Profilsida för zidan2009

Kontodetaljer

Användarnamn:
zidan2009
Medlem sedan:
2017-08-16
Antal forumsvar:
3
Senast inloggad:
2017-09-14 05:19
Födelseår:
Kön:
Kommun:

Presentation

[zidan2009 har inte skrivit in någon personlig presentation ännu]

Senaste inlägg av zidan2009

2017-09-14 05:22
Svea hovrätt RH 1999:46 Målnummer: ÖH3265-98 Avdelning: 6 Avgörandedatum: 1999-04-22 Rubrik: Hyresnämndsmål. När hyresgästen själv renoverat lägenhetens badrum har i visst fall särskilda skäl ansetts föreligga att beakta den enskilde hyresgästens intresse av att, vid en ombyggnad av fastigheten, få behålla badrummet i befintligt skick. Lagrum: 12 kap. 18 f § 2 st. jordabalken Rättsfall: REFERAT Stiftelsen Mäster-Olofsgårdens Hemgård ansökte vid hyresnämnden om tillstånd bl.a. att få byta stammar, sätta upp kakel på väggarna, byta till nytt sanitetsporslin med engreppsblandare, lägga klinker på golvet, sätta in nytt badrumsskåp med belysning, installera handdukstork samt måla tak och snickerier i S.B:s badrum i hans lägenhet på Svartmangatan 4 i Stockholm. - S.B. bestred ansökningen utom såvitt avsåg anbringande av fuktspärr och utbyte av kakel på väggarna samt anförde att han i badrummet bekostat och låtit installera ett antikt handfat, mässingskranar, ett badkar på ben och ett mycket exklusivt marmorgolv. Hyresnämnden i Stockholm (1998-06-17 hyresrådet Måns Edling samt ledamöterna Monica Åström och Åke Rosenqvist) lämnade hyresvärden tillstånd att utföra de begärda åtgärderna i S.B:s lägenhet och anförde i sina skäl följande. Av bestämmelserna i 12 kap. 18 d § jordabalken följer att en fastighetsägare får utföra sådana standardhöjande åtgärder på fastigheten som har en inte obetydlig inverkan på en bostadslägenhets bruksvärde eller utföra åtgärder som medför en inte oväsentlig ändring av en bostadslägenhet eller av de gemensamma delarna av fastigheten endast om de berörda bostadshyresgästerna godkänt åtgärderna eller om hyresnämnden har lämnat tillstånd till dem. Enligt 18 f § samma kapitel skall hyresvärdens ansökan om tillstånd bifallas om hyresvärden har ett beaktansvärt intresse av att åtgärden genomförs och det inte är oskäligt mot hyresgästen att den genomförs. Vid prövningen av om det är oskäligt mot hyresgästen skall hyresvärdens intresse av att åtgärden genomförs vägas mot det intresse som hyresgäster i allmänhet kan antas ha av att åtgärden inte vidtas. Om det finns särskilda skäl, får även omständigheter som hänför sig endast till den enskilde hyresgästen beaktas. Hyresnämnden finner till en början att hyresvärden anfört vägande skäl för de tilltänkta åtgärderna, vilka framstår som befogade. Hyresvärden får anses ha visat ett beaktansvärt intresse av att åtgärderna genomförs. Åtgärderna kan inte sägas i och för sig strida mot det s.k. objektiva hyresgästintresset. Det är därmed generellt sett inte att anse som oskäligt mot hyresgästerna att åtgärderna genomförs. S.B. har anfört att en ombyggnad av hans lägenhet skulle omintetgöra hans egna installationer. Hyresvärden har anfört att stammarna i och för sig är bytta men att tätskikten måste åtgärdas. Detta innebär att badrumsgolvet inte kan räddas. - Man kommer dock att gå försiktigt fram och här - som eljest - inte göra mera våld än nöden kräver. Hyresvärden har påpekat att S.B. inte haft särskilt tillstånd till sina ombyggnadsåtgärder och att denne själv vitsordat att tätskikten delvis har brister. - Hyresnämnden finner att de tilltänkta åtgärderna bör tillåtas även beträffande S.B. S.B. överklagade hyresnämndens beslut och yrkade att stiftelsens talan vid hyresnämnden skulle ogillas. Svea hovrätt, avd 16 (1999-04-22, hovrättsråden Ulla Erlandsson och Omi Mohammar samt hovrättsassessorn Anna Nygren Malmenfelt, referent) ändrade hyresnämndens beslut såvitt avsåg S.B:s lägenhet och biföll stiftelsens ansökan endast vad gäller uppsättande av fuktspärr och utbyte av kakel på väggarna i badrummet. Vidare förordnade hovrätten att marmorgolvet skulle bibehållas och att återmontering skulle ske av S.B:s installationer. I övrigt lämnades stiftelsens ansökan utan bifall. Hovrätten uttalade i sina skäl följande. Hovrätten finner att S.B. styrkt att det förelegat en överenskommelse med påstått innehåll mellan honom och hyresvärden (dvs. att S.B. fick hyra lägenheten under förutsättning att han själv lät renovera den) och att fuktspärr kan anbringas utan att marmorgolvet bryts upp. Beträffande badrummets inredning har hyresvärden inte ens påstått att det inte går att återmontera inredningen efter det att fuktspärr anbringats och nytt kakel satts upp på väggarna eller att det skulle vara förenat med extra stora kostnader att göra det. Vidare måste beaktas att renoveringen genomfördes för inte så länge sedan samt att material och inredning får anses ha en exklusiv karaktär; färgval och inredning kan inte heller anses vara så avvikande att den inte skulle kunna godtas av en ny hyresgäst. Med hänsyn till ovan angivna omständigheter finner hovrätten att det föreligger särskilda skäl att beakta S.B:s önskan att i huvudsak behålla badrummet i befintlig skick. Det skulle därför vara oskäligt mot honom att låta Stiftelsen genomföra annan åtgärd i badrummet än vad han medgett, nämligen uppsättande av fuktspärr och nytt kakel på väggarna. Efter utförandet av dessa åtgärder skall S.B:s installationer återmonteras. S.B:s överklagande skall således bifallas. Målnummer ÖH 3265-98-80 Sökord: Hyresnämndsmål; Hyra Litteratur: Prop. 1996/97:30.

Visa svaret Anmäl
2017-08-16 21:19
Hej.Jag har precis samma problem som du.Jag har drivit ärendet vidare till hyresnämden, men fick avslag. Jag går nu vidare till Svea Hovrätt, under förutsättning att jag får rättshjälp från mitt försökringbolag Folksam. Det finns ett fall i Sverige som du kan finna i Svea hovrätts databas. Målnummer:ÖH3265-98 ...överklagande bifalldes. Detta är väldigt intressant. Han kämpade och fick rätt.Detta mål har dessutom blivit ett s.k.s "en vägledande dom" . Sedan finns det ju bostas rättföreningar i Sverige(HSB), som är shyssta och ersätter bostads rättsinnehavareb utan krusiduller. Synd att man inte har en sådan bostadsrättsförening.

Visa svaret Anmäl
2017-08-16 21:01
[quote]kimtro skrev: Bor i en förening som håller på med ett stambyte där de ska sätta in nya stammar och sätta in nya tätskikt i samtliga badrum med en av styrelsen bestämd standard. För mig är dilemmat att jag för snart 4år sedan totalrenoverade badrummet. Det sades då av styrelsen att ett stambyte låg iallafall minst 8år bort. Jag har nu accepterat att mitt badrum rivs ut och att jag kommer få en sämre standard vad det gäller tätskicktena.(kakel&klinkers) Det jag har svårt att acceptera är att jag blir av med spottar i taket och golvvärme. Kan tycka att tex. golvvärme som är en speciell funktion i badrummet borde återställas utan att man skall behöva betala extra som (tillval). Var kan man hitta information kring sådanna frågeställningar? Mvh / Kim

Visa svaret Anmäl