Att undvika tvister

Det är inte ovanligt att det uppstår tvister mellan byggherre och entreprenör. För att undvika att det går så långt är det viktigt att du tänker på att skriva tydliga avtal och kontrakt med entreprenören, anlita en besiktningsman och - när du känner dig osäker - ta in experthjälp för sakkunnig vägledning.

Se till att upprätta skriftliga, fullständiga avtal med entreprenörer, baserat på regler och riktlinjer som anges i till exempel ABS 09 (tidigare ABS 05). Det är viktigt att inte ta något för givet. Är det något du undrar, fråga! Om du ändå känner dig osäker, kontakta någon sakkunnig inom området eller anlita en entreprenadjurist för att granska avtalet innan du skriver på. Den investeringen kan bespara dig många stunder av oro och stora onödiga utgifter.

Besiktningar

Olika besiktningar görs under byggtiden. Dels de som ska utföras enligt bygglagstiftningen och som finns angivna i kontrollplanen som fastställs vid det tekniska samrådet. Dels de som ingår i entreprenadkontraktet (till exempel ABS 09,) och som du själv ansvarar för som byggherre. Samordna de olika besiktningarna med hjälp av en expert. Konsumenttjänstlagen ställer inte något krav på att besiktningar ska utföras, men du som privatperson har alltid rätt att kräva att olika besiktningar så som förbesiktning och slutbesiktning utförs. Besiktningar och andra kontroller bör göras för att du ska få det som du beställt. Ju bättre underlag som finns i form av ritningar och beskrivningar, desto bättre kan arbeten och kontroller utföras.

Om du först efter slutbesiktningen upptäcker felaktigheter i bygget måste du påtala detta senast sex månader efter slutbesiktningen. Då har entreprenören om ABS 09 har avtalats, två månader på sig att åtgärda felen, annars ska felen åtgärdas inom skälig tid. Även besiktningsmän gör ibland fel och då kan det bli tvist om ersättningsfrågan. Sådana ärenden kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden, ARN. ARN kan lämna en rekommendation om hur en tvist bör lösas och de flesta företagen följer rekommendationerna.

Anlita experthjälp

Tvister om fel i byggen är ofta komplicerade. Kontakta därför en sakkunnig för rådgivning. För att få hjälp och råd om hur du ska gå tillväga i konsumentfrågor kan du vända dig till konsumentvägledaren i din kommun.

Reklamation

Utgångspunkten är att entreprenören ansvarar för fel i entreprenaden. Bedömningen av om entreprenaden är felaktig görs, som utgångspunkt, med hänsyn tagen till förhållandena vid slutbesiktningen. Fel som visar sig inom två år från slutbesiktningen anses alltid ha förelegat vid slutbesiktningen, om inte entreprenören kan visa att felen är orsakats av olyckshändelse, vanvård, onormalt brukande eller annat förhållande på konsumentens sida.

Fel ska reklameras inom skälig tid från att du märkt eller borde felet. Konsumenter får åberopa fel som inte antecknats i besiktningsutlåtande om konsumenten påpekat felet för besiktningsmannen men denne inte ansett att det utgör ett fel, fel som besiktningsmannen varken märkt eller borde ha märkt eller fel som konsumenten påtalar inom sex månader från slutbesiktningen.

I upp till tio år från att entreprenaden godkänts vid slutbesiktning, eller uppdraget avslutades, kan du reklamera fel avseende arbeten på mark och byggnader. Reklamation ska dock alltid ske inom skälig tid från det att du märkt eller borde ha märkt felet. Vänta inte, och reklamera hellre en gång för mycket än en gång för lite!

Olika standardavtal

 

ABK 09

Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag
inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet

ABS 09

 

En överenskommelse mellan bland andra
Konsumentverket och byggbranschen som ger
konsumenter ett starkare skydd. (Hette tidigare ABS 05)

Hantverkar
formuläret 14 

En överenskommelse  mellan Konsumentverket, Sveriges byggindustrier
och Villaägarnas Riksförbund vid reparations- och ombyggnads-
arbeten där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare 
AA 12

Avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial
(hette tidigare AA05) Det kan vara bra att känna till att konsumentköplagen
istället för konsumenttjänstlagen är tillämplig vid köp av monteringsfärdiga hus,
det vill säga om inte säljaren även uppför huset på fastigheten 

ABT 06

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader
avseende byggnads-, anläggnings- och
installationsarbeten som ska användas vid totalentreprenader

AB 04

Allmänna bestämmelser för byggnads-,
anläggnings- och installationsentreprenader
som ska användas vid utförandeentreprenader

ABM 07

Allmänna bestämmelser för köp av varor till
yrkesmässig byggverksamhet

AB-U 07

Är avsedda att användas i avtal mellan
generalentreprenören och underentreprenören
där AB 04 används i avtal mellan byggherren/beställaren
och generalentreprenören. AB-U 07 ersätter AB-U 04.

ABT-U 07 Allmänna bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad
Senast granskad: 2017-02-08 Informationsansvarig:
Boverket