Olika entreprenad-former

I ett byggprojekt kan du huvudsakligen välja mellan två entreprenadformer - totalentreprenad och utförandeentreprenad. Med olika entreprenadformer avses hur ansvaret fördelas mellan parterna, vilket regleras i avtalet.

Därutöver kan du välja hur entreprenaden ska upphandlas, det vill säga vilken upphandlingsform som ska användas. Exempel på upphandlingsformer är generalentreprenad, delad entreprenad och samordnad generalentreprenad. När en privatperson är beställare är det vanligaste att en totalentreprenad beställs och att beställaren bara har en avtalsrelation med totalentreprenören.


Under projektets gång är det viktigt att du vet vad varje avtal innebär och att du håller reda på vilka parter som är inblandade i bygget.


Med entreprenad avses åtagandet att utföra visst arbete på en bestämd plats åt en beställare. Hur arbetet ska utföras och vem som ansvarar för vad regleras i ett entreprenadavtal eller kontrakt mellan beställaren och entreprenören.


Om entreprenaden avser uppförande av småhus som ett företag uppför åt en konsument finns ett särskilt standardavtal, ABS 09, som kan användas och som baseras på konsumenttjänstlagen.

För entreprenader där både beställare och entreprenör är näringsidkare finns särskilda standardavtal som kan användas beroende på vilken entreprenadform som väljs till exempel ABT 06 för totalentreprenader och AB 04 för utförandeentreprenader.

"Nyckelfärdigt" och andra begrepp

När du tittar på olika huserbjudanden kan du stöta på begreppen "totalentreprenad", "nyckelfärdigt" eller "stomrest". Vad som menas med dessa kan variera från fall till fall. Därför måste du se till att få tydlig information från säljare och entreprenörer om vad deras erbjudanden innebär. Titta efter meningar som "med nyckelfärdigt menar vi att huset är så färdigt att...". Begär alltid kompletterande information om du är osäker på vad som menas och låt alltid någon sakkunnig granska avtal om inte standardavtal används, eller om standardavtalet innehåller strykningar eller ändringar.

Senast granskad: 2017-01-27 Informationsansvarig:
Boverket