Boverket har beviljat 145 miljoner kronor i stöd till förbättring av utemiljöer

Boverket har beviljat stöd för upprustning och komplettering av befintliga anläggningar som till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott, men även för nya anläggningar som gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen.

Boverket har i uppgift att ta emot och bedöma ansökningar samt hantera utbetalningen av stödet som har beslutats av regeringen och som riktar sig till fastighetsägare i socioekonomiskt utsatta områden.

– Trenden från förra året håller i sig. Många åtgärder syftar till öka tryggheten i utemiljön genom att byta ut vegetation och förbättra belysningen. Tillgängligheten kommer att öka i många utemiljöer då slitna markytor moderniseras med nya gång- och cykelvägar. Flera projekt inkluderar också lekplatser, utegym, parkourutrustning och andra aktivitetsstimulerande miljöer som kommer bidra till att fler människor får möjlighet att aktivera sig spontant, säger enhetschef Per Lindkvist.

Stödet vänder sig till fastighetsägare, tomträttshavare eller de som har fått fastighetsägarens eller markägarens tillåtelse att utföra åtgärden. Även organisationer kan söka.

Läs mer om stödet på Boverkets webbplats: http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-till-utemiljoer/

Senast granskad: 2017-12-20 Informationsansvarig:
Boverket
Redaktör