Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
506
Senast inloggad:
2019-05-22 08:34
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2010-04-07 14:55
Ett hyresavtal kan gälla för bestämd eller för obestämd tid. Hyresavtal som gäller för obestämd tid kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, när avtalet avser en bostadslägenhet. Avser ett hyresavtal en bostadslägenhet, får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Detta enligt Jordabalken 12:4,5§§ Har din värd särskilda villkor för att få byta internt så måste han kunna visa på detta.

Visa svaret Anmäl
2010-03-24 17:39
Som köpare av fast egendom har du en stor undersökningsplikt. I de flesta fall behöver man anlita kunnig och oberoende besiktningsman för att uppfylla de krav som jordabalken ställer på dig som köpare. Även om fastigheten är besiktigad av säljaren kan du själv behöva anlita kunnig och oberonde fackman för att undersöka både konstruktion, el, vatten och annat som du inte själv har kunskap om. Många gånger räcker det inte med en besiktningsman utan du kan behöva kompetens inom olika områden. På ingången köpa hus på denna sajt finns bra information inför köpet samt sidor där du kan hitta länkar till branschorganisationer och besiktningsmän.

Visa svaret Anmäl
2010-03-11 15:21
i diskussionen Uppsägningstid
Inget säger att det alltid är så. Jag utgår ifrån en analog tolkning av den skrivning som finns i hyreslagen där man pratar om rätten att säga upp avtalet vid månadsskiftet som infaller vid det månadsskifte som inträffar tre månader från uppsägningen, om inget annat avtalats. Visserligen är inte hyreslagen tillämplig vid avtalsförhållanden som gäller för inneboende, men även i många kontraktsförslag som gäller för inneboende har man en liknande skrivning som gäller enligt hyreslagen, nämligen att "Hyreskontraktet upphör vid det månadsskifte som infaller närmast ....... månader efter uppsägning". Om det inte i ditt kontrakt närmare preciserats vad som gäller så får du argumentera för din uppfattning att månad inte nödvändigtvis betyder kalendermånad. Om de uppkommer en tvist mellan dig och din värd så får den frågan, liksom andra civilrättsliga tvister, i första hand lösas i tingsrätten.

Visa svaret Anmäl
2010-03-11 09:15
i diskussionen Uppsägningstid
En månad är normalt sett en kalendermånad och kan vara 28,29, 30 eller 31 dagar beroende på hur många dagar den aktuella månaden har.

[Innehållet redigerades senast 2010-03-11 15:03]

Visa svaret Anmäl
2010-03-10 09:37
Hyresvärden är skyldig att se till att lägenheten är i fullt brukbart skick när du flyttar in. Detta enligt hyreslagen JB 12:9§ Visa svaret Anmäl
2010-03-09 12:03
Oavsett om du hyr ut din bostadsrätt eller ej så är du enligt bostadsrättslagen skyldig att sköta det inre underhållet av din lägenhet. Vid andrahandsuthyrning blir ditt förhållande till dina andrahandshyresgäst såsom en hyresvärds. Om renoveringen orsakar din hyresgäst "men i nyttjanderätten" att den inskränker den boendes möjlighet att bo i och nyttja lägenheten enligt ert andrahandshyreskontrakt, så kan det innebära att du blir ersättningsskyldig för eventuell inskränkning i nyttjandet av lägenheten. Därför är det naturligtvis alltid bättre att i förväg komma överens om eventuella renoveringsarbeten redan då man skriver kontraktet. Vid en tvist kan man söka medlingshjälp hos hyresnämnden. Läs mer om detta på hyresnämndens hemsida Visa svaret Anmäl
2010-03-08 13:43
Hej! Prisuppgift till enskild konsument skall alltid även innefatta moms. I annat fall skall det tydligt framgå att moms tillkommer. Precis som du själv läst i konsumenttjänstlagen så får ett ungefärligt pris överstigas med  högst 15%. Visar det sig under arbetets gång att arbetet blir dyrare pga att det tar längre tid eller att företaget stöter på problem som i sin tur kommer att generera mer kostnader, så måste företaget inhämta konsumentens anvisningar om hur man ska gå vidare. Huruvida det pris du fick även skulle omfatta container, lyftkran och byggnadsställning borde naturligtvis framgå av den offert du fick, antingen den var skriftlig eller muntlig. Om det inte gjorde det och om ni alltså inte avtalat något pris för container, kran och byggnadsställning, så skall du betala vad som är skäligt med hänsyn till gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster då ni ingick avtalet. (Detta brukar vara det näst högsta på marknaden). Kolla med branschen eller med annat företag vad dessa tjänster normalt sett kostar. Branschorganisationerna hittar du på följande sida http://www.omboende.se/sv/Bygg... Beträffande bevisbördan för om man har ett överenskommet pris eller ej finns rättspraxis (NJA 2005 s. 205) som säger att den som hävdar att ett bestämt pris har avtalats måste kunna bevisa sitt påstående för att detta pris ska gälla. En konsument som inte kan styrka ett sådant påstående riskerar dock aldrig att behöva betala mer än vad som är skäligt enligt den särskilda prisregel som finns i konsumenttjänstlagen (36 §). Se ovan vad gäller gängse pris eller prisberäkningssätt.  

Visa svaret Anmäl
2010-02-26 14:30
i diskussionen Dolt fel?
Först måste konstateras om det är ett fel överhuvudtaget. Om fläkten är felinstallerad eller om fastighetens ventilationssystem inte ens klarar av den typ av fläkt du har i din lägenhet. Sen måste konstateras huruvida detta är ett fel som du vid en noggrann besiktning inför köpet borde ha upptäckt eller om det inte gick varken att se eller mäta sig till. Om det är ett fel och om du inte hade kunnat se eller genom mätnig kunnat konstatera felet vid en besiktning, då kan det vara ett dolt fel som du kan kräva säljaren på ersättning för att åtgärda. Du hittar mer information om dolda fel och vad du då har rätt att kräva på följande länk http://www.omboende.se/sv/Kopa...  

Visa svaret Anmäl
2010-02-24 10:47
i diskussionen Lösa golvplattor
Huruvida detta är ett dolt fel eller inte beror på om felet fanns redan vid köpet och om det inte är något man skäligen kan förvänta sig med tanke på husets ålder, skick och vilken annan information ni fått inför köpet.  Enligt jordabalken har man 10 års reklamationsrätt på dolda fel då man köper fast egendom. För att ett fel skall betraktas som dolt krävs det att man inte, trots en noggrann besiktning, kunnat upptäcka felet. Allt som man kan se och mäta räknas ej som dolt fel. För att kunna uppfylla sin undersökningsplikt krävs det oftast att man anlitar en kunnig självständig och oberoende besiktningsman. I ert fall behöver det konstatera om de lösa klinkerplattorna orsakas av att det är att de  är felaktigt monterade eller beror på något annat fel vid bygget, och också om det var något som ni inte kunde ha upptäckt vid en besiktning före köpet. Om så är fallet så kan ni kräva att säljaren ersätter er genom ett skadestånd för de extrakostnader som det dolda felen orsakar er. Kan ni inte komma överens med säljaren får ni överväga att låta tingsrätten pröva ärendet. Kolla då i er hemförsäkring vilket rättsskydd ni har. Om ni inte är medlem i villaägarna kan jag rekommendera er att gå med där för att få tillgång till deras telefonrådgivning både för juridisk och byggnadstekniska råd samt för att få tillgång till deras juridiska ombud som kan hjälpa dig i tvisten På följande sida hittar du mer info om hur du skall göra för att reklamera köp av fast egendom. [color=#b33924]http://www.omboende.se/sv/Kopa...    

[Innehållet redigerades senast 2010-02-24 10:47]

Visa svaret Anmäl
2010-02-23 13:18
Jag utgår i mitt svar från att garageplatsen inte är en del av upplåtelsen utan att du hyr garageplatsen av föreningen. Normalt sett är frågan om garageplatsernas fördelning en styrelsefråga. Detta eftersom garage som hyrs ut inte regleras i bostadsrättslagen utan regleras som lokalfråga i Hyreslagen: Jordabalken 12:56-60§§ http://www.bostadsrattsnamnden...    

[Innehållet redigerades senast 2010-02-24 10:29]

Visa svaret Anmäl
2010-02-22 16:49
i diskussionen Bygget går i konkurs???
Hej! En byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd ska enligt lag normalt finnas när ett småhus uppförs eller byggs till. Det är konsumentens ansvar att se till att sådan försäkring finns. Byggfelsförsäkringen omfattar fel och skador som upptäcks och anmäls efter slutbesiktningen, inom tio år. Färdigställandeskyddet ska täcka extra kostnader för att slutföra husbygget, om byggbolaget går i konkurs under byggtiden eller av annat skäl inte klarar att bygga klart huset. På följande länk hittar du mer information om dessa försäkringar http://www.omboende.se/sv/Bygg...    Här finns också en länk till Konsumenternas försäkringsbyrå som har mer info och jämförelse kring försäkringar.  

[Innehållet redigerades senast 2010-02-22 16:51]

Visa svaret Anmäl
2010-02-09 11:11
Hej! Visserligen har du "...rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst." Men trots detta så gäller ändock följande: "Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet.” Jordabalken 4:19§ http://www.omboende.se/sv/Kopa...

[Innehållet redigerades senast 2010-02-09 11:13]

Visa svaret Anmäl
2010-02-08 16:47
i diskussionen Vem står för kostnaden?
I första hand är det du som ansvarar för det inre underhållet i din bostadsrätt och alltså måste se till att det blir ommålat. Om du kan bevisa att skadan beror på att bostadsrättsföreningen av vårdslöshet (t ex genom att på felaktiga grunder godkänna grannens renovering) orsakat skadan hos dig kan du kräva föreningen på skadestånd för de kostnader som du fått pga föreningens felaktiga godkännande. Detta enligt vanliga skadeståndsrättsliga regler. Visa svaret Anmäl
2010-02-08 16:37
Dolda fel är sådana fel som man inte kan se eller mäta och inte heller skäligen kan förvänta sig, med hänsyn tagen till huset ålder skick och infomation man fått genom säljaren och mäklaren. Oftast behöver man anlita en kunnig och oberoende besikningsman för att kunna fullgöra sin undersökningsplikt. Att fallet på badrumsgolvet är fel kan vara svårt att reklamera som ett dolt fel. Hade en besiktningsman kunna se eller mäta detta så är det inget dolt fel. Ibland räcker det att med hjälp av en kula få en första uppfattning om hur vattnet kommer att rinna mot eller från avloppsbrunnen. Om du är orolig ifall detta fel kommer att kunna leda till framtida skador bör du anlita en besiktningsman för att få ett fackmässigt utlåtande av felet och dess eventuella konsekvenser. På följande sida hittar du branschorganisationer såsom vvs-installatörer, säker vatteninstallation och Svensk våtrumskontroll.  http://www.omboende.se/sv/Bygg...

Visa svaret Anmäl
2010-02-08 09:26
Normalt sett är garantiåtagandet ett avtal mellan de två avtalande parterna. Dvs mellan den husägare som beställer arbetet och den hantverkare som utför arbetet. För att garantin skall gälla även gentemot nya ägaren av huset måste det tydligt framgå av avtalet mellan hantverkaren och tidigare ägaren att garantin följer med huset och inte med den ursprungliga husägaren, som också var den som ingick avtalet med hantverkaren. I annat fall får nya husägaren reklamera gentemot säljaren av huset som i sin tur får reklamera gentemot hantverkaren. För att ett fel skall betraktas som dolt skall det inte gå att se eller mäta. För en korrekt utförd besiktning behövs normalt sett att man anlitar en oberonde och kunnig besiktningsman. Detta bör ni alltså göra efter det att tidgare husägare åtgärdat felet. Om  ni väljer att acceptera ett prisavdrag på köpeskillingen så skall ni  först noggrant ta reda på vad det kostar att åtgärda felet, så att prisavdraget motsvarar era kostnader för åtgärden. Skriv ett avtal med hantverkaren enligt hantverkarformuläret som du hittar på följande sida. http://www.omboende.se/Bygga1/Renovera-/Anlita-hantverkare-/ Här hittar du också andra bra tips inför att anlita hantverkare. Förteckningar över besiktningsförrättare hittar du hos bl annat hos Svenska byggingenjörerna http://www.bygging.se/.

Visa svaret Anmäl
2010-02-04 08:38
i diskussionen Bygga ett kallskafferi
Du får göra en hel del i din bostadsrätt. Däremot måste du inhämta styrelsens tillstånd om du tänker göra ingrepp i bärande konstruktioner, ändra befintliga ledningar eller andra väsentliga förändringar, t ex ändra lägenhetens karaktärsdrag eller kulturhistoriska värde.Styrelsen får bara vägra ge tillstånd om de är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Du kan läsa mer om dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättshavare både i bostadsrättslagen Visa svaret Anmäl
2010-02-03 15:57
i diskussionen Byte av fönster.
Enligt de flesta stadgar tillhör glas ytter- och innanfönster sådant du själv måste bekosta reparationer och förbättringar på. Men om stadgarna säger att föreningen svarar för underhåll och målning av yttersidor på ytterfönster ska föreningen ansvara för skador som uppstår pga bristfälligt underhåll av yttersidorna. Normalt sett är det alltså föreningen som ansvarar för yttre underhåll av fönster i lägenheten, men själva glaset i fönstret och viss målning ska bostadsrättshavaren svara för. Föreningen bekostar underhållet och beslutar vilka fönster som skall finnas. När glasrutan väl är monterad övergår normalt ansvaret för glaset på bostadsrättshavaren. För att få byta ut fönsten (inklusive karmar) måste ni inhämta föreningens godkännande. Om föreningen inte tagit sitt ansvar och skött fönstren på rätt sätt, och inte ser till att åtgärda det bristande underhållet, kan ni själva se till att fönstren byts och begära ersättning från föreningen, men då måste ni kunna visa att underhållet är så bristfälligt att något måste göras. Detta är alltså något man kan ha olika uppfattning om, och som kan leda till en tvist. Om bostadsrättsföreningen vill ta ett större ansvar än vad man har enligt stadgarna, kan det krävas stadgeändringar. Om styrelsen godkänner en åtgärd som en bostadsrättshavare gör , kan de villkora att bostadsrättshavaren ska stå för underhållet, om bostadsrättshavaren accepterar detta, och då flyttas underhållsansvaret över på bostadsrättshavaren.

Visa svaret Anmäl
2010-02-03 09:16
i diskussionen Vattenskada
Om du bor i en bostadsrätt gäller följande: Bjälklager och skador på fastigheten ansvarar föreningen för. Likaså att eventuell kvarvarande fukt torkas upp. Innertak och tapeter ansvarar du själv som bostadsrättshavare för att underhålla. Detta oavsett hur skadan uppkommit. Kontakta ditt försäkringsbolag och hör efter om det är en skada som de kan hjälpa dig att ersätta. Har föreningen underlåtit att sköta underhållet av taket, och det är därför som det regnat in, då kan du kräva föreningen på skadestånd för den skada som deras vårdslöshet orsakat dig. I dina stadgar skall det framgå vad som är ditt ansvara och vad som föreningen ansvarar för. Du kan läsa mer om dina underhållsskyldigheter samt vad som gäller då man bor i bostadsrätt på följande länk http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/Bostadsrattshavarens-skyldigheter/ Om du skall anlita hantverkare för att åtgärda skadan är det viktigt att du har ett skriftligt avtal, gärna enligt de hantverkarformulär som finns på följande länk http://www.omboende.se/sv/Bygg... samt att man för övrigt följer de tips du hittar på sidan. Om du bor i hyresrätt är det fastighetsägarens skyldighet att åtgärda skadan.

[Innehållet redigerades senast 2010-02-03 09:23]

Visa svaret Anmäl
2010-02-02 10:31
Hej! Om du anlitat en hantverkare och han under arbetets gång råkat skada annan egendom som tillhör dig, så är hantverkaren enligt konsumentttjänslagens 31 och 32 §§ skyldig att ersätta skadan, om tjänsten utförts på ett felaktigt sätt eller vållats genom näringsidkarens försummelse. Antingen får du kräva att han utan kostnad åtgärdar sprickorna i väggkaklet eller betalar dig för att låta kakelsättare åtgärda skadan. Enligt konsumentlagstiftingen får du bara skadestånd för den ekonomiska skada du lider och inte för "sveda och värk". Läs mer om din rätt gentemot hantverkaren under ingången bygga och att anlita hantverkare http://www.omboende.se/sv/Bygg...    

[Innehållet redigerades senast 2010-02-02 10:33]

Visa svaret Anmäl
2010-01-18 13:23
i diskussionen Motioner till Årsstäman
Hur en föreningsstämma skall gå till regleras i Lag om ekonomiska föreningar. . Det kan också finnas reglerat i era stadgar.

[Innehållet redigerades senast 2010-01-18 13:24]

Visa svaret Anmäl