Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
506
Senast inloggad:
2019-05-22 08:34
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2013-09-19 15:32
När man köper en nyproducerad bostadsrätt ingår man ett avtal om upplåtelse av en viss lägenhet som ligger i den fastighet man genom sitt medlemskap i bostadsrättsföreningen är delägare i. Man köper inte bostadsrätten av det byggande bolaget och kan således inte ställa några krav på besiktning gentemot entreprenören. Dina intressen skall istället tillvaratas av de som representerar din bostadsrättsförening vid besiktningen. Slutbesiktning görs av en oberoende besiktningsman innan du flyttar in i din nya bostad. Slutbesiktningen regleras mellan bostadsrättsföreningen och entreprenören och du som köpare är part i förfarandet enbart vad avser dina eventuella tillval. Syftet med slutbesiktning är att kvalitetssäkra entreprenadens utförande ställt mot gällande handlingar, lagar och byggtoleranser. Eventuella fel och avvikelser dokumenteras och dessa skall normalt åtgärdas av entreprenören inom två månader från verkställd slutbesiktning. Två år efter att du flyttat in görs normalt sett en garantibesiktning. Vid besiktningen kontrolleras om det har framträtt fel under tiden mellan slut- och garantibesiktningen. Det är entreprenören som är ansvarig för att rätta alla fel och brister som angivits i besiktningsprotokollet, samt för de fel och brister som visar sig inom två år efter slutbesiktningen. Om du har gjort tillval/ändringar så finns de normalt inte i avtalet mellan bostadsrättsföreningen och entreprenören. Det är ett avtal mellan dig och entreprenören. Finns det fel och brister i dina tillval skall du så fort du upptäcker dessa klaga till entreprenören. Det du har rätt att kräva av föreningen i samband med din bostadsrättsupplåtelse är att lägenheten är i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet samt i enlighet med det som avtalats, d.v.s. innehållet i upplåtelseavtal och ev. bilagor som finns angivna i upplåtelseavtalet.

[Innehållet redigerades senast 2013-09-19 15:37]

Visa svaret Anmäl
2013-09-19 08:38
i diskussionen Husköp
Förutom att hänvisa till svaret tidigare i tråden gällande dolda fel gäller följande. När man köper av ett dödsbo så är det i praktiken så att säljarna inte kan bli ansvariga för dolda fel. Du köper ju av en juridisk person (dödsboet), dödsboet upphör att existera när arvingarna skiftar dödsboet. Det går inte, eller är åtminstonde mycket svårt att senare kräva dödsbodelägarna på ersättning.

Visa svaret Anmäl
2013-09-19 08:12
För att ett våningsplan med snedtak ska mätas, måste rumshöjden vara minst 1,90 m på en bredd av minst 60 cm. Du mäter då hela golvytan där rumshöjden är minst 1.90 m. Om golvet går längre ut mäter du ytterligare 60 cm ut under snedtaket - eller fram till ytterväggen, om den ligger närmare. Mer detaljinformation får du i standarden "Area och volym för husbyggnader-Terminologi och mätregler", SS 21054:2009. denna kan du köpa hos SIS förlag www.sis.se För frågor om mätning och innehållet i standarden kan du vända dig till den bostadsrättsorganisation som er föreningen är medlem i.

Visa svaret Anmäl
2013-09-19 07:53
i diskussionen Dolt fel
Det du kan klaga på när du köper fast egendom är sådana fel som är dolda, dvs sådana som man trots en noggrann undersökning inte hade kunnat upptäcka och som inte heller var förväntade, med tanke på husets ålder, skick och konstruktion. Det ligger ett stort ansvar på dig som köpare att du ska ha uppfyllt din undersökningsplikt för att felet ska räknas som dolt. Du ska inför säljaren bevisa att felet var dolt, dvs inte möjliga att upptäcka ens vid en noggrann undersökning/besiktning och inte heller förväntat. För att kunna uppfylla sin undersökningsplikt behöver man i de flesta fall anlita kunnig och oberoende besiktningsman. Huruvida ett läckande rör vid ett handfat i just ditt hus skulle vara ett dolt eller förväntat fel, kanske du måste förhöra dig om med någon som är kunnig inom vvs. På följande länkar hittar du info om och kontaktuppgifter till branschorganisationen säker vatten och vvs-företagen: http://www.sakervatten.se/vanliga-fragor/privatpersoner http://www.vvsforetagen.se/index.php3?use=publisher&id=3086 Du kan läsa mer om dolda fel på följande sida.http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/

[Innehållet redigerades senast 2013-09-19 07:55]

Visa svaret Anmäl
2013-09-17 14:31
Vad som bostadsrättshavaren respektive bostadsrättsföreningen ansvarar för framgår dels av bostadsrättslagen 12§ där det står att "Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler." och dels av vad som står i era stadgar. Om era ventilationskanaler bara betjänar er lägenhet så låter det som om det är ni som är ansvariga för dessa, om inget annat står i era stadgar. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM Du kan läsa mer på denna sida: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/Bostadsrattshavarens-skyldigheter/

[Innehållet redigerades senast 2013-09-17 14:34]

Visa svaret Anmäl
2013-09-16 13:13
Eftersom det är du som ansvarar för det inre underhållet i din bostadsrätt, så låter det som om bästa alternativet är att det är du som anlitar den hantverkare som ska åtgärda skadan. Då blir det ju också du som kan reklamera eventuella fel, hålla inne betalningen eller åberopa andra åtgärder vid ett eventuellt fel i tjänsten. Om du först gett din hyresgäst lov att anlita hantverkare, hon har gjort detta, och får nu kostnader för att avboka hantverkaren som du godkänt att hon skulle få anlita, så skulle hon kunna kräva dig på ersättning för den kostnad hon eventuellt får om hantverkaren kräver henne på betalning.

[Innehållet redigerades senast 2013-09-16 13:15]

Visa svaret Anmäl
2013-09-16 10:48
Du kan klaga på ett dolt fel i upp till tio år från det att du fick tillträde till huset. Felet ska ha funnits i bostaden redan när du köpte den men alltså inte gått att upptäcka vid en noggrann besiktning. Du ska heller inte ha behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion. Det ligger ett stort ansvar på dig som köpare att du ska ha uppfyllt din undersökningsplikt för att felet ska räknas som dolt. Undersökningsplikten omfattar allt som kan antas vara av betydelse vid köpet. http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/ Eftersom man vid en besiktning av spisen kunde konstatera att den ej var lämplig att elda i så kan det bli svårt att hävda att felet var dolt. Mäklaren ska ge dig som köpare de råd och upplysningar som du kan behöva om objektet och andra förhållanden som har samband med köpet, samt ge dig skriftlig information om undersökningsplikten. Mäklaren har också ett ansvar för att köparen förstår betydelsen av informationen som mäklaren ger. Om mäklaren gjort en särskild utfästelse, att det skulle gå att elda i spisen, så kan ni antingen klaga hos mäklaren, om det är mäklaren själv som ansvarar för uppgiften, eller till säljaren, om mäklaren fått uppgiften från säljaren. Men för att ha någon framgång så krävs det bevisning för att ni fått denna särskilda utfästelse gällande spisen. Mer om mäklarens ansvar hittar du här: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Maklarens-skyldigheter/ Det finns ett avgörande i Allmänna reklamationsnämnden gällande ickefungerande kakelugn där mäklaren lämnat en felaktig uppgift. Ärendenumret är 1998-6323 och går att söka fram på följande sida under "ARN Referat databas":http://www.arn.se/Referat-vanliga-fall/Referat/

[Innehållet redigerades senast 2013-09-18 16:13]

Visa svaret Anmäl
2013-09-13 17:40
i diskussionen Hyra ut i andra hand
Reglerna om andrahandsuthyrning i bostadsrättslagen (7 kap. 10-11 §§)http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM'>http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM#K7P10 och reglerna om uthyrning av en del av en bostadsrättslägenhet (7 kap. 8 § bostadsrättslagen)http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM'>http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM#K7P8 liknar hyreslagens motsvarande regler,http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Forutsattningar/ men en skillnad är att bostadsrättshavare också kan åberopa andra beaktansvärda skäl för en andrahandsupplåtelse. Utgångspunkten är att styrelsen ska ge tillstånd om bostadsrättsägaren som önskar hyra ut i andra hand har så kallade beaktansvärda (giltiga) skäl. Vad som kan vara ett beaktansvärt skäl är något man får bedöma i varje enskilt fall. Om styrelsen inte godkänner andrahandsuthyrning kan bostadsrättsägaren få frågan prövad i hyresnämnden. Hyresnämnden kommer då att lyssna till parternas argument och fälla ett avgörande. I de fall hyresnämnden går emot styrelsens beslut och beviljar medlemmen tillstånd till uthyrning i andra hand lämnas alltid ett tidsbegränsat beslut.

Visa svaret Anmäl
2013-09-11 08:27
i diskussionen Husköp
För de fel som inte är dolda lär ni ha svårt att med lagens stöd få rättelse i, men naturligtvis finns det inget som hindrar säljaren från att vara mer tillmötesgående än vad lagen kräver. Beträffande nycklar ska ni ha de nycklar som hör till fastigheten. Kolla vad som står i kontraktet hur många nycklar som går till fastigheten. Enligt jordabalken är en nyckel ett fastighetstillbehör och har ni köpt en fastigheten skall ni få alla nycklar som tillhör fastigheten. Om den "blå nyckeln" är den enda man kan göra kopior från, skall ni kräva att få även denna. Kan säljaren inte lämna den skulle jag diskutera med säljaren att sätta in ett nytt lås och kräva säljaren på kostnaden. Om det finns nycklar till huset som är på vift, kan det ju innebära en ökad inbrottsrisk. Är förrådet försett med ett lås bör ni även där kunna kräva en nyckel, alternativt ett nytt lås.

[Innehållet redigerades senast 2013-09-11 08:28]

Visa svaret Anmäl
2013-09-04 16:20
i diskussionen Husköp
Att säljaren anlitat en besiktningsman gör tyvärr inte att köparens undersökningsplikt blir mindre. Har säljaren särskilt utfäst att just de delar av fastigheten som ni upptäckt problem med skulle vara felfria, då kan man möjligtvis rikta klagomål gentemot säljaren, om hen i en särskilt utfästelse lämnat felaktig information beträffande husets och dess inventariers skick. Möjligtvis skulle ni kunna reklamera gentemot fastighetsmäklaren om hen inte varit tillräckligt tydlig gentemot er hur viktigt det är att ni själva gör en ordentlig besiktning.

Visa svaret Anmäl
2013-09-04 14:41
i diskussionen Hyrt borätt i andra hand
Precis som du skriver kan hyresvärden säga upp ett tillsvidareavtal till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Hyresgästen kan säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Detta gäller även när längre uppsägningstid har avtalats eftersom Lagen om uthyrning av egen bostad är tvingande till hyresgästens förmån. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20120978.htm Att man skrivit fel datum på avtalet kan kanske göra att det inte är giltigt, men enligt avtalslagen 32§ kan man göra ett sk. förklaringsmisstag, under förutsättning att den till vilket förklaringen är riktad insåg eller bort inse misstaget. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19150218.HTM Om inte hyresgästen begär det, finns det inget lagligt krav på att ett hyresavtal måste vara skriftligt, utan även muntliga avtal gäller. Om hyresvärden eller hyresgästen vill att hyresvillkoren ska ändras, ska han eller hon skriftligen meddela motparten detta. Kan en överenskommelse därefter inte träffas, har den som sänt meddelandet rätt att hos hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren. Så för att pröva huruvida avtalet sagts upp på rätt sätt och i rätt tid kan ni kontakta hyresnämnden. http://www.hyresnamnden.se/Amnesomraden/Skalig-hyra/Upplatelser-enligt-lagen-om-uthyrning-av-egen-bostad/

Visa svaret Anmäl
2013-09-04 09:30
i diskussionen Husköp
Det du kan klaga på när du köper fast egendom är sådana fel som är dolda, dvs sådana som man trots en noggrann besiktning inte hade kunnat upptäcka och som inte heller var förväntade, med tanke på husets ålder, skick och konstruktion. Det ligger ett stort ansvar på dig som köpare att du ska ha uppfyllt din undersökningsplikt för att felet ska räknas som dolt. Om du anlitat en besiktningsman som inte upptäckt de fel som du räknar upp låter det som om besiktnignsmannen brustit i sitt uppdrag, om han inte upptäckt de uppräknade felen. Då bör du i första hand göra en reklamation gentemot besiktningsmannen. Att inför säljaren bevisa att de uppräknade felen var dolda, dvs inte möjliga att upptäcka vid en besiktning tror jag kan vara svårt. Du kan läsa mer om detta på följande sida.http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/

Visa svaret Anmäl
2013-09-03 15:53
i diskussionen Hur sätts hyran i brf?
Årsavgiften för en bostadsrätt tas ut för att täcka föreningens kostnader. Det är styrelsen som bestämmer årsavgiftens storlek enligt de principer som finns i stadgarna. Av stadgarna skall det också framgå enligt vilken princip avgiften skall fördelas. Det vanligaste är att årsavgifterna tas ut enligt samma fördelningsprincip som insatserna, men man kan bestämma att fördela efter andra principer såsom lägenheterns ytor eller andra särskilda andelsvärden. Likhetsprincipen innebär att de nyttigheter man har tillgång till ska avspegla sig i årsavgiften för en viss bostadsrätt. Till exempel tillgång till förråd, motorvärmare mm.

Visa svaret Anmäl
2013-08-26 16:08
i diskussionen Dåligt utfört stambyte
Hej! Om det är din förening som är avtalspart med byggfirman så får du klaga till din förening som i sin tur får reklamera det icke fackmässigt korrekt utförda arbetet till byggfirman. Om det finns delar i arbetet som du har ett eget avtal med byggfirman kring, så får du göra en reklamation direkt till byggfirman i just den delen och kräva att de utan kostnad ser till att slutföra arbetet på ett fackmässigt korrekt sätt. Detta regleras i konsumenttjänstlagen 16§. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19850716.HTM Du kan också läsa om reklamation av hantverkstjänst på följande sida: http://www.omboende.se/sv/Bygga1/Anlita-hantverkare-/Problem-med-hantverkare/ Om föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet eller om det på något annat sätt uppstår hinder eller men i nyttjanderätten genom föreningens vållande så kan du ha rätt till skälig nedsättning av årsavgiften. Detta regleras i bostadsrättslagen 7 kapitlet. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM Du kan läsa mer om hur du går tillväga då du har problem med din förening på följande sida: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/Problem-med-foreningen/

[Innehållet redigerades senast 2013-08-26 16:12]

Visa svaret Anmäl
2013-08-26 15:31
Hej! Om det finns dolda fel i lägenheten som ni sålt kan ni bli ansvariga för dessa. Detta under förutsättning att ni sålde lägenheten för mindre än 2 år sedan, eftersom köplagens reklamationsfrist normalt sett är 2 år, om inget annat avtalats. Om det är mindre än 2 år sedan ni i er tur köpte lägenheten så kan ni göra en reklamation till den som sålt lägenheten till er. På följande sida kan du läsa mer om detta. http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/Dolda-fel/

Visa svaret Anmäl
2013-08-20 11:17
i diskussionen Water dripping in the tap
Jag kan inte svara på om detta är ett fel som ni borde ha upptäckt vid en noggrannare undersökning inför köpet. Dolda fel är ju sådana som inte gått att upptäcka vid en noggrann besiktning. Du ska heller inte ha behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion. Det ligger ett stort ansvar på dig som köpare att du ska ha uppfyllt din undersökningsplikt för att felet ska räknas som dolt. Du kan kontakta någon på organisationen Säker vatten och frågan dem huruvida detta skulle kunna vara ett fel som är dolt eller ej. Kontaktuppgifter hittar du här: http://www.sakervatten.se/vanliga-fragor/privatpersoner Om felet var dolt har ni möjlighet att kräva att säljaren ser till att felet åtgärdas eller betalar er för vad en åtgärd skulle kosta. I annat fall är det ett fel som ni själva får åtgärda och bekosta.

[Innehållet redigerades senast 2013-08-20 11:17]

Visa svaret Anmäl
2013-08-20 10:41
Hej! Om det faktum att lägenheten skulle ha balkong var det som gjorde att du överhuvudtaget var intresserad av lägenheten och den inte har detta, så torde det vara ett skäl att få frånträda avtalet utan att behöva betala för någon uppsägningstid. Detta gäller dock bara om bristen är av väsentlig betydelse. Om du ändå vill bo kvar och din hyra är baserad på det faktum att lägenheten skulle ha en balkong, så borde avsaknad av balkong berättiga dig till lägre hyra om balkong är ett av kriterierna vid hyressättningen. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick, och du har hantverkare som arbetar i lägenheten, kan du ha rätt till skälig nedsättning av hyran. Detta regleras i Hyreslagen som återfinns i Jordabalken 12 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/ Om du är medlem i Hyresgästföreningen kan du vända dig till dem för mer hjälp. http://www.hyresgastforeningen.se/Sidor/default.aspx

Visa svaret Anmäl
2013-08-05 16:08
Nej, naturligtvis skall föreningen underhålla fastigheten på ett korrekt sätt och i enlighet med bostadsrättslagen och era stadgar samt på ett sådant sätt att den sk. likställighetsprincipen följs. Föreningsstämman skall alltså behandla medlemmar eller bostadsrättshavare på samma sätt, om det inte finns stöd i lag eller i stadgarna för att behandla dem olika. Man får alltså inte gynna vissa medlemmar och missgynna andra på bekostnad av föreningen eller andra medlemmar.

Visa svaret Anmäl
2013-08-02 10:23
Hej! Om du ringde och bad jouren komma så blir förmodligen du avtalspart och ansvarig för fakturan, om ni inte i er förening har andra regler hur ni ska agera när det händer något. Kolla vad som står på informationen där du hittade telefonnumret till jouren. Det faktum att jouren adresserat fakturan till föreningen kan ju tyda på detta. Du får fråga föreningen varför du ska betala en faktura som är adresserad till dem. Finns det ett avtal eller i era stadgar att jouren rycker ut och agerar på föreningens uppdrag, oavsett vem som ringer, så borde föreningen betala fakturan och sedan kräva dig på ersättning, om det skulle visa sig att du är betalningsskyldig för den. Kolla vad som står i era stadgar gällande detta. Parketten, ytskikt och allt som har med det inre underhållet(inklusive tätskikt)att göra, är något som man som bostadsrättshavare normalt sett själv är ansvarig för. Att riva upp och torka upp en eventuell vattenskada brukar föreningen ansvara för, däremot återuppbyggnade från tätskiktet och inåt brukar man som bostadsrättshavare själv få stå för, såvida det inte handlar om en vattenledningsskada (på stamledningen). Då är oftast föreningen ansvarig för skadan. För mer hjälp i frågan kan du bli medlem i och kontakta Bostadsrättsägarnas riksförbund. Du hittar kontaktuppgifter här: http://bostadsrattsagarna.se/

[Innehållet redigerades senast 2013-08-02 10:32]

Visa svaret Anmäl
2013-08-01 16:29
Att en hantverkare använder sig av material till din lägenhet som han tidigare har köpt in behöver inte i sig vara något fel, så länge materialet är felfritt och något som han ändå hade behövt köpa in för din lägenhet. Detta under förutsättning att du inte särskilt avtalat om att han bara får använda nyinköpt material. Huruvida en faktura som endast är bilaga 3 av 3 från en färgbutik kan gälla som giltigt kvitto beror på vilken typ av kvitto du avtalat om att han ska presentera för dig för att du ska vara skyldig att betala. Att få en kopia på hantverkarens kvitto från hans leverantör är inget man automatiskt kan kräva, om man inte särskilt avtalat om det. Däremot har du rätt att få din faktura så specificerad att du kan se hur mycket din hantverkare tar betalt av dig för de olika material han köpt in för ditt arbete. Du bör ju ha möjlighet att se så att det pris du betalar för materialet är skäligt, om ni inte har någon särskild överenskommelse vad materialet ska kosta. Om hantverkaren är i dröjsmål, och det inte beror på dig, så har du i första hand rätt att kräva att de slutför sitt arbete. Om du har starka skäl att förvänta dig att de inte kommer att fullfölja sitt arbete kan du ha rätt att häva resterande del av arbetet och anlita någon annan som slutför arbetet. Det skadestånd du då har rätt till är eventuella merkostnader. Alltså inte bara det fakturm att de är försenade, om det inte i sig orsakat dig kostnader. Dock bör du då först meddela hantverkaren detta så han ges möjlighet att slutföra arbetet.

Visa svaret Anmäl