Sotning

Alla skorstenar och eldstäder måste kontrolleras och sotas regelbundet. Det är lagen om skydd mot olyckor som reglerar detta. Ansvaret för brandskyddskontroll och sotning ligger ytterst på varje kommun.

I Sverige är det lag på att sota och brandskyddskontrollera sina skorstenar och eldstäder. Det ska göras regelbundet med lite olika intervall beroende på vilken slags byggnad det gäller och hur ofta du använder eldstaden. Det är kommunen som bestämmer både intervall och avgift för sotningen. Hur ofta du behöver göra en brandskyddskontroll bestämmer MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

När man sotar tar man bort brandfarliga beläggningar i skorstenen som på sikt kan utgöra en brandfara. En brandskyddskontroll sker mer sällan än sotning och innebär att en skorstensfejartekniker besöker ditt hem och tittar på eldstadens och skorstenens olika delar. Ibland behöver skorstensfejarteknikern göra en närmre undersökning men vanligtvis räcker det som kallas för okulär besiktning.

Vem gör vad?

Kommunen ansvarar för att varje eldstad sotas och brandskyddskontrolleras regelbundet. De bestämmer hur ofta eldstäderna ska sotas och vilka avgifter som gäller för brandskyddskontrollen och sotningen. De har avtal med en eller flera sotarfirmor i ditt närområde som kontaktar dig när det börjar bli dags för sotning eller kontroll.

Brandskyddskontrollen måste utföras av en godkänd kontrollant, men sotningen kan du välja att stå för själv. Antingen anlitar du en utomstående sotare eller så genomför du sotningen på egen hand. I båda fallen behöver du ansöka om tillstånd från din kommun.

Läs mer om hur ofta du ska sota och brandskyddskontrollera din eldstad och skorsten på din kommuns hemsida.

Läs mer om sotning på webbplatsen för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Senast granskad: 2016-02-24 Informationsansvarig:
Boverket