Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
506
Senast inloggad:
2019-05-22 08:34
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2011-11-16 15:56
Hej! Normalt sett är det inte ett företag som äger den fastighet där man har en bostadsrätt, utan det är en bostadsrättsförening som äger fastigheten, och du som bostadsrättshavare är medlem i den föreningen och därigenom också delägare i fastigheten. Vilka villkor som gäller för byggfelsförsäkringen kan jag i detta fall inte uttala mig om. Om du köpt din bostadsrätt av en annan privatperson så blir det genom ditt köpeavtalet som din rätt att reklamera brister, som du som bostadsrättshavaren svarar för, regleras. De fel du har rätt att reklamera gentemot den tidigare ägaren är sådana fel som är dolda, dvs sådana fel som du inte, trots en noggrann undersökning, kunnat upptäcka. Kan ni inte komma överens i denna del så blir det i tingsrätten, genom en civilrättslig tvist, som man får pröva ärendet. Den som sålt lägenheten till dig kan i sin tur reklamera köpet av bostadsrätten till sin avtalspart, förmodligen den bostadsrättsförening som upplåtit lägenheten till bostadsrätt i första skedet. Det kan vara reglerat på annat sätt i ditt köpeavtal eller i föreningens stadgar, men normalfallet är att dolda fel ansvarar säljaren enligt köplagen för i upp till två år, om inget annat avtalats. Har entrepenören utfäst något annat, gentemot dig som bostadsrättshavare, så kan du naturligtvis åberopa detta. Men då behöver du kunna presentera något stöd för detta. För att närmare reda ut vad som utfästs kan du kontakta konsumentvägledaren i din kommun alternativt kontakta en jurist som kan hjälpa dig att reda ut ansvarsfrågan. Kolla med din hemförsäkring vilket rättsskydd du har i ett sådant läge.

[Innehållet redigerades senast 2011-11-16 16:14]

Visa svaret Anmäl
2011-11-14 14:21
i diskussionen Nybyggd lägenhet
Normalt sett vid en entrepenadbesiktning så är det byggherren som anlitar en kunnig och opartisk besiktningsman som skall besiktiga entrepenaden. Eftersom inte du är byggherre, utan byggherre är den beställare som ingått avtal om att fastigheten skall byggas,(förmodligen den byggande styrelsen) så borde det vara styrelsen för föreningen som skall anlita en besiktningsman. (Man kan också ha avtalat om att det är byggaren som skall anlita en besiktningsman nu vid 2-års besiktningen). Huruvida du har rätt att vara med eller ej, beror på vad som är avtalat från början. Beträffande tillval som du själv ingått avtal om, skall du naturligtvis påtala vad som saknas och vad som är felaktigt gentemot den du har avtalat om tillvalen med.

Visa svaret Anmäl
2011-10-25 16:10
i diskussionen Styrelsens befogenheter
Om föreningen vill ta på sig ett större underhållsansvar än man har enligt stadgarna, kan det krävas en stadgeändring. Om föreningen vill göra en förändring i något som bostadsrättshavaren normalt sett ansvarar för så kan föreningen inte göra det mot en bostadsrättshavares vilja. Detta måste i så fall föregås av en stadgeändring. Om stadgarna så tillåter kan styrelsen fatta beslut om ny, till och ombyggnation, omfattande renoveringar samt om- och tillbyggnader som leder till förändringar av lägenhet, om bostadsrättshavaren gett sitt samtycke till åtgärden. Om det ej tillåts enligt stadgarna kan bara styrelsen fatta beslut om små förändringar, rena underhållsreparationer och sådana förändringar som en medlem vill göra i sin lägenhet. Ett beslut om ändring av en bostadsrättshavares lägenhet måste tas på en föreningsstämma. Detsamma gäller beslut om att ta lägenheten i anspråk för om- eller tillbyggnad, såvida inte medlemmen som berörs av beslutet går med på det. Då räcker det med ett styrelsebeslut. Om man inte går med på det krävs 2/3 majoritet på föreningsstämma och att hyresnämnden godkänner beslutet. Hyresnämndens åsikt krävs alltså tillsammans med 2/3 majoritet i föreningsstämman.

Visa svaret Anmäl
2011-10-25 15:47
Hej! Att det i en bostadsrättsfastighet finns gemensamma anläggningar såsom vattenledningar, elledningar och kablar som försörjer de enskilda bostadsrättslägenheterna med olika nyttigheter är något som är ofrånkomligt. Huruvida det ingrepp som gjorts i er lägenhet är ett onödigt ingrepp i förhållande till annan dragning, som kanske kunde gjorts invändigt, måste bedömas utifrån dels vad som beslutats i föreningen när tjänsten skulle upphandlas och dels om en alternativ dragning var möjlig, och i så fall om det hade blivit oskäligt dyrt i förhållande till den dragning som gjorts i er lägenhet. Om kabeltvbolaget gjort en dragning som inte överenstämmer med det uppdrag som föreningen givit dem, då får föreningen reklamera tjänsten till kabeltvbolaget. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller mellan dig och din förening i Bostadsrättslagen. Du hittar den här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.htm

Visa svaret Anmäl
2011-10-21 09:29
i diskussionen Felaktig kalkyl
Hej! Naturligtvis ansvarar man som säljare för den information man lämnar. En fråga att ställa sig är om den kalkyl som ni fick var knuten till avtalet. Och i så fall om ni fått kalkylen som en del av ett anbud riktat bara till er, och inte som en en del i utbudet, som riktar sig till en hel grupp presumtiva köpare. Anbud riktat till just er är enligt avtalslagen binande, ett utbud riktat till flera är enligt samma lag inte juridiskt bindande. Dock krävs enligt jordabalken att avtal gällande köp av fast egendom alltid måste vara skriftligt. Ni kan alltså inte tvinga fram ett köp utifrån muntliga överenskommelser. Enligt avtalslagen finns det dessutom en regel i 32§ gällande felskrivningar eller andra misstag. Om motparten inte var i god tro, så är inte en sådan utfästelse bindande. Om ni alltså enligt ovan angivna kriterier ingått ett juridiskt bindande avtal, där kalkylen är en del av avtalet, då kan ni yrka på skadestånd för den ekonomiska skada ni eventuellt får, om säljaren vill bryta sin del av avtalet. Däremot kan du inte få ersättning för det vi brukar kalla ett ideellt skadestånd, om inte din motpart orsakat dig skada genom vårdslöshet eller uppsåt. På följande länk hittar du jordabalken http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm och på följande länk skadeståndslagen http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720207.HTM. och här finns avtalslagen http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19150218.HTM

[Innehållet redigerades senast 2011-10-21 09:35]

Visa svaret Anmäl
2011-10-07 17:09
i diskussionen Andrahandslägenhet
Hej! Om inget annat avtalats och du har ett hyresavtal som gäller för obestämd tid kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, hyresavtalet sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Detta enligt Hyreslagens regler. Hyreslagen hittar du under ingången hyra på denna sajt.

Visa svaret Anmäl
2011-10-07 17:03
Hej! Om det visar sig att föreningen inte sköter sina åtaganden, och du måste tillgripa självhjälp, alltså själv se till att felet åtgärdas, så har du rätt att kräva ersättning för de kostnader som detta orsakar dig.

Visa svaret Anmäl
2011-10-06 08:22
i diskussionen Dolda fel
Enligt bostadsrättlagen skall bostadsrättshavaren på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta ansvar gäller normalt sett tak, väggar och golv, samt underliggande tätskick och allt som finns här innanför. Enligt stadgar oftast även ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten - till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet. I badrum ansvarar bostadsrättshavaren också för fuktisolerande skikt, inredning, belysningsarmaturer vitvaror, sanitetsporsin, golvbrunn inklusive klämring rensning av golvbrunn, tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning, kranar och avstängningsventiler,ventilationsfläkt och elektrisk handdukstork. Om det uppstår framtida skada pga att bostadsrättshavaren inte skött detta underhåll kan bostadsrättshavaren bli skadeståndsskyldig för den skada detta bristande underhåll orsakar. Om en oberoende och kunnig besiktningsman konstaterar att det inte finns någon brist i detta underhåll och att det inte finns någon skada, har jag svårt att se att din förening kan tvinga dig till en åtgärd som inte, enligt besiktningsman, behöver göras. Be styrelsen visa någon form av dokument som visar att ert badrum är undermåligt, och att bristerna kan orsaka fuktskada, om de inte åtgärdas. För hjälp med medling kan man kontakta hyresnämnden.

[Innehållet redigerades senast 2011-10-06 08:25]

Visa svaret Anmäl
2011-10-06 08:04
De grundläggande reglerna för vad som gäller då man första gången tillträder en bostadsrätt hittar du i svaret ovan gällande fel i nyproducerad bostadsrätt. Huruvida det faktiskt är ett köprättsligt fel i din lägenhet kan vara svårt för en lekman att bedöma. Om inte felen dokumenterades i den oberoende slutbesiktningen som gjordes då ombyggnaden var klar, och som ska kvalitetssäkra entreprenadens utförande, i förhållande till gällande handlingar, lagar och byggtoleranser, kan du själv behöva anlita en besiktningsman som hjälper dig med den bedömningen. Info om besiktningsmän kan du fritextsöka här på denna sajt. Beträffande störande ljud kan det vara en akustikkonsult du behöver anlita. Sök efter sådan t ex på Gula sidorna, om inte din förening hjälper dig med detta. Är man störd av buller inne i bostaden tillämpas Socialstyrelsens riktvärden för buller och höga ljudnivåer inomhus. Kontakta miljöförvaltningen i din kommun för mer info om boendemiljön. Är din lägenheten, inte i det skick som du har rätt att fordra får du avhjälpa bristen på föreningens bekostnad, om inte styrelsen på tillsägelse åtgärdar felet så snart det kan ske. Viktigt är att man meddelar föreningen innan man själv åtgärdar fel. Om man inte får rättelse kan man kontakta hyresnämnden och höra om de kan hjälpa till med medling, eller om detta är ett sådant ärende som de kan fatta beslut om.

[Innehållet redigerades senast 2011-10-06 08:05]

Visa svaret Anmäl
2011-10-06 07:40
Den slutbesiktning som görs av en oberoende besiktningsman innan du flyttar in regleras mellan bostadsrättsföreningen och entreprenören, och du som köpare är bara part i denna avseende dina eventuella tillval. Eventuella fel dokumenteras och skall normalt rättas till inom två månader från slutbesiktning. Vissa typer av fel kan komma att åtgärdas senare. Som bostadsrättshavare kommer du att kallas till denna slutbesiktning. Enligt bostadsrättslagen skall föreningen, när lägenheten skall tillträdas första gången tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Detta gäller om inte något annat har avtalats. För tillval som man avtalat direkt med byggaren om, brukar det dock vara direkt till byggaren som varje enskild bostadsrättshavare skall framföra sina klagomål. Är lägenheten, när den skall tillträdas första gången efter bostadsrättsupplåtelsen, inte i det skick som du har rätt att fordra får du avhjälpa bristen på föreningens bekostnad, om inte styrelsen på tillsägelse åtgärdar felet så snart det kan ske. Viktigt är att man meddelar föreningen innan man själv åtgärdar fel. Huruvida det faktiskt är ett köprättsligt fel kan vara svårt för en lekman att bedöma. Om inte felen dokumenterades i slutbesiktningen kan du själv behöva anlita en besiktningsman som hjälper dig med den bedömningen. Info om besiktningsmän kan du fritextsöka här på denna sajt.

[Innehållet redigerades senast 2011-10-06 07:44]

Visa svaret Anmäl
2011-09-26 09:17
i diskussionen Nybyggd lägenhet
Jag förutsätter att du köpt lägenheten av en byggande styrelse. Såvida inte luckorna är tillval så är det till styrelsen du skall klaga. Om de inte rättar till felen så får du själv åtgärda felen och i efterhand kräva föreningen på ersättning för din kostnad. (Så kallad självhjälp). Är luckorna tillval så får du klaga till den du avtalat om luckorna med. Händer inget får du meddela att du då själv åtgärdar felen och kräver ersättning för den kostnad du då får. Läs mer i: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.htm

[Innehållet redigerades senast 2012-10-29 08:32]

Visa svaret Anmäl
2011-09-26 08:38
Hej. Under förutsättning att felen är dolda kan du klaga till säljaren i upp till tio år. Dolda fel har en preskriptionstid på tio år enligt 19b § jordabalken. Du har därför fortfarande rätt att påtala fel mot säljaren (om det inte finns något förbehåll mot detta i avtalet). Du får endast påtala sådana avvikelser som du inte borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten – dvs. det ska handla om ett dolt fel.  Du ska heller inte ha behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion. Det ligger ett stort ansvar på dig som köpare att du ska ha uppfyllt din undersökningsplikt för att felet ska räknas som dolt. Du som köpare måste klaga (reklamera) inom rimlig tid från det att du upptäckte felet. Du kan läsa mer om dolda fel och vad du kan kräva för ersättning på följande sida Dolda fel

[Innehållet redigerades senast 2011-09-26 08:58]

Visa svaret Anmäl
2011-09-22 08:06
Som jag skrev tidigare får man göra en bedömning från fall till fall. En beräkningsgrund kan vara att man räknar ut kvadratmeterpriset och gör ett avdrag utifrån den minskade boarean. En annan grund för avdrag kan vara att man utgår från mellanskillnaderna i pris för de olika ytskikten. Men det kan finnas fler grunder för att räkna ut avdraget på. Men någon exakt mall finns ej.

Visa svaret Anmäl
2011-09-20 15:39
Första gången föreningen upplåter lägenheten ska den vara i fullt brukbart skick. Är den inte det måste föreningen rätta till felen. För den tid lägenheten inte var i godtagbart skick har du rätt att få nedsatt årsavgift. Du har också rätt att få skadestånd om felen var föreningens och du drabbats ekonomiskt. T ex om antalet kvadratmeter blir mindre, ytskiktet ett annat än vad som avtalats, eller om ni inte kan bo i lägenheten under tiden den åtgärdas, och får dyrare boendekostnader än vad ni skulle haft om lägenheten varit i avtalsenligt och godtagbart skick.  Några schablonbelopp finns inte, utan det blir individuella avgöranden. Du kan läsa mer om dina rättigheter då du köper en nyproducerad bostadsrätt på följande länk: Köpa bostadsrätt

Visa svaret Anmäl
2011-09-09 14:52
Om din förening fattat beslut om väsentliga förändringar utan att ni på en stämma fått rösta i frågan, så låter det som om föreningen överträtt sina befogenheter. Antingen kan man då gå till Hyresnämnden som kan medla i bostadsrättsliga tvister och även kan avgöra flertalet av dessa tvister genom beslut. I de fall när hyresnämnden inte kan handlägga tvisten, ska du i stället vända dig till tingsrätten. Beträffande störning i din boendemiljö kan det också vara en anmälan till din kommuns miljöförvaltning som är aktuell. Detta kan du läsa mer om på ett annat svar i Visa svaret Anmäl
2011-09-07 15:43
Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens fastighet måste fattas på föreningsstämman, om inte annat har bestämts i stadgarna. Stora förändringar kan t ex vara ombyggnad- och tillbyggnad, inrättandet av nya lägenheter samt större investeringar. I ett beslut från högsta domstolen som finns redovisat i Visa svaret Anmäl
2011-08-23 10:53
Hej! Konsumenttjänstlagen ger dig rätt att reklamera ett felaktigt utfört arbete i upp till 10 år efter det att småhusentrepenaden har godkänts, såvida du inte fått en garanti eller annan utfästelse som ger dig ett längre skydd. Har du inte reklamerat inom denna tidsfrist så har du enligt Visa svaret Anmäl
2011-08-22 16:22
Huruvida du har möjlighet att göra en reklamation gentemot Skanska beror vad som står i garantiåtagandet från Skanska. Följer garantin bostadsrätten/huset oavsett vem som är ägare? Om inte det finns en garantiförpliktelse som följer huset, oavsett ägarbyte, så har du ingen rätt att göra en reklamation gentemot Skanska. Underentreprenören har inget ansvar gentemot konsumenten, om, entreprenaden, själva avtalet är med Skanska, som i sin tur anlitar underentreprenörer. Dina möjligheter att vända dig till den privatperson du köpt huset av, beror på om felet är dolt eller ej. Vad jag kan se av din beskrivning gjorde er besiktningsman en anmärkning gällande felaktigt byggda golvbrunnarna i grovingång, badrum nere och badrum uppe. Då blir det svårt att hävda att det är dolda fel. Köpavtalet mellan Skanska och husköparen regleras i . En tvist kan i båda fallen prövas i tingsrätten. Allmänna reklamationsn..... prövar varken tvister gällande köp av bostad eller köp mellan två privatpersoner eller mellan två näringsidkare (om det är Skanska och en bostadsrättsförening som är avtalsparter). Om du väljer att gå vidare med tvisten kan du behöva hjälp av juridiskt ombud. Kolla i din hemförsäkring vilket rättsskydd du har. För mer hjälp kan du kontakta konsumentvägledaren i din kommun. Du hittar henne/honom på konsumentverkets hemsida.   Via villaägarnas experter kan du få hjälp både i byggnadstekniska frågor och juridiska frågor. Du kan lätt bli medlem genom att registrera dig på deras hemsida och betala medlemsavgiften.

[Innehållet redigerades senast 2011-08-22 16:27]

Visa svaret Anmäl
2011-08-10 14:37
i diskussionen Mögel i badrum
Hej! Om felet inte syntes, inte luktade och alltså inte gick att upptäcka vid en grundlig undersökning då ni köpte lägenheten, så låter det som om det kan vara frågan om ett dolt fel. Vid dolda fel är säljaren skyldig att se till att ersätta er med de kostnader som felet orsakat er, under förutsättning att inte felet är normal förslitning som man får räkna med, med tanke på lägenhetens ålder skick, vad man normalt kan förvänta sig uppträder för renoveringsbehov, det pris ni betalat mm. Det vanliga brukar vara att man gör ett avdrag på köpeskillingen om man kan konstatera att felet är dolt. För att konstatera detta kan man behöva anlita en kunnig och oberoende besiktningsman. På följande sida kan du läsa mer om dolda fel Om ni inte kan komma överens så får man låta tingsrätten pröva ärendet, då man är två privatpersoner som tvistar om något. Kolla då först vilket rättsskydd du har i din hemförsäkring.

Visa svaret Anmäl
2011-07-26 09:58
Du är ansvarig för dolda fel i upp till 10 år, gentemot din köpare. Dolda fel är sådanda fel som fanns i bostaden redan när köpet genomfördes, men som inte gått att upptäcka vid en noggrann besiktning. Köparen ska heller inte ha behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion. Felen måste alltså ha funnits vid köptillfället, felen ska inte ha varit upptäckbara och felen ska inte heller ha varit förväntade. Det ligger ett stort ansvar på köparen att ha uppfyllt sin undersökningsplikt för att felet ska räknas som dolt. För de hantverkstjänster du köpt är också den du köpt tjänsterna av ansvariga för att arbetet skall vara fackmässigt korrekt utfört, i upp till 10 år. Detta enligt de regler som finns i Konsumentverkets hemsida hittar du din konsumentvägledare Om du är eller blir medlem i Allmänna reklamationsn... pröva. På följande sidor kan du läsa mer om både dolda fel och reklamation gentemot hantverkare. Här hittar du också andra användbara dokument och länkar. Dolda fel Anlita hantverkare

[Innehållet redigerades senast 2011-07-26 10:06]

Visa svaret Anmäl