Mätning av radon

Radon är en gas som varken syns eller luktar. En för hög halt av radon är farligt för hälsan och det enda sättet att få reda på radonhalten är att mäta den. Det finns enkla mätmetoder för att mäta radonhalten inomhus. Det går också att mäta radonhalten i marken och i dricksvatten.

Din kommun har information om radonmätning och en del kommuner kan ha kampanjer för radonmätning. Radonhalten i luften inomhus ska mätas under eldningssäsongen (oktober till och med april) för att få ett säkert resultat. Resultatet av mätningen visar om det är nödvändigt att sanera ditt hus.

Mätning eller kontroll av radonhalten behöver göras:

Vid nybyggnad bör man ta reda på förekomsten av markradon inom området där huset ska byggas. En del kommuner kan ha en markradonriskkarta. Byggnaden ska sedan vid behov utformas med skydd mot markradon så radonhalten inomhus inte kommer att överstiga 200 Bq per m3.

Vid om- och tillbyggnad samt vid byte av ventilationssystem och värmesystem så ska det göras så att det inte blir någon olägenhet med radon. Vid försäljning av hus så ska det anges i energideklarationen om radonmätning har gjorts. Det bör även framgå om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med markradon eller är byggt med blå lättbetong.

Gränsvärden för radon

Gränsvärde maximalt 200 Bq per m3 luft för radon i inomhusluften. Gränsvärde maximalt 100 Bq per liter för tjänligt dricksvatten med anmärkning. Gränsvärde maximalt 1000 Bq per liter för otjänligt dricksvatten från större vattenverk, samt riktvärde som anger risk för hälsoeffekter för mindre vattenverk samt privata brunnar.

Hyreslägenhet och bostadsrätt

Fastighetsägaren respektive bostadsrättsföreningen ska göra en energideklaration. En sammanfattning av den ska placeras synligt i byggnaden. På den ska du som bor i huset lätt kunna se om det är gjort radonmätning.

Villa

Som småhusägare så bör du göra en mätning av radonhalten inomhus. Ifall du ska sälja ditt hus så ska du göra en energideklaration. På den ska det stå om radonmätning är gjord. 

Senast granskad: 2017-03-08 Informationsansvarig:
Boverket