Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
506
Senast inloggad:
2019-05-22 08:34
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2013-08-01 15:41
Om det bara är fråga om att byta ut gamla stammar mot nya, utan att något annat ändras, är stambytet att betrakta som underhåll av huset. Formellt sett kan styrelse själv besluta om sådant, även om det ändå är lämpligt att frågan behandlas på en stämma. Om man i samband med stambytet också vill att andra förändringar ska göras i lägenheterna, och någon medlem motsätter sig en sådan förändring krävs stämmobeslut med två tredjedels majoritet. Beslutet måste därefter godkännas av hyresnämnden. Självklart måste alla medlemmar som berörs av sådana förändringar tillfrågas. Efter ett stambyte är en förening skyldig att återställa lägenheten. Dock kan det bli tvist om till vilken standard återställande ska ske. Att man, som i ert fall bara byter delar av stammen, låter väldigt märkligt, då föreningen ansvarar för att fastigheten inklusive stamledningar underhålls på ett korrekt sätt. Dels kan ni vända er till Hyresnämnden för att få hjälp med medling hur ni nu ska gå vidare och dels kan ni genom att bli medlem i Bostadsrättägarnas riksförbund få kostnadsfri juridisk hjälp att gå vidare. Bostadsrätttsägarnas riksorganisation hittar ni här http://bostadsrattsagarna.se/ och Hyresnämnden hittar ni här http://www.hyresnamnden.se/

[Innehållet redigerades senast 2013-08-01 15:42]

Visa svaret Anmäl
2013-08-01 14:08
Vid den här typen av störning är det viktigt att kunna bevisa hur allvarliga störningarna är. Om inte din värd gör något åt problemet kan du kontakta kommunens miljöförvaltning och höra om de kan hjälpa dig att mäta ljudnivån. Om värden sedan inte gör något åt problemet kan du gå vidare till hyresnämnden. Hyresnämnden kan då besluta att värden ska se till att störningen upphör. Det gäller dock bara om de störande ljuden är så allvarliga att de klassas som en störning i lagens mening. Du kan i så fall eventuellt också ha rätt till nedsatt hyra under den tid som störningarna pågår, räknat från tidpunkten då du anmälde störningarna till värden. Hyresnämnden hittar du här: http://www.hyresnamnden.se/ Är du med i Hyresgästföreningen kan du vända dig till dem för hjälp. Du hittar deras kontaktuppgifter här: http://www.hyresgastforeningen.se/Sidor/default.aspx

Visa svaret Anmäl
2013-07-25 11:30
i diskussionen Appartment Condition
Enligt hyreslagen som finns i Jordabalken 12 kapitlet http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1970-994/ skall skall hyresvärden, om inte bättre skick har avtalats, tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Enligt samma lag har man rätt att avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske. Fotografera lägenheten och dokumnetera hur smutsig den är och visa din värld bilderna. Tala om att antingen får de bekosta en flyttstädning eller så kommer du att själv anlita städfirma och kräva din värd på den kostnaden. Hänvisa gärna till både hyreslagen och nedan länkade artikeln i Hem&hyra beträffande skäliga kostnader för en flyttstädning. På följande sida hittar du riktvärden som SABO, de kommunala bostadsföretagens organisation räknat ut. http://www.hemhyra.se/riks/sa-mycket-kostar-en-ostadad-lagenhet Är du med i hyresgästföreningen http://www.hyresgastforeningen.se/Sidor/default.aspx kan du vända dig till dem för mer hjälp, annars är det till Hyresnämnden http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/ du kan vända dig för att få hjälp med medling eller en prövning.

[Innehållet redigerades senast 2013-07-25 11:32]

Visa svaret Anmäl
2013-07-14 17:42
Det är styrelsen som beslutar om fördelning av lägenhetsförråd. Detta sker i samband med att bostadsrätter i en förening upplåts första gången. Styrelsen bör eftersträva att fördela förråden rättvist enligt tydliga principer. Däremot finns det inte någon särskild lagreglering kring förråd. Ibland omfattar upplåtelsen av bostadsrätt även förråd. Ibland anges det bara allmänt att det ska finnas tillgång till förråd. Man får titta i ekonomiska planen och i lägenhetsförteckningen om det står något om förråd? Styrelsen har förhållandevis stor frihet att besluta om hur förråd ska disponeras. Skall man omfördela förråd är det rimligt att stora lägenheter får större förråd än små. Om möjligt ska likvärdiga lägenheter tilldelas likvärdiga förråd På följande sida hittar du korrekta mätregler för bostäder. http://www.sis.se/matabostad Om man inte kan komma överens och båda parter går med på det, så kan man ansöka om medling i hyresnämnden. Om föreningen är medlem i t ex Bostadsrätterna eller någon annan intresseorganisation så kan ni kontakta dem för mer rådgivning.

Visa svaret Anmäl
2013-07-14 17:01
På följande ingång hittar du både tips på vad du skall tänka på och länkar till hantverkarformuläret och abs 09, som är tänkta att användas som avtalsmallar. http://www.omboende.se/sv/Bygga1/Anlita-hantverkare-/Avtal/

Visa svaret Anmäl
2013-06-25 13:45
Någon som hyr ut i andrahand kan i efterhand kräva andrahandshyresgästen för eventuella skador eller obetalda hyror. I första hand får man skicka kravbrev och därefter inge ett betalningsföreläggande till kronofogdemyndigheten. I sista hand, om det är ett omstritt krav, får man stämma motparten vid domstol. Det man kan kräva ersättning för är skador som har orsakats genom uppsåt eller vårdslöshet, ej olyckshändelse eller normalt slitage. Som hyresgäst är man skyldig att meddelande hyresvärden om skadan utan oskäligt dröjsmål. Gör man inte detta kan man bli ansvarig för skada som föranledes av försummelsen. Hyresvärden har bevisbördan för att skadan uppstått under den tid hyresgästen nyttjat lägenheten samt att det är hyresgästen som varit vårdslös eller försumlig och alltså är ansvarig. Är man med i hyresgästföreningen kan man kontakta dem för mera hjälp. http://www.hyresgastforeningen.se/Fraga_Oss/Sidor/Ar-jag-ansvarig-for-skador-efter-en-brand-eller-en-vattenskada.aspx Även hyresnämnden kan hjälpa till att medla. http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/ Hyreslagen hittar du i Jordabalken 12 kapitlet och reglerna om ditt ansvar i 24§. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm Ett avgörande från Högsta domstolen gällande vårdslöshet hittar du på följande länk: https://lagen.nu/dom/nja/1991s476 Hur tingsrätten skall döma i just din fråga har jag ingen uppfattning om utan det är domstolens sak att döma i målet. Någon prejudicerande praxis har jag inte hittat.

Visa svaret Anmäl
2013-06-14 11:14
Om inte föreningen tar oljudet på allvar och gör en ljudmätning, så får ni kontakta miljökontoret/förvaltningen i er kommun. Om oljudet är så störande att det skulle betraktas som men i nyttjanderätten kan det ge rätt till nedsättning av månadsavgiften, men det måste först konstateras att så är fallet. Mäklaren har ingen skyldighet att själv göra några undersökningar av lägenheten och att bevisa att säljaren kände till ljudet är naturligtvis svårt att bevisa, så någon stämningsansökan gällande mäklare eller säljare kan jag inte se att du skulle vinna framgång i. För mer hjälp i bostadsrättsfrågor skulle jag rekommendera dig att bli medlem i och ta hjälp av Bostadsrättsägarnas riksförbund. Det är en intresseorganisation som erbjuder juridisk hjälp just när det gäller konflikter med sin förening och liknande. Du hittar kontaktuppgifter här. http://bostadsrattsagarna.se/

Visa svaret Anmäl
2013-06-13 14:49
Av 7 kap. 14 § Bostadsrättslagen (BRL) framgår att en bostadsrättsförening inte får ta ut extra avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta enligt lag. Enligt 7 kap. 4 § BRL är det bostadsrättsföreningen som är skyldig att hålla fastigheten i gott skick.

Visa svaret Anmäl
2013-06-12 11:19
i diskussionen hur veta
På följande sida finns bra info inför att köpa bostadsrätt. http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/ Oavsett om säljaren använder mäklare eller inte skall du noggrannt kontrollera lägenheten, helst genom att anlita en kunnig och oberoende besiktningsman som även kontrollerar elinstallationer, vatteninstallationer i kök och badrum mm. Titta också på de gemensamma utrymmen och fastigheten som helhet samt föreningens ekonomi och underhållsplaner. Kontakta föreningen, dess ordförande eller vicevärd, och kontrollera att säljaren verkligen är ägare till lägenheten. Fråga om lägenheten är pantsatt (belånad) och om säljaren har skulder till föreningen samt årsavgiften, vad som ingår i avgiften, och om det finns planer på höjningar. Även andra viktiga saker såsom parkering, bredband mm är viktigt att fråga om. Det är också bra att kontrollera vad av inredingen som ingår i köpet. För att jämföra priser kan man kika på motsvarande objekt på internet såsom Hemnet, booli och liknande samt kontakta bostadsrättsföreningen för att höra vad andra lägenheter i fastigheten sålts för.

[Innehållet redigerades senast 2013-06-12 13:02]

Visa svaret Anmäl
2013-06-12 10:28
Det är bara föreningensstämman som kan besluta om ändring av stadgar. Antingen måste alla röstberättigade vara övererens om stadgeändringen och då behövs bara ett beslut på föreningsstämman. I annat fall måste man ha två på varandra följande stämmor (ordinarie eller extra) för att besluta om stadgeändring. På den första stämman räcker det med enkel majoritet, men på den andra stämman måste det vara minst två tredjedelar av de röstande medlemmarna som röstar för beslutet. Beslutet blir i det sista exemplet inte giltigt förrän andra stämman fattat beslut. Dessutom krävs det att det måste vara ett visst tidsintervall mellan stämmorna. Stadgeändringen måste dessutom registreras hos Bolagsverket. Du kan läsa mer om detta i bostadsrättslagen 9:23§: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM

[Innehållet redigerades senast 2013-06-12 10:28]

Visa svaret Anmäl
2013-06-11 12:08
Hej! Årsavgiften i förenignen skall täcka kostnaderna för föreningens löpande verksamhet. Den bestäms av styrelsen efter de grunder som anges i stadgarna. Antingen kan man använda insatserna eller andelstal som fördelningsgrund. Det finns även andra fördelningsgrunder. Så börja med att titta i era stadgar vad det står där beträffande vilka fördelningsgrunder man bestämmer avgiften utifrån. Skall man börja ta ut avgiften utifrån andra fördelningsgrunder så får man först ändra i stadgarna. När avgifterna fördelas är det naturligtvis också viktigt att man tar hänsyn till likställighetsprincipen. Denna finns för att motverka och undanröja illojala förfaranden och maktmissbruk i föreningen. Kontakta styrelsen och fråga hur de resonerat. Kan man inte komma fram till en bra lösning kan man ta hjälp av hyresnämnden som kan hjälpa till att medla. Detta under förutsättning att föreningen går med på detta. Kontaktuppgifter och info hittar du här: http://www.hyresnamnden.se/ Du kan också kontakta intresseorganisationen Bostadsrättsägarnas riksförbund som kan bistå med juridisk hjälp gällande bostadsrättsfrågor. Kontaktuppgifter hittar du här: http://bostadsrattsagarna.se/

[Innehållet redigerades senast 2013-06-11 12:10]

Visa svaret Anmäl
2013-05-31 11:15
i diskussionen Namnlapp på dörren
Eftersom man har rätt att bo tillsammans utan att båda står med i hyreskontraktet, oavsett om man är gift eller om man har samma namn eller ej, så bör det vara rimligt att båda får ha sitt namn på dörren.

Visa svaret Anmäl
2013-05-20 16:44
i diskussionen Dagvattenledning saknas
Normalt sett har du bara underhållsansvar för det inre underhållet. Det underhåll som normalt sett faller under föreningens ansvar skall de också sköta. Likabehandlingsprincipen innebär att medlemmarna skall behandlas lika. Vilka rättigheter medlemmar i en bostadsrättsförening har regleras i föreningens stadgar. Så börja med att titta i era stadgar vad som ingår i ditt respektive din förenings underhåll. Utifrån den informationen kan du t ex kontakta medlemsorganisationen bostadsrättsägarnas riksförbund som kan hjälpa dig med fördjupad rådgivning i ärendet. Kontaktuppgifter hittar du här: http://bostadsrattsagarna.se/ Man kan också kontakta hyresnämnden för att få hjälp med medling om din förening går med på det. Info om detta hittar du här: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/

Visa svaret Anmäl
2013-05-20 16:13
Det är en uppgift för styrelsen att fastställa avgifterna till föreningen, om inte något annat har bestämts i stadgarna. Av stadgarna skall fördelningsprincipen framgå. Föreningen kan besluta att andelstalet skall räknas om oavsett om det är boyta eller biyta som ändrats. Således kan avgiften alltså räknas upp. Man använder då normalt sett samma principer för att beräkna andelstalen som man gjort när föreningen bildades. T ex högre andelstal för balkong än utan. Det brukar alltså beräknas såväl på standard, storlek som vilket underhåll som föreningen behöver göra på ytan. Men olika föreningar kan ha använt olika principer, en rak kvm-fördelning behöver inte vara enda faktorn. Ökat underhållsansvar i och med en balkong kan vara en rimlig utgångspunkt för att beräkna avgiften. En beslutad insats kan alltså ändras enligt de regler som finns i Bostadsrättslagen 9 kap. 13 och 16 §§. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM För att ett beslut gällande detta skall vara giltigt krävs att det har fattats på en föreningsstämma och att bestämmelserna enligt bostadsrättslagen har iakttagits. Om beslutet innebär ändring av någon insats och medför rubbningen av det inbördes förhållandet mellan insatserna, skall samtliga bostadsrättshavare som berörs av ändringen ha gått med på beslutet. Om enighet inte uppnås, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de berörda bostadsrättshavarna har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden. För mer information i denna fråga rekommenderar jag att du kontaktar medlemsorganisationen Bostadsrättsägarnas Riksförbund http://bostadsrattsagarna.se/?page_id=19 Man kan också kontakta hyresnämnden för att få hjälp med medling om din förening går med på det. Info om detta hittar du här: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/

[Innehållet redigerades senast 2013-05-20 16:46]

Visa svaret Anmäl
2013-05-06 14:22
i diskussionen Råd hur gå vidare!
Hej! Utan att veta exakt vad det är ni avtalat om och vad som ingick i offerten från början gällande arbete och material är det svårt att svara på din fråga. Generellt sett gäller att man är skyldig att betala i enlighet med det avtal man har för det arbete som hantverkaren enligt avtal utfört. Hantverkaren skall ta tillvara dina intressen och samråda med dig. Om det under arbetets gång framkommer att det behöver göras tilläggsarbetet, skall hantverkaren kontakta dig och inhämta dina anvisningar innan han påbörjar eventuellt tilläggsarbete. Om man i tid kräver att få en specificerad faktura så är man inte skyldig att betala förrän man fått en sådan. Man har dessutom rätt att hålla inne så stor del av betalningen som krävs som säkerhet för det arbete som ej är fackmässigt korrekt utfört. Håller man inne för stor del av betalningen finns det risk att det påförs dröjsmålsränta och andra avgifter på det belopp man håller inne utöver vad som krävs som säkerhet för att få arbetet fackmässigt korrekt utfört.

[Innehållet redigerades senast 2013-05-06 14:33]

Visa svaret Anmäl
2013-05-02 16:12
Det är styrelsen som beslutar om fördelning av lägenhetsförråd. Detta sker i samband med att bostadsrätter i en förening upplåts första gången. Styrelsen bör eftersträva att fördela förråden rättvist enligt tydliga principer. Kolla om det står något om detta i era stadgar. Vid förändringar måste man först kontrollera om det i det ursprungliga upplåtelseavtal står något om förråd? Ibland omfattar upplåtelsen av bostadsrätt även förråd. Står det allmänt att det ska finnas tillgång till förråd eller anges något visst märkt förråd? Står det något i den ekonomiska planen om förråd? Anges förråd i lägenhetsförteckningen? Vid omfördelning av förråden, vilket det borde bli frågan om i ert fall, då man tar bort ett visst antal förråd, bör likvärdiga lägenheter tilldelas likvärdiga förråd. Om ni inte kan lösa problemet, kan du vända dig till intresseorganisationen Bostadsrättsägarnas Riksförbund som kan ge dig mer hjälp i frågan. Du hittar info om dem samt kontaktuppgifter på www.bostadsrattsagarna.se Hyresnämnden kan också kopplas in för att medla i tvister mellan dig som medlem och en bostadsrättsförening http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/

Visa svaret Anmäl
2013-05-02 15:45
​Du är skyldig att ersätta skador som du har orsakat genom att du varit vårdslös, oaktsam eller försumlig. Du ska också ersätta skador som orsakats av hantverkare som du har anlitat eller av gäster, även andrahandshyresgäster, inneboende eller barn. Däremot är du inte ansvarig för rena olyckshändelser. Du är också skyldig att meddelande hyresvärden om skadan utan oskäligt dröjsmål. Gör du inte detta kan du bli ansvarig för skada som föranledes av din försummelse. Att påstå att en svimmning skulle vara vårdslöst, oaktsamt eller försumligt har jag svårt att tänka mig, såvida inte du eller din andrahandshyresgäst lät bli att genast meddelat hyresvärden om det inträffade. Hyresvärden har bevisbördan för att skadan uppstått under den tid du nyttjat lägenheten samt att det är du som varit vårdslös eller försumlig och alltså är ansvarig. Är du med i hyresgästföreningen kan du kontakta dem för mera hjälp. http://www.hyresgastforeningen.se/Fraga_Oss/Sidor/Ar-jag-ansvarig-for-skador-efter-en-brand-eller-en-vattenskada.aspx Även hyresnämnden kan hjälpa till att medla. http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/ Hyreslagen hittar du i Jordabalken 12 kapitlet och reglerna om ditt ansvar i 24§. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm Ett avgörande från Högsta domstolen gällande vårdslöshet hittar du på följande länk: https://lagen.nu/dom/nja/1991s476

[Innehållet redigerades senast 2013-05-06 11:01]

Visa svaret Anmäl
2013-04-22 14:14
Hej! För att kunna vägleda dig behöver jag veta hur avtalsförhållanden ser ut. Vilka är det som har avtalat med varandra och vad har man avtalat gällande rördragningarna? Är det ni eller är det er förening som är avtalspart i denna del av arbetet?

Visa svaret Anmäl
2013-04-19 15:40
i diskussionen Byte av gammal elcentral.
Vänd dig till en av elektikernas installatörsorganisations certifierade elektriker, (du hittar info på www.eio.se) för att få ett fackmässigt och oberoende utlåtande gällande säkerhetsaspekten och lämpligheten i att flytta elcentralen. Du får normalt sett inte göra förändringar i undercentralen eller de elledningar som går in till din undercentral utan föreningens godkännande. Ditt ansvar gäller elledningarna från din undercentral. Vid tvist mellan förening och bostadsrättshavare rekommenderar jag att du kontaktar Bostadsrättshavarnas Riksförbund för råd och hjälp. www.bostadsrattsagarna.se

[Innehållet redigerades senast 2013-04-19 15:43]

Visa svaret Anmäl
2013-04-16 15:46
Förhandlingsordningen är inget offentligt dokument och alltså inget du kan kräva att få ta del av. Enligt hyresförhandlingslagen http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19780304.htm gäller följande: Om det finns fler än två bostadshyresgäster i fastigheten kan det ställas krav på att det ska finnas en förhandlingsordning för huset. Avtal om förhandlingsordning som har ingåtts av tidigare hyresvärd gäller även för ny hyresvärd. Om det finns en förhandlingsordning bör det också finnas en förhandlingsklausul i ditt hyresavtal vilket bör framgå av ditt hyreskontrakt. Först sedan hyresförhållandet har varat i tre månader kan en hyresvärd och en hyresgäst skriftligen avtala att hyresavtalet inte ska innehålla någon förhandlingsklausul. Klausulen kan också tas bort efter beslut av hyresnämnden. Ett sådant beslut borde du kunna rekvirera från hyresnämnden som ju är en myndighet. Förhandlingsordningen kan upphöra efter uppsägning som ska vara skriftlig och som skall delges till motparten. Du kan läsa mer om detta i det faktablad som fastighetsägarna lagt ut på sin hemsida: www.fastighetsagarna.se/stockholm

Visa svaret Anmäl