Ventilation ger frisk luft

För att du ska ha en bra luftkvalitet i ditt hem måste du ha en fungerade ventilation. Ventilationens främsta uppgift är att tillföra frisk luft och föra bort förorenad luft.

För att du ska ha så bra ventilation som möjligt kan du se till att dina tilluftsventiler är öppna så mycket som möjligt och att du rengör dem regelbundet. Tänk på att mycket smuts sätter sig i ventiler och ventilationskanaler, främst i frånluftskanalerna i kök och badrum.

Vem kan hjälpa mig vidare?

Om du tror att du har problem med ventilationen i din hyreslägenhet kan du vända dig till din kommun och prata med  miljökontoret. Är du egnahemsägare, vänd dig till en konsult.

Vem ansvarar?

Som husägare ansvarar du för att ventilationen sköts och underhålls kontinuerligt så att funktionen hos systemet säkerställs. Bor du i lägenhet ska du bland annat rengöra ventilerna och vara observant på hur ventilationen fungerar, men det tekniska underhållet är fastighetsägarens uppgift. Det ska finnas skriftliga drift- och underhållsinstruktioner. Bristande skötsel och underhåll av ventilation leder till nedsatt funktion i systemet, vilket i sin tur ökar risken för fukt och mögel.

Huvudorsaker till problem

Huvudorsaker till att det uppstår brister i din inomhusmiljö är att hälsofarliga ämnen avges från olika byggmaterial, mögel och allmänna luftföroreningar. En bidragande orsak kan också vara att det kan finnas höga fukthalter i byggnaden och i inneluften. Din ventilation bidrar till att den förorenade luften inomhus minimeras och gör att din hälsa och komfort säkerställs.

Välj rätt ventilation

Att du gör rätt val av ventilation är lika viktigt för inomhusklimat som att du gör ett genomtänkt val av byggmaterial och bygger fuktsäkert. Tänk på att vid markradon kan frånluftsfläkt vara en risk för hög radonhalt i byggnaden. Likadant är det med självdrag i byggnader med blå lättbetong i konstruktionen.

Problem kan också uppstå om du reducerar ventilationen, luftflöden, i din bostad nattetid eller sommartid för att spara energi. Reduceringen av luftflödena bör ske endast när ni inte är hemma.

Risker med bristfällig ventilation

Som husägare ansvar du för att ventilationen sköts och underhålls kontinuerligt så att funktionen hos systemet säkerställs. Bor du i lägenhet är det byggnadens ägares uppgift att se till att ventilationen sköts. Det ska finnas skriftliga drift- och underhållsinstruktioner. Bristande skötsel och underhåll av ventilation leder till nedsatt funktion i systemet, vilket i sin tur ökar risken för fukt och mögel. 

Kontroller av ventilation

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader där människor vistas infördes i Sverige 1992. Kontroller sker vid byggnadernas och installationernas uppförande och därefter med olika intervaller beroende av byggnadskategori och typ av ventilationssystem. Det är byggnadens ägares ansvar att se till att obligatorisk ventilationskontroll, OVK, genomförs och eventuella brister upptäckta i samband med kontrollen åtgärdas. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet för OVK.

Ventilationssystem

De flesta flerbostadshus och småhus har följande ventilationssystem:

  • Mekanisk till- och frånluftssystem med återvinning, s.k. FTX-system (med till- och frånluftsfläkt).
  • Mekaniskt frånluftssystem med återvinning, s.k. F-system exempelvis med frånluftsvärmepump, FVP.
  • Självdragsventilation (ej fläktdriven ventilation) som finns i huvudsak i äldre småhus och flerbostadshus byggda före 1976.


 

Senast granskad: 2017-03-09 Informationsansvarig:
Boverket