Inget bygglov behövs för friggebodar

En friggebod är en mindre komplementbyggnad som inte kräver bygglov. Även om du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.

Friggebodens placering

Friggeboden ska placeras minst 4,5 meter från gränserna. Om du vill placera den närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov hos byggnadsnämnden i din kommun. Friggeboden får inte placeras närmare än 4,5 meter från allmän platsmark.

Användningsområde

Friggeboden kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu och båthus. Det viktiga är att det är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Friggeboden får inte användas som en självständig bostad.

Får en friggebod se ut hur som helst?

Friggeboden ska ha lämplig form, färg och ha lämpligt material på tak och fasad. 

Planbestämmelser

Rätten att uppföra en friggebod begränsas generellt inte av några planbestämmelser. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas. I områden som utgör värdefulla miljöer får dock kommunen besluta om bygglovsplikt även för friggebodar.

Strandskydd

Om du bygger närmare hav, sjö eller vattendrag än 100 meter och i vissa fall 300 meter, krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Kontakta byggnadsnämnden för mer information.

Innan du börjar

Kontakta byggnadsnämnden i din kommun innan du börjar bygga. De kan svara på om du får uppföra en friggebod på den plats och på det sätt som du har tänkt dig.

Senast granskad: 2017-10-26 Informationsansvarig:
Boverket