Hur andra fastighetsägare kan få användning av Myresjöhusdomen

Högsta domstolens dom mot Myresjöhus ger vägledning om hur andra liknande fall ska bedömas. Reklamera fel inom rätt tid till den totalentreprenör som byggt huset.

Domen från Högsta domstolen (HD) är prejudicerande, vilket innebär att den ger vägledning om hur andra liknande fall ska bedömas. Det betyder att om du bor i ett hus som drabbats av fuktskador på grund av att det är byggt med enstegstätad putsfasad så har du goda möjligheter att få rätt gentemot din totalentreprenör. Är du andrahandsköpare av fastigheten måste du få rättigheter från kontraktet överlåtet till dig från första ägaren. I aktuellt fall var Myresjöhus totalentreprenör, d.v.s. ansvarade för både material och arbete. Har du haft en delad entreprenad, d.v.s. haft avtal med både en husleverantör och en entreprenör är det inte av domen klarlagt vem av dem som är ansvarig men Konsumentverket är av uppfattningen att det bör vara husleverantören som har ansvaret då det handlar om att konstruktionen visat sig vara felaktig. För att inte missa möjligheten att göra gällande fel bör du i tveksamma fall rikta reklamationen till båda parter.

Vad krävs?

- Att du reklamerat inom rätt tid till den totalentreprenör som byggt huset. (Reklamerar du gentemot husleverantören är det samma regler förutom att konsumentköplagen ger dig som längst tre års reklamationsfrist från leverans).

  • Enligt konsumenttjänstlagen och ABS (95) har du som längst tio år på dig från färdigställandet (godkänd slutbesiktning) att framställa krav på grund av fel i byggnationen. Efter att ett fel upptäckts ska du reklamera inom skälig tid till entreprenören. Om du reklamerar inom två månader från det att du upptäckte felet är det alltid att anses som skälig tid.
  • Under de två första åren gäller omvänd bevisbörda till konsumentens fördel, vilket innebär att om fel upptäcks så utgår man från att entreprenören är ansvarig om inte entreprenören kan göra sannolikt att felet uppstått på grund av något som konsumenten orsakat.
  • Om det finns en byggfelsförsäkring som hör till huset kan du under de första tio åren från godkänd slutbesiktning även vända dig till försäkringsgivaren för att undersöka om du har möjlighet att få ersättning den vägen. Ersättningen från byggfelsförsäkringen brukar dock innebära att du får stå för en självriskkostnad.

Om du behöver information och vägledning i ett specifikt ärende kan du:

  • Kontakta Hallå Konsument eller den kommunala konsumentvägledningen.
  • Kontakta Villaägarna, partipolitiskt obunden intresseförening, för telefonrådgivning. Du kan bli medlem och få rådgivning även om problemet redan uppstått. Villaägarna har också samarbetsadvokater som de kan hänvisa vidare till.
  • Kontakta annan jurist eller advokat med kunskaper inom byggentreprenad.

Vid tvist med totalentreprenör kan du få tvisten prövad av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). För att ARN ska pröva tvisten gäller bland annat att du måste anmäla ärendet dit senast sex månader från det att entreprenören helt eller delvis sagt nej till dina krav.

I övrigt gäller tio års preskription för en reklamation, vilket innebär att du har minst tio år på dig att gå vidare till domstol från det att entreprenören sagt nej helt eller delvis till dina krav. Det går att förlänga tiden genom att påminna om reklamationen, det vill säga göra preskriptionsavbrott.

Du hittar kontaktuppgifter till den nationella upplysningstjänsten Hallå konsument på hallakonsument.se

Sök efter din kommunala konsumentvägledning på Hallå konsument

Du hittar kontaktuppgifterna till Villaägarnas riksförbund på deras webbplats

Läs mer om Allmänna reklamationsnämnden (ARN) på deras webbplats

Senast granskad: 2016-03-04