Profilsida för Chriz

Kontodetaljer

Användarnamn:
Chriz
Medlem sedan:
2009-05-07
Antal forumsvar:
9
Senast inloggad:
2010-07-20 16:58
Födelseår:
Kön:
Kommun:

Presentation

[Chriz har inte skrivit in någon personlig presentation ännu]

Senaste inlägg av Chriz

2010-07-20 17:01
i diskussionen Valberedning i BRF
Har valberedningen i en BRF, framröstad av föreningsstämman, rätt att ta del av styrelsens protokoll för att skapa sig en egen oberoende uppfattning om styrelsen fullföljer sina åtaganden mot föreningsmedlemmarna??

[Innehållet redigerades senast 2010-07-30 17:16]

Visa svaret Anmäl
2010-06-21 14:37
Ett förtydligande. Det rör sig ett cykelställ (skyddat för vind och regn) ute på gården. Alltså ingen ombyggnad av vind. Jag skulle nu vilja spinna vidare på det första svaret att vi skall acceptera ordförandes agerande och godkänna i efterhand. Har läst i lagen om ekonomiska föreningar, kap 6, som skall tillämpas även i en BRF. I kap 6 paragraf 9, står det att läsa att "Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet." Det är möjligt att jag tolkar lagtexten fel, men i mina öron låter detta som om vår ordförande begår ett lagbrott i och med sitt agerande. Min följdfråga är nu följande: Vad händer om en majoritet av styrelseledamöterna väljer att rösta NEJ till godkännande av redan genomförd byggnation??

Visa svaret Anmäl
2010-06-16 08:12
I samband med ett styrelsemöte diskuterades förslaget att bygga ett vind och regnskyddat cykel/mopedställ. Frågan bordlades och protokollfördes. I protokollet, som signerats av ordförande och sekreterare, står det att läsa att beslut rörande om cykel/mopedställ skall byggas eller ej tas i samband med nästa styrelsemöte. I dagarna har bygget av cykel/mopedstället påbörjats. Ordförande har på eget bevåg utan styrelsens godkännande startat detta projekt. Jag undrar nu, vad detta forum, rekommenderar mig, som sittandes i styrelsen att göra i detta fall? Riskerar jag att hamna i någon knipa pga ordförandes handhavande?

[Innehållet redigerades senast 2010-06-18 10:13]

Visa svaret Anmäl
2009-10-22 11:00
i diskussionen Valberedning i BRF
Vi är några bekymrade medlemmar i en BRF, som misstänker att valberedningen står under direkt inflytande av vår ordförande. Om vi inte missuppfattat det hela lämnar valberedningen förslag till årsstämman på kandidater för de poster som är aktuella för val. Kan en majoritet på årsstämman "underkänna" valberedningens förslag alternativt kan en majoritet av årsstämman föreslå ytterligare kandidater och därefter genomföra omröstning?? Har ordförande någon befogenhet att stoppa en sådan åtgärd???

[Innehållet redigerades senast 2009-10-22 15:40]

Visa svaret Anmäl
2009-10-22 10:49
Vilka regler gäller för att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i samband med en ordinarie föreningsstämma? Måste en majoritet eller två/tredje delars majoritet av närvarande föreningsmedlemmar rösta JA för att ansvarsfrihet skall utgå till styrelsen??  

[Innehållet redigerades senast 2009-10-22 15:36]

Visa svaret Anmäl
2009-10-03 19:24
I vår BRF-förening utgår en timersättning för de personer som närvarar vid styrelsemöte utöver styrelsearvodet. På frågan varför timersättning utgår hänvisar ordförande till kommunallagen utan att vidare specificera var någonstans i kommunallagen detta går att utläsa. Kan någon i detta forum bekräfta eller dementera ordförandes utsaga??

[Innehållet redigerades senast 2009-10-03 19:24]

Visa svaret Anmäl
2009-10-01 00:53
Ett styrelsemöte genomförs. Styrelsen består av 5 ledamöter. En fråga behandlas. Efter genomförd votering föreligger 4 röster för och 1 emot. Så långt allt enligt regelboken. Nu till problemet. Ordföranden vägrar följa beslutet, då han anser att det inte finns någon anledning att göra så. Om omröstningen genomförts på ett korrekt sätt enligt gällande lagstiftning, vad för rätt, om någon, har ordförande att göra så?? Vad kan övriga ledamöter göra om beteendet upprepas om och om igen??

[Innehållet redigerades senast 2009-10-01 14:03]

Visa svaret Anmäl
2009-09-30 13:17
i diskussionen Stadgar
Vår förening styrs av en styrelse som ej efterföljer och respekterar föreningens stadgar. De har under sin utövandetid stiftat nya regler som direkt strider mot stadgarna och i vissa fall även mot svensk lagstiftning. Då, vi, några bekymrade medlemmar påpekat detta har vi möts av smädelser och glåpord. Hur allvarligt är det att en styrelse väljer att bortse från föreningens stadgar i samband med sitt maktutövande? Vilket ansvar har revisorerna som skall granska styrelsens arbete (de tycks f.n. blunda)?? Slutligen, kan vi hjälp "utifrån" för att komma till rätta med vår styrelse??  

[Innehållet redigerades senast 2009-10-01 14:03]

Visa svaret Anmäl
2009-05-07 13:30
i diskussionen Brandöversyn
Vår styrelse har i dagarna skickat ut ett meddelande till medlemmarna om att de avser att göra en brandöversyn av föreningens gemensamma utrymmen samt vindsförråd och källarförråd. Meddelandet går att tolka som om att varje bostadsrättsinnehavare skall visa upp sitt respektive vindsförråd och källarförråd för inspektionsstyrkan. Har styrelsen något stöd i lagen, som de kan framföra, när de ringer på dörren och "kräver" att få inspektera respektive förrådsutrymme?

[Innehållet redigerades senast 2009-05-08 14:06]

Visa svaret Anmäl