Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
506
Senast inloggad:
2019-05-22 08:34
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2019-05-10 10:05
i diskussionen Ovk
I en bostadsrättsförening är det normalt sett föreningen som ansvarar för underhållet av ventilationssystemet. Detta framgår av 7 kap. 12 § 2 st. bostadsrättslagen att bostadsrättshavaren inte ansvarar för reparationer av ventilationen. I en bostadsrättsförening är det alltså föreningens styrelse som ansvarar för underhållet av ventilationssystemet. Om det gäller en ventilationskanal som föreningen har försett lägenheten med samt om ventilationskanalen tjänar fler än bara din lägenhet och måste åtgärdas, så är det en kostnad som föreningen bör stå för. Om inte föreningen tar sitt ansvar för ventilation, ventil och luftinsläpp, så kan bostadsrättshavaren själv åtgärda felet och kräva ersättning från föreningen för den kostnaden. Detta under förutsättning att ventilen räknas som en del av ventilationskanalen. Om den inte gör det så är det bostadsrättshavaren som är ansvarig för att ordna en ny fungerande ventil till köket. I ert fall låter det dock som om det funnits en fungerande ventil, men som tidigare bostadsrättshavare inte tagit hänsyn till då de flyttat köket. Något ni skulle kunna kräva säljaren på ersättning för att åtgärda, under förutsättning att det skulle kunna räknas som ett dolt fel, vilket jag har svårt att tro. Avsaknaden av ventil borde förmodligen ha upptäckts vid en ordentlig undersökning av lägenheten innan köp, och då är det inget ni kan få rättelse för. Om föreningen godkänt att köket flyttas och att man tar bort ventil, eller i efterhand godkänt flytten av köket skulle ni eventuellt kunna ställa föreningen till ansvar, men då måste ni kunna bevisa att föreningen varit vårdslös eller försumlig, som godkänt en renovering där man renoverar bort ventilation. Du kan läsa mer om ansvar för ventilation i bostadsrätt här: https://lawline.se/answers/vem-ansvarar-for-ventilationen-i-en-bostadsrattsforening

Visa svaret Anmäl
2019-05-10 09:20
Hej Det är oftast inte något som besiktningsmannen svarar på utan här får du försöka uppskatta det minskade värdet för tjänsten i förhållande till om det blivit korrekt utfört. Det finns ärenden i Allmänna reklamationsnämndens referatdatabas man kan snegla på för att få en uppfattning hur de har beräknat prisavdrag eller så kan man söka efter liknande rättsfall i domstol. http://adokweb.arn.se/digiforms/htmlViewer?xsessionid=2EEE119374641C80297A701B3356FD28&xsessiontag=1127155025 http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp

[Innehållet redigerades senast 2019-05-22 08:09]

Visa svaret Anmäl
2019-05-03 15:11
Kolla i din förenings stadgar vem som är ansvarig för balkongdörren. Det kan vara föreningens ansvar. Men oavsett vilket är det alltid bra att kontakta föreningen och berätta vad man vill göra särskilt då detta kan påverka standard och utseendet på huset och på fasaden. Så stäm av med föreningen innan du gör ett ingrepp, som självklart måste göras på ett fackmässigt korrekt sätt.

Visa svaret Anmäl
2019-05-03 14:19
i diskussionen Rökkanal
Beslut om ändring av stadgar fattas av medlemmarna på föreningsstämmor. Dessutom krävs att ärendet tydligt har angivits i kallelsen till stämman. Enligt lag ska handlingarna finnas tillgängliga för medlem från det att kallelse går ut och skickas till dem som begär det. Om alla medlemmar kommer till stämman (eller lämnar fullmakt) och alla är eniga, så räcker det med ett beslut. Det ska då av stämmoprotokollet framgå att alla medlemmar har varit där och med vilken majoritet beslutet ifråga togs. Detta är dock mycket ovanligt, och då gäller följande: Man beslutar om stadgeändring på två stämmor, vilka måste ligga efter varandra. Först brukar man ha en extra föreningsstämma där stadgeändringen beslutas och sedan fattas det andra beslutet på den ordinarie stämman. Man får inte kalla till den andra stämman förrän den första stämman har ägt rum, så att man i kallelsen kan ange vilket beslut den första stämman har fattat. På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändringsförslaget. På den andra stämman ska minst 2/3 rösta för ändringen. När stadgeändringen är beslutad ska ändringen anmälas till Bolagsverket för registrering. Till anmälan skickas de nya stadgarna samt bestyrkt kopia av protokoll från båda stämmorna. De nya stadgarna gäller inte förrän registrering har skett. Nej, de paragraferna du hänvisar till handlar om ändring av någon insats som medför rubbning av det inbördes förhållandet mellan insatserna, eller när bostadsrätten kommer att förändras eller i sin helhet behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av en om- eller tillbyggnad. Något jag inte kan se är fallet hos er. Läs mer om stadgeändring här: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/stadgeandring

Visa svaret Anmäl
2019-04-23 15:32
i diskussionen Ersättning för buller
Hej Fastighetsägaren är skyldig att bistå med en bostad som klarar alla normer och riktvärden för normalt boende. Denne är också skyldig att stå för utredningar av inomhusklimatet och andra olägenheter i de bostäder hen hyr ut. Detta gäller även bullerutredning. Huruvida du har rätt att få ersättning för det oljud som din panna/varmvattenberedare orsakade beror på om oljudet var så allvarligt att det kan räknas som hinder och men i nyttjanderätten, utan ditt eget vållande. Detta regleras i hyreslagen 16 §, p. 3, där det står att reglerna om hyresnedsättning, skadestånd m.m. i 10-12 §§ även ska tillämpas om det uppstår hinder eller men för hyresgästen att nyttja sin lägenhet. När det gäller hur mycket ljud och oljud som skulle kunna vara en sådan olägenhet kan man ta vägledning av de riktvärden som folkhälsomyndigheten och naturvårdsverket publicerat: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/fohmfs-201413/ http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/ Kommer du inte överens med din hyresvärd kan du ta hjälp av hyresnämnden för medling, och i vissa fall även beslut i ärenden. Läs mer här: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/ Hyreslagen hittar du i Jordabalken 12 kap https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jordabalk-1970994_sfs-1970-994

Visa svaret Anmäl
2019-04-16 16:36
i diskussionen Skyldighet att sanera?
Det problem du beskriver låter som om det är något som föreningen omedelbart bör ta itu med. Det är möjligt att det också är föreningens försäkringsbolag som är inkopplat i saneringen, och det är därför som saneringen inte kommer igång. Men oavsett om det är en skada som också skall regleras genom en försäkring så ska den regleras skyndsamt.

Visa svaret Anmäl
2019-04-16 09:15
i diskussionen Skyldighet att sanera?
Enligt bostadsrättslagen ansvarar föreningen för brandskador, både i fastigheten och i lägenheterna. Om det skulle visa sig att en brand i en lägenhet har uppkommit på grund av en bostadsrättshavares vållande eller vårdslöshet kan dock bostadsrättshavaren få stå för kostnaderna. Om branden uppkommer på grund av att någon i bostadsrättshavarens hushåll, en gäst eller någon som arbetar i lägenheten är vållande så kan bostadsrättshavaren bli ansvarig om hen brustit i omsorg och tillsyn som hen borde iakttagit. Samma sak gäller också om det uppstår skador på fastigheten. Men det är alltid föreningen som ansvarar för att se till och underhålla de utrymmen som inte ingår i det inre underhållet av lägenheten, som ju ni som bostadsrättshavare är skyldiga att underhålla. Om det inte finns något utredningstekniskt skäl till varför de inte sanerar efter branden så ska ni kräva att föreningen tar sitt ansvar och sanderar det som ligger inom deras ansvarsområde. Fastighetens allmänna utrymme trossbottnar och bjälklag mm. Gör de inte det kan man ta hjälp av hyresnämnden som kan medla, om föreningen går med på det, eller göra en anmälan till bostadsrättsnämnden för prövning. Du hittar kontaktuppgifter här: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/ http://bostadsrattsnamnden.bostadsratterna.se/anmalan

[Innehållet redigerades senast 2019-04-16 09:16]

Visa svaret Anmäl
2019-04-08 17:58
i diskussionen Fel i nyproduktion
Hej När man köper bostadsrätt i nyproduktion köper man bostadsrätten direkt av bostadsrättsföreningen. Ofta är det det byggande företaget som också utgör en byggande styrelse, men det är till föreningens styrelse, oavsett om den består av representanter för företaget som bygger eller andra medlemmar som du ska rikta dina klagomål. Enligt bostadsrättslagen ska en lägenhet då den upplåts första gången vara fullt brukbar för det den ska användas till. Om den inte är i det skick du har rätt att kräva och avtalat om måste du klaga till styrelsen. Föreningen ska då åtgärda felen. Gör de inte detta kan man ha rätt att själv åtgärda felen och kräva föreningen på ersättning. Huruvida fel och brister i din bostadsrätt är sådana att de ska åtgärdas borde framgå av besiktningsprotokoll som jag förutsätter gjordes innan lägenheten togs i bruk. Kommer man inte överens med föreningen kan man antingen be föreningen medverka vid en medling hos hyresnämnden eller göra en anmälan till bostadsrättsnämnden. För egna tillval har du däremot oftast ett avtal direkt med den som bygger. Gällande tillval kan du reklamera direkt till den du avtalat om tillvalen med. Du kan läsa mer om hyresnämnden och bostadsrättsnämnden här: http://www.hyresnamnden.se/Bostadsratt/Hyresnamndens-roll/ http://bostadsrattsnamnden.bostadsratterna.se/

Visa svaret Anmäl
2019-04-05 16:41
Ventilationsdon och ventilationsfläkt, är normalt sett en bostadsrättshavares ansvar. Installation av anordning som påverkar husets ventilation brukar alltid kräva styrelsens tillstånd. Men på din fråga låter det som om er fläkt inte påverkar ventilationen, vilket också framkom i OVK besiktningen. Be styrelsen om en skriftlig motivering till varför ni måste byta ut er fläkt och kan ni inte komma överens kan ni antingen be om medling i hyresnämnden, om föreningen går med på detta eller låta bostadsrättsnämnden pröva ärendet. Info om detta finns här: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/ http://bostadsrattsnamnden.bostadsratterna.se/

Visa svaret Anmäl
2019-04-05 16:25
Hej Angående ventilationen så framgår det av 7 kap. 12 § 2 st. bostadsrättslagen att bostadsrättshavaren inte ansvarar för reparationer av ventilationen i fastigheten. Däremot brukar bostadsrättshavaren ansvara för ventilationsdon och ventilationsfläkt i lägenheten. Kolla vad som står i era stadgar gällande ventilationsdon och fläktar. Dolda fel i lägenheten kan du reklamera till säljaren. Normalt sett är allt som tillhör det inre av lägenheten bostadshavarens ansvar. Även platsbyggda skåp och det som finns bakom dem, oavsett om de byggdes när huset var hyresfastighet eller bostadsrättsfastighet.

[Innehållet redigerades senast 2019-04-05 16:26]

Visa svaret Anmäl
2019-04-05 16:13
i diskussionen Möss i lägenhet
Det finns normalt sett inget skydd i hemförsäkringen om råttor eller möss gnager sönder eller kissar ner saker. Och att få ersättning från hyresvärden är inte heller lätt. Detta såvida du inte kan bevisa att mössen kom in i din lägenhet på grund av att hyresvärden brustit i underhåll av lägenheten.

Visa svaret Anmäl
2019-03-26 09:40
i diskussionen störande grannar
Ljud från grannar kan upplevas som mycket störande, även om man måste räkna med en viss störning, när man bor nära andra människor. Störningar från grannar regleras bland annat i ordningslagen och miljöbalken. Och oavsett hur man bor får man inte utsätta sina grannar för buller eller andra störningar i allt för hög grad. Fastighetsägaren är alltid ansvarig för att de som bor i bostaden brukar bostaden på ett "normalt" sätt och inte orsakar störningar för andra. Så om det inte hjälper att prata med grannarna, och störningarna inte kan räknas som "normala" kan ni antingen kontakta polis och/eller miljöförvaltningen i kommunen. Om det är så att ni misstänker att barnen far illa, kan det kanske också vara aktuellt att kontakta sociala myndigheterna i kommunen.

[Innehållet redigerades senast 2019-03-26 09:41]

Visa svaret Anmäl
2019-03-08 15:16
i diskussionen Uthyrning andrahand
Närståendebegreppet är inte enhetligt definierat, utan beror på sammanhanget. I vissa fall är det bara familjemedlemmar och i andra, någon man har en väsentlig gemenskap med. Vad just din förening menar med närstående kan du kanske utläsa ur era stadgar. När det gäller rätten att hyra ut en bostadsrätt i andra hand har regelverket de senare åren blivit mer generöst än det tidigare varit. Om din förening inte accepterar andrahandsuthyrningen kan ni som bostadsrättshavaren söka tillstånd i hyresnämnden för att få hyra ut i andra hand. Du kan läsa mer om detta här: http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Bostadsratt/

Visa svaret Anmäl
2019-03-08 15:08
i diskussionen Mindre tomt än angivet
Här beror det på huruvida det stod i detaljplanen att en del av din tomt skulle vara allmän mark och utnyttjas som trottoar eller inte. Om det gjorde det, så borde byggherren känt till detta och informerat dig om förhållandet innan köp. I annat fall torde det vara ett rättsligt fel i köpet, som du skulle kunna kräva prisavdrag för. Det låter dessutom inte rätt att säljaren över huvud taget skulle kunna sälja tomt till dig, som kommunen enligt plan skall lägga trottoar på. Om det inte stod något om detta i detaljplanen från kommunen så bör du ha rätt till ersättning från kommunen. Du bör också ha möjlighet att överklaga ett beslut om expropriering. Om detta kan du läsa mer här: https://www.regeringen.se/49bb7e/contentassets/a38c3c86c63947a2a83d52b9814e952e/ersattning-vid-expropriation

Visa svaret Anmäl
2019-02-08 16:35
I en bostadsrättsförening är det normalt sett föreningen som ansvarar för underhållet av ventilationssystemet. Detta framgår det av 7 kap. 12 § 2 st. bostadsrättslagen att bostadsrättshavaren inte ansvarar för reparationer av ventilationen. I en bostadsrättsförening är det alltså föreningens styrelse som ansvarar för underhållet av ventilationssystemet. Om det gäller en ventilationskanal som föreningen har försett lägenheten med samt om ventilationskanalen tjänar fler än bara din lägenhet och måste åtgärdas, så är det en kostnad som föreningen bör stå för. Enligt era stadgarna låter det också som om det är föreningen som ansvarar för ventiler och luftinsläpp och att bostadsrättshavaren bara ansvarar för målning av dessa. Om inte föreningen tar sitt ansvar för ventilation, ventil och luftinsläpp, så kan bostadsrättshavaren själv åtgärda felet och kräva ersättning från föreningen för den kostnaden. Detta under förutsättning att ventilen räknas som en del av ventilationskanalen. Om den inte gör det så är det bostadsrättshavaren som är ansvarig för att ordna en ny fungerande ventil till köket. Att avsaknaden av ventil skulle utgöra ett dolt fel som köparen skulle kunna kräva tidigare ägare (dig) på ersättning för, (eller ni av den ni köpte lägenheten av) har jag svårt att tro. Avsaknaden av ventil borde förmodligen ha upptäckts vid en ordentlig undersökning av lägenheten, innan köp. Gällande OVK så infördes 1992 en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemen, så kallad OVK, i byggnader där människor vistas. I alla nybyggda hus ska en första kontroll göras av alla nyinstallerade system. Därefter ska kontroller ske regelbundet med intervall beroende på byggnadskategori och typ av ventilationssystem. Vilket intervall som gäller för just er fastighet kan du se på Boverkets hemsida. Det är byggnadsägarens, dvs. bostadsrättsföreningens, ansvar att se till att OVK genomförs och att eventuella brister åtgärdas. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet för OVK och ser till att protokollen från OVK lämnas in. För att du som bor i huset lätt ska kunna se att OVK är gjord ska fastighetsägaren anslå ett OVK-intyg på väl synlig plats i byggnaden. Om du inte hittar något OVK-intyg kan du kontakta föreningen eller kommunens byggnadsnämnd. Om någon OVK inte har skett och bostadsrättsföreningen inte tar tag i det kan du vända dig till kommunens byggnadsnämnd som kan förelägga bostadsrättföreningen att vidta kontrollen. Du kan läsa mer om ansvar för ventilation i bostadsrätt här: https://lawline.se/answers/vem-ansvarar-for-ventilationen-i-en-bostadsrattsforening

Visa svaret Anmäl
2019-01-14 10:16
i diskussionen Balkong
Balkongen brukar räknas som en del av fasaden. Därför är det bostadsrättsföreningen som bär ansvaret för det yttre underhållet. Fastighetsägaren, i ditt fall bostadsrättsföreningen, ansvarar för att balkongerna är säkra och för att eventuella skador åtgärdas i tid. Om olyckan är framme är det fastighetsägaren som bär ansvaret. Föreningen bär dock inte hela underhållsansvaret för balkongerna. Den boende ansvarar för det ”inre underhållet” på balkongen, som till exempel ytbehandling av balkonggolvet, insidan av balkongräcke och snöskottning, Föreningen ansvarar för själva betongstommen (det yttre underhållet). Eftersom det inte finns några lagar som reglerar hur ofta balkongerna måste besiktigas, är det viktigt att du, helst skriftligt, påtalar behovet av besiktning för din styrelse. Liksom du gjort, påtalar att du inte kan sköta ditt inre underhåll, snöskottningen, då du avråds för att vistas på balkongen. Eftersom du bor i ett HSB-hus kan du själv vända dig till HSBs jurister och prata med dem. Får du inga svar från din styrelse, eller problemet inte löser sig, kan du alltid göra en anmälan till hyresnämnden och be dem pröva ärendet, eller om föreningen accepterar detta, en medling. Du hittar kontaktuppgifter här: HSB https://www.hsb.se/norr/medlem/privatperson/juridisk-radgivning/ Hyresnämnden http://www.hyresnamnden.se/Kontaktuppgifter/Hyres--och-arrendenamnden-i-Umea/

Visa svaret Anmäl
2018-10-18 11:04
Ditt ansvar som hyresgäst är att så snart som möjligt anmäla fel och brister i lägenheten till din hyresvärd. Så även om det gått en tid så gör det nu. Ju längre du väntar ju värre lär det bli. Normalt brukande av en lägenhet innebär alltid ett visst slitage. Huruvida dina sprickor skulle ha orsakats av onormalt brukande av badrummet kan jag inte bedöma. Det måste nog en fackman till för en sådan bedömning. Och vad jag förstår av din fråga så fanns det brister i badrummet redan då du flyttade in för två års sedan. Något som borde framgått av en besiktning av lägenheten vid det tillfället.

Visa svaret Anmäl
2018-10-04 14:09
För korrekt uppmätning av boarea hänvisas till följande dokument. Terminologi och mätregler SS 20154:2009 finns i broschyren Så mäter du din bostad. Broschyren har tagits fram av SIS i samarbete med Svensk Areamätning AB och finns här: https://www.sis.se/globalassets/temasidor/konstruktionochtillverkning/areamatning/matbroschyr.pdf Observera att det är inte alltid som uppgiften hos Lantmäteriet eller bostadsrättsföreningen motsvarar den faktiska arean enligt gällande standard. Det kan till exempel bero på att bostaden har ändrats eller att mätningen har utförts enligt en tidigare standard. Mäklaren gör inte någon mätning av bostaden i samband med ett förmedlingsuppdrag. Istället är det i första hand säljaren som lämnar uppgift om bostadens storlek till mäklaren. Mäklaren kan vidarebefordra säljarens uppgift till spekulanter och köpare om det inte finns anledning att misstänka att uppgiften skulle vara fel. Mäklaren bör göra säljaren uppmärksam på betydelsen av att objektet beskrivs på ett korrekt sätt. Om säljaren lämnat en felaktig uppgift om bostadens storlek kan nämligen köparen ha rätt till prisavdrag. Dessutom kan mäklaren bli skyldig att betala skadestånd om det kommer fram att uppgiften om bostadens storlek var fel och att mäklaren känt till det eller borde ha misstänkt det. Om areauppgiften framstår som osäker kan mäklaren föreslå att säljaren låter utföra en sådan mätning inför marknadsföringen. På så sätt kan onödiga tvister undvikas. Mäklaren ska lämna kompletterande information till spekulanter och köpare om säljarens uppgift skiljer sig från uppgiften i Lantmäteriets fastighetsregister eller bostadsrättsföreningens lägenhetsregister eller om mäklaren känner till eller har anledning att misstänka att säljarens uppgift är felaktig. Om mäklaren får olika uppgifter om area ska objektsbeskrivningen innehålla samtliga uppgifter med information om varifrån respektive uppgift kommer.

Visa svaret Anmäl
2018-09-05 16:09
i diskussionen Uppsättning av markis
För att avslå en ansökan om att sätta upp markis måste styrelsen kunna lämna en bra förklaring. Det kan ju vara fastighetens ytskikt som inte tål en markis eller att det finns någon särskild kulturmärkning på fastigheten som gör att det inte går att sätta upp markis. Så nöjd dig inte med att få ett nej utan be dem motivera varför.

Visa svaret Anmäl
2018-09-05 16:01
i diskussionen Badrum
Det finns inga exakta tidsintervall inom vilka man kan kräva att man får en bostad renoverad men enligt huvudregeln ska hyresvärden underhålla lägenheten "med skäligt tidsmellanrum" Enligt hyreslagen gäller att en lägenhet ska vara i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Exakt vad det innebär finns inte heller reglerat men om det är mögel eller så ingrott av smuts att man inte kan få det rent, så låter det som om din lägenhet inte uppfyller ett fullt brukbart skick. Om det är allvarliga brister i lägenheten kan du enligt hyreslagen själv avhjälpa bristen, på hyresvärdens bekostnad. Detta under förutsättning att hyresvärden efter tillsägelse låter bli att åtgärda bristerna. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick kan du ha rätt till skälig nedsättning av hyran. Som hyresgäst kan du, om hyresvärden inte avhjälper bristerna, ansöka om åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden. Hyresnämnden kan då besluta att hyresvärden föreläggs att avhjälpa bristen. Du hittar mer information om detta här: http://www.hyresnamnden.se/Fragor-och-svar/Hyresratt---bostad/Fel-och-brister-i-lagenheten/ I jordabalken 12:e kapitlet hittar du reglerna om hyresrätt och lägenhetens skick. Titta särskilt på 15-16§§http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM#K12P15

Visa svaret Anmäl