Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
506
Senast inloggad:
2019-05-22 08:34
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2018-08-09 17:26
Visserligen omfattas flyttjänsten av lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal om tjänsten bokats på distans, men omfattas tyvärr inte av ångerrätten. Så du är bunden av de avbokningsregler som företaget föreskrivit i sina villkor. Detta under förutsättning att du fick del av dem senast i samband med bokningen och att de är skäliga. I annat fall kan man använda konsumenttjänstlagens regler analogt, som om de gäller. Då gäller att du har rätt att avboka men får betala för den ekonomiska skada du orsakar företaget. Detta gäller enligt svensk lag som även gäller för alla företag som riktar sin verksamhet mot Sverige. När det gäller andra europeiska företag än svenska kan du vända dig till Konsumenteuropa för hjälp. www.konsumenteuropa.se

Visa svaret Anmäl
2018-07-26 16:49
i diskussionen Reducerad hyra
Hej När det gäller bostadsrätt gäller enligt bostadsrättslagen följande: En lägenhet ska vara fullt brukbar för det den ska användas till. Exempel på brister är ljudstörningar, fuktstörningar och störningar från andra lägenheter. För den tid lägenheten inte varit i godtagbart skick har du rätt att få en nedsatt årsavgift. Så om er inomhustemperatur överstiger det som enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17)rekommenderas, högst 23 grader, på grund av att ni inte kan ha ert sovrumsfönster öppet, skulle det kunna vara en sådan störning som skulle kunna ge er rätt till hyresreduktion. Men föreningen har samtidigt ett ansvar att åtgärda skador på fastighet och det kan innebära vissa besvärligheter för de boende. Börja med att diskutera problemet med föreningen och om inte det hjälper kan ni ta hjälp av hyresnämnden med medling (om föreningen går med på det) eller göra en anmälan till Bostadsrättsnämnden. Läs mer på följande länkar: http://www.bostadsratterna.se/sites/www.bostadsratterna.se/files/bostadsratternadirekt/bostadsratterna_direkt_2015_10.pdf http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/ Men även om du gör en anmälan till hyresnämnden eller bostadsrättsnämnden är det inte alls säkert att din årsavgift sätts ner. Här finns mer att läsa http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/skada-betyder-inte-lagre-avgift

[Innehållet redigerades senast 2018-07-30 20:57]

Visa svaret Anmäl
2018-07-26 16:30
Enligt hyreslagen gäller följande: Det är alltid den som hyr i första hand som är ansvarig både för att hyran betalas i tid och att väl vårda lägenheten. Hen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hens vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hens hushåll eller gästar hen, eller av annan som hen inrymt i lägenheten eller som utför arbete där för hens räkning. Sedan är ni som andrahandshyresgäst som är ansvariga inför den som ni hyr i andra hand från, att väl vårda lägenheten. Men för att hyresgästen skall bli ersättningsskyldig förutsätts att skadan orsakats genom vårdslöshet eller försummelse, eller uppsåtligen. För att hyresgästen skall bli ersättningsskyldig förutsätts alltså att skadan orsakats genom vårdslöshet eller försummelse eller uppsåtligen. Visserligen ligger bevisbördan på hyresvärden, men med tanke på att det är väldigt svårt för en hyresvärd att bevisa vad hyresgästen faktiskt har gjort eller inte gjort i lägenheten är inte beviskravet särskilt högt ställt. Detta innebär att om det är fråga om en skada som typiskt skett uppkommer genom ovarsamhet, antas skadan ha vållats av hyresgästen, såvida det inte framkommer omständigheter som tyder på att skadan kan ha uppkommit på annat sätt En besiktning och fotodokumentation tillsammans med hyresvärden innan ni flyttar in i lägenheten skulle kunna undanröja risken för att ni hamnar i tvist gällande vem som orsakat och skulle kunna bli ersättningsskyldig för eventuell skada i lägenheten. För både andrahandsuthyrning och eventuell överlåtelse krävs hyresvärdens godkännande. För att få överta en hyreslägenhet krävs normalt sett särskilda förutsättningar tex att man som närstående varaktigt sammanbor med hen. Sådant tillstånd skall lämnas, om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. Den nye hyresgästen ansvarar normalt sett tillsammans med överlåtaren för skyldigheterna enligt avtalet för tiden före överlåtelsen, om inte något annat avtalats med hyresvärden. Så i ert fall bör ni kunna avtala med hyresvärden att ni inte ska ansvara för lägenhetens skick innan ni övertar den. För fordringsanspråk på grund av hyresförhållanden är det tvåårig preskriptionstid (JB 12:61). Så om det var mer än två år sedan tidigare hyresgäst flyttade ut från lägenheten kan inte hyresvärden framställa något krav mot honom/henne – såvida det inte är fråga om brottslig skadegörelse eller liknande. Här hittar du hyreslagen: http://www.hyreslagen.com/

Visa svaret Anmäl
2018-07-20 13:46
i diskussionen Syll doft
För att det ska räknas som ett dolt fel måste följande kriterier vara uppfyllda: •felet måste ha funnits vid köptillfället •felet ska inte ha varit upptäckbart •felet ska inte ha varit förväntat •bostadens egenskaper avviker från uppgifter som säljaren har lämnat. Om huset visar sig ha dolda fel så kan ni ha rätt att kräva nedsättning i köpeskillingen för att kunna bekosta en renovering av det som orsakar felet. Är felet särskilt grovt kan man i vissa fall få häva köpet, men då ska felet eller felen vara grova. Läs mer här: https://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/ Beträffande hur ni kan få bort problemet skulle ni, om ni är eller går med i villaägarna, kunna fråga deras tekniska rådgivning. De har både juridisk och byggnadsteknisk rådgivning. https://www.villaagarna.se/

Visa svaret Anmäl
2018-04-10 11:13
i diskussionen Rätt till skadestånd?
1. För att kunna kräva ersättning av kommunen måste du kunna bevisa att det är på grund av deras arbete som sprickorna uppkommit. För att kunna säkerställa detta behöver du dokumentation (tex fotodokumentation) och helst en besiktning som gjorts både före och efter det att arbetet utfördes. Kolla med kommunen om någon sådan gjordes innan de började med arbetet och se helst till att någon från kommunen närvarar vid besiktningen efter arbetet. 2. Kontakta ditt försäkringsbolag och fråga om det är en ersättningsbar skada och hur du ska gå tillväga för att åtgärda skadan på ett fackmässigt korrekt sätt. 3. Kolla med en besiktningsman (om inte ditt försäkringsbolag anlitar en besiktningsman) och fråga dels vad det är för typ av skador och dels hur de på bästa sätt kan åtgärdas, och om du behöver anlita fackman för åtgärden. Besiktningsmän kan du hittar på följande länk: http://www.besiktning.nu/

Visa svaret Anmäl
2018-02-19 09:14
i diskussionen Rökkanaler
Den ekonomiska planen som är föreningens utgångsbudget, ska vara godkänd av två av Boverket godkända intygsgivare, och registreras hos Bolagsverket. Så den kan du få tillgång till via Bolagsverket, om du inte fick den i samband med köpet eller vid ett senare skede fått tillgång till den av föreningen. Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret. Där finns bara grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. När det gäller bostadsrättsföreningar ska en lägenhetsförteckning upprättas, men det är inte samma sak som ett lägenhetsregister, även om den också kan kallas lägenhetsregister. Lägenhetsförteckningen ska innehålla uppgift om varje lägenhets beteckning, belägenhet, antal rum samt övriga utrymmen. Datum för registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen ska också anges liksom insats och bostadsrättshavarens namn. Dessa uppgifter ska föras in då en lägenhet upplåts med bostadsrätt. Det är bara bostadsrättshavaren själv som har rätt att få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande den lägenhet hen innehar med bostadsrätt. Lägenhetsförteckningen behöver bara ta upp lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt, och inte de lägenheter som föreningen hyr ut som hyresrätter. En bostadsrättsförenings styrelse kan ha externa poster, om stadgarna så tillåter. Så kolla vad era stadgar säger om styrelseposterna.

[Innehållet redigerades senast 2018-02-19 09:17]

Visa svaret Anmäl
2018-02-12 16:41
Ofta finns det reglerat i köpekontraktet vad som ska gälla för det fall säljaren lämnar kvar lös egendom som inte ingår i köpet. Det är inte ovanligt att man t ex avtalar om att köparen kan ha rätt att bortforsla egendomen på säljarens bekostnad alternativt tillgodogöra sig egendomen. Kontrollera vad som står i ert kontrakt angående detta. Står inget om detta i köpekontraktet borde man kunna resonera som så att eftersom den gamle ägaren inte utan vidare kan komma och ta med sig ytterligare saker efter det att du tillträtt fastigheten, så torde inte heller någon som hen upplåtit fastigheten att förvara sina grejor i heller kunna göra det. Då gör hen sig skyldig till egenmäktigt förfarande.

Visa svaret Anmäl
2018-02-12 16:19
i diskussionen Rökkanaler
Tidigare skulle andelstalet framgå i den ekonomiska planen men något sådant krav finns inte längre - men oftast hittar man fortfarande dessa uppgifter här. Annars får man titta i föreningens lägenhetsregister, där bör andelstalen noteras. Om du jämför från före och efter kakelugnarna renoverades bör du kunna få fram detta.

Visa svaret Anmäl
2018-02-08 15:41
I en bostadsrättsförening är det föreningen som ansvarar för underhållet av ventilationssystemet. Om det gäller en ventilationskanal som föreningen har försett lägenheten med (eller underlåtit att förse lägenheten med)samt om ventilationskanalen tjänar fler än bara din lägenhet och måste åtgärdas, så är det en kostnad som föreningen bör stå för. Gör de inte det får du själv åtgärda felet och kräva ersättning från föreningen för den kostnaden. Detta under förutsättning att ventilen skulle räknas som en del av ventilationskanalen. Om den inte gör det så är det du som är ansvarig för att ordna en ny fungerande ventil till köket. Att avsaknaden av ventil skulle utgöra ett dolt fel som du skulle kunna kräva tidigare ägare på ersättning för, har jag svårt att tro. Avsaknaden av ventil borde förmodligen ha upptäckts vid en ordentlig undersökning. Men titta också i stadgarna om det står något om vem som ansvarar för ventilen i köket. Möjligen skulle du också kunna argumentera som du gör att då föreningen inte skött sin del av underhållet av fastigheten, nämligen i tid sett till att det utförts en OVK, så har det orsakat dig en onödig kostnad. Detta då inte tidigare ägare eller föreningen vid det tillfället sett till att ordna frånluft i köket för att få OVK:en godkänd. Något som du skulle kunna kräva föreningen på skadestånd för.

Visa svaret Anmäl
2018-02-08 15:17
Om det gått mer än två år sedan du köpte din bostadsrätt har du tyvärr försuttit chansen att reklamera till säljaren då det enligt köplagen bara är två års reklamationsfrist, om inget annat avtalats. När lägenheten tillträds ska den vara fullt brukbar och i det skick som man normalt sett kan förvänta sig. Huruvida det faktum att det är dåligt tryck i vattenledningen är en sådan avvikelse att lägenheten inte kan betraktas som fullt brukbar vågar jag inte uttala mig om. Det är föreningen som ansvarar för att de ledningar som förser mer än en lägenhet är i brukbart skick och det besked du fått är att det omfattande arbete som krävs för att åtgärda ledningarna är planerade till 2030. Om ni i bostadsrättsföreningen vill att denna renovering ska ske tidigare så är det något ni tillsammans kan motinera om, antingen inför en ordinarie stämma eller, om ni är minst 10% av medlemmarna som begär detta, vid en extra stämma. Då det kommer att medföra kostnader kommer det förmodligen att innebära en avgiftshöjning, om inte föreningen redan har avsatt medel för detta.

Visa svaret Anmäl
2018-02-08 14:46
i diskussionen Rökkanaler
Rökgång hör definitionsmässigt inte till lägenheten och faller därmed utanför bostadsrättshavarens underhållsansvar. Ansvaret för tätning och andra åtgärder av rökgång ligger i stället i princip på föreningen i egenskap av fastighetsägare. Men det finns situationer då föreningen inte kan anses ha detta ansvar. Detta under förutsättning att fastigheten är utrustad med ett alternativt uppvärmningssystem, t ex centralvärme. En bostadsrättshavare som vill kunna elda i sin öppna spis eller i sin kakelugn kan komma överens med föreningen om att själv få bekosta en tätning av rökgången om det bara gäller ett så kallat trivselvärde och inte uppvärmning som enda värmekälla. (För den ansvarar föreningen för) Men det kan finnas ytterligare ett skäl till att föreningen bör bekosta åtgärder i rökkanaler och det är om det då bostadsrätten uppläts av föreningen fick en högre insats eller ett högre andelstal just för att det fanns en kakelugn. Då har innehavaren av lägenheten fått betala högre årsavgift jämfört med vad som gäller en annan likvärdig lägenhet utan kakelugn. I en sådan situation bör föreningen underhålla rökgången. Detta är som din ordförande påpekar något som prövats i Svea hovrätt. Du kan läsa mer om detta på bostadsrätternas hemsida: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/tatning-av-rokkanaler

[Innehållet redigerades senast 2018-02-08 14:48]

Visa svaret Anmäl
2018-01-26 14:56
Ett K-märkt (eller Q-märkt) hus är ett hus som tillhör kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Tumregeln är att man inte får göra förändringar som förminskar de kulturhistoriska värdena hos dessa fastigheter. Dessa kulturhistoriskt värdefulla fastigheter finns oftast upptagna på kommunens kulturmiljöprogram och skyddas genom plan- och bygglagen. Att en fastighet är kulturminnesmärkt kan knappast utgöra ett ”fel” i fastigheten men att den är k-märkt kan vara information som det är viktig att få reda på. Det är alltid säljaren som man köper av som också är ansvarig för eventuella fel och brister i fastigheten och som också är ansvarig för den information som hen lämnar till fastighetsmäklaren, som sen förmedlar informationen vidare till spekulanterna. Mäklaren har ingen egen undersökningsplikt, men har mäklaren iakttagit, eller av annan anledning känner till omständigheterna om objektets skick, som kan antas ha betydelse för en köpare, ska mäklaren särskilt upplysa om detta. Så här beror det på om mäklaren visste eller borde känt till att fastigheten var k-märkt (tex om det framgick av ett registerutdrag som mäklaren haft tillgång till) och hen visste att en förutsättning för köpet var att köparen får bygga om. Köparen å sin sida har en stor undersökningsplikt, som mäklaren ska upplysa om. Besiktningsmannen har enligt min bedömning inget med detta att göra. Hen gör en besiktning utifrån den beställningen köparen eller säljaren har avtalat.

Visa svaret Anmäl
2018-01-11 09:42
Om någon klagar på störande grannar är bostadsrättsföreningen skyldig att undersöka om klagomålen är befogade, dvs. avgöra om företeelsen som man klagar på är onormalt störande. Om föreningen bedömer en annan hyresgäst som störande ska tillsägelser ske om att störningarna måste upphöra. Om störningarna fortsätter i en bostadsrätt kan föreningen säga upp innehavaren som tvingas att flytta. Hyresnämnden är den myndighet som slutligen prövar juridiska frågor kring störningar/uppsägningar. Miljöbalken ger tyvärr litet utrymmen för tillsyn och uppföljning i denna typ av störning vilket medför att miljöförvaltningen inte driver ärenden av sådant slag. Så du får än en gång ta upp frågan med styrelsen i din bostadsrättsförening. Det är sedan deras ansvar att utreda ärendet. Görs inget bullermätning nattetid då du är störd får du kanske ta saken i egna händer och anlita någon som kan göra en mätning. Visar det sig att den är befogad. Ljudet är för högt, så får du kräva föreningen på den kostnad som de rätteligen själva borde tagit. Om föreninen sedan ändå inte tar sitt ansvar får du vända du dig till hyresnämnden.

[Innehållet redigerades senast 2018-01-11 09:44]

Visa svaret Anmäl
2017-12-05 11:08
i diskussionen Varmvatten tack!
Förutom svaret ovan kan man, då fastighetsägaren/föreningen inte sköter sitt ansvarsområde, att se till att fastigheten och lägenheten är i det skick som man rimligen kan förvänta sig, med både kallt och varmt vatten, (om inget annat är avtalat), kräva att få nedsättning av avgiften tills dess problemet är löst. Men föreningen har ju inga andra pengar än era gemensamma så det blir intäktsförluster som ni alla i föreningen drabbas av. Gör föreningen inget åt något som de är skyldiga att sköta, så kan man, tills man valt en ny styrelse, ansöka om medling hos hyresnämnden. Men detta gäller bara under förutsättning att föreningen accepterar detta. Du hittar kontaktuppgifter här: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/ Ett annat alternativ är att göra en anmälan för prövning i bostadsrättsnämnden. Du hittar kontaktuppgifter här: http://www.bostadsrattsnamnden.se/

Visa svaret Anmäl
2017-11-16 13:32
Om skadan i ert golv i hallen är ett resultat av ett vanligt underhållsarbete, och inte skadan har uppstått på grund av att föreningen har agerat försumligt, vårdslöst eller har underlåtit att sköta det som föreningen har en underhållsskyldighet för, så är det normalt sett bostadsrättshavaren som är ansvarig för att återställa det som faller inom bostadsrättshavarens underhållsavsvar. Det är bland annat rummens golv, väggar och tak samt underliggande tätskikt och ledningar samt installationer för vatten, värme, gas och el som finns inne i lägenheten, och inte är stamledningar. Detta under förutsättning att inget annat står i era stadgar eller i ett särskilt beslut gällande just detta stambyte.

Visa svaret Anmäl
2017-11-13 13:53
Då betyder det att din förening bara ansvarar för målning av yttersidor av ytterfönsterbågar och all annan målning och underhåll av glas och bågar ansvarar ni för.

[Innehållet redigerades senast 2017-11-13 13:54]

Visa svaret Anmäl
2017-11-06 10:32
Om ni kan visa på en ekonomisk skada så har ni rätt att kräva en ekonomisk ersättning i form av skadestånd. Och om badrummet inte åtgärdas då har ni rätt att kräva ett prisavdrag. Men vad jag förstår har ni ingen påvisabar ekonomisk skada och vad jag förstår är badrummet nu åtgärdat, även om det tog 6 månader och tre försök, men om ni inte kan visa att det innebar en ekonomisk skada har jag svårt att se att ni skulle kunna kräva en ekonomisk kompensation. Ni kan självklart argumentera för er sak och får ni inter ersättning kan ni göra en anmälan till bostadsrättsnämnden, så får de avgöra ärendet åt er. Kontaktuppgifter till bostadsrättsnämnden hittar du här: http://www.bostadsrattsnamnden.se/

Visa svaret Anmäl
2017-11-02 10:34
Sedan 2014 kan föreningen ta ut en avgift av bostadsrättshavaren när denne fått styrelsens tillstånd att hyra ut lägenheten i andra hand. Förutsättningen är att avgiften finns med i bostadsrättsföreningens stadgar. Detta regleras i bostadsrättslagen som specificerar vilka avgifter som kan tas ut. Men föreningen kan inte ta ut avgiften för tiden innan stadgarna började gälla. Men troligtvis framåt i tiden, från det att de nya stadgarna började gälla, även om uthyrningen påbörjades innan de nya stadgarna var i bruk. Detta är dock inte rättsligen prövat ännu, så vid tvist kan man antingen låta bostadsrättsnämnden pröva frågan eller vända sig till hyresnämnden. http://www.bostadsratterna.se/om-oss/bostadsrattsnamnden http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/

Visa svaret Anmäl
2017-11-02 10:15
Jag har svårt att se att ni enligt köplagen, bostadsrättslagen eller skadeståndslagen skulle ha rätt att kräva nedsättning av avgiften eller få någon ekonomiskt ersättning för det inträffade. Vad jag förstår har ni haft mer än denna toalett och lägenheten har inte varit obrukbar innan problemet åtgärdades. När det handlar om ersättning för sveda och värk, det vi brukar kalla ideellt skadestånd eller ersättning för olägenheter som orsakas av skadan, får man normalt sett ingen ersättning, utan det är bara för en ekonomiskt påvisbar skada som föreningen är ersättningsskyldig.

Visa svaret Anmäl
2017-10-23 10:40
På din beskrivning låter det som om de två lägenheterna formellt har bibehållits som två enheter men används som en. Det verkar ju inte ha gjorts några formella ändringar i föreningens dokument. Andelstal och avgifter brukar i sådana fall behållas och medlemmen får acceptera att betala avgift till föreningen för respektive lägenhet, liksom att ha två andelstal. En fördel med denna konstruktion i förhållande till en ren formell hopslagning, då stämman beslutar att de två bostadsrätterna ska upphöra för att sedan upplåtas på nytt som en enda lägenhet, är att lägenheterna i en framtid på ett enklare sätt kan skiljas isär. I fallet om man gjort en formell hopslagning ska den nya lägenheten få en ny insats och ett nytt andelstal, (som kan vara summan av de sammanslagna lägenheternas värden). Ändringen ska noteras i föreningens egen lägenhetsförteckning och det offentliga lägenhetsregistret ska underrättas. Om detta gjorts blir proceduren att sedan skilja dem åt samma fast omvänt, och inget som föreningen måste acceptera. Men i ditt fall verkar inte detta ha skett och då borde du ha rätt att sälja dem var för sig. Vid tvist kan du antingen vända dig till hyresnämnden för hjälp med medling, eller till bostadsrättsnämnden för prövning. Du hittar kontaktuppgifter här: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/ http://www.bostadsratterna.se/om-oss/bostadsrattsnamnden

Visa svaret Anmäl