Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
506
Senast inloggad:
2019-05-22 08:34
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2012-02-10 14:26
i diskussionen a
Något generellt svar huruvida det är tillåtet med gym i bostadsrätt eller ej, är svårt att lämna. Normala störningar får man acceptera, och om ett gym räknas som en sådan eller ej vet jag inte. Det får nog göras en individuell bedömning från fall till fall. Samma sak gäller för oljud från hissen.

Visa svaret Anmäl
2012-02-10 10:55
Besiktningstjänster omfattas inte av Konsumenttjänstlagen, men allmänna reklamationsnämnden har kommit fram till att de delar av lagen som rör fackmässigheten kan tillämpas analogt, dvs som om konsumenttjänstlagen gäller. Detta gäller dock inte den 3-åriga reklamationsfristen. Många besiktningar har endast två års reklamationsfrist. Det får du titta i ditt avtal med besiktningsmannen hur lång reklamationsfrist ni avtalat om. Om det inte är mer 11 månader sedan som besiktningen utfördes så har du förmodligen fortfarande tid kvar att reklamera en icke fackmässigt korrekt utförd besiktning.

Visa svaret Anmäl
2012-02-09 11:32
i diskussionen a
Störs du av buller ska du i första hand kontakta din fastighetsägare/bostadsrättsföreningen. Om fastighetsägaren inte vidtar några åtgärder eller inte planerar att vidta åtgärder kan du ta kontakt med miljökontoret i din kommun. På följande sida finns bra information om vilka regler som gäller samt hur du skall göra för att gå vidare. http://www.omboende.se/sv/Aga1/Inomhusmiljo/Buller-/ Socialstyrelsen råd och riktlinjer hittar du här: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2008/2008-101-4 Exakt vad man får stå ut med när man bor i ett flerfamiljshus är svårt att på förhand ge besked om. Vid tvist, huruvida din värd/bostadsrättsförening är skyldig att åtgärda brister i din boendemiljö eller ej, kan man få prövat i Hyresnämnden. Detta hittar du info om här: http://www.hyresnamnden.se/Forfarande/Arenden-i-hyresnamnden/ Oavsett om ditt buller är något som skall prövas i hyresnämnden eller ej kan du alltid hos hyresnämnden kostnadsfritt begära medling i tvister som rör ditt förhållande till föreningen eller föreningens underlåtenhet att ingripa mot annan försumlig bostadsrättshavare, om föreningen går med på det.

Visa svaret Anmäl
2012-02-08 13:21
Frågor som ni som styrelse har rekommenderar jag att ni ställler till någon av de branschorganisationer som organiserar bostadsrättsföreningar, om ni är medlem i någon sådan. I annat fall behöver ni nog anlita jurist, som hjälper er att reda ut ansvarsfrågan.

Visa svaret Anmäl
2012-02-03 12:53
Oavsett när under den 10-åriga reklamationsfristen ett fel visar sig skall du vända dig till din avtalspart. Har du en totalentrepenad är det dit du ska klaga. Normalt sett har man inget avtal med underentrepenören. Har du gjort en slutbesiktning kan du bara klaga på sådana fel som du påtalade vid slutbesiktningen, besiktningsmannen varken märkt, eller borde märkt felet, eller om du klagat på felet inom 6 månader från slutbesiktningen.

Visa svaret Anmäl
2012-01-30 15:31
Hej! Har du en totalentreprenad, skall du vända dig till din avtalspart och inte till totalentreprenörens underentreprenörer. Med paragraf 59 som du hänvisar till, förutsätter jag att du menar 59§ i konsumenttjänstlagen, som säger att fel som uppkommer under de 2 första åren efter det att entreprenaden är godkänd, eller efter det att arbeten är avslutade skall alltid anses som felaktiga i enlighet med 9,10 och 11§§ i konsumenttjänstlagen. Detta under förutsättning att näringsidkaren inte kan göra det sannolikt att felet beror på vanvård, onormalt brukande olyckshändelse eller något liknande förhållande på konsumentens sida. Enligt 60§ samma lag skall man dock framföra sin reklamation inom 6 månader från slutbesiktningen. För fel som visar sig senar skall man enligt 17§ samma lag klaga inom skälig tid. Har man klagat inom 2 månader från det att man märkt eller borde märkt felet så anses man ha klagat i tid.

[Innehållet redigerades senast 2012-01-30 15:32]

Visa svaret Anmäl
2012-01-30 12:54
Svensk byggtjänst ger ut en bok som heter "Byggmästarens kostnadskalkylator". En hjälpreda som används sedan många år i byggbranschen. Observera att har man inte i förväg kommit överens om ett pris, så skall man betala ett skäligt pris med hänsyn taget till gängse pris vid tiden för köpet, enligt både konsumenttjänst och konsumentköplagen. Var därför noga med att i ett skriftligt avtal antingen avtala om ett fast pris eller ett ungefärligt pris. Har man ett avtal där priset är avtalat enligt löpande räkning, kan det vara klokt att avtala om ett maxpris. Använd gärna hantverkarformuläret som du hittar här http://www.omboende.se/Bygga1/Anlita-hantverkare-/Avtal/

Visa svaret Anmäl
2012-01-27 10:47
i diskussionen Golv renovering
Man måste begära tillstånd från föreningen om man gör större ingrepp i lägenheten i tex kök och badrum. Vad som är stora ingrepp framgår av bostadsrättslagen samt era egna stadgar. Regler och lagar har förändrats sedan 2003 och numera behöver man bara föreningens tillstånd om man gör ingrepp i bärande konstruktioner samt vid större ändringar i kök och våtrum som tex berör befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten. Tillstånd behövs från föreningen om man gör ingrepp som kan påverka föreningen negativt. Om det ingrepp som er medlem gjort är av den karaktären att det orsakar en skada på fastigheten utanför deras lägenhet, t ex på trossbottten eller bjälklag, är de skyldiga att stå för reparationskostnaderna. Ni som förening är skyliga att se till att alla lägenheterna är fullt brukbara. T ex inte har ljudstörningar, fuktskador eller störningar från andra lägenheter.

Visa svaret Anmäl
2012-01-24 10:31
i diskussionen Eldsprutande draken
Hej! Dolda fel, är sådana fel som man inte, trots en noggrann undersökning, kan upptäcka. Huruvida ert buller är av sådan karaktär kan jag inte svara på. Det är köplagen som reglerar din reklamationsrätt gentemot säljaren, och enligt den kan du klaga på dolda fel i upp till 2 år från köpet, om ni inte avtalat om något annat. Mäklaren kontrollerar normalt inte fastigheten eller bostadsrätten. Mäklaren kontrollerar normalt inte heller att säljarens uppgifter om objektet är korrekta. Mäklaren utför ingen besiktning av fastigheten eller lägenheten och har ingen skyldighet att undersöka objektet närmare. Mäklaren ska försöka få säljaren att lämna uppgifter om objektet som kan antas vara av betydelse för köparen. Mäklaren ska göra säljaren uppmärksam på betydelsen av att objektet beskrivs på ett korrekt sätt. Om mäklaren misstänker att säljarens uppgifter inte stämmer, ska denne själv kolla upp informationen. Om mäklaren brister i denna kontroll kan han/hon bli ansvarig. Om säljaren lämnat en felaktig uppgift kan köparen ha rätt till prisavdrag eller vid allvarliga fel, hävning. Beträffande mätning av buller så hänvisar jag till Socialstyrelsens allmänna råd för buller inomhus (SOSFS 2005:6. Om du vid en eventuell framtida försäljning informerar om oljudet, så kan det aldrig bli frågan om ett dolt fel. Om du är i tvist med föreningen för att de inte ser till att bostaden motsvarar det du har rätt att kräva bl a i förhållande till vilken ljudnivå som är acceptabel kan du vända dig till Hyresnämnden som kostnadsfritt kan medla i tvister som rör ditt förhållande till föreningen eller - i förlängningen - föreningens underlåtenhet att ingripa mot ett missförhållande. Du kan läsa mer om detta på Hyresnämndens hemsida http://www.hyresnamnden.se/Fragor-och-svar/Bostadsratt_ny/Hyresnamndens-roll/

[Innehållet redigerades senast 2012-01-24 10:42]

Visa svaret Anmäl
2012-01-24 10:05
Är man störd av buller inne i bostaden med stängda fönster och dörrar tillämpas Socialstyrelsens riktvärden för buller inomhus. Störs du av buller från fläkt eller liknande ska du i första hand prata med den verksamhet eller fastighetsägare som äger störningskällan. Då har du informerat om problemet och ger den ansvarige en chans till att åtgärda problemet. Det kan ju vara så att ägaren inte uppmärksammat att deras fläkt stör de närboende. Om du inte får något gehör för dina synpunkter efter en tid, så kan du vända dig till miljöförvaltningen. Börja med att försöka ta reda på vart bullret kommer ifrån. Det kan vara olika bullerkällor förutom fläktar såsom installationer, kylanläggningar, kompressorer, värmepumpar och liknande. Kan du inte lokalisera bullerkällan kontaktar du din fastighetsägare. Fastighetsägaren är skyldig att bistå med en bostad som klarar alla normer och riktvärden för normalt boende. Denne är också skyldig att stå för utredningar av inomhusklimatet och andra olägenheter i de bostäder han/hon hyr ut. Detta gäller även bullerutredningar. Om denna bullerutredning visar att det är en annan fastighetsägare eller verksamhetsutövare som är ansvarig för det störande ljudet kommer kraven på vidare utredningar och eventuella åtgärder att ställas mot denne. Att behöva vänta i flera månder låter som en orimligt lång tid. Meddela då din fastighetsägare att om de inte omedelbart gör något så måste du kontakta miljöförvaltnignen i din kommun som kan agera. Allmänna råd Läs mer i Socialstyrelsens allmänna råd för buller inomhus (SOSFS 2005:6). Eller ta del av Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (1978:5).

Visa svaret Anmäl
2012-01-16 10:52
i diskussionen Buller stör grannarna
Förutsättningaren för att kunna kräva avdrag från säljaren är att spaet och dess höga ljudnivå är ett dolt fel. Eftersom spaet fanns vid visningen och du både kunde titta på det och höra hur högt ljud det alstrade, så kan det vara svårt att hävda att det är ett dolt fel. Möjligtvis kan du reklamera utifrån att du fått felaktig info från säljaren, nämligen att det gick bra att stänga av spaet under vintern, vilket alls inte stämmer. Om säljaren dessutom uppfört spaet utan att inhämta föreningens tillstånd, men meddelat er att det är ok att använda spaet, då kan även det vara ett skäl att kunna klaga till säljaren. Sådan info som säljaren särskilt upplyst dig om, skall du kunna lita på, utan att särskilt undersöka förhållandet. Möjligtvis kan det också vara så att ljudet från pumpen inte alls är en sådan störning som din granne har laglig rätt att klaga på. En viss störning kan man få stå ut med då man bor i ett flerfamiljshus. Men börja med att kontrollera med föreningen vad de gett säljaren för tillåtelse att sätta upp ett spa på balkongen och om det finns reglerat hur mycket ljudstörningar som får accepteras.

Visa svaret Anmäl
2012-01-16 10:39

[Innehållet redigerades senast 2012-01-16 10:40]

Visa svaret Anmäl
2012-01-10 16:27
Hej! Enligt bostadsrättslagen finns det inget som stödjer att du måste bo i lägenheten på heltid för att få behålla den. Möjligtvis kan det finnas några sådana regler i era stdgar, men då får man pröva huruvida stadgarna är oskäliga eller ej. Om du vill ha en inneboende i lägenheten krävs att den inneboende inte ska använda lägenheten självständigt, utan bara hyra en del av lägenheten. I detta fall behöver du inte fråga föreningen om lov.

Visa svaret Anmäl
2011-12-29 17:54
Hej! Detta var en komplicerad fråga som jag tyvärr, utifrån din information, inte kan ge ett helt klart svar på. Men om jag börjar med din sista fråga så är svaret nej. Regeln vid vattenledningsskada, som bostadsrättslagens 7 kap 12§ syftar till går inte att tillämpa på den typ av skada som ni drabbats av. En golvbrunn är normalt sett något som bostadsrättshavaren ansvarar för, om det inte står något annat i era stadgar. Om man som bostadsrättshavare inte sköter underhållet av golvbrunnen så kan man bli skadeståndsskyldig även för de skador som uppkommer på fastigheten på grund av eftersatt underhåll. Men vad jag förstår är orsaken till skadan inte eftersatt underhåll från din sida, utan ett fel som din hantverkare gjorde då de skulle koppla på golvbrunnen. Normalt sett ska inte du stå för kostnaden för den skada som din hantverkare orsakat, om skadan inte har orsakats av dig. Något krav att man skall titta på något särskilt certifikat finns inte, om det inte i era stadgar finns regler om att man måste anlita hantverkare med viss kompetens. T ex att de ska ha en viss utbildning, vara branschanslutna, eller att de måste godkännas av föreningen. Detta rör sig om en skada hos tredje man och regleras i skadeståndslagen. Skadelidande parten (föreningen) borde därför rikta sitt skadeståndskrav mot hantverkaren, då denne har orsakat skadan. Det framgår inte om den avstängda avloppsstammen var avstängd på ett korrekt sätt eller om arbetet annars gjorts på ett fackmässigt vis, men dessa omständigheter kan spela roll i skadeståndskravet. Om företaget gått i konkurs så får föreningen rikta sina skadeståndskrav gentemot konkursförvaltaren. Tyvärr lär det inte finnas särskilt stor chans att det finns pengar till föreningen, och då får föreingen själv betala för att åtgärda skadan. Oavsett vem som betalar för den så är det föreningens, och inte ditt ansvar att se till att källaren reparerars. Skadeståndslagen hittar du här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720207.HTM

Visa svaret Anmäl
2011-12-29 16:30
Hyresnämnden kan aldrig ändra hyran retroaktivt. Däremot finns det regler om ocker i avtalslagen och i brottsbalken. Det är alltså möjligt att ta upp frågan även i allmän domstol, men det är svårt att säga var gränsen går mellan en godtagbar hyra och ocker. Möjligtvis kan hyresnämnden hjälpa dig med den frågan. Mer information om hyresnämnden och hyra hittar du här: http://www.hyresnamnden.se/Fragor-och-svar/Bostadshyra_ny/Hyran/

[Innehållet redigerades senast 2011-12-29 16:33]

Visa svaret Anmäl
2011-12-13 16:10
Hej! Om förrådet är en del av er upplåtelse då har ni rätt till ett förråd i enlighet med upplåtelseavtalet. Om det inte finns med som en del av upplåtelsen så har ni förmodligen bara avtalat om tillgång till utrymme i ett förråd. Förråden bör fördelas så att alla har lika stor tillgång till förråd. Du har ett förråd, men om det inte uppgivits att du ensam disponerar hela förrådet så kan det kanske vara svårt att hävda sin rätt till hela förrådet. Bostadsrättslagen - och oftast inte heller stadgarna - är utformad på ett sådant sätt att man för varje fall kan se exakt vad som egentligen gäller. Om mäklaren marknadsfört bostadsrätten med information om att man disponerar hela förrådet själv, och så inte är fallet, skulle det kunna ge skäl att kräva ett prisavdrag. Beroende på om mäklaren själv plockat fram informationsmaterialet eller om uppgiften kommer från säljaren, så får du kräva ersättning från den part som lämnat fel info.

Visa svaret Anmäl
2011-12-06 11:42
i diskussionen Nybyggd lägenhet
Ja, byggherren som gjort beställning av entrepenaden bör vara med vid besiktningen. Båda parter samt kvalitetsansvarig skall kallas av besiktningasman till slutbesiktning.

[Innehållet redigerades senast 2011-12-06 16:12]

Visa svaret Anmäl
2011-12-02 15:51
Av stadgarna skall det framgå enligt vilken fördelningsprincip som årsargiften beräknas. Vanligast enligt samma fördelning som insatserna, men man kan också ha andra normer såsom lägenhetsytor, bestämda andelstal eller andra principer. Likställighetsprincipen innebär att de nyttigheter man har tillgång till ska avspegla sig i årsavgiften för en viss bostadsrätt. Fördelas inte nyttigheterna lika så skulle man kunna pröva frågan. Om föreningen godtar det kan man i de flesta ärenden få medlingshjälp av hyresnämnden. Om detta kan du läsa mer på följande länk: http://www.hyresnamnden.se/Fragor-och-svar/Bostadsratt_ny/Hyresnamndens-roll/

Visa svaret Anmäl
2011-11-21 11:06
Hej! Något generellt förbud mot att spela eller sjunga i sin lägenhet finns inte. Även om det inte uttryckligen står i någon lag så är det allmänt accepterat att man inte får störa sina grannar efter klockan 22 på kvällen och före klockan 08 på morgonen. Men det innebär inte att man kan spela hur mycket och hur högt man vill på annan tid av dygnet. Man måste vara särskilt noga med att ta hänsyn till sina grannar om man bor i ett flerfamiljshus. Var gränsen går får avgöras från fall till fall. Om du bor i ett flerfamiljshus måste du acceptera ljud som hör till ett normalt liv, men ständigt pågående och allvarliga störningar behöver du aldrig tåla. Om det inte hjälper varken att prata med grannen eller föreningen för att få slut på störningarna, kan du vända dig till hyresnämnden. Hyresnämnden kan då besluta att föreningen ska göra något åt saken. Det gäller dock bara om de störande ljuden är så allvarliga att de klassas som en störning i lagens mening. Du kan i så fall också eventuellt ha rätt till nedsatt avgift under den tid som störningarna pågår, räknat från tidpunkten då du anmälde störningarna till föreningen.

Visa svaret Anmäl
2011-11-16 16:13
Om det förutsätts att en fläkt är en fläkt och köparen inte kunnat upptäcka att fläkten bara bestod av en fläktliknade kåpa räknas som ett dolt fel som du ansvarar för, kan jag inte bedöma. Vid tvist får frågan avgöras i tingsrätten. Mäklaren har ju normalt sett inte i uppgift att närmare undersöka de uppgifter du lämnar. Däremot skall han/hon informera köparen om vikten av att noggrannt undersöka objektet. Om avsaknaden av fläkt, trots att det i objektsbeskrivningen står fläkt, räknas som ett dolt fel, så riskerar du som säljare att få betala motparten för den ekonomiska skada som du orsakar motparten. Det kan t ex vara skillnaden i köpeskilling mellan en lgh med eller utan fläkt, eller så kan det t ex vara ett skadestånd för vad det kostar att installera en kolfilterfläkt, vilket är det enda alternativet som är tillåtet, förutom den lösning som redan finns i lägenehten. Vid tvist i tingsrätten kan du behöva anlita ett juridiskt ombud. Kolla med din hemförsäkring vilket rättsskydd du har i ett sådant läge.

Visa svaret Anmäl