Bostadsrätt

Revisorsjäv

Läst: 12231 gånger · 5 svarsinlägg

2015-05-14
12:11
Ove45 Inlägg: 3 Medlem: 2015-05-14
Vid ordinarie föreningsstämma 2014 valdes en styrelsesuppleant till revisor. Under året påpekade jag för styrelsen att den valde revisorn var jävig. Vid ordinarie föreningsstämma i slutet av april 2015, förlagt till en tidpunkt då jag inte kunde närvara, framlade revisorn/styrelsesuppleanten sin revisionsberättelse som lades till grund för beslut om styrelsens ansvarsfrihet. Vid stämman avgick revisorn från sitt uppdrag som suppleant i styrelsen men omvaldes som revisor. Såvitt jag förstår är han fortfarande jävig eftersom revisionsuppdraget avser kalenderåret 2015, ett år under vilket han satt i styrelsen fram till slutet av april. Det ska nämnas att bostadsrättsföreningen endast omfattar 7 bostadsrätter. Hur går jag till väga för att få rätsida på det här? Ska jag yrka i tingsrätt att föreningsstämman 2015 görs om? Hur får jag till stånd en opartisk revision?
Inlägget redigerades [Innehållet redigerades senast 2015-05-17 16:52]
Svara Citera Anmäl
#1
2015-05-15
17:43
Collin Inlägg: 404 Medlem: 2009-01-09
Konsumentvägledare
Det finns som du skriver mycket riktigt krav för vem som får vara revisor för en bostadsrättsförening. Revisorn ska göra en opartisk och kritisk bedömning av styrelsens handlande. Därför ska revisorn inte delta i styrelsesammanträden. Han eller hon får inte heller stå i nära släktskapsförhållande till någon i styrelsen. En revisor behöver heller inte vara medlem i föreningen om inte stadgarna kräver det. En styrelseledamot kan inte vara revisor. Inte heller en styrelseledamot som precis har avgått kan bli vald till revisor. Han skulle i så fall granska sitt eget arbete från det gångna året. Revisorn får inte heller vara en person som sköter föreningens bokföring,vara anställd av, underordnad, i beroendeställning eller närstående till en styrelseledamot. Revisorn får inte heller stå i skuld till föreningen. För anmälan föreslår jag att du börjar med att kontakta tex. Revisorsnämnden, se info under denna länk: http://www.revisorsnamnden.se/rn/index.html
Även Bolagsverket kanske kan komma med information:http://www.bolagsverket.se/ff/foreningsformer/ekonomisk/starta/revisor/revisor-1.1719

[Innehållet redigerades senast 2015-05-15 18:12]

Svara Citera Anmäl
#2
2015-05-16
18:12
Ove45 Inlägg: 3 Medlem: 2015-05-14
Tack för svar. Med den jävige revisorns revisionsberättelse som underlag har stämman beviljat styrelsen ansvarsfrihet för år 2014. Hur går jag till väga för att få stämmans beslut undanröjt och en ojävig revision av föreningens bokföring för 2014 genomförd. Jag vill också få revisorn avsatt för 2015 och ersatt av en icke jävig revisor. Är enda möjligheten att klaga i tingsrätt över föreningsstämmans beslut?

Svara Citera Anmäl
#3
2015-05-17
16:52
Collin Inlägg: 404 Medlem: 2009-01-09
Konsumentvägledare
Hej igen.

Jag skulle råda dig att först kontakta Revisorsnämnden, enligt mitt förslag ovan och fråga dem om råd, eventuellt kan ni kanske göra en anmälan dit? Det är det bäst att de själva svarar på, utifrån frågans karaktär.

Vidare skriftligen meddela styrelsen vad du anser, det du skriver ovan om jäv mm. Ett alternativ skulle kunna vara att ni i detta går samman fler medlemmar, om fler är av samma åsikt som du och kräva att styrelsen kallar till extrastämma. En styrelse är skyldig att kalla till extrastämma om minst en tiondel av medlemmarna i föreningen skriftligen begär en extrastämma och i skrivelsen talar om varför. Även styrelsen, när styrelsen anser att det behövs, kan kalla till extrastämma, utan att en tiondel av medlemmarna kräver, utifrån kanske information och de grunder du har? För att ändra det beslut som togs på stämma krävs det i så fall ett nytt stämmobeslut som upphäver det tidigare beslutet.

[Innehållet redigerades senast 2015-05-17 17:03]

Svara Citera Anmäl
#4
2015-05-19
15:37
Ove45 Inlägg: 3 Medlem: 2015-05-14
Tack för svaret som jag följde och tog kontakt med Revisorsnämnden. Där fick jag lära mig att nämnden bara befattar sig med godkända och auktoriserade revisorer. Vår lilla förening har en lekmannarevisor. Kontakt med styrelsen har jag tagit och skriftligen påtalat missförhållandet utan att någon rättelse åstadkommits. Extrastämma är en möjlighet men kanske i vårt fall tveksamt eftersom de bostadsrätter som är representerade i styrelsen är i majoritet. Vi är totalt bara sju.Fortfarande söker jag möjligheten att tvinga fram en förvaltningsrevision företagen av en ojävig revisor trots att styrelsen och sannolikt en majoritet på föreningsstämman motsätter sig det.

Svara Citera Anmäl
#5
2015-05-25
23:48
Borättexperten Inlägg: 54 Medlem: 2014-06-17
Det självklara svaret på din fråga är att begära "Särskild granskning", enligt Lagen om ekonomiska föreningar, 8 kap 17 §.
Jag citerar lagtexten eftersom den är ganska glasklar:

"Varje röstberättigad kan väcka förslag om att Bolagsverket ska utse granskare för särskild granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid..."
"Förslaget ska framställas på en ordinarie föreningsstämma eller på en stämma där ärendet enligt kallelsen ska behandlas. Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade ... ska styrelsen inom en vecka göra framställning hos Bolagsverket om att granskare ska utses."

Eftersom ni är en liten förening med endast 7 medlemmar räcker det med att du föreslår och röstar för ett sådant förslag. Du ensam representerar ju mer än 10% av samtliga röstberättigade.

Alltså: Begär hos styrelsen att en extrastämma skall inkallas (även här räcker det med att du ensam begär det). Ärende på extrastämman: att begära särskild granskning. På stämman röstar du för särskild granskning. Saken är klar!

Skulle styrelsen trilskas kan du själv kontakta Bolagsverket.

Tänk bara på att det är föreningen själv som får betala granskningen, den är inte gratis...

Svara Citera Anmäl

Svara

För att svara på diskussionen måste du vara registrerad användare och inloggad:

Logga in

Registrera mig som användare