Buller kan påverka din hälsa

Buller är ljud som uppfattas störande. Det finns riktvärden för bullernivåer, men vad som anses störande är individuellt. Buller kan vara skadligt för hörseln och kan även påverka bland annat sömn och blodtryck.

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Buller kan uppkomma i byggnaden från apparater eller från andra människor. Ljud kan också tränga in utifrån. Det är i huvudsak boende i flerbostadshus som känner sig störda av ljud. Vanliga orsaker är ljud från grannar och från trapphuset, samt från vattenledningar och fläktar. Ett vanligt störande ljud utifrån i både flerfamiljshus och villor är vägtrafikbuller.

Hur mycket buller är acceptabelt ?

Olika myndigheter arbetar med bullerfrågor. Folkhälsomyndigheten vägleder övergripande kring en tillsyn i hälsoskyddsfrågor, exempelvis buller och ger ut allmänna råd. I dessa finns råd och rekommendationer för vad som gäller.

Bygga nytt, bygga till eller ändra i ditt hus

I Boverkets byggregler (BBR) ställs det krav på bullerskydd som gäller då du bygger ett nytt hus, eller gör en tillbyggnad, ombyggnad eller annan ändring i ditt hus. Kraven är minimikrav för att du ska få en godtagbar ljudmiljö inomhus. Kraven omfattar dämpning av ljud utifrån, från andra lägenheter och trapphus, samt ljudisolering av stegljud och installationer. Byggnaden ska vara ljudisolerad på sådant sätt så att minimikraven uppfylls. Om bättre ljudförhållanden önskas kan ljudklass A eller B väljas enligt Svensk Ljudklassningsstandard SS 25267 "Byggakustik - ljudklassning av utrymmen i byggnader - bostäder".

Faktaruta om ljudmätning

När en ljudmätning genomförs måste det tas hänsyn till de olika frekvenserna med hjälp av olika filter som talar om vilken störning som kan härröras till hörseln eller bara till upplevelsen som sådan. Eftersom uppmätt ljud har väldigt stor spridning i styrka så används en enhet som är så kallat logaritmisk, med enheten Bell, B (normalt tiondels bell, dvs. deciBell, dB) det vill säga stegen på skalan blir större ju högre upp i styrka man rör sig.

Senast granskad: 2017-02-06 Informationsansvarig:
Boverket