Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
506
Senast inloggad:
2019-05-22 08:34
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2011-07-01 14:25
För det första så låter det som om ni behöver anlita en kunnig och oberoende besiktningsman som går igenom hela arbetet för att konstatera huruvida det är fackmässigt korrekt utfört eller ej. Då skall också företaget kallas till besiktningen. Om arbetet inte är fackmässigt korrekt utfört ska företaget i första hand se till att åtgärda bristerna. Om ni har starka skäl att förvänta er att de inte kommer att göra så, (de har ju t ex inte hört av sig på en månad trots anmaning att åtgärda felen) så får ni meddela företaget att ni vill häva de delar av tjänsten som inte är fackmässigt korrekt utförda samt eventuellt resterande arbete, för att anlita annan hantverkare som kan färdigställa arbetet. Det som ni betalat för ett undermåligt arbete får ni kräva att företaget betalar tillbaka. Om ni inte får rättelse bör ni ta hjälp antingen av konsumentvägledaren i kommunen eller gå med i villaägarna som har både juridisk och byggnadsteknisk rådgivning utan kostnad för sina medlemmar. Konsumentvägledare hittar du på

Visa svaret Anmäl
2011-06-20 14:08
Socialstyrelsen rekommenderar 20–24°C inomhus. Temperaturen bör inte vara under 18°C i luften och under 15°C på golvet. En bra inomhusmiljö ska heller inte överstiga 28°C för att det ska vara behagligt. Det man utgår från är den så kallade operativa temperaturen, som är ett medelvärde av luftens och övriga ytors temperatur. Kontakta  i första hand din fastighetsägare, som ansvar för att inomhusmiljön uppfyller Socialstyrelsens regler. Om inte detta hjälper kan miljöförvaltningen uppmana din fastighetsägare att mäta temperaturen samt åtgärda eventuella problem.  På följande länk finns mer info hyresnämndens hemsida

[Innehållet redigerades senast 2011-06-20 14:26]

Visa svaret Anmäl
2011-06-14 10:00
Om oljudet medför att lägenheten inte varit i godtagbart skick har du rätt att få en nedsatt årsavgift. Om du själv drabbats ekonomiskt kan du också få skadestånd. Om föreningen inte på ett godtagbart sätt avhjälper felet, så kan du själv ordna det som fattas (självhjälp) och begära ersättning från föreningen för detta. Är det ett allvarligt fel som föreningen inte åtgärdar, så har du rätt att säga upp bostadsrätten och flytta därifrån. (Dock ej sedan föreningen åtgärdat felet). Huruvida felet går att åtgärda på ett tillfredställande sätt med de åtgärder som entrepenören föreslår, kan jag dock ej uttala mig om. Det kan förmodligen inte fastställas förrän man gjort ett försök.

Visa svaret Anmäl
2011-05-10 10:25
i diskussionen Grannens mur rasar
Om grannen av vårdslöshet orsakat dig en person eller saksskada skall han ersätta skadan, enligt får du tillgång både till juridisk rådgivning i dessa frågor, samt möjlighet att anlita någon av deras samarbetsadvokater som är kunniga inom området. Som stöd för att du anser att din granne varit vårdslös får du argumentera utifrån att du i flera år påtalat att muren håller på att vittra sönder och att han lovat att åtgärda muren.  

Visa svaret Anmäl
2011-03-29 08:58
i diskussionen Lägenhetsdörren.
Är man störd av buller inne i bostaden med stängda fönster och dörrar tillämpas Socialstyrelsens riktvärden för buller inomhus. Riktvärden inomhus anges för kontinuerligt buller (dBA eq), maximala ljudnivåer (dBA max) samt för kontinuerligt buller på låga frekvenser (dB). Ekvivalent (kontinuerligt) buller från till exempel fläktar får inte låta mer än 30 dBA inne i bostaden. Om bullret innehåller inslag av urskiljbara toner, som t.ex. från musik, skärps det ekvivalenta riktvärdet med 5 dBA. Riktvärdet för maximala ljudtoppar ligger på 45 dBA. Socialstyrelsen har också angett nio (9) tersband på låga frekvenser som alla har egna riktvärden. Alla dessa riktvärden gäller med bakgrundsnivån borträknad. Bakgrundsnivån är det omgivande buller som förekommer även om den störande bullerkällan är avstängd. Det kan vara trafik, radiatorer, sorl och prasslande löv. Har du påtalat bullerproblemet för ansvarig i din fastighet, men inget händer, då får du anmäla ärendet till miljöförvaltningen i din kommun. Behöver du hjälp med bullermätning kan du söka på akustikkonsulter t ex på gula sidorna. Du kan också välja att vända  dig till hyresnämnden, om din värd inte tar ansvar för att ordentligt utreda era bullerproblem. I det fall ert hus inte lever upp till de krav som finns om bullerdämpning så kan fastighetsägaren bli tvingad att åtgärda problemen. Vid tvist om kostnader för till exempel bullermätningen bör frågan bedömas av hyresnämnden. På Visa svaret Anmäl
2011-03-23 15:52
i diskussionen Störande ljud utifrån
När man bedömer vilka krav som ska ställas på den eller det som bullrar utgår man främst utifrån gällande riktvärden. Här är det både Naturvårdsverkets och Socialstyrelsens riktvärden. Dessutom bedömer man vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda.   Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller tillämpas när man är störd av buller utomhus. T ex när man upplever sig störd på uteplats, balkong eller inne i bostaden med öppna fönster. Riktvärdet varierar under dygnet och är: dagtid 50 dBA mellan kl. 07–18, 45 dBA kvällstid mellan kl. 18–22, söndagar och helgdagar 40 dBA nattetid mellan kl. 22–07.   Är man störd av buller inne i bostaden med stängda fönster och dörrar tillämpas Socialstyrelsens riktvärden för buller inomhus. Riktvärden inomhus anges för kontinuerligt buller (dBA eq), maximala ljudnivåer (dBA max) samt för kontinuerligt buller på låga frekvenser (dB). Ekvivalent (kontinuerligt) buller från till exempel fläktar får inte låta mer än 30 dBA inne i bostaden. Om bullret innehåller inslag av urskiljbara toner, som t.ex. från musik, skärps det ekvivalenta riktvärdet med 5 dBA. Riktvärdet för maximala ljudtoppar ligger på 45 dBA. Socialstyrelsen har också angett nio (9) tersband på låga frekvenser som alla har egna riktvärden. Alla dessa riktvärden gäller med bakgrundsnivån borträknad. Bakgrundsnivån är det omgivande buller som förekommer även om den störande bullerkällan är avstängd. Det kan vara trafik, radiatorer, sorl och prasslande löv.   Socialstyrelsen har också utfärdat riktlinjer för höga ljudnivåer. För ekvivalenta ljudnivåer gäller 100 dBA och för maximala ljudnivåer 115 dBA. Här gäller en åldersgräns på 13 år. För evenemang dit både barn under 13 år och vuxna har tillträde gäller 97 dBA för ekvivalenta ljudnivåer och 110 dBA för maximala. Socialstyrelsen framhäver också att verksamheter som särskilt riktar sig till barn bör eftersträva ljudnivåer på under 90 dBA ekvivalent. Enligt miljöbalken ska en verksamhetsutövare ha den kunskap som krävs för att den egna verksamheten inte ska ge upphov till störningar i någon form till människor och natur. Detta gäller både buller som stör nattsömnen och höga ljudnivåer som kan skada hörseln. Verksamhetsutövaren är också skyldig att vidta de försiktighetsmått och skyddsåtgärder som kan krävas för att åtgärda eller förhindra uppkomst av störning. Enligt miljöbalken gäller detta även om den störande bullerkällan har funnits på plats innan bostäder tillkommit. Har du påtalat bullerproblemet för ansvarig i din förening, men inget händer, då får du anmäla ärendet till miljöförvaltningen i din kommun. Behöver du hjälp med bullermätning kan du söka på akustikkonsulter t ex på gula sidorna. Du kan också välja att vända  dig till hyresnämnden, om din föreningen inte tar ansvar för att ordentligt utreda era bullerproblem. I det fall ert hus inte lever upp till de krav som finns om bullerdämpning så kan fastighetsägaren (föreningen) bli tvingad att åtgärda problemen. Vid tvist om kostnader för till exempel bullermätningen bör frågan bedömas av hyresnämnden. På Visa svaret Anmäl
2011-03-21 15:52
i diskussionen Fukt/mögel
Hej! Om det är så att fuktskadan orsakats av att fukt trängt in genom yttervägg, till följd av att föreningen eftersatt sin reparations och underhållsskyldighet av fastighetens fasad, då kan föreningen bli ersättningsskyldig för de skador som uppkommer i din lägenhet, till följd av detta. Om dessa skador också leder till ett men i nyttjanderätten, att ni inte fullt ut kan nyttja er lägenhet, så kan det också finnas möjlighet till nedsättning av årsavgiften, om föreningen åsidosatt sin underhållsskyldighet. Om man inte kan komma överens  så kan man antingen låta bostadsrättsnämnden pröva frågan, eller så kan man vända sig till Hyresnämnden, antingen för medling, eller kolla om det är en fråga som de kan fatta beslut i. Kontaktuppgifter finns här: Bostadsrättsnämnd och här Visa svaret Anmäl
2011-03-11 11:02
i diskussionen Spricka i fasaden ny br.
Hej! En fasad är inte något som du som bostadsrättshavare har underhållsansvar för. Eftersom detta är ett yttre underhåll som föreningen ansvarar för så får du påtala felet gentemot föreningen och föreningen får i sin tur reklamera gentemot det företag som gjort ett undermåligt arbete från början.

[Innehållet redigerades senast 2011-03-11 11:02]

Visa svaret Anmäl
2011-03-09 15:12
i diskussionen Dörrkarmar
Vid reklamation skall näringsidkaren i första hand ges möjlighet att åtgärda felet, om detta kan ske skyndsamt och utan olägenhet för kunden. Om det går att åtgärda karmarna på ett fackmässigt korrekt sätt så kan det vara svårt att kräva annan åtgärd. Blir resultatet inte såsom ni avtalat från början, och vad man skäligen kan förvänta sig, så får du istället kräva att de byts ut.

[Innehållet redigerades senast 2011-03-09 15:14]

Visa svaret Anmäl
2011-03-09 15:08
i diskussionen Upplysningsplikt
De fel som köparen kan kräva ersättning för i efterhand handlar inte bara om fysiska fel i lägenheten. Att inte informera om sådant som kan påverka det framtida värdet på bostadsrätten kan också betraktas som ett fel som säljaren kan bli ersättningsskyldigt för. Köparen har visserligen en långtgående undersökningsplikt, (att även gå igenom föreningens ekonomi och balansräkning) men var gränsen går är svårt att exakt säga. Enligt 18 § Fastighetsmäklarlagen skall dessutom fastighetsmäklaren, när han/hon förmedlar en fastighet som en konsument köper huvudsakligen för enskilt bruk, tillhandahålla köparen en skriftlig beräkning av dennes boendekostnader.

[Innehållet redigerades senast 2013-03-25 15:24]

Visa svaret Anmäl
2011-02-25 13:29
Till undersökningsplikten hör också att kontrollera så att det finns bygglov, tillstånd för enskilt avlopp och om det finns några planer för till exempel nya vägar eller byggnader i området. Om huset har en egen brunn så är det naturligtvis också bra att ta ett vattenprov. Om säljaren däremot klart och tydligt garanterat att det inte finns några fel i fastigheten, eller att vattnet i brunnen är bra, så kan han eller hon bli bunden av det löftet. Har säljaren gett tydlig garanti eller ett löfte om att fastigheten är felfri, så ska den också vara det. I annat fall kan han eller hon bli skadeståndsskyldig.

[Innehållet redigerades senast 2011-02-25 13:29]

Visa svaret Anmäl
2011-02-24 14:15
Det man som säljare ansvarar för är sk. dolda fel. Om du som säljare vet om att det finns fel i bostaden tjänar du på att tala om det för köparen. Annars kan du bli ersättningsskyldig vid senare tillfälle. Du kan aldrig bli ansvarig för fel som du upplyst köparen om vid försäljningen. Om du informerat om de problem ni haft med vattnet så är det svårt för köparen att i efterhand komma och påstå att det är ett dolt felt. Köparen har en undersökningsplikt, och om man som köpare har fått en indikation på att det kan finnas något som man bör undersöka vidare, så får man göra en grundlig undersökning av förhållandet. Du kan läsa mer om detta på följande sida dolda fel. Här finns också fler ingångar som bl a förklarar undersökningspliken samt annat viktigt att tänka på då man ska köpa hus.

[Innehållet redigerades senast 2011-02-24 14:16]

Visa svaret Anmäl
2011-02-22 17:02
Föreningen ansvarar enligt Visa svaret Anmäl
2011-02-22 16:40
i diskussionen hus
Hej! Hyreslagen reglerar avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. Dock finns det vissa regler och undantag i hyreslagen som enbart är tillämpliga då man hyr i ett enfamiljshus. Dessa regleras bl a i 12 kapitlet 15, 24a, 35 och 45a§§ och handlar bl a om att man kan avtala bort hyresvärdens skyldighet att underhålla hyresbostaden, inskränkt rätt att själv få måla om och tapetsera, rätten att få använda sin hyresbostad som bytesobjekt och regler kring förlängning av hyresavtal. Här hittar du Visa svaret Anmäl
2011-02-09 14:54
i diskussionen Bl a kyla
Enligt miljöbalken har fastighetsägaren ansvaret för att undanröja risker för olägenhet för människors hälsa i inomhusmiljön. Den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskydd (miljönämnden) har ansvaret för tillsynen av hälsoskyddsfrågor. Temperatur inomhus är exempel på en hälsoskyddsfråga som kan innebära olägenhet för människors hälsa. Om inte din fastighetsägare (föreningen) tar ditt problem på allvar och ser till att det kommer mätning tillstånd, så får du kontakta den lokala miljöförvaltningen och ta hjälp av dem. På socialstyrelsens hemsida finns en bra skrift som beskriver vad du har rätt att förvänta dig av din inomhusmiljö beträffande värme, samt av vem och hur olägenheter skall åtgärdas. Läs mer på följande länk Visa svaret Anmäl
2011-01-13 11:19
Det låter på beskrivningen som om det finns mycket som tyder på att personen ifråga på grund av sin psykiska störning inte kunde förstå avtalets verkan. Men som i alla juridiska tvister så är det individuella prövningar som ligger till grund för besluten och något säkert svar på utgången, om det blir en tvist, kan jag inte lämna.

Visa svaret Anmäl
2011-01-12 17:07
Det finns en Visa svaret Anmäl
2011-01-12 16:56
Enligt 19 § Visa svaret Anmäl
2010-12-30 11:21
Enligt bostadsrättslagen vilar på bostadsrättshavaren.  Om föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet eller om det på något annat sätt uppstår hinder eller men i nyttjanderätten genom föreningens vållande, skall  bristen avhjälpas utan dröjsmål.  För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har bostadsrättshavaren rätt till skälig nedsättning av årsavgiften. Någon större skillnad på ansvaret för att fastigheten uppfyller ett gott skick finns alltså inte.

Visa svaret Anmäl
2010-12-17 10:36
Om man gör en anmälan till hyresnämnden så kan de besluta om åtgärdsföreläggande som till exempelvis att hyresvärden ska ha reparerat lägenheten före ett visst datum. Hyresnämnden kan förelägga hyresvärden att reparera om lägenheten är skadad, hyresvärden inte underhåller lägenheten, det förekommer hinder eller men i nyttjanderätten, inte bara av fysisk natur utan exempelvis också störningar från grannar, det finns brister i fastighetens gemensamma utrymmen, till exempel i tvättstuganHyresnämndens åtgärdsföreläggande kan förenas med en vitessanktion. Om exempelvis en reparation inte utförs inom viss tid kan detta medföra att hyresvärden får betala vite till staten. Du hittar lagreglerna i

[Innehållet redigerades senast 2010-12-17 10:38]

Visa svaret Anmäl