdslöshet hittar du på följande länk: https://lagen.nu/dom/nja/1991s476 Hur tingsrätten skall döma i just din fråga har jag ingen uppfattning om utan det är domstolens sak att döma i målet. Någon prejudicerande praxis har jag inte hittat.

Visa svaret Anmäl
2013-06-14 11:14
Om inte föreningen tar oljudet på allvar och gör en ljudmätning, så får ni kontakta miljökontoret/förvaltningen i er kommun. Om oljudet är så störande att det skulle betraktas som men i nyttjanderätten kan det ge rätt till nedsättning av månadsavgiften, men det måste först konstateras att så är fallet. Mäklaren har ingen skyldighet att själv göra några undersökningar av lägenheten och att bevisa att säljaren kände till ljudet är naturligtvis svårt att bevisa, så någon stämningsansökan gällande mäklare eller säljare kan jag inte se att du skulle vinna framgång i. För mer hjälp i bostadsrättsfrågor skulle jag rekommendera dig att bli medlem i och ta hjälp av Bostadsrättsägarnas riksförbund. Det är en intresseorganisation som erbjuder juridisk hjälp just när det gäller konflikter med sin förening och liknande. Du hittar kontaktuppgifter här. http://bostadsrattsagarna.se/

Visa svaret Anmäl
2013-06-13 14:49
Av 7 kap. 14 § Bostadsrättslagen (BRL) framgår att en bostadsrättsförening inte får ta ut extra avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta enligt lag. Enligt 7 kap. 4 § BRL är det bostadsrättsföreningen som är skyldig att hålla fastigheten i gott skick.

Visa svaret Anmäl
2013-06-12 11:19
i diskussionen hur veta
På följande sida finns bra info inför att köpa bostadsrätt. http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/ Oavsett om säljaren använder mäklare eller inte skall du noggrannt kontrollera lägenheten, helst genom att anlita en kunnig och oberoende besiktningsman som även kontrollerar elinstallationer, vatteninstallationer i kök och badrum mm. Titta också på de gemensamma utrymmen och fastigheten som helhet samt föreningens ekonomi och underhållsplaner. Kontakta föreningen, dess ordförande eller vicevärd, och kontrollera att säljaren verkligen är ägare till lägenheten. Fråga om lägenheten är pantsatt (belånad) och om säljaren har skulder till föreningen samt årsavgiften, vad som ingår i avgiften, och om det finns planer på höjningar. Även andra viktiga saker såsom parkering, bredband mm är viktigt att fråga om. Det är också bra att kontrollera vad av inredingen som ingår i köpet. För att jämföra priser kan man kika på motsvarande objekt på internet såsom Hemnet, booli och liknande samt kontakta bostadsrättsföreningen för att höra vad andra lägenheter i fastigheten sålts för.

[Innehållet redigerades senast 2013-06-12 13:02]

Visa svaret Anmäl
2013-06-12 10:28
Det är bara föreningensstämman som kan besluta om ändring av stadgar. Antingen måste alla röstberättigade vara övererens om stadgeändringen och då behövs bara ett beslut på föreningsstämman. I annat fall måste man ha två på varandra följande stämmor (ordinarie eller extra) för att besluta om stadgeändring. På den första stämman räcker det med enkel majoritet, men på den andra stämman måste det vara minst två tredjedelar av de röstande medlemmarna som röstar för beslutet. Beslutet blir i det sista exemplet inte giltigt förrän andra stämman fattat beslut. Dessutom krävs det att det måste vara ett visst tidsintervall mellan stämmorna. Stadgeändringen måste dessutom registreras hos Bolagsverket. Du kan läsa mer om detta i bostadsrättslagen 9:23§: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM

[Innehållet redigerades senast 2013-06-12 10:28]

Visa svaret Anmäl
2013-06-11 12:08
Hej! Årsavgiften i förenignen skall täcka kostnaderna för föreningens löpande verksamhet. Den bestäms av styrelsen efter de grunder som anges i stadgarna. Antingen kan man använda insatserna eller andelstal som fördelningsgrund. Det finns även andra fördelningsgrunder. Så börja med att titta i era stadgar vad det står där beträffande vilka fördelningsgrunder man bestämmer avgiften utifrån. Skall man börja ta ut avgiften utifrån andra fördelningsgrunder så får man först ändra i stadgarna. När avgifterna fördelas är det naturligtvis också viktigt att man tar hänsyn till likställighetsprincipen. Denna finns för att motverka och undanröja illojala förfaranden och maktmissbruk i föreningen. Kontakta styrelsen och fråga hur de resonerat. Kan man inte komma fram till en bra lösning kan man ta hjälp av hyresnämnden som kan hjälpa till att medla. Detta under förutsättning att föreningen går med på detta. Kontaktuppgifter och info hittar du här: http://www.hyresnamnden.se/ Du kan också kontakta intresseorganisationen Bostadsrättsägarnas riksförbund som kan bistå med juridisk hjälp gällande bostadsrättsfrågor. Kontaktuppgifter hittar du här: http://bostadsrattsagarna.se/

[Innehållet redigerades senast 2013-06-11 12:10]

Visa svaret Anmäl
2013-05-31 11:15
i diskussionen Namnlapp på dörren
Eftersom man har rätt att bo tillsammans utan att båda står med i hyreskontraktet, oavsett om man är gift eller om man har samma namn eller ej, så bör det vara rimligt att båda får ha sitt namn på dörren.

Visa svaret Anmäl
2013-05-20 16:44
i diskussionen Dagvattenledning saknas
Normalt sett har du bara underhållsansvar för det inre underhållet. Det underhåll som normalt sett faller under föreningens ansvar skall de också sköta. Likabehandlingsprincipen innebär att medlemmarna skall behandlas lika. Vilka rättigheter medlemmar i en bostadsrättsförening har regleras i föreningens stadgar. Så börja med att titta i era stadgar vad som ingår i ditt respektive din förenings underhåll. Utifrån den informationen kan du t ex kontakta medlemsorganisationen bostadsrättsägarnas riksförbund som kan hjälpa dig med fördjupad rådgivning i ärendet. Kontaktuppgifter hittar du här: http://bostadsrattsagarna.se/ Man kan också kontakta hyresnämnden för att få hjälp med medling om din förening går med på det. Info om detta hittar du här: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/

Visa svaret Anmäl
2013-05-20 16:13
Det är en uppgift för styrelsen att fastställa avgifterna till föreningen, om inte något annat har bestämts i stadgarna. Av stadgarna skall fördelningsprincipen framgå. Föreningen kan besluta att andelstalet skall räknas om oavsett om det är boyta eller biyta som ändrats. Således kan avgiften alltså räknas upp. Man använder då normalt sett samma principer för att beräkna andelstalen som man gjort när föreningen bildades. T ex högre andelstal för balkong än utan. Det brukar alltså beräknas såväl på standard, storlek som vilket underhåll som föreningen behöver göra på ytan. Men olika föreningar kan ha använt olika principer, en rak kvm-fördelning behöver inte vara enda faktorn. Ökat underhållsansvar i och med en balkong kan vara en rimlig utgångspunkt för att beräkna avgiften. En beslutad insats kan alltså ändras enligt de regler som finns i Bostadsrättslagen 9 kap. 13 och 16 §§. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM För att ett beslut gällande detta skall vara giltigt krävs att det har fattats på en föreningsstämma och att bestämmelserna enligt bostadsrättslagen har iakttagits. Om beslutet innebär ändring av någon insats och medför rubbningen av det inbördes förhållandet mellan insatserna, skall samtliga bostadsrättshavare som berörs av ändringen ha gått med på beslutet. Om enighet inte uppnås, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de berörda bostadsrättshavarna har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden. För mer information i denna fråga rekommenderar jag att du kontaktar medlemsorganisationen Bostadsrättsägarnas Riksförbund http://bostadsrattsagarna.se/?page_id=19 Man kan också kontakta hyresnämnden för att få hjälp med medling om din förening går med på det. Info om detta hittar du här: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/

[Innehållet redigerades senast 2013-05-20 16:46]

Visa svaret Anmäl
2013-05-06 14:22
i diskussionen Råd hur gå vidare!
Hej! Utan att veta exakt vad det är ni avtalat om och vad som ingick i offerten från början gällande arbete och material är det svårt att svara på din fråga. Generellt sett gäller att man är skyldig att betala i enlighet med det avtal man har för det arbete som hantverkaren enligt avtal utfört. Hantverkaren skall ta tillvara dina intressen och samråda med dig. Om det under arbetets gång framkommer att det behöver göras tilläggsarbetet, skall hantverkaren kontakta dig och inhämta dina anvisningar innan han påbörjar eventuellt tilläggsarbete. Om man i tid kräver att få en specificerad faktura så är man inte skyldig att betala förrän man fått en sådan. Man har dessutom rätt att hålla inne så stor del av betalningen som krävs som säkerhet för det arbete som ej är fackmässigt korrekt utfört. Håller man inne för stor del av betalningen finns det risk att det påförs dröjsmålsränta och andra avgifter på det belopp man håller inne utöver vad som krävs som säkerhet för att få arbetet fackmässigt korrekt utfört.

[Innehållet redigerades senast 2013-05-06 14:33]

Visa svaret Anmäl
2013-05-02 16:12
Det är styrelsen som beslutar om fördelning av lägenhetsförråd. Detta sker i samband med att bostadsrätter i en förening upplåts första gången. Styrelsen bör eftersträva att fördela förråden rättvist enligt tydliga principer. Kolla om det står något om detta i era stadgar. Vid förändringar måste man först kontrollera om det i det ursprungliga upplåtelseavtal står något om förråd? Ibland omfattar upplåtelsen av bostadsrätt även förråd. Står det allmänt att det ska finnas tillgång till förråd eller anges något visst märkt förråd? Står det något i den ekonomiska planen om förråd? Anges förråd i lägenhetsförteckningen? Vid omfördelning av förråden, vilket det borde bli frågan om i ert fall, då man tar bort ett visst antal förråd, bör likvärdiga lägenheter tilldelas likvärdiga förråd. Om ni inte kan lösa problemet, kan du vända dig till intresseorganisationen Bostadsrättsägarnas Riksförbund som kan ge dig mer hjälp i frågan. Du hittar info om dem samt kontaktuppgifter på www.bostadsrattsagarna.se Hyresnämnden kan också kopplas in för att medla i tvister mellan dig som medlem och en bostadsrättsförening http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/

Visa svaret Anmäl
2013-05-02 15:45
​Du är skyldig att ersätta skador som du har orsakat genom att du varit vårdslös, oaktsam eller försumlig. Du ska också ersätta skador som orsakats av hantverkare som du har anlitat eller av gäster, även andrahandshyresgäster, inneboende eller barn. Däremot är du inte ansvarig för rena olyckshändelser. Du är också skyldig att meddelande hyresvärden om skadan utan oskäligt dröjsmål. Gör du inte detta kan du bli ansvarig för skada som föranledes av din försummelse. Att påstå att en svimmning skulle vara vårdslöst, oaktsamt eller försumligt har jag svårt att tänka mig, såvida inte du eller din andrahandshyresgäst lät bli att genast meddelat hyresvärden om det inträffade. Hyresvärden har bevisbördan för att skadan uppstått under den tid du nyttjat lägenheten samt att det är du som varit vårdslös eller försumlig och alltså är ansvarig. Är du med i hyresgästföreningen kan du kontakta dem för mera hjälp. http://www.hyresgastforeningen.se/Fraga_Oss/Sidor/Ar-jag-ansvarig-for-skador-efter-en-brand-eller-en-vattenskada.aspx Även hyresnämnden kan hjälpa till att medla. http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/ Hyreslagen hittar du i Jordabalken 12 kapitlet och reglerna om ditt ansvar i 24§. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm Ett avgörande från Högsta domstolen gällande vårdslöshet hittar du på följande länk: https://lagen.nu/dom/nja/1991s476

[Innehållet redigerades senast 2013-05-06 11:01]

Visa svaret Anmäl
2013-04-22 14:14
Hej! För att kunna vägleda dig behöver jag veta hur avtalsförhållanden ser ut. Vilka är det som har avtalat med varandra och vad har man avtalat gällande rördragningarna? Är det ni eller är det er förening som är avtalspart i denna del av arbetet?

Visa svaret Anmäl
2013-04-19 15:40
i diskussionen Byte av gammal elcentral.
Vänd dig till en av elektikernas installatörsorganisations certifierade elektriker, (du hittar info på www.eio.se) för att få ett fackmässigt och oberoende utlåtande gällande säkerhetsaspekten och lämpligheten i att flytta elcentralen. Du får normalt sett inte göra förändringar i undercentralen eller de elledningar som går in till din undercentral utan föreningens godkännande. Ditt ansvar gäller elledningarna från din undercentral. Vid tvist mellan förening och bostadsrättshavare rekommenderar jag att du kontaktar Bostadsrättshavarnas Riksförbund för råd och hjälp. www.bostadsrattsagarna.se

[Innehållet redigerades senast 2013-04-19 15:43]

Visa svaret Anmäl
2013-04-16 15:46
Förhandlingsordningen är inget offentligt dokument och alltså inget du kan kräva att få ta del av. Enligt hyresförhandlingslagen http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19780304.htm gäller följande: Om det finns fler än två bostadshyresgäster i fastigheten kan det ställas krav på att det ska finnas en förhandlingsordning för huset. Avtal om förhandlingsordning som har ingåtts av tidigare hyresvärd gäller även för ny hyresvärd. Om det finns en förhandlingsordning bör det också finnas en förhandlingsklausul i ditt hyresavtal vilket bör framgå av ditt hyreskontrakt. Först sedan hyresförhållandet har varat i tre månader kan en hyresvärd och en hyresgäst skriftligen avtala att hyresavtalet inte ska innehålla någon förhandlingsklausul. Klausulen kan också tas bort efter beslut av hyresnämnden. Ett sådant beslut borde du kunna rekvirera från hyresnämnden som ju är en myndighet. Förhandlingsordningen kan upphöra efter uppsägning som ska vara skriftlig och som skall delges till motparten. Du kan läsa mer om detta i det faktablad som fastighetsägarna lagt ut på sin hemsida: www.fastighetsagarna.se/stockholm

Visa svaret Anmäl
2013-03-25 16:06
De fel som köparen kan kräva ersättning för i efterhand handlar inte bara om fysiska fel i lägenheten. Att inte informera om sådant som kan påverka det framtida värdet på bostadsrätten kan också betraktas som ett fel som säljaren kan bli ersättningsskyldigt för. Köparen har visserligen en långtgående undersökningsplikt, (att även gå igenom föreningens ekonomi och balansräkning) men var gränsen går är svårt att exakt säga. Enligt 18 § Fastighetsmäklarlagen skall dessutom fastighetsmäklaren, när han/hon förmedlar en bostadsrätt tillhandahålla köparen uppgift om lägenhetens nummer, storlek, årsavgift och beslutade ändringar av denna samt driftskostnader. Mäklaren ska även tillhandahålla den senast tillgängliga årsredovisningen för bostadsrättsföreningen och föreningens registrerade stadgar. Om det inte finns någon årsredovisning, ska föreningens ekonomiska plan tillhandahållas samt en skriftlig beräkning av dennes boendekostnader. Något som kan vara svårt att tillhandahålla om man inte tar i beräkning en eventuell framtida ökning av årsavgiften. Visserligen var inte beslutet om ändrad årsavgift beslutad då ni skrev på köpehandlingarna, men diskussionen hade förts vid tidigare tillfällen och borde varit känd för säljaren. Något han vid en direkt fråga borde informerat er om. Ytterligare en fråga kan bli aktuell i sammanhanget och det är varför inte ni, om ni var medlemmar i föreningen då beslutet fattades, blivit kallade. En ogiltigförklaring av ett sådant beslut har prövats i Svea Hovrätt där beslutet fick rivas upp då formkraven för kallelse av samtliga medlemmar i föreningen inte uppfyllts. Du kan läsa mer om detta på följande sida: https://lagen.nu/dom/rh/2010:32 (Går det inte att öppna länken så kopiera den till en sökmotor.) För mer vägledning skulle jag vilja tipsa dig om intresseorganisationen Bostadsrättsägarnas Riksförbund som kan hjälpa dig vid tvist med din förening samt juridisk hjälp när du har funderingar kring ditt bostadsrättsköp. Du hittar kontaktuppgifter till dem på www.bostadsrattsagarna.se

[Innehållet redigerades senast 2013-03-25 16:14]

Visa svaret Anmäl
2013-03-25 15:28
i diskussionen Upplysningsplikt
Eftersom jag liksom du inte kan hitta domen jag hänvisat till för 2 år sedan, och inte minns var jag läst om den, så har jag redigerat svaret och tagit bort domen. Förmodligen har jag skrivit fel nummer, och om jag hittar den dom jag åsyftade, så återkommer jag med dess nummer. Ber om ursäkt för felskrivningen. Den dom som möjligtvis kan vara lite vägledande men som gäller föreningens agerande då de fattade beslut om avgiftshöningen som jag hittat är följande dom i Svea Hovrätt Mål: T 3509-10. https://lagen.nu/dom/rh/2010:32 (Funkar inte länken så skriv in den i en sökmotor) Möjligtvis kan också intresseorganisationen Bostadsrättsägarnas riksförbund hjälpa dig att hitta en dom som behandlat liknade problem som ditt. Du hittar deras kontaktuppgifter på följande sida: www.bostadsrattsagarna.se

[Innehållet redigerades senast 2013-03-25 15:53]

Visa svaret Anmäl
2013-03-25 08:42
Exakt vad som ingår i den undersökning man behöver göra för att ha gjort vad man kunnat för att hitta alla upptäckbara fel kan jag inte svara på, men nomalt sett är det en okulär besiktning (med ögat). Dvs du skall inte behöva bryta upp väggar och golv. Om man däremot upptäcker fläckar, sprickor eller andra tecken på fel så bör man gå vidare och undersöka detta. För att få utrett vad som normalt sett undersöks om du anlitat en besiktningsman, kan du kontakta tex någon från säker vatteninstallation: www.sakervatten.se och höra vad de skulle gjort för undersökning gällande den felaktiga huvudkranen. Hade de bett att få stänga den?

[Innehållet redigerades senast 2013-03-25 14:55]

Visa svaret Anmäl
2013-03-20 11:19
Att kranen står och läcker borde kanske vara något som man kan upptäcka vid en ockulär besiktning och alltså inget dolt fel. Dår blir det ni själva som får stå för kostnaden. Det kan också vara så att kranen var så pass gammal att med tanke på dess ålder det inte kan anses vara oförutsägbart att kranen behövde bytas, men något säkert svar på frågan vågar jag mig inte på. Som du förstår beror det dels på vad ni borde ha upptäckt och dels vad som är skäligt att förvänta sig med tanke på kranens ålder i förhållande till en krans normala livslängd.

Visa svaret Anmäl
2013-03-19 15:15
Ett dolt fel är något som finns där redan när du köper huset och som du inte hade kunnat upptäcka trots en noggrann besiktning. För att uppfylla sin undersökningsplikt behöver man oftast ta hjälp av en besiktningsman. Felet ska alltså ha funnits i huset redan när du köpte det, inte gått att upptäcka vid en noggrann besiktning, och inte heller var ett fel som du skulle ha behövt räkna med, med tanke på husets ålder, skick och konstruktion. Du kan läsa mer om detta här: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/ Så hade man inte kunnat upptäcka vattenskadan utan att riva ur köket så låter det som om det är ett dolt fel, men hade felet kunnat upptäckas utan rivningen, så låter det inte som ett dolt fel. Ta hjälp av byggnadstekniskt kunnig fackman för att få hjälp att konstatera vilket. Är du med i villaägarna kan du kontakta deras rådgivning både för byggnadsteknisk och juridisk hjälp. du hittar dem på följande länk: http://villaagarna.se/ På deras hemsida finns också mycket värdefull info gällande dolda fel http://villaagarna.se/Radgivning/Dolda-fel---allt-du-behover-veta/

[Innehållet redigerades senast 2013-03-19 15:16]

Visa svaret Anmäl