Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
506
Senast inloggad:
2019-05-22 08:34
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2014-07-21 16:49
i diskussionen Problem med hantverkare
Om du avalat att arbetet skulle ta 4,5 dagar har du rätt att få arbetet utfört inom avtalad tid. Skulle deras dröjsmål orsaka dig kostnader kan du kräva ersättning för dessa. Dröjsmålseresättning kan du bara få om ni avtalat om detta. Har ni inte avtalat om förskottsbetalning behöver du inte betala förrän arbetet är korrekt utfört. Du ska självklart inte betala hantverkaren för material du själv köpt in. Har ni avtalat om ett fast pris är det vad du ska betala. Ungefärligt pris får avvika med 15% och har ni ingen övenskommelse beträffande pris ska du betala enligt branschpraxis. Detta regleras i konsumenttjänstlagen som du hittar på www.konsumentverket.se. Där finns också en klagoguide samt kontaktuppgifter till din komunala konsumentvägledare. Här på omboende finns en bra Hantverksguide med avtalsmall som man kan använda då man ska anlita hantverkare.

[Innehållet redigerades senast 2014-07-21 16:53]

Visa svaret Anmäl
2014-07-11 22:31
Föreningens ansvar för att sköta om underhållsarbete omfattar bara det som föreningen enligt bostadsrättslagen och era stadgar har underhållsskyldighet för. Det inre underhållet som bostadsrättshavaren dels genom bostadsrättslag och dels genom era stadgar ansvarar för är en kostnad bostadsrättshavaren får ta. Din avgift till föreningen ska täcka det yttre underhållet samt löpande kostander mm som föreningen har. Så börja med att kolla vad som står i era stadgar beträffande ansvar för fönster och fönsterbyte.

Visa svaret Anmäl
2014-07-11 22:22
Det man som köpare kan klaga på är sk dolda fel. Sådana fel som inte gått att upptäcka vid en noggrann besiktning. Köparen ska heller inte ha behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion. Om de gjort en noggrann besiktning innan köpet, och en elkunnig besiktningsman inte upptäckt felet, så kan det vara ett dolt fel som ni blir ansvariga för. Det vanliga brukar då vara att man får göra ett avdrag på köpeskillingen. Du kan läsa mer om dolda fel här på omboende.se under rubriken köpa hus och dolda fel. För att fastställa huruvida det är ett dolt fel eller inte kan ni också behöva kontakta en besiktningsman inom elområdet. Kontakta branschorganisationen eio vars kontaktuppgifter du hittar om du söker på branschorganisation här på omboende.se. Är du med i villaägarna eller om du blir det, så får du tillgång både till deras tekniska och juridiska rådgivning. Det kan vara bra för att få deras syn på problemet. Kommer ni och köparen inte överens så återstår domstol. I så fall behöver ni förmodligen ett ombud kunnig inom boendeområdet. Kolla upp med er hemförsäkring hur ert rättsskydd ser ut.

Visa svaret Anmäl
2014-06-02 17:14
Om du bor i ett flerfamiljshus måste du acceptera ljud som hör till ett normalt liv, men ständigt pågående och allvarliga störningar behöver du aldrig tåla. Om du inte får slut på störningarna trots att både grannen och värden informerats om att du blir störd, så kan du vända dig med en ansöka till hyresnämnden. Hyresnämnden kan då besluta att värden ska göra något åt saken. Det gäller dock bara om de störande ljuden är så allvarliga att de klassas som en störning i lagens mening. Du kan i så fall också eventuellt ha rätt till nedsatt hyra under den tid som störningarna pågår, räknat från tidpunkten då du anmälde störningarna till värden. Du hittar hyresnämnden på följande sida: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/ Är du medlem i hyresgästföreningen kan dom hjälpa dig med kontakten med din värd.

Visa svaret Anmäl
2014-05-19 19:51
i diskussionen Missnöjda köpare
Varken Konsumentombudsmannen eller Konsumentverket har någon rådgivning till enskilda konsumenter och man kan inte heller kontakta Konsumentombudsmannen för hjälp vid tvist mellan två privatpersoner. Vid vissa konsumenträttsliga tvister av principiell karaktär kan man ansöka om KO-biträde, vilket ovan beskriven tvist inte låter som. Om Konsumentverkets och Konsumentombudsmannens roll kan man läsa på följande sida: www.konsumentverket.se

[Innehållet redigerades senast 2014-05-19 19:51]

Visa svaret Anmäl
2014-04-16 11:09
i diskussionen Köpa hus
På strålskyddsmyndighetens hemsida finns info och faktablad både om radon, mätningar, hälsorisker och om vägen till ett radonfritt boende. http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/radon/ Boverket har på sin hemsida en broschyr om bidrag för radonsanering i bostad: http://www.boverket.se/Global/Bidrag_o_stod/Dokument/Blanketter/Radon/1130-8-Info-Radon.pdf På SIS hemsida kan du ladda ner en informationsbroschyr om hur du ska mäta din bostad och vad som räknas till boyta och biyta. http://www.sis.se/matabostad Det du i efterhand kan klaga på när du köper en bostad är sk. dolda fel. Så en kontrollmätning kan vara bra att göra om man inte fått en särkskild utfästelse att mätningen stämmer och är korrekt genomförd efter nuvarande regler. Du kan läsa mer om vad du ska tänka på samt checklistor på följande länk: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/

[Innehållet redigerades senast 2014-04-16 11:10]

Visa svaret Anmäl
2014-04-04 16:03
Ett dolt fel innebär att felet ska ha funnits i bostaden redan när du köpte den men inte gått att upptäcka även om du gjort en noggrann besiktning. Du ska heller inte ha behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion. Det ligger ett stort ansvar på dig som köpare att du ska ha uppfyllt din undersökningsplikt för att felet ska räknas som dolt. Om du vid köpet fått en indikation på att det kan förekomma fukt nertill på fönstren, och du inte gått vidare med en mer grundlig undersökning, kan det vara svårt att hävda att fuktproblemen skulle vara dolda. Om det är du som anlitat en besiktningsman, som gett sken av att fukt i fönstren inte skulle vara något du närmare bör undersöka, skulle du kunna ifrågasätta huruvida besiktningsmannen utfört arbetet på ett fackmässigt korrekt sätt och verkligen tagit tillvara dina intressen. Om det är säljaren som anlitat besiktnignsmannen så har inte du något avtalsförhållande till besiktingsmannen och kan inte klaga på besiktningstjänsten. Har du inte själv anlitat en besiktningsman så bör du nog göra det innan du går vidare med dina krav gentemot säljaren. Skulle ni inte komma överens så är det en tvist som ni får lösa i tingsrätten. Kolla då först vilket rättsskydd du har via din hemförsäkring. Om du går med i organisationen villaägarna så kan du via dem få både teknisk och juridisk vägledning. De har mycket bra info på sin hemsida och har samarbetsjurister som man kan anlita om du behöver ett ombud. http://www.villaagarna.se/

Visa svaret Anmäl
2014-04-02 17:39
I Jordabalken 4:19 § står det att om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, kan köparens ha rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst. Som fel får man inte åberopa en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Lag (1990:936). http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm Om en mäklare har förmedlat köpet gäller följande: Enligt 16 § Fastighetsmäklarlagen ska mäklaren ge köparen och säljaren råd och upplysningar som är väsentliga. Mäklaren ska verka för att säljaren lämnar uppgifter som har betydelse för köparen och att köparen noggrannt undersöker objektet. Det är enligt 18 § samma lag mäklarens skyldighet att till köparen tillhandahålla en skriftlig beskrivning av fastigheten som innehåller uppgifter såsom inteckningar, servitut, andra belastande rättigheter samt fastighetens benämning, taxeringsvärde och areal. Om mäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet inte följer ovanstående ska denne enligt 20 § fastighetsmäklarlagen ersätta den skada som uppkommit till följd av detta. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2011-666/ Om ert köp inte överensstämmer med vad som utlovats, skulle ni kunna kräva prisavdrag (hävning tror jag inte skulle bli aktuellt i ert fall) beroende på situation, men detta ska vägas mot er undersökningsplikt och den eventuella mäklarens informationsplikt. Så frågan är vad som utlovats beträffande er insynsskyddade tomt, och vad hade ni innan köpet kunnat ta reda på?

Visa svaret Anmäl
2014-03-24 09:41
i diskussionen vitvaror i hyresrätt
Det finns inget i hyreslagen om hur ofta vitvaror ska bytas ut. Kraven på värden är att hen ska underhålla din lägenhet med rimliga mellanrum, detta inkluderar de vitvaror han försett lägenheten med. Hur ofta detta ska ske beror på hur snabbt lägenheten slits. Värden kan alltså inte bara hänvisa till antalet år sedan den senaste renoveringen. Observera att det bara är kyl och inte frys som står uppräknat i hyreslagen som lägsta godtagbara standard.

Visa svaret Anmäl
2014-03-19 09:36

[Innehållet redigerades senast 2014-03-19 09:37]

Visa svaret Anmäl
2014-03-19 09:36
Hej! Det vanliga när man köper en bostadsrätt är att man köper av bostadsrättsföreningen och inte av byggaren (även om bostadsrättsföreningens styrelse kan bestå av representanter från byggarens bolag). Det är bara bostadsrättsföreningen som kan ingå upplåtelseavtalet. Alltså torde inte er motpart vara byggaren utan er förening. Vid upplåtelsen ska föreningen se till att lägenheten är i fullt brukbart skick. Brister såsom störande ljud eller altangolv som är felkonstruerat så att det bildas vattenansamlingar får man klaga till styrelsen på, som får se till att bristerna åtgärdas. Gör inte styrelsen detta så får man genom sk. självhjälp se till att bristerna åtgärdas och kräva föreningen på ersättning för kostnaden. För den tid lägenheten inte var i godtagbart skick kan man kräva nedsättning av årsavgiften. Men först måste det naturligtvis konstateras att de brister du skriver om är av den karaktären att de måste rättas till. Det är föreningens ansvar att utreda detta. Om de inte tar sitt ansvar vänder du dig till hyresnämnden. I de fall fastigheten är ny kan man vända sig till byggnadsnämnden i sin kommun som är den myndighet som har tillsyn över fastigheternas konstruktion och beskaffenhet. På följande sida finns bra information om vilka regler som gäller samt hur du skall göra för att gå vidare. http://www.omboende.se/sv/Aga1/Inomhusmiljo/Buller-/ Du hittar ett svar på en likande fråga i forumet på följande sida: http://www.omboende.se/sv/Forum1/Forum1/Bostadsratt/?TopicID=1971

[Innehållet redigerades senast 2014-03-19 09:41]

Visa svaret Anmäl
2014-03-13 16:43
Utifrån de stadgar du hänvisar till låter det som om du som bostadsrättshavare ansvarar för underhållet av glas, bågar, beslag, handtag, gångjärn, tätningslister, fönsterkarm, mm samt målning. Däremot står det inget i det utdrag ur stadgarna du refererar till om installation eller byte av fönster. Detta är något som i de flesta fall föreningen ombesörjer.

Visa svaret Anmäl
2014-02-19 17:20
Det är köplagens regler som gäller vid köp och försäljning av bostadsrätt. Bostadsrätten ska vad gäller storlek, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om bostadsrätten avviker från vad som avtalats eller i övrigt avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta är bostadsrätten att anse som felaktig. Vilken standard är det rimligt att köparen med fog kan förvänta sig av lägenheten dels beroende på vad som utlovas i avtal, genom marknadsföringsmaterial o liknande, och dels beroende på lägenhetens och fastighetens ålder, i vilket skick den är (är den t ex nyrenoverad eller i renoveringsbehov), var den ligger, vilken övrig verksamhet som finns i huset eller i omgivningen mm. Avvikelse från vad som anses vara en "normal standard" bör köparen av en bostadsrätt förvänta sig bli upplyst om. Däremot de i ett flerfamiljshus förekommande ljuden såsom lekande barn eller visst ljud från tvättstugan är något man nog får tåla utan att det skulle betecknas som fel eller avvikelser. Köparen får inte som fel åberopa sådant som han borde ha upptäckt vid en undersökning. Det är svårt att säga exakt hur långt köparens undersökningsplikt sträcker sig. Undersökningsplikten är mindre omfattande vid köp av bostadsrätt än vid köp av fast egendom. När man bedömer undersökningsplikten utgår man från vad man borde upptäckt vid en noggrann undersökning. Som säljare är det viktigt att uppmana köparen att noggrant undersöka lägenheten. Alla fel och brister man påtalar kan heller inte köparen i ett senare skede komma och påstå vara dolda fel.

[Innehållet redigerades senast 2014-02-19 17:22]

Visa svaret Anmäl
2014-02-06 14:03
i diskussionen Orolig för asbest
Arbetsmiljöverket har bra information gällande asbest på sin hemsida. Enligt följande information är det inte ovanligt att asbest kan finnas i ventilationskanaler: http://www.av.se/teman/Asbest/Har_finns/ Här finns information om på vilket sätt du som privatperson får hantera asbest som eventuellt kan finnas i dina ventiler. http://www.av.se/teman/Asbest/Privatpersoner/

[Innehållet redigerades senast 2014-02-06 14:12]

Visa svaret Anmäl
2014-02-06 13:53
Om du varit vårdslös i ditt val av hantverkare eller val av åtgärd du valt att göra i din bostadsrätt så skulle du kunna bli ersättningsskyldig, om din granne kan bevisa att du av vårdslöshet (eller genom uppsåt) orsakat hen den skada hen fått. Kan grannen bevisa att det är dina hantverkare som varit vårdslösa, då kan de bli skadeståndsskyldiga eller skyldiga att åtgärda skadan utan kostnad. Samma sak beträffande din ersättningsskyldighet om din granne eller din förening kan visa att du orsakat grannens skada genom att inte sköta ditt underhållsansvar och se till att din lägenhet är i gott skick eller om du inte åtgärdar de skador som uppstår i din lägenhet, eller anmäler till föreningen fel och brister som ligger på föreningens ansvar så snart som möjligt. Detta regleras dels i bostadsrättslagen 7:12§: "Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler. För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom 1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller 2. vårdslöshet eller försummelse av a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst, b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten. Om skadan gäller "brand- eller vattenledningsskada så svarar du som bostadsrättshavare endast om skadan uppkommit genom din egen vårdslöshet eller försummelse, eller vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till ditt hushåll eller som besöker dig som gäst, någon annan som du har inrymt i lägenheten, eller någon som för din räkning utför arbete i lägenheten. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM Och dels i skadeståndslagen 2:1§ där det står att "Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan" och 2:2 där det står "Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan" http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720207.htm Sammanfattningsvis som jag tolkar din beskrivning gäller följande: Om det är en vattenledningsskada så skulle du kunna bli ansvarig om dina hantverkare varit försumliga eller vårdslösa. Är det ingen vattenledningsskada utan en vattenskada på de rör som ej är stamledningar, så kan du bara bli skadesåndsskyldig om du själv varit vårdslös eller försumlig.

[Innehållet redigerades senast 2014-02-06 13:55]

Visa svaret Anmäl
2014-01-27 14:36
i diskussionen Elproblem
Vid prövning av dolda fel får man göra en idividuell prövning i varje enskilt fall. Jag vågar mig inte på en gissning hurvida problemet med din golvvärme skulle bedömas som ett dolt fel eller något du borde ha upptäkt vid en ordentlig undersökning. Inte heller hur man skulle bedöma den trasiga termostaten. Var den möjlig att upptäcka vid en undersökning eller ej? Utlovas bara komfortvärme och du får komfortvärme kan jag inte se att det skulle vara ett fel.

Visa svaret Anmäl
2014-01-27 08:33
De ursprungliga insatserna brukar räknas ut i förhållande till lägenheternas storlek, läge i huset, planlösning mm. Ändrar man i planslösningen mellan lägenheterna så kan det innebära att principen för hur insatserna är fördelade inte längre stämmer, vilket i sin tur kan göra att inte heller avgifterna stämmer utifrån den gamla beräkningsgrunden. Det är styrelsen som beslutar om avgifterna till föreningen, om inte era stadgar säger något annat. Oftast hänger avgifterna till föreningen ihop med insatserna. Om insatserna ska ändras måste föreningsstämman besluta om detta. Om beslutet medför en rubbning av de inbördes förhållanden mellan insatserna så måste detta beslutas på en stämma med tvåtredjedelsmajoritet. Detta enligt Bostadsrättslagen 9:13,16§§ http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM Skatterättsliga reglerna vid köp och försäljning av bostadsrätt hittar du på Skatteverkets hemsida: http://www.skatteverket.se/download/18.3684199413c956649b56449/1360748619901/321.12.pdf Beträffande bygglov kan du kontakta byggnadskontoret i din kommun för närmare information.

Visa svaret Anmäl
2014-01-22 14:06
i diskussionen Elproblem
Det du kan klaga på när du köpt en bostadsrätt är dolda fel, alltså sådana fel som ska ha funnits i bostaden redan när du köpte den men inte gått att upptäcka vid en noggrann besiktning. Du ska heller inte ha behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion. Det ligger ett stort ansvar på dig som köpare att du ska ha uppfyllt din undersökningsplikt för att felet ska räknas som dolt. Felet måste alltså ha funnits vid köptillfället, inte varit möjligt att upptäcka, inte ha varit förväntat, eller avvika från uppgifter som säljaren särskilt har lämnat. Om dessa kriterier är uppfyllda kan du rikta dina krav pga felen till säljaren, om det inte gått mer än två år sedan du köpte den. Köplagen har nämligen en gräns för reklamation som är två år om ni inte avtalat om något annat. Du kan läsa mer om detta på följande sida: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/Dolda-fel/

[Innehållet redigerades senast 2014-01-22 14:11]

Visa svaret Anmäl
2014-01-22 13:49
i diskussionen Störande ljud
Det är fastighetsägaren som har ett ansvar att se till att bostaden är i ett sådant skick att den uppfyller gällande normer och standarder för boendemiljö. Men det är också verksamhetsutövaren som alstrar bullret som har ett primärt ansvaret för att störningarna upphör. Om ni inte får något gehör för era synpunkter så kan ni vända er till miljöförvaltningen i er kommun för vidare hjälp. Om störningen är så allvarlig att den kan ses som ett hinder från att utnyttja lägenheten fullt ut kan ni ha rätt till nedsättning av årsavgiften.

[Innehållet redigerades senast 2014-01-22 13:50]

Visa svaret Anmäl
2014-01-22 09:38
i diskussionen Badrumsproblematik
Om föreningen brister i sin underhållsskyldighet eller på annat sätt hindrar dig från att utnyttja lägenheten fullt ut kan du ha rätt till självhjälp mot ersättning i vissa fall, och rätt till nedsättning av årsavgiften om föreningen är vårdslös eller försumlig. Huruvida ditt problem kan betraktas som en sådan brist och ge er rätt till nedsättning av avgiften kan jag inte bedöma. Om ni inte kan komma överens med föreningen kan ni ansöka om medling i Hyresnämnden. Hyresnämnden kan medla i samtliga bostadsrättstvister som inte pågår hos kronofogdemyndigheten eller i allmän domstol. Du hittar info om detta på följande sida: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/

[Innehållet redigerades senast 2014-01-22 10:03]

Visa svaret Anmäl