Dags att mäta radon!

Det är dags att mäta radonhalten om du har en villa eller radhus! Radonhalten ska mätas minst två månader under eldningssäongen 1 oktober till 30 april.

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Det enda sättet att ta reda på om man har radon i sin villa är att mäta. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft, Bq/m3. Radon kan orsaka lungcancer.

Radon finns överallt - i mark, luft och vatten. Marken är den vanligaste radonkällan. Om man har radon i dricksvattnet bör man även kolla inomhusluften, för då finns det risk att man har radon även där. Vatten som innehåler mer än 100 Bq per liter vatten klassas som tjänligt med anmärkning. Vatten med mer än 1000 Bq per liter vatten bedöms som otjänligt att använda som livsmedel.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 föreslagit att det ska införas ett nytt radonbidrag. Men i dagsläget finns inget bidrag för radonsanering.

Läs mer om radon på Boverkets webbplats

Senast granskad: 2017-10-30 Informationsansvarig:
Boverket
webbredaktionen@boverket.se