Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
506
Senast inloggad:
2019-05-22 08:34
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2010-07-30 17:16
i diskussionen Valberedning i BRF
Nej. Styrelsens protokoll/diskussioner är ej offentliga för andra än nuvarande styrelseledamöter och revisorer.

Visa svaret Anmäl
2010-07-02 14:52
Om inte plåttaket motsvarar vad ni avtalat, eller inte är fackmässigt korrekt lagt, så skall ni reklamera (klaga) till företaget. Om företaget anser att takarbetet är fackmässigt korrekt kan ni låta en kunnig och oberoende besiktningsman undersöka taket och lämna ett utlåtande huruvida arbetet är fackmässigt korrekt eller ej. Kostnaden för besiktning får ni själva ta om det visar sig att det inte är något fel på takläggningen. I annat fall kan ni kräva skadestånd från företaget för att ni fått merkostnader för besiktning pga deras undermåliga arbete. Om det inte är ett fackmässigt arbete eller om det inte motsvarar vad ni avtalat, så kan ni enligt konsumenttjänstlagen kräva att företaget åtgärdar felet, utan kostnad för er. Om de vägrar kan ni låta allmäna reklamationsnämnden pröva ärendet. På följande länk hittar du plåtslagarnas branschorganisation där du säkert kan hitta besiktningsman. http://www.omboende.se/sv/Bygga1/Renovera-/Anlita-hantverkare-/Branschorganisationer/ På denna sida finns också annan bra information om vad som gäller då man hamnat i tvist med sin hantverkare http://www.omboende.se/sv/Bygga1/Renovera-/Anlita-hantverkare-/  Beträffande företagets ansvar för att hålla er informerade om vad och hur arbetet skall fortskrida beror detta bl a på vad ni avtalat om från början. Men enligt konsumenttjänstlagen 4§ finns info om hur du då skall gå tillväga.

Visa svaret Anmäl
2010-06-18 14:57
Hej! Ytterst är det fastighetsägaren som är ansvarig om det händer någon olycka inom fastighetsägarens fastighet (hus inklusive mark). Detta oavsett vem som ställt dit studsmattan. Framför allt är det pooler som skapat bryderier för bostadsbolag eftersom det saknas ett regelverk för hur dessa ska hållas säkra. Många hyresbolag har därför skapat sina egna restriktioner. På Sabo, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, är dock juristerna tveksamma om det alltid är hyresvärdarna som är ansvariga vid olyckor. Eftersom det aldrig prövats vet man inte heller hur stor betydelse det har för ansvaret om studsmattan eller poolen ligger på hyresgästens egen täppa eller på bostadsbolagets allmänna mark. Det yttersta ansvaret ligger hos markägaren. Förmodligen skulle domstol anse att fastighetsägaren t ex är ansvariga vid en olycka i en pool, som finns inom fastigheten.

Visa svaret Anmäl
2010-06-18 14:35
Vad jag kan se så har du reklamerat i tid. Att det blir ett dröjsmål i renoveringen pga målarens semester kan jag inte se att det rent juridiskt sett skulle innebära större risk för problem i framtiden än vad som redan föreligger. Det har ju redan visat sig att han gjort ett undermåligt arbete och att han inte är att lita på vad gäller löfte om när han ska åtgärda fel. Något som tyvärr många hantverkare har svårt med. Altenativet är att du meddelar honom att om han inte åtgärdar felen inom en skälig, inte allt för kort tid, så ser du dig tvungen att få häva tjänsten och anlita någonannan som åtgärdar felen och slutför arbetet. Då får du kräva målare nr 1 på skadestånd för den merkostnad du får. Oftas är inte detta så bra alternativ då det kan vara svårt att få annan hantverkare att rätta till hantverkare nr 1s fel. Det kan också bli problem om de  eventuellt i framtida visar  fel fel blir en diskussion vem som orsakat skadan. Du kan läsa mer om reklamation av hantverksarbete under ingången bygga och renovera.

Visa svaret Anmäl
2010-06-18 10:13
Större ombyggnader som att bygga om vind behöver beslutas av föreningsstämman. Vad jag förstod av frågan gällde det inte utbyggnad av vind utan av vind- och regnskydd för cyklar och mopeder, vilket inte torde vara en så stor ombyggnad som kräver föreningsstämmobeslut.

Visa svaret Anmäl
2010-06-16 13:18
I en bostadsrättsstyrelse har hela styrelsen ett solidariskt ansvar. Om någon i styrelsen gör fel så ansvarar hela styrelsen för felet. Man brukar säga att en styrelseledamot har fyra grundläggande plikter: lydnadsplikt, vårdplikt, lojalitetsplikt och tysnadsplikt. Att en ordförande föregår ett styreslebeslut kan naturligtvis ifrågasättas. I ert fall bör ni så snart som möjligt kalla till styrelsemöte där ni tar ett beslut att godkänna det redan igångsatta bygget.

Visa svaret Anmäl
2010-06-07 11:14
Eftersom fuktspärr är något som man normalt sett själv ansvarar för som bostadsrättshavare, så brukar det inte vara något du behöver inhämta föreningens tillstånd för att göra. Om inte skadan i fuktspärren beror på att sättningen är en följd av föreningens bristande underhåll av fastigheten, eller att de på annat sätt varit vårdslösa, så är det inget du kan kräva föreningen på skadestånd för.  

Visa svaret Anmäl
2010-06-07 09:36
i diskussionen Orimligt krav
Huvudregeln är att du kan bli ersättningsskyldig om lägenheten utsatts för onormalt slitage. Om din hyresvärd kräver ersättning för skador så måste hyresvärden bevisa att skadorna uppkommit under hyrestiden eller att det förekommit onormalt slitage. Detta vanligen genom att man besiktigar lägenheten före och efter flytt. Om du har invändningar ska du visa i vilket skick lägenheten var innan du flyttade in. T ex genom att visa att fuktskadan orsakats av att det saknas fuktspärr mellan diskbänk och arbetsbänk och att det är pga detta undermåliga förhållande som fuktskadan uppkommit, och inte genom ditt onormala slitage. Det är bara om bostadsrättshavaren lidit ekonomisk skada som de kan kräva dig på skadestånd för att återställa lägenheten i det skick den var innan du flyttade in. Vem som numera äger nyttjanderätten till lägenheten kan styrelsen tala om. Medlemsförteckningen, som ska innehålla namn och adress samt vilken bostadsrätt medlemmen har, är offentlig, men styrelsen behöver inte lämna ut den utan kostnad. Det kan räcka att den finns tillgänglig att läsa på en bildskärm.  

[Innehållet redigerades senast 2010-06-07 10:38]

Visa svaret Anmäl
2010-06-03 11:26
Hej! Vad jag kan se av de uppgifter du lämnat i frågan har du inte längre någon reklamationsrätt på felet ni upptäckt mer än 3 år efter köpet, och efter garantitidens utgång. Detta oavsett om ni köpt er bostadsrätt från föreningen via en byggande styrelse (vilket oftast är fallet vid köp av nyproducerad bostadsrätt) eller direkt av företaget, innan bostadsrättsföreningen bildades. Detta undrar jag om det överhuvudtaget går, eftersom det är bostadsrättsföreningen som genom upplåtelse tillhandahåller  bostadsrättslägenheten. Enligt bostadsrättslagen är det ni själva som nu ansvarar för att renovera från tätskiktet och utåt. För att kunna kräva ersättning från föreningen krävs att ni kan bevisa att föreningen genom vårdslöshet inte skött sin del av fastighetens underhåll, vilket orsakat er skadan. Eftersom det inte är ni själva som avtalat om själva arbetet i badrummet så kan ni inte heller gå direkt på den firma som utfört det undermåliga arbetet, utan det måste den avtalspart, förmodligen den byggande styrelsen, göra. Generellt sett kan man dessutom tillägga att när man anlitar en besiktningsman bör det vara en kunning och opartisk besikningsman som ni anlitar och inte någon som kan misstänkas ha bindningar till någon av parterna. Det finns både info om dina rättigheter och skyldigheter gällande underhåll av bostadsrätten på följande sida http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/Bostadsrattshavarens-skyldigheter/ samt om besiktningsman på följande sida http://www.omboende.se/sv/Bygg...

Visa svaret Anmäl
2010-05-21 22:38
i diskussionen Ventilation
Om inget annat stadgas så omfattar er underhållsskyldighet den ventilation som bara betjänar er egen lägenhet. Om inte bostadsrättsföreningen uppfyller de regler om likabehandling som lag om ekonomisk förening fastställer, så är det något ni kan ta upp med föreningen. Antingen på nästa stämma eller, om minst en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen så begär, vid en extrastämma. Om det uppkommer tvist mellan förening och bostadsrättshavare kan i vissa frågor hyresnämnden, efter anmälan, ta upp ärendet och fatta beslut, och i andra ärenden, om båda parter går med på det, medverka till medling. Du kan läsa mer om detta på hyresnämnden hemsida http://www.hyresnamnden.se/ Du kan också pröva en bostadsrättstvist i Bostadsrättsnämnden http://www.bostadsrattsnamnden... Denna prövning är dock föreninad med en kostnad.

Visa svaret Anmäl
2010-05-21 22:22
Om du ska tvista i tingsrätt bör du anlita juridiskt ombud som har kunskap inom boendeområdet. Ditt försäkringsbolag kan tala om vad du enligt just dina försäkringsvillkor har för möjlighet att få rättshjälp via försäkringen. Dock ska man komma ihåg att det dels finns ett tak för hur mycket försäkringen ersätter samt dessutom en självrisk. Om du vill pröva en eventuell tvist i Allmänna reklamationsnämnden är det meningen att man skall kunna göra anmäla utan hjälp av juridiskt biträde. Kontakta konsumentvägledare i din kommun som kan hjälpa dig med vad som är viktigt att ta med i en anmälan. Vid all juridisk prövning, antingen det är i ARN eller i tingsrätt är ett av de viktigaste skälet till huruvida man vinner eller förlorar en tvist vilken bevisning man kan lägga fram som styrker ens påståenden. För att komma tillrätta med höga radonvärden finns olika tekniker för sanering. På Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida finns både information om radon samt hur man kan gå tillväga för att sanera.  http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/Radon/ Här finns också info om hur du går tillväga om du vill söka bidrag från länsstyrelsen för sanering http://www.stralsakerhetsmyndi...  

[Innehållet redigerades senast 2010-05-21 22:23]

Visa svaret Anmäl
2010-05-17 16:29
Huvudregeln är att en hyresgäst kan bli ersättningsskyldig om lägenheten/huset utsatts för onormalt slitage. För normalt slitage ska du inte behöva betala något extra. Det är svårt att lämna besked om vad som är "normalt slitage". Märken efter spikhål för tavlor och speglar betraktas som normat slitage, så länge det inte är ovanligt många eller stora hål. Blir du krävd på ett opoportionerligt högt belopp kan du, om du är medlem, vända dig till hyresgästföreningen och be om hjälp.

Visa svaret Anmäl
2010-05-10 14:41
i diskussionen Av mäklare utlovat pris
Hej! Fastighetsmäklarens uppdrag är att förmedla kontakt mellan säljaren och köparen och att vidarbefordra säljarens uppgifter om objektet. Han skall tillvara ta både säljarens och köparens intressen. Han ska också informera dig som köpare om din undersökningsplikt och bör hänvisa till att först göra en ordentlig undersökning för att kontstatera vari felet ligger samt hänvisa spekulanter att kontakta sotare för att ta reda på priset för att åtgärda felet, istället för att själv lämna en prisuppgift. Om mäklaren fått informationen från säljaren, vad det kostar att åtgärda felet, så är det säljaren som ansvarar för den felaktiga informationen. Normalt sett gör inte mäklaren några egna undersökningar eller efterforskningar gällande fel och hur det ska åtgärdas, så kolla var han har hämtat sin information från. För att pröva huruvida mäklaren agerat på ett felaktigt sätt eller ej kan ni kontakta Fastighetsmäklarnämnden  eller till Allmänna reklamationsnämnden  

[Innehållet redigerades senast 2010-05-17 16:10]

Visa svaret Anmäl
2010-05-07 10:31
i diskussionen En ekonomisk fråga.
Hej! Enligt konsumentverkets exempel i "Koll på pengarna" beräknas en kvinna på 20 år göra av med 2900 för det egna boendet (förutom faktisk hyreskostnaden). Dessutom tillkommer 4120 kronor för kläder hygienartiklar mobiltelefon resor mm. Alltså sammanlagt 7020 kr. På följande länk hittar du bra info om hur mycket du behöver för att klara dina dagliga utgifter samt uppställningar och uträkningar för de olika posterna. Visa svaret Anmäl
2010-05-04 11:24
Då beror det på vad som står i avtalet mellan föreningen och företaget. Hur lång garanti de lämnar på sitt arbete.

Visa svaret Anmäl
2010-05-03 13:14
Arbete på fast egendom har normalt sett en reklamationstid på 10 år enligt konsumenttjänstlagen 17§. http://www.omboende.se/sv/Bygg...  

[Innehållet redigerades senast 2010-05-03 13:28]

Visa svaret Anmäl
2010-05-03 11:16
Köpavtal är bindnade. Dock krävs det vid köp av fast egendom även skriftligt avtal. Det kan dock i ert kontrakt finnas en särskild klausul som är utformad på ett sätt som ger köparen ångerrätt eller ångervecka . Detta är dock enligt min erfarenhet ovanligt. I ert köpeavtal kan det också finnas en frånträdandeklausul som ger köparen rätt att frånträda köpet om det visar sig att man vid en besiktning hittar fel av en viss betydelse eller där reparationen överstiger ett visst belopp. Men finns det inte i ert köpeavtal någonting om dessa regler kring frånträdande, så är köpet bindande för båda parter. Ett dolt fel är något som inte kan upptäckas vid en noggrann besiktning, eller som varken syns eller kan mätas. Att fallet i badrummet är fel torde framgå vid en enkel test genom att rulla en kula mot golvbrunnen. Det låter fackmässigt undermåligt att inte din egen besiktningsman upptäckte detta. Om du anser att besiktningsmannen inte gjort en fackmässig besiktning, då det missat ett fel som nästa besiktningsman enkelt kunnat upptäcka, så kan du klaga på fackmässigheten. Huruvida du och säljaren tvisar om att köpet ska återgå eller ej, så får en sådan tvist drivas i domstol som ett civilrättsligt ärende. I sådana fall kan du behöva anlita ett juridiskt ombud.  Om du går in under köpa hus på denna sida finns det bra information om vilka regler som gäller vid köp av fast egendom, om mäklartjänster och om besiktningsmannens arbetet och ansvar.

Visa svaret Anmäl
2010-04-23 14:08
i diskussionen Dolt fel!!!
Hej! Ett dolt fel är något som finns där redan när du köper bostaden och som du inte kan upptäcka vid en noggrann besiktning. Om du själv kan upptäcker felet genom att ta bort badkars- och brunnslocket så kan det vara tveksamt att hävda dolt fel. Felet ska ha funnits i bostaden redan när du köpte den men  inte gått att upptäcka vid en noggrann besiktning. Det ligger ett stort ansvar på dig som köpare att du ska ha uppfyllt din undersökningsplikt för att felet ska räknas som dolt. För att till fullo uppfylla sin undersökningsplikt behövs oftast att man tar hjälp av fackkunning och opartisk besiktningsman. Du kan läsa mer om undersökningsplikten i artikeln Undersökningsplikt och besiktning på denna sida. Om det är ett dolt fel och säljaren inte, trots sin skyldighet att informera, berättat om detta, så får du kräva säljaren på ersättning för de merkostnader du får för att åtgärda badrummet på ett fackmässigt korrekt sätt. Godtar inte säljaren detta får du driva kravet i en civilrättslig tvist i tingsrätten. I så fall rekommenderar jag att du tar hjälp av en av jurist som är kunnig på denna typ av frågor. Som medlem i villaägarna kan man få tillgång till jurister som är experter just inom boendeområdet.

Visa svaret Anmäl
2010-04-09 16:31
I första hand kontaktar du den hantverkaren som utförst det undermåliga arbetet och reklamerar tjänsten. Han ska då i första hand, utan kostnad för dig, åtgärda felen. Om det blir tvist huruvida arbetet är felaktigt eller inte kan du behöva kontakta en kunnig och oberonde besiktningman för att konstatera felet. På följande sida hittar du både info om hur du gör för att reklamera en undermålig tjänst och länkar till branschorganisationer där du kan hitta besiktningmän. http://www.omboende.se/sv/Bygg... Om du får problem kan du kontakta konsumentvägledaren i din kommun för ytterligare hjälp.

Visa svaret Anmäl
2010-04-07 15:42
Om skadorna beror på att föreningen eller den föreningen anlitat kan anses ha orsakat skadan genom att ha varit vårdslösa, kan ni rikta skadeståndsanspråk för era kostnader mot föreningen, men om sprickorna anses som något man får räkna med vid bilning, eller uppkommit på grund av normala sättningar, så får ni själva stå för kostnaden för att åtgärda det inre underhållet. Fel som uppstår i själva fastigheten är föreningens ansvar och det får föreningende själv åtgärda. Ni kan läsa mer om era rättigheter och skyldigheter som bostadsrättshavare på fljande länk http://www.omboende.se/sv/Aga1...

Visa svaret Anmäl