Bostadsrätt

Rökkanal

Läst: 370 gånger · 1 svarsinlägg

2019-05-01
16:22
Zeke Inlägg: 6 Medlem: 2016-10-05
Bor i en Brf bestående av radhus. När bostäderna byggdes fanns möjlighet att välja till en braskamin. En installerad braskamin ökar värdet på bostadsrätten. Nu vill styrelsen ändra våra stadgar och ta bort skrivning att rökkanal ingår i lägenheten. Utan rökkanal ingen braskamin!? I våra nu gällande stadgar står följande ”Till lägenhet räknas, lägenhetens väggar, golv och tak….., Rökgångar, glas och bågar…………”. Eftersom det står i gällande stadgar att rökkanaler ingår i lägenheten betyder det att underhållsansvar för rökkanaler skall hanteras på samma sätt som exempelvis ytterdörr och fönster? Dvs att lägenhetsinnehavaren ansvarar för rökkanalen inne i lägenheten och föreningen för rökkanalen utanför lägenheten? Nu vill styrelsen ändra i våra gällande stadgar och ta bort att ”Rökkanaler” ingår i lägenheten. Samtidigt vill man lägga till följande ”Där rökrör från braskaminer finns (trivsel ej uppvärmning) måste skötselavtal med föreningen tecknas - reparations och underhållskostnader betalas av bostadsrättshavaren. Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavare skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera sådana anordningar på egen bekostnad.”. I Bostadsrättslagen stå i 9 kap 16 § 1 st p 2, att om en lägenhet förändras krävs 2/3 majoritet samt godkännande av Hyresnämnden. Innebär att man tar bort rökkanalen en ändring av lägenheten som kräver 2/3 majoritet samt godkännande av hyresnämnden?
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2019-05-03 14:19]
Svara Citera Anmäl
#1
2019-05-03
14:19
vwiez Inlägg: 506 Medlem: 2009-01-08
Konsumentvägledare
Beslut om ändring av stadgar fattas av medlemmarna på föreningsstämmor. Dessutom krävs att ärendet tydligt har angivits i kallelsen till stämman. Enligt lag ska handlingarna finnas tillgängliga för medlem från det att kallelse går ut och skickas till dem som begär det.

Om alla medlemmar kommer till stämman (eller lämnar fullmakt) och alla är eniga, så räcker det med ett beslut. Det ska då av stämmoprotokollet framgå att alla medlemmar har varit där och med vilken majoritet beslutet ifråga togs. Detta är dock mycket ovanligt, och då gäller följande:

Man beslutar om stadgeändring på två stämmor, vilka måste ligga efter varandra. Först brukar man ha en extra föreningsstämma där stadgeändringen beslutas och sedan fattas det andra beslutet på den ordinarie stämman.

Man får inte kalla till den andra stämman förrän den första stämman har ägt rum, så att man i kallelsen kan ange vilket beslut den första stämman har fattat.

På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändringsförslaget.
På den andra stämman ska minst 2/3 rösta för ändringen.

När stadgeändringen är beslutad ska ändringen anmälas till Bolagsverket för registrering. Till anmälan skickas de nya stadgarna samt bestyrkt kopia av protokoll från båda stämmorna. De nya stadgarna gäller inte förrän registrering har skett.

Nej, de paragraferna du hänvisar till handlar om ändring av någon insats som medför rubbning av det inbördes förhållandet mellan insatserna, eller när bostadsrätten kommer att förändras eller i sin helhet behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av en om- eller tillbyggnad. Något jag inte kan se är fallet hos er.
Läs mer om stadgeändring här: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/stadgeandring

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare