Krav på hur du bygger ditt våtrum

Försäkringsbolaget ställer krav på hur ditt våtrum är utfört. Det ska uppfylla Boverkets byggregler och vara utfört enligt branschreglerna och tillverkarnas monteringsanvisningar.

Bor du i bostadsrättslägenhet ?

Bor du i en bostadsrättslägenhet så kontakta först föreningens styrelse innan du börjar renovera. Styrelsen kan ha synpunkter på hur du vill renovera och på kompetensen hos dem som ska göra arbetet. Det kan också finnas bestämmelser i föreningsstadgarna som du måste ta hänsyn till. Föreningen kan också ha planerat framtida underhålls och renoveringsarbeten som till exempel stambyte. Tänk på att dina grannar kan drabbas om du orsakar en vattenskada.

Myndighetskrav

Myndighetskraven riktar sig till dig som är fastighetsägare och/eller byggherre. Syftet med dessa är att människor inte ska utsättas för oacceptabla risker för sin hälsa eller säkerhet. Myndighetskraven finns bland annat i Boverkets byggregler (BBR). Under rubriken "Utrymmen med vatteninstallationer eller hög luftfuktighet" I BBR finns regler om tillgänglighet och säkerhet vid användning, samt om fuktsäkerhet när badrum och andra våtrum ska renoveras. BBR anger minimikrav. Det är tillåtet att bygga med högre säkerhet, men inte med lägre.

Ifall du gör ändringar i byggnadens bärande konstruktion eller väsentliga ändringar av vatten- och avloppsinstallationerna så ska du göra en anmälan till din kommun. I de fall anmälan krävs får du inte påbörja åtgärderna innan kommunen har gett ett startbesked. Är du osäker på om du behöver göra anmälan eller inte kan du kontakta din kommun. Även om du inte behöver göra en anmälan så ska du renovera så att kraven i BBR uppfylls.

För elinstallationer så finns det myndighetskrav från Elsäkerhetsverket på att en behörig elinstallatör ska anlitas för detta. I bygglovspliktiga arbeten så krävs en certifierad kontrollansvarig. Gör du förändringar i ditt ventilationssystem så kan du behöva göra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Du kan kontakta din kommun för mer information om OVK.

Branschregler

Branschregler är regelsystem som olika aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen låtit ta fram. Bakom branschreglerna finns det någon form av organisation, som stödjer sina ägares intresseområde, samt utvecklar och förvaltar branschreglerna.

Branschreglernas funktion är att ge konkreta anvisningar. Det kan vara detaljlösningar, samt arbets- och material anvisningar. Branschreglerna är utformade så att myndighetskraven ska kunna uppfyllas. De kan också innehålla anvisningar som innebär högre kravnivå eller är speciellt anpassade för de produkter och tjänster som branschorganisationen företräder.

Branschregler är ett frivilligt regelsystem som endast gäller om du som beställare avtalar om att de ska följas med den som ska genomföra arbetet. Det kan också krävas att branschorganisationen ifråga gett företaget eller hantverkaren behörighet för att branschreglerna ska vara uppfyllda och för att du ska få ett egenkontrollprotokoll som visar att ditt våtrum är utfört enligt branschreglerna.

Det finns personer och företag som utger sig för att vara behöriga, men som inte är det. För företag eller personer med behörighet så utfärdar branschorganisationen ett dokument eller legitimation som den behörige ska kunna visa upp. Du kan också kontrollera behörigheten med branschorganisationen. Det är viktigt att kontrollera behörigheten innan du beställer arbetet.

Material- och monteringsanvisningar

Materialleverantörerna informerar om vilka material och produkter som du bör använda, samt hur du monterar dem. Det behövs flera olika material och produkter som vart och ett har sin speciella funktion för att bygga våtrum. Man bör välja de produkter som ingår i samma system och som tillverkaren hänvisar till för att få den avsedda funktionen och fuktsäkerheten.

Från den 1 juli 2013 ska byggprodukter vara CE märkta. Det ska då finnas en prestandadeklaration som beskriver produktens avsedda användning och vilken prestanda den har när det gäller väsentliga produktegenskaper.

Försäkringsbolag

Vattenskador är dyra att åtgärda och en stor utgift för försäkringsbolagen. De har de senaste åren ökat kraven på fackmannamässigt utförande. Som exempel anger Länsförsäkringar i sina villkor att de i vissa fall kräver att arbetet ska utföras enligt Boverkets byggregler, gällande branschregler och enligt tillverkarens råd och anvisningar. Det är dock alltid försäkringsvillkoren för din försäkring som gäller och dessa kan skilja sig åt mellan olika försäkringsbolag och även mellan olika försäkringar.

Senast granskad: 2017-01-30 Informationsansvarig:
Boverket