Legionella sprids med vattnet i ditt hus

Legionella är bakterier som lever i vatten. De är inte farliga att dricka, men om du andas in bakterierna kan de orsaka två sjukdomar: legionärssjuka eller pontiacfeber.

Legionärssjuka är en form av lunginflammation som kan kräva vård på sjukhus. Om du blir smittad tar det i normala fall 2–10 dagar innan du insjuknar. Sjukdomens symtom är hög feber, frossa, huvudvärk och muskelsmärtor, följt av torrhosta, andningssvårigheter och lungsymtom. Symtomen skiljer sig inte från andra sorters lunginflammation vilket kan innebära att patienter får fel sorts antibiotika. Sjukdomen kan i värsta fall leda till dödsfall. 

Bakterierna kan också ge pontiacfeber. Denna sjukdom liknar vanlig influensa och går över av sig själv.

Var finns legionella?

Mindre mängder av bakterierna finns naturligt i sötvatten, som sjöar, vattendrag och grundvatten. Där utgör de dock ingen fara för människor. Faran uppkommer i olämpligt utformade tappvattensystem med stillastående vatten som inte håller tillräckligt hög temperatur. Bakterien trivs bäst och förökar sig i vatten kring 40 °C.

När du duschar finfördelas vattnet till mindre vattendroppar som bildar så kallad vattendimma. Legionellabakterierna kan finnas i denna dimma. Om bakteriefylld dimma tränger ner i dina lungor genom andning kan du smittas och bli sjuk.

Hur kan du minska risken att drabbas?

Det viktigaste är att kallvattnet verkligen är kallt och att varmvattnet verkligen är varmt. Kallvatten ska helst vara under 20 °C och varmvatten ska vara lägst 50 °C vid alla tappställen/kranar. För att minska risken för brännskador av skållning får varmvattnet inte vara varmare än 60 °C vid tappstället.

Om det är konstaterat att det finns legionellabakterier i ditt vattensystem måste det saneras. Ett sätt är att höja vattnets temperatur till minst 70 °C och spola igenom ledningarna i 5–30 minuter, tiden beror på hur omfattande ditt rörledningssystem är. Höga temperaturer betyder också en ökad risk för skållning och alla boende i huset måste därför informeras när saneringen genomförs. Kontakta gärna miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun för mer information om sanering och provtagning av ditt vatten.

Senast granskad: 2013-03-26 Informationsansvarig:
Boverket