Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
506
Senast inloggad:
2019-05-22 08:34
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2010-12-15 15:35
Vad som står i köplagen och i förarbetet till lagen är att säljaren har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet, om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen. Vad som är en sådan olägenhet som enligt lagen ger köparen rätt att tacka nej till rättelse  bedöms från fall till fall och utifrån köparens  intresse. Köparen kan avvisa säljarens krav på att rätta felet om det på förhand är klart att säljarens rättelse inte skulle leda till ett godtagbart resultat. Att säljaren tidigare har rättat fel innebär inte att köparen kan vägra att låta säljaren rätta nya fel som visar sig senare. Är det fråga om upprepade fel, så kan en upprepad rättelser medföra att olägenheten bli så stor att man kan avvisa ytterligare åtgärder från säljarens sida och i stället kräva prisavdrag. På följande länk kan du läsa mer om Visa svaret Anmäl
2010-12-09 10:09
Enligt köplagen, som reglerar köp mellan 2 privatpersoner,  kan man reklamera ett fel i upp till 2 år, om man inte avtalat om kortare eller längre reklamationsfrist. Om det går att bevisa att säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder, kan man enligt 33§ i köplagen ändå åberopa att det finns ett fel som säljaren är ansvarig för. Huruvida undanhållandet av att det finns ett fel i tätskiktet anses som grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder kan jag dock ej svara på.

Visa svaret Anmäl
2010-12-02 16:10
i diskussionen uppsägning hyresavtal
En hyresrätt kan förverkas t ex om hyresgästen hyr ut sin lägenhet i strid med hyresvärdens samtycke till upplåtelsen, eller om hyresgästen inte har behov av lägenheten. Om hyresvärden kan visa att hyresgästen saknar behov av lägenheten eller olovligen hyr ut lägenehten får hyresgästen sägas upp. Men hyresvärden måste då först begära att hyresgästen vidtar rättelse eller ansöker om behövligt tillstånd inom två månader från det att hyresvärden fått vetskap om det felaktiga förhållandet. Är hyresvärden och hyresgästen inte ense om att avtalet skall upphöra, avgörs tvisten av hyresnämnden. Till dess tvisten avgjorts har hyresgästen rätt att bo kvar i lägenheten. I besittningsskyddet ligger också att hyresgästen kan få uppskov med avflyttningen. Om hyresvärden säger upp hyresgästen utan att kunna visa att hyresgästen saknar behov av lägenheten så strider detta mot god sed i hyresförhållanden. Du kan läsa mer om dess bestämmelser i hyresnämnden om du vill få ärendet prövat. Är du medlem i Visa svaret Anmäl
2010-12-01 14:55
i diskussionen golvvärme
Garantin är ett frivilligt åtagande som kan vara hur lång eller kort som helst, eller inte erbjudas alls, beroende på vad som avtalats. Om det var ni själva som avtalade med företaget om golvvärmen och betalade direkt till företaget, som införskaffade och installerade värmeslingan, och installationen kostade mer än själva slingan, så kan ni reklamera den undermåliga installationen till företaget i upp till 10 år, om det inte är ni själva utan en icke fackmässig installation som är orsaken till att slingan inte fungerar. Detta oberoende av hur lång garanti ni har på arbetet. Arbete på fast egendom kan man enligt konsumenttjänstlagen reklamera i upp till 10 år. Om det är föreningen som stod för avtalet med företaget så får ni reklamera gentemot föreningen och föreningen får i sin tid reklamera det undermåliga arbetet till företaget. Om ni själva köpte in värmeslingan och lät företaget installera den, och det inte är fel på installationen utan på slingan, så har ni inte längre någon reklamationsrätt kvar eftersom man enligt konsumentköplagen bara kan reklamera en vara i upp till 3 år, om man inte fått en längre garantitid från säljaren.  På följande länkar hittar du . På Konsumentverkets hemsida finns både information om lagstiftningen samt en klagoguide som man kan använda som mall när man vill gå vidare med en reklamation. Där finns också kontaktuppgift till konsumentvägledaren i din kommun som kan hjälpa dig vid reklamationen.

[Innehållet redigerades senast 2010-12-01 15:19]

Visa svaret Anmäl
2010-12-01 08:24
Ja, tidigare ägare kan reklamera hos företaget. Nej tidigare ägares reklamationsrätt upphör inte gentemot företaget för att man säljer lägenheten, men företaget behöver inte ta emot en reklamation från den nya ägaren på det undermåliga arbetet. Det är bara den som är avtalspart till hantverkaren, dvs den som beställt och betalat för tjänsten som kan reklamera till hantverkaren; den andra avtalsparten. Den privatperson som köpt lägenheten av en den privatperson som anlitade hantverkaren får klaga gentemot säljaren om det är ett dolt fel, dvs ett sådant fel som man inte kunnat upptäcka. Inget hindrar dock att man vid alla fel man upptäcker kan be säljaren att göra en reklamation gentemot den hantverkare som gjort ett undermåligt arbete, men du kan inte tvinga säljaren att göra detta. Normalt sett har konsumenten 10 års reklamationsrätt på arbete på fast egendom, (oavsett om man bor kvar i lägenheten eller ej) men bara 2 års reklamationsrätt enligt köplagen när man köpt lägenheten av en privatperson (om man inte avtalat om något annat). Nedan hittar du länkar till de lagar som är aktuella i sammanhanget.

Visa svaret Anmäl
2010-11-30 08:47
i diskussionen ventilation
Hej! Förutom ovan lämnade svar kan du kontakta avdelningen för hälsoskydd på Miljöförvaltningen i din kommun som ansvarar för inomhusmiljön i din bostad. Vänd dig till dem om du har frågor eller klagomål när det gäller din bostad. Det är din fastighetsägare som ska kontrollera ventilerna inom bestämda intervaller. Får du ingen hjälp vänder du dig till Miljöförvaltningen som kan kräva utredning och eventuell åtgärd. Beträffande din temperatur rekommenderar Socialstyrelsen 20–24°C inomhus. Temperaturen bör inte vara under 18°C i luften och inte under 15°C på golvet. Samma sak gäller här att om inte din fastighetsägare gör något åt din låga inomhustemperatur vänder du dig till Miljöförvaltningen som kan hjälpa dig genom att uppmana din fastighetsägare att mäta drag och temperatur samt åtgärda eventuella problem. På följande sida inomhusmiljö hittar du information om inomhusklimatet.

[Innehållet redigerades senast 2010-11-30 13:14]

Visa svaret Anmäl
2010-11-19 11:07
i diskussionen Skyldighet
Som andrahandshyresgästen är du bundna under hela avtalstiden. Så om du ska betala för 3 månaders uppsägningstid beror på hur ditt andrahandsavtal ser ut, och hur långt  ditt hyresavtal var från början? Är det ett tidsbundet avtal eller ett tillsvidareavtal, och om det är bundet, för hur lång tid har du bundit dig? Finns det t ex i ditt avtal någon klausul som ger dig rätt att säga upp avtalet med 1 månads uppsägningstid? I annat fall är du i de flesta fall skyldig att betala hyra under uppsägningstiden, även om du flyttar ut innan 3-månadersperioden löpt ut. Du kan läsa mer om detta på hyresnämndens Visa svaret Anmäl
2010-11-17 13:10
Du får, som du kan se i svaren ovan, vända dig till din värd och kräva nedsättning av hyran, om felet i lägenheten innebar ett men i nyttjanderätten. Om ni inte kommer överens så följ ovan angivna råd.

Visa svaret Anmäl
2010-11-17 11:15
Vanligt underhåll ingår för det mesta i hyran, och då ska du inte få en hyreshöjning efter renoveringen. Om du däremot får högre standard i badrummet efter reparationen kan du få högre hyra eftersom lägenhetens bruksvärde ökar. Högre standard kan t ex vara att våtrumstapeten byts mot kakel, eller att golvmattan i plast byts mot klinkers. Däremot är det ingen standardhöjning att få en ny toalettstol, eller nytt handfat. Inte heller att man byter ut badkar mot dusch, eller tvärtom.Har du tidigare haft helkakling borde inte en ny helkakling vara standardhöjning.Det finns ingen gräns för hyreshöjningen efter en renovering. Men hyran ska fortfarande vara skälig, rimlig, och utgå från lägenhetens bruksvärde. Det innebär att man jämför hyran för en lägenhet med hyrorna för andra likvärdiga lägenheter på samma ort, i första hand ägda av kommunala bostadsbolag.  Om du vill få en eventuell hyreshöjningen kan du låta hyresnämnden pröva ärendet. på följande länk hittar du info om hur det går till Visa svaret Anmäl
2010-10-25 11:16
Hej! Du har rätt till ersättning när du inte kan använda din lägenhet, det kallas för ”men i nyttjanderätten” . Hur stor ersättning du kan få beror främst på hur länge och hur mycket du inte kunnat använda lägenheten.   Är du medlem i Hyresgästföreningen så kan de hjälpa dig i kontakterna med din hyresvärd. Du hittar deras kontaktuppgifter och annan nyttig information gällande hyresfrågor på Visa svaret Anmäl
2010-10-20 10:06
Hej! Någon generell rätt till kompensation då hantverkaren är i dröjsmål finns inte enligt konsumenttjänstlagen. För att kunna kräva ett dröjsmålsvite måste man ha avtalat om det från början. Något som tyvärr allt för många konsumenter inte är medvetna om. Den ersättning du kan kräva för dröjsmålet är skadestånd enligt konsumenttjänstlagens 31§ för den ekonomiska skada som dröjsmålet orsakat dig. T ex om du pga deras framflyttade dagar orsakade dig onödigt löneavdrag. Du har också rätt till skadestånd om de förstört något hos dig, t ex dörrhantaget, om den våldsamma hanteringen av den tröga dörren skadade handtaget. På följande sida finns bra tips inför att anlita hantverkare samt en länk till Hantverkarformuläret, som man kan använda som avtalsmall. Glöm dock inte att avtala om dröjsmålsvite om hantverkaren skulle bli försenad, avtala med klausul om rotavdrag om man vill göra detta, samt vara så detaljerad som möjligt, t ex gällande städning, resor, mm. http://www.omboende.se/sv/Bygg...

Visa svaret Anmäl
2010-10-12 15:00
Hej! Det krävs en försäkring mot byggfel vid all nybyggnation av småhus. Lagen om byggfelsförsäkring omfattar all nybyggnation av småhus, permanent- såväl som fritidshus. Dessutom finns det i lagen ett krav på färdigställandeskydd för småhus. Undantag kan göras för fritidshus som är av enklare standard och har ett lågt skyddsvärde. Försäkringen gäller allt arbete som är utfört av en entreprenör, men även material- och konstruktionsfel. Eget arbete omfattas inte av försäkringen. Försäkringen räcker sedan i tio år och överlåtes om huset byter ägare. Om entreprenören eller husfirman ser till att det tecknas en byggfelsförsäkring för kunds räkning skall man kontrollera att premien verkligen är betald. http://www.omboende.se/sv/Bygg...  

[Innehållet redigerades senast 2010-10-12 15:01]

Visa svaret Anmäl
2010-10-05 11:51
Normalt sett lämnar vi ett generellt svar med länk till rådande lagstiftning och hänvisning vart man kan vända sig, om man vill ha tvisten rättsligen prövad, utifrån  den info som framkommer i frågan. Gällande hyresfrågor får man genom sin hemsida och i telefonrådgivning svar på de flesta hyresrelaterade frågor. http://www.hyresgastforeningen.se/Sidor/default.aspx Även hyresnämnden har på sin hemsida info samt kontaktuppgifter om man vill ha ett ärende prövat. http://www.hyresnamnden.se/Fragor-och-svar/Bostadshyra/ Enligt 5§ hyreslagen är uppsägningstiden för bostadshyresgäst 3 månader. Beträffande omedelbar uppsägning innan inflyttning gäller detta bara vid motpartens kontraktsbrott. Dvs vid speciella förhållanden

[Innehållet redigerades senast 2013-02-25 15:45]

Visa svaret Anmäl
2010-09-30 09:27
Ett hyresavtal gäller i princip – oavsett formen (skriftlig eller muntlig) - även gentemot en ny fastighetsägare. En hyresgäst kan alltid följa hyresavtalets regler om dessa är fördelaktigare än avtalet. Sämre avtalsvillkor än vad lagen föreskriver ses som oskäliga avtalsvillkor. Du har alltså inte rätt att när som helst under hyrestiden säga upp dig med en månads uppsägningstid, om det inte i ditt hyresavtal finns en uttrycklig bestämmelse som klart anger detta. Om du har ett hyresavtal för obestämd tid så gäller enligt 4 § Hyreslagen att "hyresavtal som gäller för obestämd tid kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla 1. vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, när avtalet avser en bostadslägenhet.... Skall ett hyresavtal för bestämd tid sägas upp för att upphöra att gälla och är inte längre uppsägningstid avtalad, skall uppsägningen ske senast 1. en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor, 2. en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader, 3. tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet..."   Lag (1984:694) 4§.

[Innehållet redigerades senast 2010-09-30 09:30]

Visa svaret Anmäl
2010-09-27 11:02
Eftersom ni har avtalat om uppsägningstid på tre månader så är det detta som gäller. Naturligtvis går det bra att försöka förhandla sig till en kortare uppsägningstid. Förutom ert avtal så är det Hyreslagens regler som gäller. Du hittar hyreslagen i 12 kapitlet Jordabalken, på följande länk Visa svaret Anmäl
2010-09-17 14:16
Fastighetsägaren (föreningen) är  skyldig att bistå med en bostad som klarar alla normer och riktvärden för normalt boende. Denne är också skyldig att stå för utredningar av inomhusklimatet och andra olägenheter i de bostäder han/hon hyr ut. Detta gäller även bullerutredningar. Om denna bullerutredning visar att det är en annan verksamhetsutövare som är ansvarig för det störande ljudet kommer kraven på vidare utredningar och eventuella åtgärder att ställas mot denne. Även om fastighetsägaren (föreningen) har ett ansvar att se till att bostaden är i ett sådant skick att den uppfyller gällande normer och standarder för boendemiljö så är det ändå verksamhetsutövaren som alstrar bullret som har det primära ansvaret för att störningarna upphör. Lokalinnehavare är skyldig att iaktta sundhet, ordning och skick vid användandet av lokalen. Föreningens boende ska inte behöva utsättas för störningar. Om störningarna fortsätter i en bostadsrätt kan föreningen säga upp innehavaren som tvingas att flytta. I första hand ska du prata med den verksamhet som ansvarar för det störande bullret. Då har du informerat om problemet och ger den ansvarige en chans till att åtgärda störningen. Om du inte får något gehör för dina synpunkter efter en tid, så kan du vända dig till miljöförvaltningen.

Visa svaret Anmäl
2010-09-09 14:35
Det krävs enligt Hyreslagen inget skriftligt avtal avseende ett för båda parter bindande hyresavtal. http://www.hyresnamnden.se/default____820.aspx[]http://www.hyresnamnden.se/def... Får du ett krav på obetald hyra för lägenheten, så kan du antingen betala hyran under protest och sedan kräva tillbaka pengarna, eller bestrida fakturan. På Visa svaret Anmäl
2010-08-27 14:50
Om ni inte i förväg kommit överens om priset så ska ni betala ett skäligt pris för arbetet. Skäligt pris är enligt konsumenttjänstlagen 36§ vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänst vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt. Om det enligt branschpraxis är skäligt att det tar 2 timmar att plocka ihop era kakelplattor och att man alltid debiterar en viss minimitid för resor, oavsett hur kort man kör, så är det ok, i annat fall kan ni bestrida den tidsåtgång som man inte kan anse såsom skälig, enligt ovan angivna kriterier. Behövs det mer än 1 man för att utföra arbetet får man multiplicera antalet timmar med antalet arbetskraft.

[Innehållet redigerades senast 2010-08-27 14:55]

Visa svaret Anmäl
2010-08-09 15:58
i diskussionen Felbyggt?/Skadedjur?
Fastighetsägaren ansvarar för fastighetens tekniska standard och säkerhet. Han har även ansvar för hälsan och säkerheten hos dem som bor, arbetar och vistas i och omkring fastigheten. Om det finns ohyra i lägenheten ska du kontakta värden direkt. Värden ska rätta till felet, du ska få lägre hyra under tiden det är ohyra i lägenheten, och du har rätt att få ersättning om du får kostnader för att få bort ohyran. (Huruvida de insekter du beskriver räknas som ohyra eller ej kan jag dock inte uttala mig om) Om inte fastighetsägaren åtgärdar felen kan han få ett upprustningsföreläggande. Är du med i hyresgästföreningen kan du kontakta dem för vidare vägledning.

Visa svaret Anmäl
2010-07-30 17:58
I jordabalken 3 kap 1,2§§  Om grannen uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall han ersätta skadan. Om han  underlåter att sköta sin mark och sina träd så att de pga av hans brist på underhåll och skötsel, faller ner och skadar ert uthus, så kan ni enligt skadeståndslagen kräva honom på ersättning för skadan. Om han inte gör det utan tvist uppkommer, så får man låta domstol pröva ärendet.

Visa svaret Anmäl