Ritningar, beskrivningar och specifikationer

När du har bestämt vad du vill bygga måste du ta fram ritningar, beskrivningar och specifikationer. Dessa är nödvändiga när du ska söka bygglov samt när du vill ta in anbud från entreprenörer och skriva kontrakt med dessa.

Ritningar

Hur omfattande beskrivningar och ritningar du behöver beror på vilken entreprenadform du väljer. Vad som ska ingå i entreprenaden redovisas i ritningar, beskrivningar och specifikationer. Det är viktigt att vara överens om alla ritningar och övriga handlingar inför ansökan om bygglov och även dina entreprenadkontrakt. 

När handlingar inte stämmer överens är det bra att veta att om inte annat sägs i avtalet gäller senare upprättad handling före tidigare upprättad handling . Tänk på att du har olika ritningar och beskrivningar för byggnadsarbeten, el-installationer och VA-installationer (vatten och avlopp). ABS 09 innehåller bestämmelser som bland annat talar om hur ändringar och tilläggsbeställningar ska hanteras. I så kallade administrativa föreskrifter är det också viktigt att reglera hur allt arbete och alla beslut ska dokumenteras i protokoll, dagbok och anteckningar.

Övriga handlingar

Du behöver också tekniska beskrivningar, konstruktionsritningar och en ritning över vatten- och avloppsinstallationer. Anlitar du en småhustillverkare ingår detta som regel, annars kan en arkitekt eller ett byggledningsföretag hjälpa till. Du tjänar på att lämna in en så komplett bygglovsansökan som möjligt redan från början, det gör handläggningstiden kortare.

Kontrakt

Se till att du får ett skriftligt och tydligt avtal baserat på ABS 09 (tidigare ABS 05), som är en överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Byggindustrier med flera och som innehåller regler som ger dig som konsument ett starkare skydd vid byggande av småhus. ABS 09 innehåller fortfarande krav på byggfelsförsäkring, och sådan försäkring är inte obligatorisk sedan 1 juni 2014. ABS 09 håller därför på att revideras, och tills vidare kan du ta bort hänvisningarna till byggfelsförsäkring i ABS 09. Kravet att byggherren i vissa fall ska ha färdigställandeskydd finns fortfarande kvar.

Olika avtalsformer

 

ABK 09

Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag
inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet

ABS 09

 

En överenskommelse mellan bland andra
Konsumentverket och byggbranschen som ger
konsumenter ett starkare skydd. (Tidigare ABS 05)

Hantverkar
formuläret 14

En överenskommelse mellan Konsumentverket,
Sveriges Byggindustrier och Villaägarnas Riksförbund
vid reparations- och ombyggnadsarbeten där beställaren
är konsument och hantverkaren är näringsidkare

AA 12

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial.
Hette tidigare AA05. Det kan vara bra att känna till att 
Konsumentköplagen istället för Konsumenttjänstlagen är
tillämplig vid köp av monteringsfärdiga hus, det vill säga
om inte säljaren även uppför huset på fastigheten. 

ABT 06

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader
avseende byggnads-, anläggnings- och
installationsarbeten som ska användas vid totalentreprenader.

AB 04

Allmänna bestämmelser för byggnads-,
anläggnings- och installationsentreprenader
som ska användas vid utförandeentreprenader

ABM 07

Allmänna bestämmelser för köp av varor till
yrkesmässig byggverksamhet

AB-U 07

Är avsedda att användas i avtal mellan
generalentreprenören och underentreprenören
där AB 04 används i avtal mellan byggherren/beställaren
och generalentreprenören.

ABT-U 07 Allmänna bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad
Senast granskad: 2017-02-08 Informationsansvarig:
Boverket