Totalentreprenad

Totalentreprenad innebär att du skriver kontrakt med ett företag som både ritar, konstruerar och bygger huset. Det företaget ansvarar också för upphandling och samordning av andra företag som behövs för att genomföra bygget.

I en totalentreprenad anger du hur huset ska se ut och vad det ska innehålla, till exempel med enkelt utformade skisser och beskrivningar, samt krav på de funktioner som huset ska ha. Totalentreprenören genomför projekteringen, utformar de tekniska lösningarna och arbetshandlingarna, samt bygger huset. Totalentreprenören anlitar själv projektörer och underentreprenörer och samordnar de olika inblandade parterna.


Totalentreprenaden kallas ibland för "funktionsentreprenad", eftersom du som regel bara anger vilka krav på funktioner som du har.


När entreprenadavtalet är undertecknat utgör det grunden för vad som ingår i priset och vad som inte ingår i priset. Det är därför viktigt att allt du vill ha faktiskt anges i avtalet. För arbeten som ändras eller tillkommer efter avtalet får du betala extra, på samma sätt som avdrag ska göras om arbeten avgår. Det är därför viktigt att hålla koll på, och dokumentera, de arbeten som ändras efter avtalet har undertecknats.

Skriva avtal

Totalentreprenader bör baseras på ett standardavtal som heter ABT 06, "Allmänna bestämmelser för totalentreprenader" när både beställare och entreprenör är näringsidkare. ABT 06 avser byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, och ges ut av Byggandets Kontraktskommitté (BKK). På föreningens webbplats www.foreningenbkk.se kan ABT 06 beställas mot avgift.

Är beställaren konsument gäller alltid konsumenttjänstlagen (1985:716). Som komplement till lagen kan ABS 09, ett avtal framtaget av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier med flera, användas parterna emellan.

Senast granskad: 2017-02-07 Informationsansvarig:
Boverket