Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
506
Senast inloggad:
2019-05-22 08:34
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2012-11-23 14:39
Jag kan inte av ditt svar se att den som lämnat in motionen (i rätt tid, före kallelsen till stämman) getts möjlighet att få ärendet behandlat på föreningsstämman, om styrelsen redan före stämman meddelar att de anser att de besvarat motionen redan före stämman. Då har ju medlemmen fråntagits möjligheten att få motionen behandlad på stämman.

Visa svaret Anmäl
2012-11-20 09:08
Varje medlem har rätt få ett ärende behandlat på föreningsstämman om han i god tid (före kallelsen till stämman) anmäler detta till styrelsen. Styrelsen skall lämna ett svar över motionen där styrelsen skall föreslå hur stämman skall behandla motionen. Om styrelsen vill bifalla motionen skriver de ”Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen”. Samma gäller om styrelsen föreslår avslag. Motionen och styrelsens yttrande skall sedan finnas tillgängliga för medlemmarna hos styrelsen senast en vecka innan stämman. Stadgarna kan ange att utdelning av materialet skall ske och så brukas i de flesta föreningar. Vid föreningsstämman skall det sedan föras protokoll. Protokollet skall innehålla röstlängd, alla beslut som fattas på stämman, resultatet av omröstning, eventuell reservation samt godkännande av kallelsen. Protokollet är inte offentligt men i bostadsrättsföreningen är det lämpligt att skicka en kopia av protokollet till medlemmarna. Hur en föreningsstämma skall gå till regleras i Bostadsrättslagan http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM Lag om ekonomiska föreningar samt i era stadgar.

Visa svaret Anmäl
2012-10-30 10:57
Beträffande eventuella anspåk på säljaren så har du enligt köplagen 2 års reklamationsrätt gentemot den du köpt lägenheten av, under föutsättning att felet är att betrakta som dolt. Om dolda fel kan du läsa mer här: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/Dolda-fel/ Om ni inte kan komma överens så blir detta en tvist ni får lösa i tingsrätten. Kolla då först vilket rättsskydd du har i din hemförsäkring. Om du inte kan bevisa att det är ett dolt fel, så kan det kosta en hel del att förlora i rättslig instans. Du kan inte ställa anspråk på den som din säljarem köpte av.

[Innehållet redigerades senast 2012-11-05 08:10]

Visa svaret Anmäl
2012-10-15 16:04
Normalt sett ansvarar föreningen för rivning, torkning samt återställande fram till tätskiktet. Tätskiktet och inåt lägenheten ansvarar bostadsrättshavaren för att återställa. Om grannen orsakat skadan pga vårdslöshet kan han bli ersättningsskyldig på skadeståndsrättliga principer. Om det är du själv som vållar en skada på föreningens fastighet, dvs utanför din lägenhet, så är du dock skyldig att stå för reparationskostnaderna. Detta gäller t ex om föreningens stadgar säger att bostadsrättshavaren svarar för underhåll av det som orsakat skadan, och du inte skött detta. Detsamma gäller oavsett om det framgår av stadgarna eller ej, om skadan beror på en brist i det inre underhållet som du som bostadsrättshavare svarar för, oavsett om du själv har vållat den eller inte. Detta kan t ex gälla fuktskador pga brist i väggbeklädnaden.

Visa svaret Anmäl
2012-10-15 15:24
i diskussionen ansvar vid stambyte
Något lagligt reglerat förbud finns inte, däremot kan föreningen ha ett avtal med sina hantverkare att det inte samtidigt skall springa andra hantverkare i fastigheten eller att bostadsrättshavarn själva samtidigt skall renovera i de utrymmen där föreningens hantverkare arbetar.

Visa svaret Anmäl
2012-10-12 09:31
i diskussionen Försämrad boendemiljö
Fastighetsägaren är skyldig att bistå med en bostad som klarar alla normer och riktvärden för normalt boende. Denne är också skyldig att stå för utredningar av inomhusklimatet och andra olägenheter i de bostäder han/hon har. Detta gäller även bullerutredningar. Är man störd av buller inne i bostaden med stängda fönster och dörrar tillämpas Socialstyrelsens riktvärden för buller inomhus. Riktvärden inomhus anges för kontinuerligt buller (dBA eq), maximala ljudnivåer (dBA max) samt för kontinuerligt buller på låga frekvenser (dB). Ekvivalent (kontinuerligt) buller från till exempel fläktar bör inte låta mer än 30 dBA inne i bostaden. Om bullret innehåller inslag av urskiljbara toner, som t.ex. från musik, skärps det ekvivalenta riktvärdet med 5 dBA. Riktvärdet för maximala ljudtoppar ligger på 45 dBA. Socialstyrelsen har också angett nio (9) tersband på låga frekvenser som alla har egna riktvärden. Alla dessa riktvärden gäller med bakgrundsnivån borträknad. Bakgrundsnivån är det omgivande buller som förekommer även om den störande bullerkällan är avstängd. Det kan vara trafik, radiatorer, sorl och prasslande löv. Får du ingen hjälp från din fastighetsägare (bostadsrättsföreningen) får du själv anlita en "akustikkonsult" och utifrån de uppgifter som framkommer i deras dokument, vända dig i första hand till din förening och kräva att de utför åtgärder som minskar era problem. Om föreningen inte gör något kan du vända dig till miljöförvaltningen i din kommun med klagomål på din förening. Du kan också vända dig till hyresnämnden och kostnadsfritt begära medling i tvister som rör ditt förhållande till föreningen. Dvs om föreningen låter bli att åtgärda ett oacceptabelt buller i din bostad. Om detta kan du läsa mer här:http://www.omboende.se/sv/Aga1/Bostadsratt/Problem-med-foreningen/ Samt här:http://www.hyresnamnden.se/Forfarande/Arenden-i-hyresnamnden/

[Innehållet redigerades senast 2012-10-12 09:58]

Visa svaret Anmäl
2012-10-10 15:38
i diskussionen Avsiktligt dolda fel?
Tyvärr har du skrivit på ett avtal med en friskrivningsklusul. Vad säljaren sagt kan man inte se som en utfästelse om att huset är fukt och mögelfritt, utan bara att säljaren inte har uppmärksammat fukt eller mögel. Huruvida felet är dolt eller ej spelar inte heller någon roll pga friskrivningsklausulen. Om du däremot kan bevisa att säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder genom att inte upplysa dig om felet kan du kanske få framgång i ett skadeståndsanspråk. Det är ju dock du som ska bevisa att säljaren visste om felet men medvetet höll tyst om detta. En sådan tvist får du driva i tingsrätten, och jag rekommenderar att du då tar hjälp av juridiskt ombud. Är du medlem i villaägarna kan de dels hjälpa dig med juridisk och byggnadsteknisk rådgivning och hänvisa till de advokater de samarbetar med. Kolla också med din hemförsäkring vilket rättsskydd du har.

Visa svaret Anmäl
2012-10-09 15:38
i diskussionen Garantibeiktning
En relationsritning är en ritning som visar hur en bostad/lokal faktiskt ser ut. En ritning som stämmer överens med verkligheten. Om ritningen inte bedöms som korrekt bör justering utföras enligt kontroll och uppmätning på plats.

Visa svaret Anmäl
2012-10-09 15:29
Enligt köplagen är ni ansvariga för ursprungliga fel gentemot den som ni sålde lägenheten till i upp till 2 år, om ni inte avtalat om något annat. Inte heller bostadsrättsföreningen kan ställa några krav på er när ni flyttat från lägenheten, om de inte, utifrån skadeståndslagen, kan bevisa att ni av vårdslöshet orsakat skada i fastigheten. Ansvaret för att åtgärda felen i badrummet är normalt sett den som för närvarande är bostadsrättshavare. Föreningen ansvarar för rivning och upptorkning, men återuppbyggnad ansvarar bostadsrättshavaren för. Om ni vet vem och kan plocka fram kontaktuppgifter till de företag som utförde renoveringen så kan ni naturligtvis hjälpa till genom att reklamera ett undermåligt arbete till de hantverkare som fortfarande har sin verksamhet kvar, men naturligtvis blir det svårt för er att bevisa att skadan beror på undermåligt arbete från de hantverkare ni anlitade för 8 år sedan, och är inget man kan kräva av er.

Visa svaret Anmäl
2012-09-17 15:44
Bostadsrättsföreningen är en självständig juridisk person. Enligt bostadsrättslagen gäller bl a att om det i stadgarna finns särskilda villkor för att kunna ändra stadgarna så gäller de, förutom de regler som gäller enligt 23§ om hur normalt sett stadgeändringar skall gå till. Detta hittar du i 23 och 24§§ Bostadsrättslagen: "Ändring av stadgar 23 § Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.... 24 § Om det i stadgarna har tagits in något villkor utöver vad som följer av 23 § för ändring av stadgarna, gäller även det." http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM Alltså kan man ha särskilda regler om att Riksbyggen skall godkänna stadgeändringar. Däremot ska inte Riksbyggen ingripa i föreningens interna angelägenheter. Riksbyggen ska inte heller överprövar ett stämmobeslut eller granska om en styrelse har brutit mot några regler. Mer om detta hittar du här: http://www.riksbyggen.se/Rad-Svar/Tips-rad/Bo-i-bostadsratt/Vad-innebar-det-att-bo-i-bostadsratt/

[Innehållet redigerades senast 2012-09-17 15:45]

Visa svaret Anmäl
2012-09-10 08:20
Hej! Boarea är en av parametrarna som man i många föreningar har som grund då årsavgiften till föreningen räknas ut. Även upplåtelsen och överlåtelsen av bostadsrätten är ofta avhängigt vilken boarea som lägenheten har. Hur man räknar ut denna och vad som räknas in i boarean hittar du i detta dokument. http://www.svenskarea.se/filer/Matbroschyr.pdf Om kattvinden ingår i din upplåtelse, och det inte finns några säkerhets eller byggnadstekniska skäl så får du ifrågasätta styrelsens beslut, och om ni inte kan komma överens så kan du låta Hyresnämnden medla i ärendet. På följande sida hittar du mer info om hyresnämndens roll i en bostadsrättsförening. http://www.hyresnamnden.se/Forfarande/Arenden-i-hyresnamnden/

Visa svaret Anmäl
2012-09-06 16:47
Det kan jag inte svara på. Titta i era stadgar vad exakt som du har underhållsskyldighet för och vad föreningen har underhållsskyldighet för. Icke bärande innerväggar och ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak samt underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen är normalt sett något som du själv ansvarar för. Däremot ansvarar föreningen för ytterväggar och isolering av dessa. Men hur detta ska utföras har jag inget svar på. Det är möjligt att någon expert på villaägarna kan svara på detta. Dock ansvarar föreningen för att isolering och ventilation görs på ett korrekt och fackmässigt sätt så att man inte bygger in framtida fuktproblem. Olika alternativ till hur man kan isolera kattvindar hittar du på villaägarnas hemsida: http://www.villaagarna.se/Radgivning/Alla-fragor/?q=kattvind&uaid=FA534743A29E632ECC94237FBF649AFD:3231332E3131352E36312E313633:5246511413711080404 Där finns också möjlighet att ställa egna frågor.

Visa svaret Anmäl
2012-09-05 16:56
Hej! Om inte kattvindarna ingår i det som enligt ditt upplåtelseavtal ingår i din bostadslägenhet och således inte heller tillhör det som faller inom ditt underhållsansvar, så är det föreningen som ansvarar för underhållet och således fritt kan bestämma på vilket sätt en yttervägg ska isoleras.

Visa svaret Anmäl
2012-08-24 15:06
Hej! Jag förutsätter att du köpt din nyproducerade lägenhet av bostadsrättsföreningen, vars byggande styrelse visserligen kan bestå av representanter från PEAB, men det är ändå föreningen som är din avtalspart gällande köpet. Det är enligt 7:1 BRL föreningen som är ansvarig för att bostadsrätterna är i brukbart skick vid upplåtelsen. Enligt 2 § har du rätt att begära att föreningen åtgärdar fel och om detta inte görs kan du själv åtgärda felen på föreningens bekostnad. Åtgärdas inte felen inom skälig tid och om felen är väsentliga har du rätt att efter uppsägning frånträda bostadsrätten. Du får dock inte frånträda efter att felen åtgärdats. Här låter det som att PEAB åtagit sig att åtgärda felen så då finns ingen frånträdanderätt. Om frånträdande dock är möjligt återgår bostaden till föreningen och K har då enligt 29 § rätt till skälig ersättning för detta. Under tiden bostadsrätten är i bristfälligt skick har du rätt till nedsättning av årsavgiften enligt 7: 2 §. Läs mer i bostadsrättslagen http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19910614.htm Någon ersättning för den tid du fått lägga ner på att plocka i och ur skåpen samt den olägenhet detta inneburit har man normalt sett inte rätt till någon ersättning för. Återkommer problemt så får du kontakta föreningen och kräva att de/alternativt PEAB åter åtgärdar felet. Om felet beror på att föreningen varit vårdslösa eller underlåtit att sköta sitt underhåll, så kan du kräva ersättning för den ekonomiska skada som deras vårdslöshet orsakar dig. Alltså ersättning för egendom eller inredning som du själv ansvarar för och som blivit förstörd. Ledningar för ventilation, som förser mer än en lägenhet är normalt sett något som föreningen ansvarar för att den fungerar.

[Innehållet redigerades senast 2012-08-24 15:21]

Visa svaret Anmäl
2012-08-24 09:31
i diskussionen Dolt fel
Ett dolt fel ska inte vara upptäckbart och inte heller förväntat med tanke på husets ålder, skick och konstruktion. Om fuktskadan kan anses vara dolt kan du kräva ersättning från säljaren. Att säljaren inte har upptäckt felet saknar betydelse för din rätt att hävda dolt fel, det är snarare en anledning till att felet kan betraktas som dolt. Var felet istället upptäckbart kanske det finns en möjlighet att gå på en eventuell besiktningsman, om ni anlitat någon sådan, om denne borde upptäckt fuktskadan eller ett fel som gett upphov till fuktskadan. Beträffande mäklaren så kan denne inte hållas ansvarig så länge han eller hon upplyst dig om din undersökningsplikt. Man kan också undersöka om det finns någon garanti eller byggfelsförsäkring som följde med huset vid överlåtelsen. Dock bör en byggfelsförsäkringen utnyttjas i sista hand, med tanke på självrisken. Du kan läsa mer om dolda fel och din undersökningsplikt på följande sida http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/ Behöver du mer hjälp kan du antingen höra med konsumentvägledaren i din kommun, med villaägarna, om du är medlem där, (vilket man lätt kan bli genom att gå in på deras hemsida http://www.villaagarna.se/) eller med jurist som är kunnig i bostadsfrågor.

[Innehållet redigerades senast 2012-08-24 09:33]

Visa svaret Anmäl
2012-08-22 16:20
Beträffande sprickor i kaklet i ditt badrum är det enligt bostadsrättslagen och normalt sett enligt de flesta bostadsrättsföreningars stadgar, något som man som bostadsrättshavare är skyldig att åtgärda, oavsett vem som är orsak till skadan. Detta är ju en del av det inre underhållet som är ditt eget ansvar. Om det är föreningen eller deras hantverkare som av vårdslöshet är orsak till skadan så får du kräva dem på skadestånd för de kostnader du får då du åtgärdar skadan. Detta under förutsättning att inte föreningen utlovat att de ska se till att sprickorna åtgärdas. Men då måste du kunna bevisa detta. De sprickor som däremot uppstod i golvet utanför din ytterdörr är naturligtvis föreningen skyldiga att åtgärda. Om de inte ser till att underhålla det som dom ansvarar för så kan man ta hjälp av hyresnämnden. Man kan alltid hos nämnden kostnadsfritt begära medling i tvister som rör ditt förhållande till föreningen, om föreningen går med på detta. Du kan läsa mer om detta på följande sida:http://www.hyresnamnden.se/Forfarande/Arenden-i-hyresnamnden/

Visa svaret Anmäl
2012-08-22 15:43
i diskussionen Bostadsbehov?
Det är fastighetsägaren som beslutar om de krav som gäller för att en kund i bostadskön ska bli godkänd som hyresgäst. Kraven kan avse typ av inkomst, inkomst av viss storlek, kundens ålder mm. Ett grundläggande krav enligt reglerna för Stockholms bostadsförmedling är att såväl den kund som anmält intresse för lägenheten som eventuell medköande avser att bo stadigvarande i den förmedlade lägenheten. Enligt hyreslagen (paragraf 46:10) kan en hyresvärd säga upp ett hyresavtal om man anser att hyresvärden är i större behov av lägenheten än hyresgästen, för att kunna hyra ut den till andra bostadssökande. Hyresnämnden har prövat ärenden där hyresgästen förlorat sin hyresrätt pga att värden kunnat visa att en hyresgästs behov av lägenheten inte tillräckligt väl kunnat styrkas, utan att hyresgästens behov av lägenheten låg så pass lång tid in i framtiden att den fick betraktas som ringa. Hyresvärdens intresse av att hyra ut lägenheten till annan bostadssökande för permanentboende vägde då tyngre än mannens behov av lägenheten.

[Innehållet redigerades senast 2012-08-22 15:44]

Visa svaret Anmäl
2012-07-31 11:13
Enligt Hyreslagen, som du hittar i 12 kapitlet Jordabalken framkommer följande: 26 § Hyresvärden har rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada. När lägenheten är ledig till uthyrning, är hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid.... I fall som anges i första eller andra stycket skall hyresvärden tillse att hyresgästen ej förorsakas större olägenhet än nödvändigt. Skada som förorsakas hyresgästen genom arbete som avses i andra stycket skall ersättas av hyresvärden, även om skadan icke beror på hans försummelse." http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm Någon skyldighet att visa lägenheten när den inte är ledig för uthyrning finns det vad jag kan se inte stöd för i hyreslagen. Och sådan tillsyn som hyresvärden måste utföra skall dessutom utföras på ett sådant sätt att hyresgästen orsakas så liten olägenhet som möjligt. Detta verkar inte vara fallet i det av dig beskrivna ärendet. Är du medlem i hyresgästföreningen skulle jag rekommendera dig att kontakta dem för rådgivning.

Visa svaret Anmäl
2012-07-16 11:04
Hej! Oavsett om man bor i bostadsrätt eller hyresrätt får man inte utsätta sina grannar för buller eller andra störningar i för hög grad. Fastighetsägaren är ansvarig för att de boende brukar bostaden på ett "normalt" sätt och inte orsakar störningar till andra grannar. Om någon klagar på störande grannar är bostadsrättsföreningen respektive fastighetsägaren skyldig att undersöka om klagomålen är befogade, dvs. avgöra om hyresgästen eller företeelsen som man klagar på är onormalt störande. Om föreningen/fastighetsägaren bedömer en annan hyresgäst som störande ska tillsägelser ske om att störningarna måste upphöra. Om störningarna fortsätter i en bostadsrätt kan föreningen säga upp innehavaren som tvingas att flytta. Om störningarna fortsätter i en hyresfastighet kan fastighetsägaren säga upp hyresgästen som tvingas att flytta. Hyresnämnden är den myndighet som slutligen prövar juridiska frågor kring störningar/uppsägningar osv. Jag förutsätter att det inte är Securitas som debiterar dig för utryckningen utan att det är din fastighetsägare som gör detta. Om du bryter mot de regler gällande störande av ordning som ni har i din fastighet och mot vad som normalt sett förväntas av dig, och din fastighetsägare anlitar en störningsjour vid akuta behov, till exempel om någon spelar mycket hög musik mitt i natten, kan de debitera dig denna kostnad, om du genom att bryta mot ordningsreglerna orsakar fastighetsägaren en onödig kostnad. Huruvida du verkligen stör eller ej måste då naturligtvis utredas vidare. Kontakta i första hand den granne som känner sig störd och hör efter vad de tycker är acceptabelt. Är du med i hyresnämnden kan du diskutera frågan med dem. Bor du i bostadsrätt kan du ta upp en diskussion med styrelsen eller eventuellt på ett föreningsmöte.

[Innehållet redigerades senast 2012-07-16 11:07]

Visa svaret Anmäl
2012-07-10 20:22
Generllt sett gäller följande: Störs du av oljud ska du i första hand kontakta din fastighetsägare/bostadsrättsföreningen. Om fastighetsägaren inte vidtar några åtgärder eller inte planerar att vidta åtgärder kan du ta kontakt med miljökontoret i din kommun. På följande sida finns bra information om vilka regler som gäller samt hur du skall göra för att gå vidare. http://www.omboende.se/sv/Aga1/Inomhusmiljo/Buller-/ Socialstyrelsen råd och riktlinjer hittar du här: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2008/2008-101-4 Exakt vad man får stå ut med när man bor i ett flerfamiljshus är svårt att på förhand ge besked om. Vid tvist, huruvida din värd/bostadsrättsförening är skyldig att åtgärda brister i din boendemiljö eller ej, kan man få prövat i Hyresnämnden. Detta hittar du info om här: http://www.hyresnamnden.se/Forfarande/Arenden-i-hyresnamnden/ Oavsett om ditt oljud är något som skall prövas i hyresnämnden eller ej kan du alltid hos hyresnämnden kostnadsfritt begära medling i tvister som rör ditt förhållande till föreningen, om föreningen går med på det. Om den ombyggnad som styrelsen godkände att din granne ovanpå gjorde, inte följer de regler och riktlinjer för hur isolering mellan lägenheter skall vara, utan godkände en ombyggnad som de inte borde ha gjort, kan du ställa krav på styrelsen att åtgärda vad som behöver åtgärdas. Däremot är inte din granne skyldig att åtgärda sådant som ligger utanför vad de är skyldiga att sköta, nämligen det inre underhållet av lägenheten, samt ta den hänsyn till sina grannar som normalt sett krävs när man bor i ett flerfamiljshus, dvs respekterar att det skall vara tyst på natten då de flesta behöver sova. Om det inte hjälper att prata med grannarna och förklara er situation, så får ni be styrelsen om hjälp. Kanske behöver det i era stadgar eller på annat sätt förtydligas vad man behöver respektera då man bor tillsammans i samma hus.

[Innehållet redigerades senast 2012-07-10 20:26]

Visa svaret Anmäl