Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
506
Senast inloggad:
2019-05-22 08:34
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2012-06-29 15:01
Naturligtvis är muntliga avtal lika bindande som skriftliga, men har ni inte spelat in samtalet, eller fått en skriflig bekräftelse på ert nya avtal, dvs att slippa betala för uppsägningsmånaderna, så är det svårt för er att få rättelse och slippa betala för de månader som ni enligt ert ursprungliga kontrakt är skyldiga att betala för.

[Innehållet redigerades senast 2012-06-29 15:01]

Visa svaret Anmäl
2012-06-25 16:28
Föreningsstämman är beslutsför oavsett hur få medlemmar som är närvarande. En medlem kan då ensam utse styrelse och revisorer, bevilja styrelsen ansvarsfrihet mm. Detta under förutsättning att kallelsen har gjorts enligt stadgarna och att alla ärenden, förutom de obligatoriska, finns med i kallelsen.

Visa svaret Anmäl
2012-06-13 22:02
i diskussionen Fel i objektsbeskrivning
Mäklaren har ingen skyldighet att närmare granska de uppgifter som säljaren lämnar till mäklaren. Om mäklarens skyldighet och ansvar kan ni läsa på www.fastighetsmaklarnamnden.se. Det är er avtalspart, dvs den privatperson ni köpt lägenheten av som är ansvarig gentemot er för de uppgifter han/hon lämnat gällande bostaden och eventuella dolda fel. Köparen har en långtgående undersökningsplikt och kan bara få ersättning för dolda fel, dvs sådana som man inte, trots en noggrann undersökning kunnat upptäcka. Har man fått en särskild utfästelse gällande ett särskilt förhållande skall man dock kunna lita på det, och inte vara tvungen att särskilt undersöka just det förhållandet. Huruvida den felaktiga uppgiften gällande när badrummet renoverades är ett sådant fel som skulle kunna resultera i ett prisavdrag eller annan konsekvens pga den felaktiga uppgiften kan jag inte uttala mig om. Det beror bl a på vilka konsekvenser och vilken ekonomisk skada den felaktiga uppgiften orsakar er. Om man inte kan komma överens med den man köpt lägenheten av får man ta hjälp av tingsrätten för att lösa tvisten. Kolla då vilken möjlighet till rättsskydd du har genom din hemförsäkring, då du kan behövas hjälp av ett juridiskt ombud för att på bästa sätt kunna driva en tvist i tingsrätten. Förlorar man i tingsrätten kan det orsaka en stora kostnader. Du kan också börja med att kontakta din kommunala konsumentvägledare för mer vägledning.

Visa svaret Anmäl
2012-06-04 15:38
1. Om dessa fel bedöms som dolda, dvs om ni inte, trots en noggrann undersökning inte kunnat upptäcka dessa fel, har ni rätt att kräva säljaren på ersättning för de kostnader ni får för att åtgärda felen. 2. Det är ni som är ansvariga för att se till att åtgärda det som enligt bostadsrättslagen och era stadgar faller inom det inre underhållet. För att riva och torka ur är det normalt sett bostadsrättsföreningen som ansvarar för. 3. Mäklaren ska försöka få säljaren att lämna uppgifter om objektet som kan antas vara av betydelse för köparen. Mäklaren ska göra säljaren uppmärksam på betydelsen av att objektet beskrivs på ett korrekt sätt. Om säljaren lämnat en felaktig uppgift kan köparen ha rätt till prisavdrag. Vid allvarliga fel kan köparen ha rätt att häva köpet. 4. Den frågan kan jag inte svara på. Det beror förmodligen på om dröjsmålet påverkar felet, om skadan har förvärrats pga dröjsmålet. 5. Kan ni inte komma överens med tidigare ägare får ni driva den tvisten i tingsrätten. Tag då hjälp av jurist. Genom att bli medlem i villaägarna kan man få kvalificerad juridisk och teknisk rådgivning. Läs mer på https://www.villaagarna.se Kan ni inte komma överens med föreningen kan ni söka medling hos hyresnämnden. De kan i vissa fall även fatta beslut. Läs mer om detta på hyresnämndens hemsida http://www.hyresnamnden.se/Fragor-och-svar/Bostadsratt_ny/ 6. I första hand måste ni prata med styrelsen och se till att fuktskadan torkas upp. Ni ska också kontakta Anticimex som missat att upptäcka fuktskadan. Det kan vara möjligt att reklamera besiktningen ni köpt av Anticimex, om de missat att upptäcka ett fel som de borde ha upptäckt. Ni kan då ha rätt till skadestånd från Anticimex eller från deras ansvarsförsäkring. Ni får också kontakta säljaren och klaga på de fel som ni nu i efterhand upptäckt och som de underlåtit att informera er om.

[Innehållet redigerades senast 2012-06-04 15:40]

Visa svaret Anmäl
2012-05-29 15:33
i diskussionen Ej enligt planritning
Är planritningen en del av avtalet och det inte finns några reservationer i köpeavtalet för att det kan förekomma avvikelser från planritningen jämfört med den färdigställda lägenheten, så skulle man kunna pröva rätten att få ett prisavdrag. Köp av bostad är dock inget som Allmänna reklamationsnämnden kan pröva, utan vid tvist får man låta tingsrätten pröva ärendet. Vänd dig då först till konsumentvägledaren i din kommun/stadsdel eller en jurist som kan reglerna kring bostadsrättsköp för att närmare diskutera frågan och gå igenom vad som står i ditt avtal.

Visa svaret Anmäl
2012-05-15 12:00
Installationer för varmvatten skall utformas så att lägst 50°C varmvattentemperatur erhålls vid tappstället. Att inte ha tillgång till varmvatten i lägenheten betraktas som en brist i nyttjanderätten och kan bl a ge rätt till nedsättning i hyran. Om hyresvärden inte avhjälper problemet kan du begära att hyresnämnden förelägger hyresvärden att se till att du får tillräckligt varmt vatten. Är du med i hyresgästföreningen kan du vända dig till dem och be om hjälp. Du hittar information om hyresnämnden på följande sida:http://www.hyresnamnden.se/Fragor-och-svar/Bostadshyra_ny/Fel-och-brister-i-lagenheten/

[Innehållet redigerades senast 2012-05-15 12:00]

Visa svaret Anmäl
2012-05-07 13:39
Ansvar för stambytet är föreningens, men normalt sett är det du själv som ansvarar för att återställa det som tillhör det inre underhållet. Vill föreningen ta på sig ett större underhållsansvar så kan de inte göra det mot din vilja. För ett större underhållsansvar än vad föreningen normalt sett har enligt stadgarna, kan det krävas stadgeändringar. Kommer du inte överens med föreningen hur problemet skall lösas kan du antingen försöka få en medling genom hyresnämndens försorg, om föreningen godtar det, http://www.hyresnamnden.se/Fragor-och-svar/Bostadsratt_ny/Hyresnamndens-roll/ eller låta bostadsrättsnämnden pröva ärendet http://www.bostadsrattsnamnden.se/.

Visa svaret Anmäl
2012-04-25 15:03
i diskussionen Bl a kyla
Om det är inom den 2-åriga reklamationsfristen, som normalt sett gäller enligt köplagen,(om inget annat avtalats)så finns det inget som hindrar att man prövar den möjligheten. Om ni inte kan komma överens med säljaren så får ni dock lösa tvisten i tingsrätten. I så fall kan det vara klokt att kontakta ett juridiskt ombud (kolla med er hemförsäkring vilket rättsskydd ni har) då en förlust i tingsrätten kan kosta en hel del.

Visa svaret Anmäl
2012-04-23 08:25
i diskussionen Inneboende på madrass
Hej! På Konsumentverkets hemsida finns en bra broschyr som heter Koll på pengarna. Du kan beställa den från Konsumentverket, men den går också att ladda hem i PDFformat här: http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%c3%a4lla%20och%20ladda%20ner/Broschyrer/Dokument/KPP_2012_low.pdf Där kan man se hur mycket av de gemensamma utgifterna, såsom del i förbrukningsvaror, hemutrustning mm kostar, och där finns också en tabell för hur mycket man som 20-årig kvinna beräknas kosta gällande mat, hygienartiklar, försäkring mm. Där finns också en jämförelse på vad som kan vara en lämplig kostnad att betala om man bor hemma, jämfört vad det skulle kosta om man bor själv. Med ledning av dessa summor kan man sedan se vilket utrymme hon har kvar för att bidra till hyreskostnaden.

Visa svaret Anmäl
2012-04-18 16:03
i diskussionen Stambyte
Har ni någon bevisning, t ex i form av ett skriftligt avtal att badrummet skall återställas i exakt samma skick som det var före stambytet så har ni självklart rätt att kräva detta. I annat fall kan det vara svårt att kräva att badrummet görs om, ifall det inte i en besiktning framkommer att badrummet inte är fackmässigt korrekt återuppbyggt. Om det är föreningen som har avtal med byggaren så blir det föreningen som får sköta reklamationen gentemot byggaren och kräva att arbetet åtgärdas så att resultatet blir fackmässigt godtagbart. Om det är en annan byggare eller den ursprungliga som skall utföra arbetet så beror det på om föreningen har starka skäl att tro att inte den ursprungliga byggaren kommer att kunna åtgärda felen.

[Innehållet redigerades senast 2012-04-18 16:06]

Visa svaret Anmäl
2012-04-10 11:12
i diskussionen Trasiga element.
Hur underhållsansvaret i en bostadsrätt är fördelat regleras i bostadsrättslagen http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19910614.htm och av era stadgar. I Bostadsrättslagen 7:12§ står följande: "Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet." Om föreningen försett lägenheten med ett värmesystem så är föreningen ansvarig för att du får tillräckligt med värme i dina element och att inomhustemperaturen håller en acceptabel temperatur. Vägrar föreningen att fullgöra sin reparationsskyldighet kan man ta saken i egna händer och anlita en rörmokare och sedan kräva föreningen på kostnaden. Samråd dock med föreningen innan du gör detta. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick kan du ha rätt till skälig nedsättning av årsavgiften. Om inte föreningen försett din lägenhet med elementen, så är det du själv som har underhållsansvar för dem. Målning av radiatorer brukar enligt de flesta stadgar vara något som bostadsrättshavaren ansvarar för liksom för ledningar inne i din lägenhet som inte är stamledningar. Beträffande ohyra så regleras också detta i bostadsrättslagen 7:5§, (om din son bor i en bostadsrätt). I fråga om bostadslägenhet som utgör en del av ett hus är styrelsen skyldig att vidta tjänliga åtgärder för att utrota ohyra, oavsett om bostadsrättshavaren är ansvarig för att sådan förekommer i lägenheten eller ej. Är bostadsrättshavaren utan ansvar för ohyran, har han rätt till ersättning för nödvändiga kostnader som han drabbats av genom åtgärder för att utrota ohyran. Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada, om bristen beror på försummelse från föreningens sida. Beträffande försäkringsersättning får du kontakta det bolag där du har ditt bostadsrättstillägg till din hemförsäkring och höra om och i så fall vilket skydd du enligt villkoren har för ohyra i lägenheten.

Visa svaret Anmäl
2012-04-10 09:14
Hej! Det du kan klaga på gentemot säljaren är det vi kallar dolda fel. Vad som är dolt fel bestäms av Jordabalken 4 kap. 19§ samt rättspraxis. Rättpraxis är vad man i domstol kommer fram till att köparen förväntas känna till, t ex på grund av liknande domslut i tidigare ärenden. Jordabalken säger att ett dolt fel är något som du som köpare inte rimligen kan förvänta dig med tanke på t ex fastighetens ålder och konstruktion, samt något som inte upptäcktes eller borde ha upptäckts vid en noggrann undersökning av fastigheten. Om huset har en lägre standard än vad du har haft anledning att förvänta dig kan det vara ett dolt fel. Bedömningen grundar sig bland annat på byggnadens ålder, konstruktion och allmänna skick. Eftersom en besiktningsman upptäckt fel och brister blir det svårt för dig att hävda att detta är dolda fel.

Visa svaret Anmäl
2012-04-03 15:30
i diskussionen Hyresuppsägning
Reglerna om uppsägning av hyresavtal finns i Hyreslagens 46§. Enligt hyreslagen 49§, som du hittar i Jordabalken 12 kapitlet så måste din hyresvärden, vid en tvist om förlängning av hyresavtalet, senast en månad efter hyrestidens utgång hänskjuta tvisten till hyresnämnden, om du inte ändå flyttat senast vid hyrestidens utgång. Är frågan om förlängning av hyresavtalet ännu inte avgjord när hyrestiden går ut, har du rätt att bo kvar i lägenheten till dess frågan är slutligt avgjord. Enligt 70§ hyreslagen får ett beslut som hyresnämnden tagit enligt 49§ överklagas till Svea Hovrätt inom 3 veckor från den dag beslutet meddelats. Hyreslagen hittar du här http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM#K12P3

Visa svaret Anmäl
2012-03-20 10:18
i diskussionen Brevlåda på sin dörr
Enligt bostadsrättslagen är ytterdörrens utsida något som föreningen ansvarar för. Men den som köper en dörr äger dörren, och då kan man fråga sig hur det i praktiken kommer att fungera att föreningen ändå har underhållsansvar för utsidan på den dörr som bostadsrättshavaren äger. Men tyvärr ger lag och normalstadgar inte så mycket vägledning gällande brevinkastet/brevlåda. Det kan vara bra att innan man gör en förändring på utsidan av ytterdörren rådfrågar styrelsen. Får man ett negativt besked kan man se till att frågan tas upp på en stämma. Bäst vore naturligtvis om man vid en stadgeändring såg till att även frågan om brevinkast/brevlåda var reglerat.

Visa svaret Anmäl
2012-03-09 15:51
Dolda fel är sådana fel som finns i en bostad när du köper den, men som du inte kan förväntas upptäcka ens om du undersöker bostaden noga. För att ett fel ska anses som dolt ska du inte heller ha kunnat förutse det. Som bostadsrättssäljare ansvarar du normalt sett i 2 år för dolda fel. Om den fuktskada du haft då du sålde din bostad räknas som dolt fel eller ej, beror alltså på om man hade kunnat upptäcka den vid en noggrann undersökning eller ej. Det är något som en besiktningsman kunnig inom området, bör kunna upplysa om. Besiktningsmän hittar du på följande hemsida http://www.sbr.se/

Visa svaret Anmäl
2012-03-09 08:51
Hej! Du kan rösta som medlem och ägare av din egen bostadsrätt och som ombud för din granne. Även om din fru inte är med på stämman så måste du inte ha en fullmakt från henne för att få rösta för er gemensamma lägenhet.

Visa svaret Anmäl
2012-03-05 17:48
Störs du av oljud ska du i första hand kontakta din fastighetsägare/bostadsrättsföreningen. Om fastighetsägaren inte vidtar några åtgärder eller inte planerar att vidta åtgärder kan du ta kontakt med miljökontoret i din kommun. På följande sida finns bra information om vilka regler som gäller samt hur du skall göra för att gå vidare. http://www.omboende.se/sv/Aga1/Inomhusmiljo/Buller-/ Exakt vad man får stå ut med när man bor i ett flerfamiljshus är svårt att på förhand ge besked om. Vid tvist, huruvida din värd/bostadsrättsförening är skyldig att åtgärda brister i din boendemiljö eller ej, kan man få prövat i Hyresnämnden. Detta hittar du info om här: http://www.hyresnamnden.se/Forfarande/Arenden-i-hyresnamnden/ Oavsett om ditt oljud är något som skall prövas i hyresnämnden eller ej kan du alltid hos hyresnämnden kostnadsfritt begära medling i tvister som rör ditt förhållande till föreningen, om föreningen går med på det. Mäklaren har ingen undersökningsplikt gällande objektet utan har mest en förmedlande funktion gällande information från säljaren och kontakterknytande funktion mellan säljare ochn köpare. En av hans/hennes uppgifter är också att informera dig om din undersökningsplikt. Har mäklaren inte gjort detta är det något du kan klaga på, men knappast om det finns ett ljud som inte mäklaren själv upptäckt.

[Innehållet redigerades senast 2014-03-19 09:40]

Visa svaret Anmäl
2012-02-23 11:50
i diskussionen Eldsprutande draken
Om oljudet är så störande att det orsakar en boendemiljö som inte är acceptabel, utifrån de regler som finns, så kan fastighetsägaren, föreningen, tvingas att göra något åt situationen. I ditt fall har Miljö och Hälsa i din kommunen tydligen bedömt detta som en olägenhet och har beordrat styrelsen att vidtaga åtgärder, och dessutom satt en "deadline", vilket du kan använda som argument för att något måste göras åt problemet före "deadline". Händer inget före denna tidpunkt bör du kontakta kommunen och fråga vilka påtryckningsmedel de har. Vid tvist kan du vända dig till Bostadsrättsnämnden http://bostadsrattsnamnden.se/ som kan pröva tvisten.

[Innehållet redigerades senast 2012-02-23 11:54]

Visa svaret Anmäl
2012-02-15 16:31
Om huvudentrepenören är avtalspart med besiktningsmannen så har du inte rätt att reklamera besiktningen (du är då ej avtalspart). Du kan då endast reklamera dolda fel hos säljaren. Att själv som köpare anlita en kunnig och oberoende besiktningsman förutsätter att man inte anlitar någon som huvudentrepenören anvisar och ingår avtal med.

[Innehållet redigerades senast 2012-02-15 16:32]

Visa svaret Anmäl
2012-02-10 15:59
Hej! Om du anlitat en elektriker för ett arbete så är det du som blir betalningsskyldig för det arbete de utfört åt dig. Föreningens förvaltare har rätt att få betalt av dig, om det inte är ett arbete på någon del av fastigheten som föreningen har underhållsansvar för. Dina elkontakter har du själv normalt sett ansvar för. Om man inte i förväg kommit överens om ett pris för den tjänst man beställt, så har företaget rätt att ta ett skäligt pris för arbetet. Så kolla runt bland andra elektriker vad ett skäligt pris för den här typen av arbete kan vara. Beträffande reklamation så hade du kunna reklamera ett undermåligt arbete till det företag som inte satt fast locken ordentligt. I första hand ska man enligt konsumenttjänstlagen låta den som utfört arbetet få chans att rätta till sina fel innan man anlitar annan som kan åtgärda felen. Detta under förutsättning att det undermåliga arbete som dina tidigare hantverkare gjort inte var ett arbete som föreningen ansvarat och betalat för. I så fall skulle du vänt dig till föreningen som fått reklamera det undermåliga arbetet till sin avtalspart. Möjligtvis kan du nu i efterhand kräva hantverkare nr 1 på skadestånd för den kostnad du fått då de ej gjort ett fackmässigt korrekt arbete/alternativt föreningen, om det var deras hantverkare som slarvat.

[Innehållet redigerades senast 2012-02-10 16:01]

Visa svaret Anmäl