Fler bostäder behöver byggas

Boverket har genomfört den årliga enkäten om bostadsmarknaden som skickas ut till kommunerna i landet. I stort sett alla kommuner har svarat i årets enkät. Slutsatsen är att fler bostäder behövs, främst till studenter och äldre.

Sammanställningen görs varje år. Årets bostadsmarknadsenkät överensstämmer med vad Boverket tidigare sett i andra prognoser. Behovet av fler bostäder är fortsatt stort. Särskilt för grupper som efterfrågar bostäder till skäliga priser såsom studenter och äldre.

Totalt har 288 av Sveriges 290 kommuner svarat på enkäten, vilket ger en unik och omfattande bild av bostadsmarknaden i Sverige.

I enkäten framkommer bland annat att:

  • Totalt 243 kommuner har underskott på bostäder.Det är 12 kommuner färre än förra året.
  • Totalt 196 kommuner förutspår ett underskott på bostäder om tre år.
  • Det är fortfarande svårt att få tag i bostäder för grupper som är nya på bostadsmarknaden, exempelvis unga, nyanlända och äldre trots att det byggs fler bostäder än tidigare.
  • Det är fortfarande underskott när det gäller studentbostäder i landets högskolekommuner.
  • Det är fortfarande allvarligt läge när det gäller särskilda boendeformer. Sämst är situationen för personer med funktionsnedsättning där 169 kommuner uppger att det saknas tillräckligt med bostäder.

Läs hela bostadsmarknadsenkäten på Boverkets webbplats

Senast granskad: 2018-05-09 Informationsansvarig:
Boverket