Skärpta utsläppskrav för pannor och kaminer

Boverket har skärpt kraven i sina byggregler, BBR, för utsläpp från byggnader med fastbränslepannor och rumsvärmare, som till exempel braskaminer. De skärpta kraven gäller installering i ny eller befintlig byggnad och vid byte till en annan panna eller rumsvärmare.

Redan installerade pannor och rumsvärmare berörs inte av de skärpta reglerna. Ändringen i Boverkets byggregler trädde i kraft den 1 juli 2017, men får egentligen ingen effekt förrän från och med den 1 juli 2018. De äldre bestämmelserna får, via övergångsregler, tillämpas ett år efter det att de ändrade reglerna trätt i kraft. Vidare införs krav på lägsta tillåtna verkningsgrad, det vill säga vilken lägsta effektivitet som fastbränslepannorna och rumsvärmarna får ha.

Från och med den 1 juli 2018 ska de nya skärpta kraven tillämpas på ansökningar om bygglov anmälningar som kommer in till byggnadsnämnden.

De nya skärpta reglerna innebär att:

  • byggherren, det vill säga den som installerar en panna eller kamin, ansvarar för att kraven uppfylls
  • du måste kontrollera detta eftersom alla produkter som finns på marknaden inte uppfyller kraven
  • för rumsvärmare titta i prestandadeklarationen
  • nyinstallation och vissa byten av fastbränsleutrustning ska anmälas till kommunen.

I och med de nya skärpta reglerna närmar man sig kraven i EU:s ekodesignreglering, som kommer att börja gälla år 2020 för fastbränslepannor och år 2022 för rumsvärmare.

Läs mer om de skärpta reglerna i Boverkets byggregler, BBR 25 avsnitt 6:741, fastbränsleeldning, och konsekvensutredning BBR 25.

Senast granskad: 2017-07-11 Informationsansvarig:
Boverket
Maria Thuresson