Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
397
Senast inloggad:
2016-06-20 10:40
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2014-10-30 16:15
Om ni har rätt att få dörrarna flyttade utan kostnad beror på vad som avtalats beträffande djupet och vad ni med fog borde kunnat förutsätta. Finns det något vedertaget standarddjup och vad är isåfall detta? Ni verkar ju ha fått olika besked i frågan från inredningsdesignern i förhållande till leverantörer. På nätet anger olika leverantörer olika "standardmått" allt från 44 cm och uppåt.

Visa svaret Anmäl
2014-10-30 16:00
Normalt sett är det föreningen man köper en bostadsrätten av och det är till föreningen man skall reklamera dolda fel, alltså sådana du inte trots en nogrann undersökning kunnat upp täcka innan köpet. Vid nyproduktion har man dock inte särskilt stor, om ens någon, möjlighet att undersöka objektet innan köpet genomförs. Huruvida den dåliga ljudisoleringen är ett fel eller inte kan det förmodligen behövas en ordentlig undersökning för att konstatera. Är man störd av buller inne i bostaden med stängda fönster och dörrar tillämpas Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus. Du hittar dem här:http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/inomhusmiljo/buller/ Det finns särskilda akustikkonsulter man kan anlita för att få störningen konstaterad. Störningar från grannar regleras bland annat i bostadsrättslagstiftningen samt ordningslagen. I de fall fastigheten är ny ska man vända sig till stadsbyggnadsnämnden i kommunen som är den myndighet som har tillsyn över fastigheternas konstruktion och beskaffenhet, men den som är ansvarig för att det är en sund boendemiljö är fastighetsägaren. Du får ta upp frågan med styrelsen i din bostadsrättsförening. Det är sedan deras ansvar att utreda ärendet. Om de inte tar sitt ansvar vänder du dig till hyresnämnden. Om störningen bedöms vara så allvarlig att den utgör ett "men i nyttjanderätten" kan det bli frågan om en nedsättning av avgiften.

Visa svaret Anmäl
2014-10-29 14:06
Den som vägras inträde i föreningen efter att ha köpt en bostadsrätt har en månad på sig att överklaga beslutet till hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan sedan överklagas till Svea hovrätt. Det är bara köparen och inte du som säljare som kan överklaga föreningens beslut. Du kan läsa mer om detta på följande länk http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/

[Innehållet redigerades senast 2014-10-29 14:14]

Visa svaret Anmäl
2014-10-17 13:41
i diskussionen Dolda fel
Det du kan reklamera till säljaren är sk. dolda fel, dvs sådana du inte trots en noggrann undersökning inte kunnat upptäcka och som inte heller är förväntade, med tanke på husets ålder, konstruktion eller den information du fått. På följande sida hittar du mer info om dolda fel, vad som räknas som sådana och vad man kan göra om man upptäcker dem.http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/ I första hand får du vända dig till säljaren med din reklamation. Om ni inte kan komma överens om hur problemet ska lösas så får ni låta tingsrätten pröva tvisten. Eftersom du kan få stå för kostnaderna om du inte vinner målet, så är det bra att i förväg ha kollat med sitt försäkringsbolag vilket rättsligt skydd du har. På villaägarnas hemsida finns också bra info gällande dolda fel och andra problem man kan råka ut för som bostadsägare. Om man blir medlem hos dem har man också tillgång både till deras juridiska och tekniska kompetens och kan få förslag på jurister man kan anlita som kan boendejuridiken. www.villaagarna.se

Visa svaret Anmäl
2014-10-07 11:33
I samtliga tvister mellan en bostadsrättshavare och en förening har man möjlighet att ansöka om medling via hyresnämnden enligt 7§ Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19730188.HTM#P7 Detta under förutsättning att din förening accepterar ett medlingsförsök. Du kan alltså ansöka om medling hos hyresnämnden. Läs mer här: http://hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/

Visa svaret Anmäl
2014-10-06 16:57
Om det inte står något om uppsägningstid i ditt hyresavtalet så är det tre kalendermånader som gäller för uppsägning. Det här gäller dock bara om du har hyrt din lägenhet i minst tre månader. Detta oavsett om du känner någon som vill överta din lägenhet. Sen kan ni naturligtvis komma överens om att någon du känner får överta ditt kontrakt inom din uppsägningstid, men inget din hyresvärd måste acceptera. Hen får ju hyra ut till vem hen vill efter det att ditt kontrakt blivit uppsagt och avslutat i enlighet med de regler som finns i Jordabalken 12 kapitlet: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm

[Innehållet redigerades senast 2014-10-06 16:59]

Visa svaret Anmäl
2014-08-18 16:06
Om lägenheten från början varit utrustad med gasspis och den fungerar så har jag svårt att se att du skulle kunna kräva att din hyresvärd (bostadsrättsföreningen) skulle bekosta din avinstallation av gas. Detta under förutsättning att det inte är föreningen som kräver att din gas ska avinstalleras.

Visa svaret Anmäl
2014-08-18 16:02
Jag har svårt att se att du kan kräva att elektikerna erbjuder dig samma pris som man tidigare erbjudit bostadsrättshavarna vid ett tidigare tillfället. Förmodligen är det billigare per lägenhet ju fler lägenheter företaget arbetar i. Om ni inte i förväg kommit överens om priset har de däremot inte rätt att debitera er mer än ett skäligt pris för arbetet enligt de regler som finns i konsumenttjänstlagens 36§. Om man kommer överens om pris i förväg så är det fri prissättning.

Visa svaret Anmäl
2014-08-12 11:47
i diskussionen Problem med hantverkare
Om du bor i en kommun som erbjuder konsumentvägledning rekommenderar jag att du tar kontakt med konsumentvägledaren i din kommun. Du hittar kontaktuppgifter på följande sida: http://www.konsumentverket.se/Vagledning--kontakt/ Normalt sett brukar man inte faktureras för den tid som en hantverkare tar lunch. Då utför de ju inget arbete åt dig. Däremot är det inte nödvändigt att de tar ledigt 60 minuter för lunch. En arbetsdag brukar oftast omfatta 8 timmars arbete och har du avtalat om 4,5 dagars arbete borde du kunna utgå från att en arbetsdag =8 timmar.

Visa svaret Anmäl
2014-08-01 10:48
Om det är föreningen som på en stämma beslutat om en ombyggnad så borde föreningen ha möjlighet att justera andelstalet för att finansiera ändringen av lägenheten. Det kan då innebära att avgiften stiger för att andelstalet ändras. Ofta är det ju andelstalen som bestämmer hur man fördela kostnaderna på ett rättvist sätt och speglar hur föreningens investeringar och kostnader är spridda på bostadsrättshavarnas lägenheter. Om en medlem i föreningen ändrar sin bostad såsom som du beskrivit, med egna medel och med föreningens tillåtelse, så har jag svårt att se att föreningen skulle ha möjlighet att ändra avgiften till en högre med hänsyn på den ökade ytan. Medlemmarna i föreningens ska ju bära de gemensamma kostnader som föreningen har på ett rättvist sätt, och om inte föreningen får utgifter eller merkonstnader för ombyggnaden eller driften har jag svårt att man skulle kunna ta ut en sådan avgift. Men kontrollera i era stadgar vad det där står beträffande på vilken grund era avgiften är bestämda.

[Innehållet redigerades senast 2014-08-04 15:24]

Visa svaret Anmäl
2014-07-31 10:04
i diskussionen Problem med hantverkare
Har du inte avtalat om att du ska ha kopia på de kvitton som hantverkaren fått då de köpt in material så kan du inte kräva detta. Då ska du betala ett enligt branschpraxis skäligt belopp för det material hen köpt in åt dig. Du ska självklart inte betala för annat material än just det som köpts in åt dig, och har hen köpt verktyg på din bekostnad så borde du få verktygen efter slutfört arbete. I annat fall får hantverkaren själv betala för dem. Något att tänka på är att en hantverkare alltid gör ett visst påslag då de köper in material åt dig. Det är oftast inte samma pris som hen betalar i butiken som hen tar betalt av dig.

Visa svaret Anmäl
2014-07-21 16:49
i diskussionen Problem med hantverkare
Om du avalat att arbetet skulle ta 4,5 dagar har du rätt att få arbetet utfört inom avtalad tid. Skulle deras dröjsmål orsaka dig kostnader kan du kräva ersättning för dessa. Dröjsmålseresättning kan du bara få om ni avtalat om detta. Har ni inte avtalat om förskottsbetalning behöver du inte betala förrän arbetet är korrekt utfört. Du ska självklart inte betala hantverkaren för material du själv köpt in. Har ni avtalat om ett fast pris är det vad du ska betala. Ungefärligt pris får avvika med 15% och har ni ingen övenskommelse beträffande pris ska du betala enligt branschpraxis. Detta regleras i konsumenttjänstlagen som du hittar på www.konsumentverket.se. Där finns också en klagoguide samt kontaktuppgifter till din komunala konsumentvägledare. Här på omboende finns en bra Hantverksguide med avtalsmall som man kan använda då man ska anlita hantverkare.

[Innehållet redigerades senast 2014-07-21 16:53]

Visa svaret Anmäl
2014-07-11 22:31
Föreningens ansvar för att sköta om underhållsarbete omfattar bara det som föreningen enligt bostadsrättslagen och era stadgar har underhållsskyldighet för. Det inre underhållet som bostadsrättshavaren dels genom bostadsrättslag och dels genom era stadgar ansvarar för är en kostnad bostadsrättshavaren får ta. Din avgift till föreningen ska täcka det yttre underhållet samt löpande kostander mm som föreningen har. Så börja med att kolla vad som står i era stadgar beträffande ansvar för fönster och fönsterbyte.

Visa svaret Anmäl
2014-07-11 22:22
Det man som köpare kan klaga på är sk dolda fel. Sådana fel som inte gått att upptäcka vid en noggrann besiktning. Köparen ska heller inte ha behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion. Om de gjort en noggrann besiktning innan köpet, och en elkunnig besiktningsman inte upptäckt felet, så kan det vara ett dolt fel som ni blir ansvariga för. Det vanliga brukar då vara att man får göra ett avdrag på köpeskillingen. Du kan läsa mer om dolda fel här på omboende.se under rubriken köpa hus och dolda fel. För att fastställa huruvida det är ett dolt fel eller inte kan ni också behöva kontakta en besiktningsman inom elområdet. Kontakta branschorganisationen eio vars kontaktuppgifter du hittar om du söker på branschorganisation här på omboende.se. Är du med i villaägarna eller om du blir det, så får du tillgång både till deras tekniska och juridiska rådgivning. Det kan vara bra för att få deras syn på problemet. Kommer ni och köparen inte överens så återstår domstol. I så fall behöver ni förmodligen ett ombud kunnig inom boendeområdet. Kolla upp med er hemförsäkring hur ert rättsskydd ser ut.

Visa svaret Anmäl
2014-06-02 17:14
Om du bor i ett flerfamiljshus måste du acceptera ljud som hör till ett normalt liv, men ständigt pågående och allvarliga störningar behöver du aldrig tåla. Om du inte får slut på störningarna trots att både grannen och värden informerats om att du blir störd, så kan du vända dig med en ansöka till hyresnämnden. Hyresnämnden kan då besluta att värden ska göra något åt saken. Det gäller dock bara om de störande ljuden är så allvarliga att de klassas som en störning i lagens mening. Du kan i så fall också eventuellt ha rätt till nedsatt hyra under den tid som störningarna pågår, räknat från tidpunkten då du anmälde störningarna till värden. Du hittar hyresnämnden på följande sida: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/ Är du medlem i hyresgästföreningen kan dom hjälpa dig med kontakten med din värd.

Visa svaret Anmäl
2014-05-19 19:51
i diskussionen Missnöjda köpare
Varken Konsumentombudsmannen eller Konsumentverket har någon rådgivning till enskilda konsumenter och man kan inte heller kontakta Konsumentombudsmannen för hjälp vid tvist mellan två privatpersoner. Vid vissa konsumenträttsliga tvister av principiell karaktär kan man ansöka om KO-biträde, vilket ovan beskriven tvist inte låter som. Om Konsumentverkets och Konsumentombudsmannens roll kan man läsa på följande sida: www.konsumentverket.se

[Innehållet redigerades senast 2014-05-19 19:51]

Visa svaret Anmäl
2014-04-16 11:09
i diskussionen Köpa hus
På strålskyddsmyndighetens hemsida finns info och faktablad både om radon, mätningar, hälsorisker och om vägen till ett radonfritt boende. http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/radon/ Boverket har på sin hemsida en broschyr om bidrag för radonsanering i bostad: http://www.boverket.se/Global/Bidrag_o_stod/Dokument/Blanketter/Radon/1130-8-Info-Radon.pdf På SIS hemsida kan du ladda ner en informationsbroschyr om hur du ska mäta din bostad och vad som räknas till boyta och biyta. http://www.sis.se/matabostad Det du i efterhand kan klaga på när du köper en bostad är sk. dolda fel. Så en kontrollmätning kan vara bra att göra om man inte fått en särkskild utfästelse att mätningen stämmer och är korrekt genomförd efter nuvarande regler. Du kan läsa mer om vad du ska tänka på samt checklistor på följande länk: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/

[Innehållet redigerades senast 2014-04-16 11:10]

Visa svaret Anmäl
2014-04-04 16:03
Ett dolt fel innebär att felet ska ha funnits i bostaden redan när du köpte den men inte gått att upptäcka även om du gjort en noggrann besiktning. Du ska heller inte ha behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion. Det ligger ett stort ansvar på dig som köpare att du ska ha uppfyllt din undersökningsplikt för att felet ska räknas som dolt. Om du vid köpet fått en indikation på att det kan förekomma fukt nertill på fönstren, och du inte gått vidare med en mer grundlig undersökning, kan det vara svårt att hävda att fuktproblemen skulle vara dolda. Om det är du som anlitat en besiktningsman, som gett sken av att fukt i fönstren inte skulle vara något du närmare bör undersöka, skulle du kunna ifrågasätta huruvida besiktningsmannen utfört arbetet på ett fackmässigt korrekt sätt och verkligen tagit tillvara dina intressen. Om det är säljaren som anlitat besiktnignsmannen så har inte du något avtalsförhållande till besiktingsmannen och kan inte klaga på besiktningstjänsten. Har du inte själv anlitat en besiktningsman så bör du nog göra det innan du går vidare med dina krav gentemot säljaren. Skulle ni inte komma överens så är det en tvist som ni får lösa i tingsrätten. Kolla då först vilket rättsskydd du har via din hemförsäkring. Om du går med i organisationen villaägarna så kan du via dem få både teknisk och juridisk vägledning. De har mycket bra info på sin hemsida och har samarbetsjurister som man kan anlita om du behöver ett ombud. http://www.villaagarna.se/

Visa svaret Anmäl
2014-04-02 17:39
I Jordabalken 4:19 § står det att om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, kan köparens ha rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst. Som fel får man inte åberopa en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Lag (1990:936). http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm Om en mäklare har förmedlat köpet gäller följande: Enligt 16 § Fastighetsmäklarlagen ska mäklaren ge köparen och säljaren råd och upplysningar som är väsentliga. Mäklaren ska verka för att säljaren lämnar uppgifter som har betydelse för köparen och att köparen noggrannt undersöker objektet. Det är enligt 18 § samma lag mäklarens skyldighet att till köparen tillhandahålla en skriftlig beskrivning av fastigheten som innehåller uppgifter såsom inteckningar, servitut, andra belastande rättigheter samt fastighetens benämning, taxeringsvärde och areal. Om mäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet inte följer ovanstående ska denne enligt 20 § fastighetsmäklarlagen ersätta den skada som uppkommit till följd av detta. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2011-666/ Om ert köp inte överensstämmer med vad som utlovats, skulle ni kunna kräva prisavdrag (hävning tror jag inte skulle bli aktuellt i ert fall) beroende på situation, men detta ska vägas mot er undersökningsplikt och den eventuella mäklarens informationsplikt. Så frågan är vad som utlovats beträffande er insynsskyddade tomt, och vad hade ni innan köpet kunnat ta reda på?

Visa svaret Anmäl
2014-03-24 09:41
i diskussionen vitvaror i hyresrätt
Det finns inget i hyreslagen om hur ofta vitvaror ska bytas ut. Kraven på värden är att hen ska underhålla din lägenhet med rimliga mellanrum, detta inkluderar de vitvaror han försett lägenheten med. Hur ofta detta ska ske beror på hur snabbt lägenheten slits. Värden kan alltså inte bara hänvisa till antalet år sedan den senaste renoveringen. Observera att det bara är kyl och inte frys som står uppräknat i hyreslagen som lägsta godtagbara standard.

Visa svaret Anmäl