Områdesbestämmelser

För begränsade områden som inte omfattas av en detaljplan kan kommunen besluta om områdesbestämmelser för att översiktligt reglera markens användning och bebyggelsens omfattning. Områdesbestämmelser används för att säkerställa syften i kommunens översiktsplan eller för att säkerställa riksintressen. Områdesbestämmelser kan också användas för att till exempel skydda eller bevara byggnader eller värdefulla miljöer.

Områdesbestämmelser kan reglera bland annat:

• Vilka åtgärder som kräver bygglov
• Grunddragen för användningen av mark- och vattenområden, bebyggelse och kommunikationer
• Största tillåtna byggnads- eller bruksarean för fritidshus och storlek på tomter till sådana hus
• Användning och utformning av allmänna platser och skydd för sådana platser

Det går inte att reglera byggandets omfattning så som byggnadshöjd och våningsantal. I plan- och bygglagen anges vad som får regleras med områdesbestämmelser.
Områdesbestämmelser ger ingen rätt att bygga, utan möjligheten att bygga avgörs efter lämplighetsprövning när du har skickat in en ansökan om bygglov till din kommun. Områdesbestämmelser är bindande för bygglovsprövningen.

Senast granskad: 2017-02-07 Informationsansvarig:
Boverket