Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
362
Senast inloggad:
2015-07-21 08:56
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2013-12-11 13:53
i diskussionen Vems ansvar?
Hej! För att kunna reklamera fel i en bostadsrätt, så krävs det dels att man reklamerar, klagar på felet inom 2 år, som är den tid man enligt köplagen kan reklamera ett bostadsrättsköp. Om ni inte avtalat om längre reklamationsfrist. Dels krävs det att felet är dolt, dvs inte hade varit möjligt att upptäcka vid en noggrann undersökning, ej förväntat och/eller avviker från uppgifter som säljaren har lämnat. För övrigt är det svårt att se hur din granne skulle kunna kräva dig på ersättning för en skada som den tidigare ägarens hantverkare orsakat i hens lägenhet. Om du av uppsåt eller vårdslöshet orsakar någon en sak eller personskada kan du bli skadeståndsskyldig för det du gör, men inte för någon annans fel. Att hantverkaren gått i konkurs spelar ingen roll. Det är först om du varit vårdslös eller underlåtit att sköta ditt inre underhåll och det orsakar en skada hos grannen, i trossbotten eller någon annan del av fastigheten som du kan bli skadeståndsskyldig. Be grannen kontakta sitt försäkringsbolag och se vilken ersättning hen kan få därifrån. Jag antar att även du varit i kontakt med ditt. I annat fall kan det vara bra för att höra om det eventuellt utgår ersättning därifrån.

Visa svaret Anmäl
2013-12-11 12:55
Normalt sett ansvarar föreningen för fasaden och har du fått föreningens tillstånd att sätta upp en parabol och du gjort det på ett av föreningen anvisat sätt så får nästa bostadsrättsägare be föreningen återställa fasaden om du från början hade tillåtelse att göra hål i den. Att från köparens sida hävda att det är ett dolt fel som ni skulle vara ansvariga för kan jag inte se.

[Innehållet redigerades senast 2013-12-11 13:07]

Visa svaret Anmäl
2013-11-28 15:55

[Innehållet redigerades senast 2013-11-28 16:00]

Visa svaret Anmäl
2013-11-21 09:08
Om ingen annan driver ditt ärende, så är det nog tyvärr enda vägen att själv göra en anmälan till hyresnämnden. "det skick som enligt den allmänna uppfattningen i orten är att anse såsom fullt brukbar" är direkt hämtat från gällande hyreslag som jag länkat till där du själv hittar uttrycket. Naturligtvis skall ingen ignorera gällande tvingande lag. Den kommunala besvärsrätten som finns till för att skydda dig som medborgaren mot olagliga beslut är laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. De kommunala bolagens beslut går inte att överklaga. Laglighetsprövning eller kommunalbesvär handlar om hurvida ett visst beslut tillkommit på rätt sätt, om beslutet innebär att kommunen har överskridit sina befogenheter. Detta gäller beslut fattade av Kommunfullmäktige och av nämnder. Överklagan får bara göras av en kommuninvånare. Förvaltningsbesvär kan anföras av den som berörs av beslutet. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig och alltså inte begränsad till lagligheten av det överklagade beslutet. Förvaltningsrätten kan därför ändra ett beslut som kommunen fattat.

Visa svaret Anmäl
2013-11-14 10:57
Den statliga myndighet som möjligtvis kan hjälpa dig i kampen för att få en acceptabel temperatur i din lägenhet är hyresnämnden. Om inte din lägenhet uppfyller det skick som enligt den allmänna uppfattningen i orten är att anse såsom fullt brukbar så kan hyresnämnden utdöma ett åtgärdsförläggande om att hyresvärden måste avhjälpa bristerna i din lägenhet. Dvs se till så att din temperatur inte understiger de regler för temperatur som finns. Du kan läsa mer om detta på följande sida:http://www.omboende.se/sv/Hyra/Att-hyra/Temperatur-inomhus-/ Info om och kontaktuppgifter till hyresnämnden hittar du här: http://www.hyresnamnden.se/

Visa svaret Anmäl
2013-11-11 08:47
Hej! Just de frågorna finns inte lagreglerat utan här får du fråga kommunen om vilka tidsregler som gäller när de skickar ut information om byte av vattenmätare. Likaså hur man ska göra om man inte har möjlighet att vara hemma när bytet ska ske.

Visa svaret Anmäl
2013-11-04 16:50
i diskussionen Fel på ventiler
Det man normalt sett kan klaga på då man köper en bostadsrätt är dolda fel, dvs fel som du inte borde ha upptäckt trots en noggrann undersökning. Enligt köplagen 19§ http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900931.HTM som reglerar denna typ av köp, så anses dock varan felaktig om: ”Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet.” I punkt 3 samma paragraf anges även att fel anses föreligga om: ”Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.” Detta gäller oavsett om lägenheten sålts i befintligt skick. Ett felbyggt badrum, felaktig ventilation och att du fick helt fel information beträffande grannar och röklukt borde man dock kunna argumentera för avsevärt skiljer sig från den information du fick från styrelsen. Dock gäller det ju att du har bevisning för vilken information du fick, om inte styrelsemedlemmen har samma uppfattning som du om vilken information du fick vid köpet. Beträffande ventilationen är det något som normalt sett föreningen ansvarar beträffande de ventilationskanaler som föreningen försett fastigheten med. Här borde du kunna ställa krav på föreningen att de skall se till att ventilationen uppfyller de krav som finns beträffande ventilation. För mer hjälp och rådgivning kan du vända sig till en organisation som organiserar och erbjuder juridisk rådgivning till bostadsrättshavare. Du hittar kontaktuppgifter till Bostadsrättsägarnas riksförbund på följande sida: http://bostadsrattsagarna.se/ Du kan även vända dig till Bostadsrättsnämnden. Deras kontaktuppgifter hittar du här: http://www.bostadsrattsnamnden.se/hem

[Innehållet redigerades senast 2013-11-04 16:54]

Visa svaret Anmäl
2013-11-04 16:07
Vid allmän vattenleverans, d.v.s. när kommunen står för vattenleveransen, så är det huvudmannen (kommunen) som äger ledningarna fram till förbindelsepunkten (normalt vid tomtgräns) samt vattenmätaren. Själva mätarbytet ska ske kostnadsfritt för fastighetsägaren. Om fastighetsägaren och huvudmannen inte kommer överens kan de vända sig till statens va-nämnd, vid prövning där bär vardera parten sina egna kostnader. På denna länk finns det mer info om detta. http://www.va-namnden.se/ Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster gäller att huvudmannen ska ordna den eller de vattenmätare som behövs för mätningen. Vattenmätaren är obligatorisk för att säkerställa att fastighetsägaren debiteras korrekt för sin förbrukning. Enligt 20 § är en fastighetsägare skyldig att upplåta nödvändigt utrymme för en sådan anordning. Fastighetsägaren skall fortlöpande se till anordningen och skydda den mot skada samt vid behov svara för dess elförsörjning. Vad jag kan se finns det inte i lagen reglerat att huvudmannen är ersättningsskyldig för eventuell ekonomisk skada som drabbar fastighetsägaren när mätaren ska bytas ut. Men kolla med din kommun vilka regler som gäller vid utbyte av vattenmätare.

Visa svaret Anmäl
2013-10-20 12:28
i diskussionen Balkongrenovering
Årsavgifterna ska täcka föreningens kostnader för löpande utgifter; räntor, amorteringar på lån, skatter, försäkringspremier, kostnader för fastighetens förvaltning och underhåll, uppvärmning, vatten, el, renhållning m m samt även avsättning till fonder. Årsavgiften/månadsavgiften fördelas utifrån den fördelningsgrund som framgår av stadgarna. Det kan vara utifrån andelstal eller någon annan beräkningsgrund. Normalt sett beror andelens storlek på ytan av lägenheten(vanligen är insatsen baserad på yta) men föreningen kan väga in andra faktorer, t.ex. läge i huset, ljusinsläpp, balkong, öppen spis/eldstad med mera. Kostnaderna för det lån som din förening tagit för att bekosta balkonger borde då i ert fall fördelas utifrån den beräkningsgrund som era stadgar bestämmer. Viktigt i sammanhanget är att ett avtal upprättas mellan föreningen och bostadsrättshavare som vill bygga balkong. Avtalet ska reglera de ekonomiska och rättsliga frågor mellan bostadsrättshavarna och föreningen. Många gånger betalar varje bostadsrättshavare själv för byggnationen. När det gäller framtida underhåll av balkongerna så tillhör detta det yttre underhållet som föreningen ansvarar för. Kostnaden för underhållet har man ibland reglerat genom ett tillägg i stadgarna där man skriver in en bestämmelsen som reglerar grunderna för avgiftsuttaget så att balkonginnehavare betalar en förhöjd årsavgift.

[Innehållet redigerades senast 2013-10-20 12:30]

Visa svaret Anmäl
2013-10-19 17:55
i diskussionen Fel i objektsbeskrivning
Om inte objektsbeskrivningen stämmer med verkligheten, så borde du liksom i den tingsrätts- och hovrättsdom som du har länkat till, ge dig rätt till prisavdrag. De fel man som bostadsrättköpare kan klaga på är sådana som man inte, trots en noggrann undersökning, kunnat upptäcka. Har man fått en särskild utfästelse gällande ett förhållande, ska man dock kunna lita på det och inte vara tvungen att gå tillbaka till ursprungliga upplåtelseavtalet. I ditt fall har säljaren visat dig matkällarförrådet, som senare visade sig tillhöra en annan lägenhet, vilket borde betyda att du skulle kunnat lita på att detta stämmer. Dock har jag ingen uppfattning hur stort ett prisavdrag skulle kunna bli.

Visa svaret Anmäl
2013-10-15 11:36
i diskussionen Hyreskö
Hur reglerna ser ut i de olika kommunala köerna ser ut kan jag inte svara på, men när det gäller reglerna för Stockholms bostadsförmeling så kräver dom att såväl den kund som anmält intresse för lägenheten som eventuell medköande avser att bo stadigvarande i den förmedlade lägenheten. Om man själv varktigt bor i bostaden så får man ha inneboende utan värdens tillåtelse. Men om den som har förstahandskontraktet vill hyra ut i andrahand och alltså inte själv har behov av lägenheten så måste man ha värdens tillåtelse.

Visa svaret Anmäl
2013-10-14 16:52
i diskussionen oseriös hantverkare
Bästa påtryckningen för att få arbetet utfört i tid brukar vara att hålla inne så stor del av betalningen som motsvarar det ej utförda arbetet. Att helst avtala om att man inte betalar förrän arbetet är slutfört. Om hans dröjsmål orsakar dig kostnader, alltså en ekonomisk skada så har du rätt att kräva skadestånd för dessa kostnader. Dock ska du helst kunna visa kvitto på utgifterna du fått pga hans dröjsmål. Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig kan du enligt konsumenttjänstlagen ha rätt att häva återstående del av avtalet och anlita någon annan som slutför arbetet. Dock brukar det inte vara lätt och inte heller optimalt att ha två olika hantverkare på samma arbetet. Om det är fel som ska reklameras längre fram kan de skylla eventuella fel på varandra. Om du bor i en kommun som har konsumentvägledning kan du kontakta din konsumentvägledare för mer vägledning. Var du ska vända dig hittar du här:http://www.konsumentverket.se/Vagledning--kontakt/ Har ni ingen konsumentvägledare i din kommun kan du genom att bli medlem i villaägarna kontakta deras juridiska vägledning. Du hittar info om dem här: http://www.villaagarna.se/Radgivning/

Visa svaret Anmäl
2013-10-14 16:24
i diskussionen Hyreskö
Nej. Det är fastighetsägaren som beslutar om en kund i bostadskön ska bli godkänd som hyresgäst. Detta under förutsättning att man inte diskriminerar någon i bostadskön utifrån något av de diskrimineringsgrundande skälen som finns i diskrimineringslagen (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder) http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/ Ett grundläggande krav brukar vara att den kund som anmält intresse för lägenheten avser att bo stadigvarande i den förmedlade lägenheten. Enligt hyreslagen http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm kan en hyresvärd säga upp ett hyresavtal om man anser att hyresvärden är i större behov av lägenheten än hyresgästen, för att kunna hyra ut den till andra bostadssökande. Hyresnämnden har prövat ärenden där hyresgästen förlorat sin hyresrätt pga att värden kunnat visa att en hyresgästs behov av lägenheten inte tillräckligt väl kunnat styrkas, utan att hyresgästens behov av lägenheten låg så pass lång tid in i framtiden att den fick betraktas som ringa. Hyresvärdens intresse av att hyra ut lägenheten till annan bostadssökande för permanentboende vägde då tyngre än kundens behov av lägenheten.

[Innehållet redigerades senast 2013-10-14 16:35]

Visa svaret Anmäl
2013-10-08 11:29
i diskussionen Balkong, Uteplats
Om uteplatsen är upplåten med bostadsrätt är det den enskilde medlemmen som har ansvaret för att sköta om och förvalta marken. Bostadsrättshavaren ska till exempel klippa gräset och sköta trädgården och styrelsen kan inte sätta upp fler regler och villkor för uteplatsen än vad de kan göra för den vanliga lägenheten. Om uteplatsen tillhör föreningen och alltså inte den enskilde bostadsrättshavaren så är det styrelsen som ansvarar för att sköta om marken. Styrelsen ska se till så att gräset klipps och att allting på uteplatsen är i ett gott och ofarligt skick. Som bostadsrättshavare har man då ingen ovillkorlig rätt att använda marken som man vill utan man har att förhålla sig till de regler som styrelsen i föreningen beslutar om ska gälla. Så för att veta vad som gäller måste du först titta i upplåtelseavtalet. Ingår uteplatsen i upplåtelsen eller ej.

[Innehållet redigerades senast 2013-10-08 11:30]

Visa svaret Anmäl
2013-10-01 12:17
Visserligen krävs det godkännande av föreningen vid större ombyggnader i bostadsrätt, föreningen har rätt att ställa krav på såväl utförande som material, men föreningen kan inte godtyckligt vägra någon att bygga om eller förändra sin bostadsrätt. När det gäller flytt av väggar gäller följande: Icke bärande väggar brukar få rivas eller flyttas, men kontrollera alltid först med styrelsen. Bärande väggar får normalt sett aldrig röras utan en noggrann utredning av byggnadsingenjör, bygglov, och styrelsens skriftliga godkännande. Men vad jag förstått av er fråga så gällde inte er ombyggnad bärnade väggar. Har ni fått skriftligt tillstånd att bygga om på det sätt ni gjort, och ni följt deras anvisningar, så har jag svårt att se att de i efterhand kan ändra sina beslut på ett sådant sätt att ni skulle behöva återställa lägenheten. Fönstrena är normalt sett föreningens egendom och får oftast varken bytas eller ändras, bara målas om på insidan. Kolla i era stadgar vad som står beträffande fönster. Kan ni inte komma överens kan ni kontakta hyresnämnden för medling. Hyresnämnden kan nämligen medla i samtliga hyres- och bostadsrättstvister som inte pågår hos kronofogdemyndigheten eller i allmän domstol och även tingsrätten kan hänskjuta en tvist till hyresnämnden för medling. http://www.hyresnamnden.se/Om-Hyresnamnden/

Visa svaret Anmäl
2013-10-01 11:30
Det en köpare av en bostadsrätt kan klaga på gentemot säljaren är sådanan fel som man inte kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning. Felet ska alltså ha funnits i bostaden redan när man köpte den, men inte gått att upptäcka vid en noggrann besiktning. Man ska heller inte ha behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion. Så frågan är om hissljudet är något man normalt sett måste räkna med om man tar hänsyn till fastighetens ålder och skick. Om hissljudet är så allvarligt att det innebär ett hinder eller men i boendet skall man kontakta förenignen och kräva att oljudet åtgärdas. Härrör oljudet från något föreningen ansvarar för så ska föreningen vidta åtgärder för att minska bullret. Om föreningen brister i sin reparationsskyldighet och därigenom förorsakar hinder eller men i nyttjanderätten kan man som bostadsrättshavare bland annat ha rätt till nedsättning av avgiften. Man måste därför meddela styrelsen att man störs av oljudet, så att föreningen kan åtgärda problemen.

Visa svaret Anmäl
2013-09-19 15:32
När man köper en nyproducerad bostadsrätt ingår man ett avtal om upplåtelse av en viss lägenhet som ligger i den fastighet man genom sitt medlemskap i bostadsrättsföreningen är delägare i. Man köper inte bostadsrätten av det byggande bolaget och kan således inte ställa några krav på besiktning gentemot entreprenören. Dina intressen skall istället tillvaratas av de som representerar din bostadsrättsförening vid besiktningen. Slutbesiktning görs av en oberoende besiktningsman innan du flyttar in i din nya bostad. Slutbesiktningen regleras mellan bostadsrättsföreningen och entreprenören och du som köpare är part i förfarandet enbart vad avser dina eventuella tillval. Syftet med slutbesiktning är att kvalitetssäkra entreprenadens utförande ställt mot gällande handlingar, lagar och byggtoleranser. Eventuella fel och avvikelser dokumenteras och dessa skall normalt åtgärdas av entreprenören inom två månader från verkställd slutbesiktning. Två år efter att du flyttat in görs normalt sett en garantibesiktning. Vid besiktningen kontrolleras om det har framträtt fel under tiden mellan slut- och garantibesiktningen. Det är entreprenören som är ansvarig för att rätta alla fel och brister som angivits i besiktningsprotokollet, samt för de fel och brister som visar sig inom två år efter slutbesiktningen. Om du har gjort tillval/ändringar så finns de normalt inte i avtalet mellan bostadsrättsföreningen och entreprenören. Det är ett avtal mellan dig och entreprenören. Finns det fel och brister i dina tillval skall du så fort du upptäcker dessa klaga till entreprenören. Det du har rätt att kräva av föreningen i samband med din bostadsrättsupplåtelse är att lägenheten är i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet samt i enlighet med det som avtalats, d.v.s. innehållet i upplåtelseavtal och ev. bilagor som finns angivna i upplåtelseavtalet.

[Innehållet redigerades senast 2013-09-19 15:37]

Visa svaret Anmäl
2013-09-19 08:38
i diskussionen Husköp
Förutom att hänvisa till svaret tidigare i tråden gällande dolda fel gäller följande. När man köper av ett dödsbo så är det i praktiken så att säljarna inte kan bli ansvariga för dolda fel. Du köper ju av en juridisk person (dödsboet), dödsboet upphör att existera när arvingarna skiftar dödsboet. Det går inte, eller är åtminstonde mycket svårt att senare kräva dödsbodelägarna på ersättning.

Visa svaret Anmäl
2013-09-19 08:12
För att ett våningsplan med snedtak ska mätas, måste rumshöjden vara minst 1,90 m på en bredd av minst 60 cm. Du mäter då hela golvytan där rumshöjden är minst 1.90 m. Om golvet går längre ut mäter du ytterligare 60 cm ut under snedtaket - eller fram till ytterväggen, om den ligger närmare. Mer detaljinformation får du i standarden "Area och volym för husbyggnader-Terminologi och mätregler", SS 21054:2009. denna kan du köpa hos SIS förlag www.sis.se För frågor om mätning och innehållet i standarden kan du vända dig till den bostadsrättsorganisation som er föreningen är medlem i.

Visa svaret Anmäl
2013-09-19 07:53
i diskussionen Dolt fel
Det du kan klaga på när du köper fast egendom är sådana fel som är dolda, dvs sådana som man trots en noggrann undersökning inte hade kunnat upptäcka och som inte heller var förväntade, med tanke på husets ålder, skick och konstruktion. Det ligger ett stort ansvar på dig som köpare att du ska ha uppfyllt din undersökningsplikt för att felet ska räknas som dolt. Du ska inför säljaren bevisa att felet var dolt, dvs inte möjliga att upptäcka ens vid en noggrann undersökning/besiktning och inte heller förväntat. För att kunna uppfylla sin undersökningsplikt behöver man i de flesta fall anlita kunnig och oberoende besiktningsman. Huruvida ett läckande rör vid ett handfat i just ditt hus skulle vara ett dolt eller förväntat fel, kanske du måste förhöra dig om med någon som är kunnig inom vvs. På följande länkar hittar du info om och kontaktuppgifter till branschorganisationen säker vatten och vvs-företagen: http://www.sakervatten.se/vanliga-fragor/privatpersoner http://www.vvsforetagen.se/index.php3?use=publisher&id=3086 Du kan läsa mer om dolda fel på följande sida.http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/

[Innehållet redigerades senast 2013-09-19 07:55]

Visa svaret Anmäl