Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
494
Senast inloggad:
2019-03-08 15:07
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2019-03-08 15:16
i diskussionen Uthyrning andrahand
Närståendebegreppet är inte enhetligt definierat, utan beror på sammanhanget. I vissa fall är det bara familjemedlemmar och i andra, någon man har en väsentlig gemenskap med. Vad just din förening menar med närstående kan du kanske utläsa ur era stadgar. När det gäller rätten att hyra ut en bostadsrätt i andra hand har regelverket de senare åren blivit mer generöst än det tidigare varit. Om din förening inte accepterar andrahandsuthyrningen kan ni som bostadsrättshavaren söka tillstånd i hyresnämnden för att få hyra ut i andra hand. Du kan läsa mer om detta här: http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Bostadsratt/

Visa svaret Anmäl
2019-03-08 15:08
i diskussionen Mindre tomt än angivet
Här beror det på huruvida det stod i detaljplanen att en del av din tomt skulle vara allmän mark och utnyttjas som trottoar eller inte. Om det gjorde det, så borde byggherren känt till detta och informerat dig om förhållandet innan köp. I annat fall torde det vara ett rättsligt fel i köpet, som du skulle kunna kräva prisavdrag för. Det låter dessutom inte rätt att säljaren över huvud taget skulle kunna sälja tomt till dig, som kommunen enligt plan skall lägga trottoar på. Om det inte stod något om detta i detaljplanen från kommunen så bör du ha rätt till ersättning från kommunen. Du bör också ha möjlighet att överklaga ett beslut om expropriering. Om detta kan du läsa mer här: https://www.regeringen.se/49bb7e/contentassets/a38c3c86c63947a2a83d52b9814e952e/ersattning-vid-expropriation

Visa svaret Anmäl
2019-02-08 16:35
I en bostadsrättsförening är det normalt sett föreningen som ansvarar för underhållet av ventilationssystemet. Detta framgår det av 7 kap. 12 § 2 st. bostadsrättslagen att bostadsrättshavaren inte ansvarar för reparationer av ventilationen. I en bostadsrättsförening är det alltså föreningens styrelse som ansvarar för underhållet av ventilationssystemet. Om det gäller en ventilationskanal som föreningen har försett lägenheten med samt om ventilationskanalen tjänar fler än bara din lägenhet och måste åtgärdas, så är det en kostnad som föreningen bör stå för. Enligt era stadgarna låter det också som om det är föreningen som ansvarar för ventiler och luftinsläpp och att bostadsrättshavaren bara ansvarar för målning av dessa. Om inte föreningen tar sitt ansvar för ventilation, ventil och luftinsläpp, så kan bostadsrättshavaren själv åtgärda felet och kräva ersättning från föreningen för den kostnaden. Detta under förutsättning att ventilen räknas som en del av ventilationskanalen. Om den inte gör det så är det bostadsrättshavaren som är ansvarig för att ordna en ny fungerande ventil till köket. Att avsaknaden av ventil skulle utgöra ett dolt fel som köparen skulle kunna kräva tidigare ägare (dig) på ersättning för, (eller ni av den ni köpte lägenheten av) har jag svårt att tro. Avsaknaden av ventil borde förmodligen ha upptäckts vid en ordentlig undersökning av lägenheten, innan köp. Gällande OVK så infördes 1992 en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemen, så kallad OVK, i byggnader där människor vistas. I alla nybyggda hus ska en första kontroll göras av alla nyinstallerade system. Därefter ska kontroller ske regelbundet med intervall beroende på byggnadskategori och typ av ventilationssystem. Vilket intervall som gäller för just er fastighet kan du se på Boverkets hemsida. Det är byggnadsägarens, dvs. bostadsrättsföreningens, ansvar att se till att OVK genomförs och att eventuella brister åtgärdas. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet för OVK och ser till att protokollen från OVK lämnas in. För att du som bor i huset lätt ska kunna se att OVK är gjord ska fastighetsägaren anslå ett OVK-intyg på väl synlig plats i byggnaden. Om du inte hittar något OVK-intyg kan du kontakta föreningen eller kommunens byggnadsnämnd. Om någon OVK inte har skett och bostadsrättsföreningen inte tar tag i det kan du vända dig till kommunens byggnadsnämnd som kan förelägga bostadsrättföreningen att vidta kontrollen. Du kan läsa mer om ansvar för ventilation i bostadsrätt här: https://lawline.se/answers/vem-ansvarar-for-ventilationen-i-en-bostadsrattsforening

Visa svaret Anmäl
2019-01-14 10:16
i diskussionen Balkong
Balkongen brukar räknas som en del av fasaden. Därför är det bostadsrättsföreningen som bär ansvaret för det yttre underhållet. Fastighetsägaren, i ditt fall bostadsrättsföreningen, ansvarar för att balkongerna är säkra och för att eventuella skador åtgärdas i tid. Om olyckan är framme är det fastighetsägaren som bär ansvaret. Föreningen bär dock inte hela underhållsansvaret för balkongerna. Den boende ansvarar för det ”inre underhållet” på balkongen, som till exempel ytbehandling av balkonggolvet, insidan av balkongräcke och snöskottning, Föreningen ansvarar för själva betongstommen (det yttre underhållet). Eftersom det inte finns några lagar som reglerar hur ofta balkongerna måste besiktigas, är det viktigt att du, helst skriftligt, påtalar behovet av besiktning för din styrelse. Liksom du gjort, påtalar att du inte kan sköta ditt inre underhåll, snöskottningen, då du avråds för att vistas på balkongen. Eftersom du bor i ett HSB-hus kan du själv vända dig till HSBs jurister och prata med dem. Får du inga svar från din styrelse, eller problemet inte löser sig, kan du alltid göra en anmälan till hyresnämnden och be dem pröva ärendet, eller om föreningen accepterar detta, en medling. Du hittar kontaktuppgifter här: HSB https://www.hsb.se/norr/medlem/privatperson/juridisk-radgivning/ Hyresnämnden http://www.hyresnamnden.se/Kontaktuppgifter/Hyres--och-arrendenamnden-i-Umea/

Visa svaret Anmäl
2018-10-18 11:04
Ditt ansvar som hyresgäst är att så snart som möjligt anmäla fel och brister i lägenheten till din hyresvärd. Så även om det gått en tid så gör det nu. Ju längre du väntar ju värre lär det bli. Normalt brukande av en lägenhet innebär alltid ett visst slitage. Huruvida dina sprickor skulle ha orsakats av onormalt brukande av badrummet kan jag inte bedöma. Det måste nog en fackman till för en sådan bedömning. Och vad jag förstår av din fråga så fanns det brister i badrummet redan då du flyttade in för två års sedan. Något som borde framgått av en besiktning av lägenheten vid det tillfället.

Visa svaret Anmäl
2018-10-04 14:09
För korrekt uppmätning av boarea hänvisas till följande dokument. Terminologi och mätregler SS 20154:2009 finns i broschyren Så mäter du din bostad. Broschyren har tagits fram av SIS i samarbete med Svensk Areamätning AB och finns här: https://www.sis.se/globalassets/temasidor/konstruktionochtillverkning/areamatning/matbroschyr.pdf Observera att det är inte alltid som uppgiften hos Lantmäteriet eller bostadsrättsföreningen motsvarar den faktiska arean enligt gällande standard. Det kan till exempel bero på att bostaden har ändrats eller att mätningen har utförts enligt en tidigare standard. Mäklaren gör inte någon mätning av bostaden i samband med ett förmedlingsuppdrag. Istället är det i första hand säljaren som lämnar uppgift om bostadens storlek till mäklaren. Mäklaren kan vidarebefordra säljarens uppgift till spekulanter och köpare om det inte finns anledning att misstänka att uppgiften skulle vara fel. Mäklaren bör göra säljaren uppmärksam på betydelsen av att objektet beskrivs på ett korrekt sätt. Om säljaren lämnat en felaktig uppgift om bostadens storlek kan nämligen köparen ha rätt till prisavdrag. Dessutom kan mäklaren bli skyldig att betala skadestånd om det kommer fram att uppgiften om bostadens storlek var fel och att mäklaren känt till det eller borde ha misstänkt det. Om areauppgiften framstår som osäker kan mäklaren föreslå att säljaren låter utföra en sådan mätning inför marknadsföringen. På så sätt kan onödiga tvister undvikas. Mäklaren ska lämna kompletterande information till spekulanter och köpare om säljarens uppgift skiljer sig från uppgiften i Lantmäteriets fastighetsregister eller bostadsrättsföreningens lägenhetsregister eller om mäklaren känner till eller har anledning att misstänka att säljarens uppgift är felaktig. Om mäklaren får olika uppgifter om area ska objektsbeskrivningen innehålla samtliga uppgifter med information om varifrån respektive uppgift kommer.

Visa svaret Anmäl
2018-09-05 16:09
i diskussionen Uppsättning av markis
För att avslå en ansökan om att sätta upp markis måste styrelsen kunna lämna en bra förklaring. Det kan ju vara fastighetens ytskikt som inte tål en markis eller att det finns någon särskild kulturmärkning på fastigheten som gör att det inte går att sätta upp markis. Så nöjd dig inte med att få ett nej utan be dem motivera varför.

Visa svaret Anmäl
2018-09-05 16:01
i diskussionen Badrum
Det finns inga exakta tidsintervall inom vilka man kan kräva att man får en bostad renoverad men enligt huvudregeln ska hyresvärden underhålla lägenheten "med skäligt tidsmellanrum" Enligt hyreslagen gäller att en lägenhet ska vara i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Exakt vad det innebär finns inte heller reglerat men om det är mögel eller så ingrott av smuts att man inte kan få det rent, så låter det som om din lägenhet inte uppfyller ett fullt brukbart skick. Om det är allvarliga brister i lägenheten kan du enligt hyreslagen själv avhjälpa bristen, på hyresvärdens bekostnad. Detta under förutsättning att hyresvärden efter tillsägelse låter bli att åtgärda bristerna. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick kan du ha rätt till skälig nedsättning av hyran. Som hyresgäst kan du, om hyresvärden inte avhjälper bristerna, ansöka om åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden. Hyresnämnden kan då besluta att hyresvärden föreläggs att avhjälpa bristen. Du hittar mer information om detta här: http://www.hyresnamnden.se/Fragor-och-svar/Hyresratt---bostad/Fel-och-brister-i-lagenheten/ I jordabalken 12:e kapitlet hittar du reglerna om hyresrätt och lägenhetens skick. Titta särskilt på 15-16§§http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM#K12P15

Visa svaret Anmäl
2018-08-09 17:26
Visserligen omfattas flyttjänsten av lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal om tjänsten bokats på distans, men omfattas tyvärr inte av ångerrätten. Så du är bunden av de avbokningsregler som företaget föreskrivit i sina villkor. Detta under förutsättning att du fick del av dem senast i samband med bokningen och att de är skäliga. I annat fall kan man använda konsumenttjänstlagens regler analogt, som om de gäller. Då gäller att du har rätt att avboka men får betala för den ekonomiska skada du orsakar företaget. Detta gäller enligt svensk lag som även gäller för alla företag som riktar sin verksamhet mot Sverige. När det gäller andra europeiska företag än svenska kan du vända dig till Konsumenteuropa för hjälp. www.konsumenteuropa.se

Visa svaret Anmäl
2018-07-26 16:49
i diskussionen Reducerad hyra
Hej När det gäller bostadsrätt gäller enligt bostadsrättslagen följande: En lägenhet ska vara fullt brukbar för det den ska användas till. Exempel på brister är ljudstörningar, fuktstörningar och störningar från andra lägenheter. För den tid lägenheten inte varit i godtagbart skick har du rätt att få en nedsatt årsavgift. Så om er inomhustemperatur överstiger det som enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17)rekommenderas, högst 23 grader, på grund av att ni inte kan ha ert sovrumsfönster öppet, skulle det kunna vara en sådan störning som skulle kunna ge er rätt till hyresreduktion. Men föreningen har samtidigt ett ansvar att åtgärda skador på fastighet och det kan innebära vissa besvärligheter för de boende. Börja med att diskutera problemet med föreningen och om inte det hjälper kan ni ta hjälp av hyresnämnden med medling (om föreningen går med på det) eller göra en anmälan till Bostadsrättsnämnden. Läs mer på följande länkar: http://www.bostadsratterna.se/sites/www.bostadsratterna.se/files/bostadsratternadirekt/bostadsratterna_direkt_2015_10.pdf http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/ Men även om du gör en anmälan till hyresnämnden eller bostadsrättsnämnden är det inte alls säkert att din årsavgift sätts ner. Här finns mer att läsa http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/skada-betyder-inte-lagre-avgift

[Innehållet redigerades senast 2018-07-30 20:57]

Visa svaret Anmäl
2018-07-26 16:30
Enligt hyreslagen gäller följande: Det är alltid den som hyr i första hand som är ansvarig både för att hyran betalas i tid och att väl vårda lägenheten. Hen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hens vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hens hushåll eller gästar hen, eller av annan som hen inrymt i lägenheten eller som utför arbete där för hens räkning. Sedan är ni som andrahandshyresgäst som är ansvariga inför den som ni hyr i andra hand från, att väl vårda lägenheten. Men för att hyresgästen skall bli ersättningsskyldig förutsätts att skadan orsakats genom vårdslöshet eller försummelse, eller uppsåtligen. För att hyresgästen skall bli ersättningsskyldig förutsätts alltså att skadan orsakats genom vårdslöshet eller försummelse eller uppsåtligen. Visserligen ligger bevisbördan på hyresvärden, men med tanke på att det är väldigt svårt för en hyresvärd att bevisa vad hyresgästen faktiskt har gjort eller inte gjort i lägenheten är inte beviskravet särskilt högt ställt. Detta innebär att om det är fråga om en skada som typiskt skett uppkommer genom ovarsamhet, antas skadan ha vållats av hyresgästen, såvida det inte framkommer omständigheter som tyder på att skadan kan ha uppkommit på annat sätt En besiktning och fotodokumentation tillsammans med hyresvärden innan ni flyttar in i lägenheten skulle kunna undanröja risken för att ni hamnar i tvist gällande vem som orsakat och skulle kunna bli ersättningsskyldig för eventuell skada i lägenheten. För både andrahandsuthyrning och eventuell överlåtelse krävs hyresvärdens godkännande. För att få överta en hyreslägenhet krävs normalt sett särskilda förutsättningar tex att man som närstående varaktigt sammanbor med hen. Sådant tillstånd skall lämnas, om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. Den nye hyresgästen ansvarar normalt sett tillsammans med överlåtaren för skyldigheterna enligt avtalet för tiden före överlåtelsen, om inte något annat avtalats med hyresvärden. Så i ert fall bör ni kunna avtala med hyresvärden att ni inte ska ansvara för lägenhetens skick innan ni övertar den. För fordringsanspråk på grund av hyresförhållanden är det tvåårig preskriptionstid (JB 12:61). Så om det var mer än två år sedan tidigare hyresgäst flyttade ut från lägenheten kan inte hyresvärden framställa något krav mot honom/henne – såvida det inte är fråga om brottslig skadegörelse eller liknande. Här hittar du hyreslagen: http://www.hyreslagen.com/

Visa svaret Anmäl
2018-07-20 13:46
i diskussionen Syll doft
För att det ska räknas som ett dolt fel måste följande kriterier vara uppfyllda: •felet måste ha funnits vid köptillfället •felet ska inte ha varit upptäckbart •felet ska inte ha varit förväntat •bostadens egenskaper avviker från uppgifter som säljaren har lämnat. Om huset visar sig ha dolda fel så kan ni ha rätt att kräva nedsättning i köpeskillingen för att kunna bekosta en renovering av det som orsakar felet. Är felet särskilt grovt kan man i vissa fall få häva köpet, men då ska felet eller felen vara grova. Läs mer här: https://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/ Beträffande hur ni kan få bort problemet skulle ni, om ni är eller går med i villaägarna, kunna fråga deras tekniska rådgivning. De har både juridisk och byggnadsteknisk rådgivning. https://www.villaagarna.se/

Visa svaret Anmäl
2018-04-10 11:13
i diskussionen Rätt till skadestånd?
1. För att kunna kräva ersättning av kommunen måste du kunna bevisa att det är på grund av deras arbete som sprickorna uppkommit. För att kunna säkerställa detta behöver du dokumentation (tex fotodokumentation) och helst en besiktning som gjorts både före och efter det att arbetet utfördes. Kolla med kommunen om någon sådan gjordes innan de började med arbetet och se helst till att någon från kommunen närvarar vid besiktningen efter arbetet. 2. Kontakta ditt försäkringsbolag och fråga om det är en ersättningsbar skada och hur du ska gå tillväga för att åtgärda skadan på ett fackmässigt korrekt sätt. 3. Kolla med en besiktningsman (om inte ditt försäkringsbolag anlitar en besiktningsman) och fråga dels vad det är för typ av skador och dels hur de på bästa sätt kan åtgärdas, och om du behöver anlita fackman för åtgärden. Besiktningsmän kan du hittar på följande länk: http://www.besiktning.nu/

Visa svaret Anmäl
2018-02-19 09:14
i diskussionen Rökkanaler
Den ekonomiska planen som är föreningens utgångsbudget, ska vara godkänd av två av Boverket godkända intygsgivare, och registreras hos Bolagsverket. Så den kan du få tillgång till via Bolagsverket, om du inte fick den i samband med köpet eller vid ett senare skede fått tillgång till den av föreningen. Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret. Där finns bara grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. När det gäller bostadsrättsföreningar ska en lägenhetsförteckning upprättas, men det är inte samma sak som ett lägenhetsregister, även om den också kan kallas lägenhetsregister. Lägenhetsförteckningen ska innehålla uppgift om varje lägenhets beteckning, belägenhet, antal rum samt övriga utrymmen. Datum för registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen ska också anges liksom insats och bostadsrättshavarens namn. Dessa uppgifter ska föras in då en lägenhet upplåts med bostadsrätt. Det är bara bostadsrättshavaren själv som har rätt att få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande den lägenhet hen innehar med bostadsrätt. Lägenhetsförteckningen behöver bara ta upp lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt, och inte de lägenheter som föreningen hyr ut som hyresrätter. En bostadsrättsförenings styrelse kan ha externa poster, om stadgarna så tillåter. Så kolla vad era stadgar säger om styrelseposterna.

[Innehållet redigerades senast 2018-02-19 09:17]

Visa svaret Anmäl
2018-02-12 16:41
Ofta finns det reglerat i köpekontraktet vad som ska gälla för det fall säljaren lämnar kvar lös egendom som inte ingår i köpet. Det är inte ovanligt att man t ex avtalar om att köparen kan ha rätt att bortforsla egendomen på säljarens bekostnad alternativt tillgodogöra sig egendomen. Kontrollera vad som står i ert kontrakt angående detta. Står inget om detta i köpekontraktet borde man kunna resonera som så att eftersom den gamle ägaren inte utan vidare kan komma och ta med sig ytterligare saker efter det att du tillträtt fastigheten, så torde inte heller någon som hen upplåtit fastigheten att förvara sina grejor i heller kunna göra det. Då gör hen sig skyldig till egenmäktigt förfarande.

Visa svaret Anmäl
2018-02-12 16:19
i diskussionen Rökkanaler
Tidigare skulle andelstalet framgå i den ekonomiska planen men något sådant krav finns inte längre - men oftast hittar man fortfarande dessa uppgifter här. Annars får man titta i föreningens lägenhetsregister, där bör andelstalen noteras. Om du jämför från före och efter kakelugnarna renoverades bör du kunna få fram detta.

Visa svaret Anmäl
2018-02-08 15:41
I en bostadsrättsförening är det föreningen som ansvarar för underhållet av ventilationssystemet. Om det gäller en ventilationskanal som föreningen har försett lägenheten med (eller underlåtit att förse lägenheten med)samt om ventilationskanalen tjänar fler än bara din lägenhet och måste åtgärdas, så är det en kostnad som föreningen bör stå för. Gör de inte det får du själv åtgärda felet och kräva ersättning från föreningen för den kostnaden. Detta under förutsättning att ventilen skulle räknas som en del av ventilationskanalen. Om den inte gör det så är det du som är ansvarig för att ordna en ny fungerande ventil till köket. Att avsaknaden av ventil skulle utgöra ett dolt fel som du skulle kunna kräva tidigare ägare på ersättning för, har jag svårt att tro. Avsaknaden av ventil borde förmodligen ha upptäckts vid en ordentlig undersökning. Men titta också i stadgarna om det står något om vem som ansvarar för ventilen i köket. Möjligen skulle du också kunna argumentera som du gör att då föreningen inte skött sin del av underhållet av fastigheten, nämligen i tid sett till att det utförts en OVK, så har det orsakat dig en onödig kostnad. Detta då inte tidigare ägare eller föreningen vid det tillfället sett till att ordna frånluft i köket för att få OVK:en godkänd. Något som du skulle kunna kräva föreningen på skadestånd för.

Visa svaret Anmäl
2018-02-08 15:17
Om det gått mer än två år sedan du köpte din bostadsrätt har du tyvärr försuttit chansen att reklamera till säljaren då det enligt köplagen bara är två års reklamationsfrist, om inget annat avtalats. När lägenheten tillträds ska den vara fullt brukbar och i det skick som man normalt sett kan förvänta sig. Huruvida det faktum att det är dåligt tryck i vattenledningen är en sådan avvikelse att lägenheten inte kan betraktas som fullt brukbar vågar jag inte uttala mig om. Det är föreningen som ansvarar för att de ledningar som förser mer än en lägenhet är i brukbart skick och det besked du fått är att det omfattande arbete som krävs för att åtgärda ledningarna är planerade till 2030. Om ni i bostadsrättsföreningen vill att denna renovering ska ske tidigare så är det något ni tillsammans kan motinera om, antingen inför en ordinarie stämma eller, om ni är minst 10% av medlemmarna som begär detta, vid en extra stämma. Då det kommer att medföra kostnader kommer det förmodligen att innebära en avgiftshöjning, om inte föreningen redan har avsatt medel för detta.

Visa svaret Anmäl
2018-02-08 14:46
i diskussionen Rökkanaler
Rökgång hör definitionsmässigt inte till lägenheten och faller därmed utanför bostadsrättshavarens underhållsansvar. Ansvaret för tätning och andra åtgärder av rökgång ligger i stället i princip på föreningen i egenskap av fastighetsägare. Men det finns situationer då föreningen inte kan anses ha detta ansvar. Detta under förutsättning att fastigheten är utrustad med ett alternativt uppvärmningssystem, t ex centralvärme. En bostadsrättshavare som vill kunna elda i sin öppna spis eller i sin kakelugn kan komma överens med föreningen om att själv få bekosta en tätning av rökgången om det bara gäller ett så kallat trivselvärde och inte uppvärmning som enda värmekälla. (För den ansvarar föreningen för) Men det kan finnas ytterligare ett skäl till att föreningen bör bekosta åtgärder i rökkanaler och det är om det då bostadsrätten uppläts av föreningen fick en högre insats eller ett högre andelstal just för att det fanns en kakelugn. Då har innehavaren av lägenheten fått betala högre årsavgift jämfört med vad som gäller en annan likvärdig lägenhet utan kakelugn. I en sådan situation bör föreningen underhålla rökgången. Detta är som din ordförande påpekar något som prövats i Svea hovrätt. Du kan läsa mer om detta på bostadsrätternas hemsida: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/tatning-av-rokkanaler

[Innehållet redigerades senast 2018-02-08 14:48]

Visa svaret Anmäl
2018-01-26 14:56
Ett K-märkt (eller Q-märkt) hus är ett hus som tillhör kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Tumregeln är att man inte får göra förändringar som förminskar de kulturhistoriska värdena hos dessa fastigheter. Dessa kulturhistoriskt värdefulla fastigheter finns oftast upptagna på kommunens kulturmiljöprogram och skyddas genom plan- och bygglagen. Att en fastighet är kulturminnesmärkt kan knappast utgöra ett ”fel” i fastigheten men att den är k-märkt kan vara information som det är viktig att få reda på. Det är alltid säljaren som man köper av som också är ansvarig för eventuella fel och brister i fastigheten och som också är ansvarig för den information som hen lämnar till fastighetsmäklaren, som sen förmedlar informationen vidare till spekulanterna. Mäklaren har ingen egen undersökningsplikt, men har mäklaren iakttagit, eller av annan anledning känner till omständigheterna om objektets skick, som kan antas ha betydelse för en köpare, ska mäklaren särskilt upplysa om detta. Så här beror det på om mäklaren visste eller borde känt till att fastigheten var k-märkt (tex om det framgick av ett registerutdrag som mäklaren haft tillgång till) och hen visste att en förutsättning för köpet var att köparen får bygga om. Köparen å sin sida har en stor undersökningsplikt, som mäklaren ska upplysa om. Besiktningsmannen har enligt min bedömning inget med detta att göra. Hen gör en besiktning utifrån den beställningen köparen eller säljaren har avtalat.

Visa svaret Anmäl