Pooler och dammar

När du ska bygga en pool eller trädgårdsdamm på din tomt är det viktigt att du bygger den med skydd mot barnolyckor. Boverkets byggregler innehåller föreskrifter om skydd mot drunkning på tomter som du måste följa. 

För att bygga en pool eller trädgårdsdamm behöver du oftast inget bygglov. Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på hur högt det är och ser ut kräva bygglov. Om man bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det också behövas bygglov för det. Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt. Anmälan kan krävas om man ansluter poolen eller dammen till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Innan du börjar bygga din pool eller damm är det därför viktigt att du kontaktar byggnadsnämnden i din kommun och får besked om vad som gäller i ditt fall.

Skydd vid bassängen

Är vattnet djupare än 20 cm krävs skydd mot olycksfall enligt Boverkets byggregler.
Lämplig skyddsanordning kan vara:

  • Ett minst 0,9 m högt staket runt poolen, dammen eller tomten, om det är en normalstor villatomt. Staketet ska vara utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med barnsäkert lås.
  • En skyddstäckning eller ett skyddsnät med högst 50 mm maskvidd, som är avsett och infäst för ändamålet. Det får inte vara en vanlig byggpresenning eller dylikt som barn kan krypa under eller trampa ner i vattnet.
  • Trädgårdsdammar kan ha flacka kanter med växter eller beläggningar som inte är krypvänliga för små barn. Tänk på att dammar med vatten vintertid kan bli en fara vid isbildning som bör beaktas.
  • Tänk på att små barn aldrig får lämnas utan uppsikt vid pooler, dammar och vatten.
  • Om du bygger plank eller mur runt poolen måste du söka bygglov för det.

Lösa pooler och redskap för vattenlek

Boverkets byggregler gäller endast för pooler och bassänger som är fasta, inte flyttbara bassänger. Lösa pooler är lekredskap som ska vara CE-märkta enligt EU:s leksaksdirektiv (2009/48/EG), CE-märkta lekredskap är inte avsedda för offentliga miljöer som t.ex. en bostadsrättsförening eller en samfällighet. För lekredskap på lekplatser gäller produktsäkerhetslagen och krav på fasta lekredskap enligt Boverkets byggregler BBR med hänvisning till aktuella europastandarder för placering, utförande och besiktning.

Senast granskad: 2017-10-30 Informationsansvarig:
Boverket