Vad får nybygget kosta?

Det finns en mängd parametrar att ha med i beräkningen när du bygger nytt hus. Se till exempel till att ha en genomarbetad kostnadskalkyl innan du påbörjar arbetet.

När du planerar att köpa en tomt, köpa eller själv bygga ett nytt hus så är det många kostnader och avgifter som ska betalas med egna pengar och med banklån. Du behöver göra en kostnadskalkyl. Det viktigaste är att göra en hushållsbudget där du ser hur stort ekonomiskt utrymme du har för att betala bygg- och driftskostnader för ditt planerade hus. Du kan få hjälp av banken med kostnadskalkylen. Det kan också vara bra att anlita en ekonom och projektledare för att upprätta en bra kostnadskalkyl och kostnadskontroll av husbygget.

Tomten och markarbeten är en stor kostnad

Köpeskillingen för tomten är den första större utgiften. Till det kommer flera olika kostnader och avgifter. Vatten, avlopp och el ska normalt anslutas. Alternativt behövs en egen brunn och ett enskilt avlopp. Du vill kanske också ha internet- och fjärrvärmeanslutning. Det behövs en nybyggnadskarta till bygglovet och det tillkommer kostnader för utstakning och lägesbestämning av byggnaden. Kommunen kan eventuellt ha krav på gatukostnadsersättning.

Tomtmarken behöver göras iordning inför byggandet. Omfattningen av markarbetena beror till stor del av hur tomtmarken ser ut i förhållande till det planerade huset och de tankar man själv har om tomtens utformning. Markarbeten kan omfatta röjning av träd och buskar, schaktning och uppfyllning, dränering, utvändiga ledningsarbeten, samt att iordningsställa markyta för byggbod och materialleveranser, m.m. Under byggtiden så gör man en grovplanering av marken. När huset är klart så är det dags för finplaneringen med uteplats, planteringar, gångar och infart.

Byggkostnaden

Kostnaden för huset omfattar projekteringen med arkitektens, konstruktörens och installatörernas arbete med att rita och konstruera huset. Det omfattar också byggandet med olika entreprenörer, material och den utrustning som du beställt. Till det kommer byggherrekostnader som exempelvis lagfartskostnad, pantbrev, bygglov, försäkringar och kontrollansvarig.

Köper du ett typhus som byggsats med totalentreprenad från ett företag så ingår troligen byggkostnaden i offerten, förutom byggherrekostnaderna. Det är då viktigt att till exempel kontrollera omfattningen av företagets åtaganden och ansvar, samt att datum för färdigställande är noga reglerat.

Bygger du ett styckehus med delad entreprenad så har du ansvaret för genomförandet och samordningen av entreprenörer. Det kan då vara bra att anlita en professionell projektledare som organiserar och kontrollerar projekteringen och byggandet, samt samordnar projektörer, entreprenörer och besiktningar.

Lån av pengar

Om du behöver låna pengar för att genomföra ditt byggande kan du vända dig till en bank för att få reda på möjligheterna för dig att få ett lån. Tänk på att lån förekommer både i rörlig och bunden form och att räntesatser kan pendla. Var därför noga med att inte låna större belopp än att du har en marginal som tål ränteförändringar. För att finansiera mer omfattande byggen ger banken dig ett byggnadskreditiv för löpande utgifter under byggtiden, vilket sedan ombildas till ett lån när alla kostnader är sammanställda och betalda.

Senast granskad: 2017-10-30 Informationsansvarig:
Boverket