Bygglov kan behövas för plank och murar

Du kan behöva bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Det är byggnadsnämnden i din kommun som gör en bedömning i det enskilda fallet.

Inhägnader i form av staket, plank och murar är bygglovpliktiga om åtgärden bedöms vara ett plank eller en mur. Ett plank kräver bygglov oavsett vilket material det är tillverkat av. En mur är bygglovpliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida (en så kallad stödmur). Staket och grindar i normalt utförande omfattas dock inte av bygglovplikt.

Byggnadsnämnden ska göra en bedömning i varje enskilt fall om åtgärden med tanke på konstruktion och utseende är en bygglovpliktig åtgärd. Bygglovsplikten bedöms mer utifrån murens eller plankets läge, utförande och beständighet än utifrån något bestämt höjdmått.

Särskilda bestämmelser för en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus finns undantag från bygglovplikten för vissa åtgärder. Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen anordnas närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Om fastigheten är belägen utanför både detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank som är placerade i omedelbar närhet av bostadshuset. Här kan muren eller planket placeras längre från bostadshuset än 3,6 meter och vara högre än 1,8 meter.

Om planket eller muren byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Om du ska bygga ett staket, plank eller mur bör du ta kontakt med byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten är belägen för att få svar på om just det du vill bygga kräver bygglov.

Senast granskad: 2017-10-30 Informationsansvarig:
Boverket