Radon

Radonhalten i villor och radhus ska mätas under eldningssäsongen (oktober till och med april) för att få ett säkert resultat. Resultatet av mätningen visar om det är nödvändigt att sanera ditt hus.

Radon i bostäder

Radon är en radioaktiv gas som både är osynlig och luktfri. Radon finns i vissa äldre byggmaterial och i marken. Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium-226 sönderfaller. Radon fastnar i damm som vi andas in och då kan radon komma in i lungorna, vilket på sikt kan orsaka lungcancer.

Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. Störst är risken för de som röker och vistas i radonrik luft. Det uppskattas att 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av radon i bostaden.

Radonhalten i villor och radhus ska mätas under eldningssäsongen (oktober till och med april) för att få ett säkert resultat. Resultatet av mätningen visar om det är nödvändigt att sanera ditt hus.

Var finns radon?

Radon i luften kommer från marken, vattnet eller byggmaterial. Radon finns också i byggstenarna blå lättbetong som användes från 1920-talet till 1970-talet när hus byggdes. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller.

Du bör mäta radonhalten:

•Vid husköp.

•Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus.

•Om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blå lättbetong.

•Vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem.

Gräns- och riktvärden

Det finns gräns- och riktvärden för hur mycket radon, utryckt i radongashalt, det får finnas i luften i ett hus. Riktvärden för befintliga bostäder är 200 Becquerel per kubikmeter luft, Bq/m3. Vid nybyggnation eller ändring av en byggnad finns ett gränsvärde på 200 Bq/m3.

Du kan mäta om du har för mycket radon i ditt hus eller i ditt dricksvatten. Då ska du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun. Om ditt mätresultat visar förhöjda halter av radon bör du utföra radonsänkande åtgärder ditt hus. Din kommun har oftast en bra överblick över konsulter som kan hjälpa dig.

Livsmedelsverket utfärdar gränsvärden för radon i vatten för anläggningar för dricksvattenförsörjning. Radonhalten i dricksvatten ska inte överstiga 1000 Bq per liter.

Åtgärder som kan utföras:

•Tätning av sprickor och läckor från värmerör, golvbrunnar, golvluckor.

•Installation av från- och tilluftsfläktar med värmeåtervinning.

•Öka tilluft vid frånluftsfläkt eller självdrag.

•Installation av radonbrunn.

•Installation av tilluftsfläktar i källarvägg.

Radonbidrag

Regeringen fattade den 21 mars 2018 beslut om ett nytt radonbidrag. Bidraget kommer att kunna sökas från och med den 1 juli 2018 och riktar sig till småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Läs mer om radon på Boverkets webbplats och om radonbidraget på sidorna om bidrag och stöd på Boverkets webbplats.

Senast granskad: 2018-05-07 Informationsansvarig:
Boverket