Detta gäller för skorstenar

Skorstenens uppgift är att leda ut förbränningsgaser från eldstäder till det fria. Detta ska ske på ett säkert sätt och utan att omgivningen påverkas negativt. För att detta ska kunna ske måste skorstenen vara tät och den får inte blir för varm.

Otätheter kan innebära risk för brand eller förgiftning. Skorstenen måste också kunna motstå de temperaturväxlingar som uppstår när man eldar. Skorstenar bör vara en meter högre än taktäckningen och minst i höjd med nock.

Temperatur

Eldstäder och skorstenar får inte utsätta brännbara material för högre temperatur än 85°C på grund av risken för antändning. Obrännbara material får bli varmare men även risken för beröringsskador måste beaktas.

Installera ny skorsten

Anmälan till kommunens byggnadsnämnd krävs för installation av ny skorsten, samt vid installation eller byte av eldstad. Vid installation av en ny skorsten kan det i vissa fall även krävas bygglov om byggnadens exteriör påverkas avsevärt. Hör med kommunen vad som gäller i ditt specifika område. Kommunen kan ha reglerat var småskalig eldning får ske av miljöskäl.

Skorstenar och eldstäder omfattas i bruksskedet även av krav på rensning (sotning) och besiktning enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Senast granskad: 2017-02-06 Informationsansvarig:
Boverket