Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
441
Senast inloggad:
2017-05-19 16:59
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2016-03-21 13:41
Rent juridiskt förhåller det sig så att dolda fel är egentligen inget som regleras vid köp av bostadsrätt utan bara vid köp av fast egendom, även om man också brukar prata om "dolda fel" vid bostadsrättsköp. Bostadsrätt utgör s.k. lös egendom, vilket innebär att jordabalkens felregler inte är tillämpliga, då de endast gäller vid köp av fast egendom, se KöpL 1 §jfr. JB 1:1, 2:1 och 2:2. https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900931.htm http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM Varken bostadsrättslagen eller någon annan lag reglerar omständigheten beträffande fel vid köp av bostadsrätt. I stället får man vända sig till köplagens regler, vilka reglerar köp av lös egendom (bostadsrätt jämförs då här med ”vara”i lagtexten) mellan privatpersoner För att kunna konstatera om fel föreligger utgår man i första hand vad som följer av avtalet (KöpL 17 §). Angående besiktningen kan man konstatera att köplagen inte uttryckligen ålägger köparen någon undersökningsplikt. Det som sägs i köplagen är att köparen inte får åberopa fel som han måste antas ha känt till vid köpet (KöpL 20 § 1 st.). Så i ditt fall borde man kunna strunta i huruvida felet är ett sk dolt fel eller inte utan istället fundera över vad som är rimligt att förvänta sig att du skulle antas kunna känna till. Har du fått info om att det är en "äkta" bostadsrättsföreningen skulle jag göra bedömningen att det inte är rimligt att förvänta sig att en bostadsrättsköpare ska gå in i årsredovisningen o själv kontrollräkna huruvida det faktiskt är det eller inte. Men som jag tidigare skrivit så har jag inte sett att det skulle finnas några avgjorda rättsfall på området så med säkerhet kan jag inte uttala mig.

Visa svaret Anmäl
2016-03-18 10:33
Den bedömningen vågar jag inge göra utan det blir något som får prövas i domstol. Jag har inte sett att det finns några sådana ärenden avgjorda, men att kräva att man som bostadsrättsköpare går in i årsredovisningen o analyserar siffrorna på ett sådant sätt att man som köpare skulle upptäcka det som Skatteverket senare upptäcker låter inte rimligt.

Visa svaret Anmäl
2016-03-17 14:36
Om skatteverket 2014 gjorde bedömningen att föreningen 2014 var äkta då så ja. Men bedömning huruvida en förening är äkta eller ej är som du ser i informationen i ovanstående länkarna inte lätt, så tyvärr kan jag inte ge ett mer precist svar än detta.

Visa svaret Anmäl
2016-03-16 16:42
Det vågar jag inte uttala mig om. Det kan ju tolkas som att när du köpte lägenheten så var det en äkta förening som senare efter beslut från Skatteverket blev en oäkta o då var det ju inget fel i beskrivningen just vid köptetillfället. Fel som du kan klaga på måste dels vara dolda, dvs sådana man inte kan upptäcka o dels ha funnits vid köpetillfället. Inte som uppstår vid ett senare tillfälle. Att föreningen senare blir oäkta är kanske inget man kunnat förutse.

Visa svaret Anmäl
2016-03-15 15:31
Huruvida en förening är äkta eller oäkta ska framgå av årsredovisningen som mäklaren ska tillhandahålla, och i mäklarnas lägenhetsprospekt, och är normalt sett inget man själv kan räkna ut, särskilt om det är ett gränsfall. Om en förening har många stora affärslokaler eller många hyresgäster så kan den vara en oäkta förening. En oäkta förening kan dessutom bli äkta, och tvärtom, om förhållandena förändras. Är man osäker så får man fråga. Jag har svårt att se att detta skulle kunna vara ett dolt fel då det är en uppgift som lätt bör kunna kontrolleras, såvida man inte fått info om att det är en äkta förening som visar sig inte alls vara det. Du hittar bra info om de nya reglerna här: https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/forsaljningavbostadochuppskovmedvinst/andelioaktabostadsforetag/vilkaskattereglergallerformigsomharenbostadsrattiettoaktabostadsforetag.5.10010ec103545f243e8000806.html http://www.borattupplysning.se/wp_brskola/oakta-bostadsrattsforening/ http://www.privataaffarer.se/bostad/dubbel-skattesmall-for-dem-som-bor-i-oakta-bostadsrattsforeningar-729952

[Innehållet redigerades senast 2016-03-15 15:31]

Visa svaret Anmäl
2016-03-14 15:26
Om ni har ett avtal som omfattar ett dröjsmålsvite på 1%/vecka och hantverkarena är försenade ett visst antal veckor med det från början avtalade arbetet så har jag svårt att se att ni inte skulle vara berättigade till det dröjsmålsvite som ni från början kommit överens om. Särskilt inte om du kan styrka det genom ett skriftligt avtal. Detta dröjsmålsvite borde du kunna dra av från den summa som ni från början har kommit överens om och som hantverkaren nu kräver dig på. Betala resterande del av fakturan o bestrid den del av betalningen som motsvarar vad du enligt avtal har rätt att kräva som dröjsmålsvite. Detta är inget som ska påverka din möjlighet till en reklamation enligt konsumenttjänstlagen eller eventuellt utfäst garanti. Om tvisten inte löser sig kan du kontakta din kommunala konsumentvägledare för mer hjälp.

Visa svaret Anmäl
2016-03-07 16:04
i diskussionen Markrätt
Vad du som bostadsrättshavare får göra med marken är styrt av om marken är upplåten med bostadsrätt eller inte. Om marken är upplåten med bostadsrätt ska det framgå av det ursprungliga upplåtelseavtalet mellan förening och förste innehavare av bostadsrätten. I upplåtelseavtalet står vad som hör till bostadsrätten, till exempel mark, förråd, garage, p-plats mm. Står det i upplåtelseavtalet att marken är upplåten med bostadsrätt gäller att du har rätt att göra vissa åtgärder på den upplåtna marken. När marken är upplåten med bostadsrätt kan du få sätta upp staket, lägga trall eller sten, plantera blommor och buskar. Underhållet får du själv själv stå för. Bygger du ett tak över får du stå för underhållet även av detta. Läs mer här: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/sa-regleras-nyttjandet-av-marken#sthash.yPzKBPO0.dpuf -

Visa svaret Anmäl
2016-02-11 10:54
Frågan är om uteplatsen ingår i upplåtelsen av bostadsrätten eller ej. Detta kan du få reda på genom att kontrollera vad som står i den ursprungliga upplåtelsen eller i överlåtelsekontraktet till er lägenhet, om inte ni är första ägaren som köpte med upplåtelse direkt från föreningen. Om det är en lägenhet där en uteplats ingår i upplåtelsen skall detta enligt förarbetet till bostadsrättslagen 18§ stå med i en objektsbeskrivning. Är detta fallet kan inte föreningen dra in er uteplats utan att man gör förändringar i själva upplåtelsen. Om vi utgår från att uteplatsen inte ingår i upplåtelsen men er bostadsrätt marknadsförts med en objektsbeskrivning där det ges sken av att det finns en egen trädgård så låter det som om mäklaren brustit i god fastighetsmäklarsed genom att ha en vilseledande formulering. Då kan ni rikta skadeståndskrav gentemot fastighetsmäklaren om hen orsakar er en ekonomisk skada, dvs om ni fick betala mer för en bostadsrätt med tillhörande trädgård i förhållande till vad en likvärdig bostadsrätt skulle ha kostat utan trädgård. På följande länk finns en dom från Fastighetsmäklarinspektionen som gäller just ett sådant här ämne. http://www.fmi.se/11073?pdf=1 Om så är fallet har ni förmodligen inte mer rätt till trädgården än övriga medlemmar i föreningen. Möjligtvis kan marken var upplåten med nyttjanderätt, men för att det också ska gälla er behöver ett nytt nyttjanderättsavtal upprättas med markägaren(föreningen) som ju inte är skyldiga att göra detta även om tidigare bostadsrättshavare haft ett sådant.

Visa svaret Anmäl
2015-12-23 10:25
Nej, men du måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. På följande länk finns mer info http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/attefallshus/

Visa svaret Anmäl
2015-12-21 10:04
Det är jordabalken som reglera köp av fast egendom oavsett vem som står som säljare. Du kan klaga på ett dolt fel i upp till tio år från det att du fick tillträde till huset. Du som köpare måste klaga (reklamera) inom rimlig tid från det att du upptäckte felet. Det du kan kräva är avdrag på köpesumman. Om felet beror på försummelse från säljaren eller om bostaden inte uppfyller vad säljaren har lovat kan du också ha rätt till skadestånd. Om felet är av väsentlig betydelse kan köparen inom ett år från tillträdet kräva att kontraktet hävs. För att något ska räknas som ett dolt fel måste de här fyra kriterierna uppfyllas: •felet måste ha funnits vid köptillfället •felet ska inte ha varit upptäckbart •felet ska inte ha varit förväntat •bostadens egenskaper avviker från uppgifter som säljaren har lämnat. Du kan läsa mer om detta på följande sida: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/

Visa svaret Anmäl
2015-12-21 09:59

[Innehållet redigerades senast 2015-12-21 09:59]

Visa svaret Anmäl
2015-12-21 09:58
För att kunna fullfölja ett balkongprojekt krävs ett beslut på föreningsstämma med två tredjedelars majoritet samt godkännande av hyresnämnden om inte samtliga som påverkas av åtgärden röstar för utbyggnaden eller på annat sätt godkänner den. Det är föreningen som står som byggherre, alltså juridisk och ekonomisk motpart till balkongentreprenören. Det finns olika varianter på hur kostnaden för balkongen skall fördelas inom föreningen. Praxis är att den enskilde medlemmen betalar föreningen hela kostnaden för “sin” balkong. Medlemmar som inte vill eller kan bygga balkong vill ju inte bidra till något de inte har nytta av. Ett sätt att lösa detta kan vara att varje lägenhet som vill ha balkong kommer att få lägga en handpenning för bygglovsansökan etc när balkongen helt ska bekostas av bostadsrättsinnehavaren. När balkongen är på plats räknas andelstalen om så att underhållskostnad för balkong ingår.Kostnaden skall tas upp som kapitaltillskott vid beräkning av reavinst vid försäljning av lägenheten. O tänk på att arbetskostnaden för montage av balkong inte berättigar till rotavdrag. Kostnaden för framtida underhåll av balkongen brukar i framtiden belasta föreningen som helhet. Därför kan man justera andelstalet för lägenhet som byggt balkong. Möjligheten att justera andelstal och hur detta får ske beror på föreningens stadgar samt hur andelstalen i föreningen är beräknade. Observera att det inte är något som föreningen måste göra.

Visa svaret Anmäl
2015-12-10 10:28
Man får under entreprenadtiden påkalla förbesiktning av arbete som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställandet, som tas i bruk före färdigställandet eller, om avhjälpande av fel i arbete efter färdigställande skulle vara väsentligt olägenhet eller i övrigt om särskilda skäl föreligger. Förbesiktningen har sin största praktiska betydelse som komplement eller alternativ till beställarens fortlöpande kontroll liksom till entreprenörens egenkontroll. Vid slutbesiktning ska man pröva och avgöra frågan om godkännande av entreprenaden. Slutbesiktning ska ske först vid kontraktstidens utgång eller om entreprenaden färdigställs senare, utan dröjsmål efter det att entreprenören meddelat sig färdig. Objektet för besiktning kan vara hela entreprenaden eller huvuddel av entreprenaden enligt kontrakt. Om slutbesiktning inte verkställs inom föreskriven tid på grund av beställarens underlåtenhet ska entreprenaden anses godkänd och avlämnad från den dag då besiktningen rätteligen skulle ha verkställts (AB 7§12) Garantitiden brukar inte börja förrän entreprenaden är klar o slutbesiktigad. Om ni är oense med styrelsen får ni kalla till extrastämma där ni tar upp era klagomål. Om det behövs och föreningen (styrelsen) går med på det kan man ta hjälp av hyresnämnden som har till uppgift att hjälpa till med medling när en medlem och föreningen är oense. Det som för övrigt gäller när man tillträder en nyproducerad bostadsrätt är att den när den skall tillträdas första gången efter en bostadsrättsupplåtelse, tillhandahållas i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Detta gäller om inte något annat har avtalats. Om någon besiktning från kommunens sida ska göras känner inte jag till vid nyproduktion av bostadsrättsradhus. Däremot finns det reglerat i Plan och bygglagen hur en byggnation ska gå till och vad som krävs. Men kontakta din kommun och fråga vad som gäller.

Visa svaret Anmäl
2015-10-28 16:16
Vad jag förstår har du inte ännu ingått något köpeavtal utan den fråga du tar upp är något som föreningen kräver som förutsättning för att du ska få köpa o inreda vinden. Börja med att titta i era stadgar vad som står beträffande dörrar. Vem har ansvar för dörrarnas underhåll. Är det var och en bostadsrättshavare som ansvarar för underhållet av dörrarna så låter det som ett oskäligt avtalsvillkor att du skulle behöva byta o betala för det som de andra medlemmarna i föreningen ansvarar för. Samma sak om det är föreningen som har underhållsansvar för dörrarna. Om anledningen att man vill byta ut dörrarna bara är estetiska, dvs att man vill ha en enhetlig trappuppgång så låter också detta tveksamt om det skulle vara skäl nog att kräva att du ska stå för hela kostnaden att byta samtliga dörrar, även källardörren. Om anledningen är att vindsbygget antas påverka brandrisken o att man därför måste byta alla dörrar till brandklassad så skulle det möjligtvis kunna vara ett godtagbart skäl, men det skulle ju innebära att ni tar hela kostanden för att samtliga medlemmar får bättre dörrar vilket också det låter orimligt. Fråga föreningen på vilken grund eller vilket juridiskt stöd de har för att kräva att ni ska bära hela kostnaden för dörrbytet. Vid tvist kan man ta hjälp av hyresnämnden för medling eller av bostadsrättsnämnden för beslut. Information hur du då går tillväga finns på följande sida:http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/ http://www.bostadsrattsnamnden.se/ På följande sida finns mer att läsa beträffande bygge av vindslägenhet http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/vind-bygge-av-lagenheter

Visa svaret Anmäl
2015-10-02 15:41
i diskussionen fönsterbyte
Tidigare har man hävdat att den som köper en bostadsrätt övertar tidigare ägares ansvar för skador tex pga underlåtna eller felaktiga reparationer. Detta finns tex skrivet i vissa föreningars stadgar. Men i det mål du refererar till sa HD 2007 att något ansvar pga tidigare ägares klantighet inte kunde komma på fråga. De delade därmed inte tingsrättens och hovrättens tidigare ståndpunkt. I domen: https://lagen.nu/dom/nja/2007s709 står det att ansvar gentemot föreningens fastighet ej regleras i bostadsrättslagen, utan regleras i skadeståndslagen. För att skadestånd enligt skadeståndsslagen ska komma på fråga behöver det vara fråga om vårdslöshet. Men om det skulle vara fråga om vårdslöshet skulle ni kunna bli ersättningsskyldiga på grund av skada som uppkommit genom eget eller annans vållande tex av tidigare ägare. I så fall får man kräva ersättning av tidigare ägare för den ekonomiska skada man i så fall drabbas av, under förutsättning att felet var dolt. Tvisten gentemot föreningen kan man antingen låta Bostadsrättsnämnden pröva, eller så får man låta domstol pröva ärendet. Info om Bostadsrättsnämnden hittar du här: http://www.bostadsrattsnamnden.se/ Man kan också begära en medling i Hyresnämnden om din förening går med på detta. Läs mer här: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/ En eventuell tvist med säljaren får man ta hjälp av tingsrätten för att få prövad. Läs mer här: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/

[Innehållet redigerades senast 2015-10-02 15:45]

Visa svaret Anmäl
2015-09-29 16:08
Om golven är ett tillval som ni avtalat direkt med byggföretaget om så har ni rätt att reklamera den undermåliga golvreparationen till byggföretaget. För att konstatera om det är en fackmässigt felaktig åtgärd man använt eller ej, så kan man i många fall behöva konsultera en kunnig och oberoende besiktningsman som kan hjälpa er att konstatera om felen åtgärdats på ett fackmässigt korrekt sätt eller ej. Om avtalet gällande golven är med ett byggföretag skulle man kunna låta Allmänna reklamationsnämnden pröva ärendet. Om det finns ett besiktningsprotokoll som accepterar lagningen av golvet så kan det dock bli svårt att bevisa att så inte är fallet. Om det inte finns ett separat avtal beträffande golvet med byggföretaget så har ni ert upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen och då kan ni inte låta ARN pröva ärendet utan då är det en fråga som kan prövas i Bostadsrättsnämnden eller i tingsrätten. På följande länk finns info om bostadsrättsnämnden:http://www.bostadsrattsnamnden.se/ Men samma sak gäller här. Utan ett besiktningsprotokoll som underkänner åtgärden på golvet så kan det bli väldigt svårt att vinna tvisten.

Visa svaret Anmäl
2015-09-16 11:04
Om det inte står annat i era stadgar så gäller precis som du skriver att du som bostadsrättshavare bara ansvarar för ytskiktet, när det gäller golven. Den exakta gränsdragningen framgår tyvärr inte alltid av stadgarna medans det hos vissa föreningar finns en beskrivning där man med ytskicket menar rummens golv jämte underliggande ytbehandling som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt. Kan man inte komma överens om var gränsdragningen ska gå kan man ta hjälp av hyresnämnden som kan hjälpa till med medling. Du hittar deras kontaktuppgifter här: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/ Vid en tvist kan du vända dig till bostadsrättsnämnden som kan pröva ärendet. Du hittar deras kontaktuppgifter o ärenden liknande ditt på deras hemsida: http://www.bostadsrattsnamnden.se/anmalan

Visa svaret Anmäl
2015-09-07 13:48
Förmodligen är det inte du utan din förening som ingått avtal med byggaren gällande bygget av bostadsrätten med tillhörande terrass. Då kan inte du direkt rikta dina krav gentemot byggaren utan du får då rikta dina krav gentemot din förening som förmodligen är avtalspart till byggfirman. Huruvida felet är så stort att det är skäligt att kräva att plankorna även på den franska balkongen ska bytas ut eller ej kan jag inte spekulera i. Förmodligen handlar det istället om ett prisavdrag, om lägenheten o dess balkonger inte motsvarar vad som avtalats o vad som är rimligt att kräva. Dvs samma golv på båda balkongerna om det är vad som avtalats. Nu verkar det ju vara samma golv men olika färg pga att ett är gammalt o ett utbytt, något som förmodligen kommer att jämna ut sig.

Visa svaret Anmäl
2015-09-03 11:00
i diskussionen Bristande ljudisolering
Styrelsen är skyldig att undersöka om ljudet från grannens lägenhet är av sådan omfattning att det kan anses som en störning i Bostadsrättslagens mening. Detta kan styrelsen undersöka genom att själva gå dit och lyssna samt höra med andra grannar om de också upplever några störningar. Dock är vår upplevelse av huruvida ljud från grannar är så störande att det utgör en sådan olägenhet som avses i bostadsrättslagens mening något ytterst subjektivt. Ett visst mått av störande ljud från grannar, om man bor i ett flerbostadshus, lär vara omöjligt att undvika. Folkhälsomyndigheten ger ut allmänna råd för buller inomhus. I dessa finns råd och rekommendationer för vad som gäller. Du kan läsa mer om detta här. http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/inomhusmiljo/buller/ Om inte din förening tar ditt problem på allvar kan du vända dig till din kommuns miljökontor, som bedömer situationen och kan fatta beslut om utredningar och åtgärder. Om man är oense med sin bostadsrättsförening kan man alltid vända sig till hyresnämnden för att få hjälp med medling, om din förening går med på detta. I vissa fall kan de även fatta beslut. Du kan läsa mer om detta på hyresnämndens hemsida: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/ Du kan också läsa mer om buller i bostad på följande sida:http://www.omboende.se/sv/Aga1/Inomhusmiljo/Buller-/

Visa svaret Anmäl
2015-07-08 16:20
Enligt normalstadgarna är det du som bostadsrättshavare som ansvarar för fönsterglasen. Är det något annat som gäller i din förening så framgår det av era stadgar. Handlar det om ett garantifel som byggaren ansvarar för så är det er förening som är avtalspart o som kan reklamera det undermåliga fönsterglaset. Så kolla först era stadgar men förmodligen får du reklamera till föreningen o föreningen till byggaren.

Visa svaret Anmäl