Småhusentreprenad

Om du som privatperson ska köpa ett småhus av en hustillverkare eller byggare, eller om du ska bygga till det hus du har, bör du i första hand välja en småhusentreprenad enligt standardavtalet ABS 09, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader.

ABS 09 är en överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Byggindustrier med flera. Det är avsett för entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- och tvåbostadshus (småhusentreprenader) som ett företag (en näringsidkare) utför åt en privatperson (en konsument).

Förstärkt konsumentskydd

Avtalet är baserat på konsumenttjänstlagen och innebär ett förstärkt konsumentskydd. Vad konsumenten påstår om bland annat arbetets omfattning och pris gäller, om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller omständigheterna i övrigt. Ändrings- och tilläggsarbeten bör avtalas skriftligen och ange omfattningen av ändringen och tilläggsarbetet, priset eller grunderna för hur priset bestäms, tiden för betalning samt tiden för arbetets avslutande. Om detta inte avtalas skriftligt, gäller vad konsumenten påstår i dessa delar, om inte annat framgår av omständigheterna i övrigt.

ABS 09 kräver också slutbesiktning om inte parterna kommer överens om annat. Enligt konsumenttjänstlagen ska slutbesiktning alltid ske om någon part begär det. Resultatet av slutbesiktningen ska redovisas skriftligt. Eventuella fel ska avhjälpas av entreprenören senast två månader från att entreprenören fått del av besiktningsutlåtandet, om det inte finns särskilda omständigheter för att skjuta på det.

Senast granskad: 2017-02-07 Informationsansvarig:
Boverket