Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
506
Senast inloggad:
2019-05-22 08:34
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2010-01-12 14:18
i diskussionen Motioner till Årsstäman
Alla motioner som kommer in skall behandlas av styrelsen. Styrelsen skall lämna ett svar över motionen där styrelsen skall föreslå hur stämman skall behandla motionen. Om styrelsen vill bifalla motionen skriver de ”Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen”. Samma gäller om styrelsen föreslår avslag. Motionen och styrelsens yttrande skall sedan finnas tillgängliga för medlemmarna hos styrelsen senast en vecka innan stämman. Stadgarna kan ange att utdelning av materialet skall ske och så brukas i de flesta föreningar. Vid föreningsstämman skall det sedan föras protokoll. Protokollet skall innehålla röstlängd, alla beslut som fattas på stämman, resultatet av omröstning, eventuell reservation samt godkännande av kallelsen. Protokollet är inte offentligt men i bostadsrättsföreningen är det lämpligt att skicka en kopia av protokollet till medlemmarna.

[Innehållet redigerades senast 2010-01-12 14:19]

Visa svaret Anmäl
2010-01-12 13:09
Enligt jordabalken har man 10 års reklamationsrätt på dolda fel då man köper fast egendom. För att ett fel skall betraktas som dolt krävs det att man inte, trots en noggrann besiktning, kunnat upptäcka felet. Allt som man kan se och mäta räknas ej som dolt fel. För att kunna uppfylla sin undersökningsplikt krävs det oftast att man anlitar en kunnig självständig och oberoende besiktningsman Mäklaren har inget ansvar för de fel som inte säljaren informerat honom om eller själv kunnat upptäcka. Mäklaren är inte ansvarig för att göra någon särskild besiktning eller noggrannare undersökning. Däremot är han ansvarig för att informera er som köpare om att ni har en långtgående undersökningsplikt. I ert fall behövs det förmodligen göras en besiktning för att konstatera om det finns några dolda fel som orsakar era problem. Finns det det så skall ni kräva att säljaren ersätter er genom ett skadestånd för de extrakostnader som de dolda felen orsakar er Kan ni inte komma överens med säljaren får ni överväga att låta tingsrätten pröva ärendet. Kolla då i er hemförsäkring vilket rättsskydd ni har. Om ni inte är medlem i villaägarna kan jag rekommendera er att gå med där för att få tillgång till deras telefonrådgivning både för juridisk och byggnadstekniska råd samt för att få tillgång till deras juridiska ombud som kan hjälpa dig i tvisten På följande sida hittar du mer info om hur du skall göra för att reklamera köp av fast egendom. http://www.omboende.se/sv/Kopa...    

[Innehållet redigerades senast 2010-01-12 13:18]

Visa svaret Anmäl
2010-01-11 14:38
Enligt konsumenttjänstlagen har du rätt att få ersättning för den ekonomiska skada du lider om hantverkaren orsakar skada på din egendom. Om de klinkerplattor som du köpt går sönder då hantverkaren åtgärdar sitt fel skall hantverkaren ersätta dig för den kostnad det blir att köpa nya plattor. Du kan läsa mer om detta på följande sida http://www.omboende.se/sv/Bygg... samt i konsumenttjänstlagen, som finns länkad på högra delen av sidan.

[Innehållet redigerades senast 2010-01-11 15:41]

Visa svaret Anmäl
2010-01-11 14:30
Mäklaren har normalt sett inte ansvar för de fel som finns i fastigheten, som han inte fått reda på av säljaren eller som inte är uppenbara. Mäklaren har ingen skyldighet att noggrant undersöka eller besiktiga objektet. I detta fall låter det som om mäklaren fått reda på något gällande fastigheten som han borde ha förmedlat vidare, särskilt på er fråga gällande just detta problem. Som konsument bör ni då klaga hos mäklaren. Fastighetsmäklaren har inte tagit tillvara era intressen utan undanhållit er sådan viktig information gällande objektet som var viktig för er för att kunna fatta ett korrekt beslut gällande köp av fastigheten. Om ni inte får rättelse från mäklaren kan ni antingen låta Allmänna reklamationsnämnden http://www.arn.se/ eller Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Maklarens-skyldigheter/ http://www.fastighetsmaklarnam...

[Innehållet redigerades senast 2010-01-11 15:40]

Visa svaret Anmäl
2010-01-11 13:58
Hej! Innan du anlitar ett företag är det bra att läsa igenom de tips och råd som finns på sidorna om att anlita hantverkare. Glöm inte att i avtalet skriva in dröjsmålsränta. I annat fall har du bara rätt att få ersättning för dina faktiska kostnader vid eventuellt dröjsmål och inte för de olägenheter och besvär som dröjsmålet brukar orsaka. Där finns också en avtalsmall (hantverkarformulär) som du kan utgå ifrån då du ingår ett skriftligt avtal med företaget. På sidan finns också en länklista till de olika branschorganisationerna.

[Innehållet redigerades senast 2010-01-18 11:25]

Visa svaret Anmäl
2009-12-29 14:58
Om ni vid en framtida försäljning är tydliga och visar köparen på den felaktigt utförda installationen kan en framtida köpare inte hävda att det är ett dolt fel som ni skall ersätta. Eftersom den felaktiga installationen syns är dessutom det en orsak till att det aldrig kan kallas för ett dolt fel. Dolda fel är ju sådana som inte syns. Om fackmannamässig besiktning värderat felet till 5000 kronor är det förmodligen svårt för er att hävda att felet är värt mer utan då får frågan drivas vidare av er i tingsrätten. Besiktningsprotokollet kan ni dessutom visa upp vid en framtida försäljning.

Visa svaret Anmäl
2009-12-29 14:35
Om du har du köpt din bostadsrätt med just det förråd du från början hade och förrådet ingår i upplåtelsen, så bör du ha rätt att behålla det förrådet. Men oftast står det varken i köpehandlingen eller någon annanstans vilket förråd som hör till vilken lägenhet. Då kan det bli svårt att hävda sin rätt till ett visst förråd. Varken bostadsrättslag eller i normala fall stadgarna reglerar detta. Det som däremot är lagstadgat är likabehandlingsprincipen. En medlem i en bostadsrättsförening får varken gynnas eller missgynnas på bekostnad av förening eller annan medlem. Samtliga medlemmar i föreningen bör alltså ha tillgång till förråd på samma villkor.

[Innehållet redigerades senast 2009-12-29 14:35]

Visa svaret Anmäl
2009-12-22 15:15
i diskussionen Snöskottning!
Det är fastighetsägaren, dvs bostadsrättsföreningen som är ansvarig för snöröjningen på marken man äger. Ansvaret för att röja bort snön på trottoarerna ser däremot olika ut mellan kommunerna i landet. På de flesta håll får fastighetsägare, som vill slippa skotta själv framför tomten, betala en avgift till kommunen, eller ordna privat plogning.  Vet man inte vad som gäller just där man bor så kan man enkelt gå in på respektive kommuns hemsida för att se vilka lagar som gäller. Men gemensamt för alla kommuner är att det som finns innanför den egna tomtgränsen ansvarar man alltid själv som fastighetsägare för. Allt som kommer ner från taket ligger också på fastighetsägarens ansvar, både snö och istappar. Snö som skottats ner från  ett tak måste tas bort så fort som möjligt. För sandning gäller samma regler som för snön, att det är de kommunala reglerna som avgör om och i så fall hur långt utanför tomtgränsen man är sandningsskyldig. På följande länk finns utdrag ur tillämplig lagtext. http://www.skottaloss.nu/lagen.html    

Visa svaret Anmäl
2009-12-17 11:24
i diskussionen föreningens rättigheter
Nej, såvida de inte kan visa på att det är en stor olägenhet att ni inte anlitar de hantverkare som de vill att ni skall anlita. Vill du ytterligare pröva frågan kan du alltid ansöka om medling i samtliga bostadsrättstvister i hyresnämnden.

Visa svaret Anmäl
2009-12-11 10:14
i diskussionen föreningens rättigheter
Enligt bostadsrättslagen har medlemmen ansvar för det inre underhållet. Dvs du skall dels utföra och dels bekosta de reparationer som behövs. För större förändringar som ändring av befintliga ledningar för vatten och avlopp samt andra väsentliga förändringar krävs att man har styrelsens tillstånd. Styrelsen får bara vägra ge tillstånd till åtgärd om det är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Föreningen måste alltså ha tungt vägande skäl att vägra er anlita en firma, om de uppfyller de formella kraven och har fackkunskap för att utföra de arbeten som skall göras. Detta under förutsättning att det inte i era stadgar står att styrelsen skall godkänna vilka hantverkare man anlitar. Skall föreningen utföra ett stambyte så kan det möjligtvis vara en olägenhet att inte ha samma hantverkare som utför stambytet som sedan renoverar vars och ens våtutrymmen. Vid eventuell reklamation kan det underlätta om man bara har en entrepenör att förhandla med. Tänk på att i alla förhållanden ha ett ordentligt skriftligt avtal med hantverkaren, där arbetets omfattning, start och slutdatum samt pris noggrannt finns specificerat. På följande sida länk finns bra tips inför att anlita hantverkare samt Hantverkarformuläret som man kan utgå från när man skriftligen ingår avtalet med hantverkaren. http://www.omboende.se/sv/Bygg...

Visa svaret Anmäl
2009-11-24 10:28
Om resultatet av radonmätningar  finns hos miljöförvaltningen så  är det en offentlig uppgift som du kan ta del av. Om din fastighetsägare själv gjort en mätning så kan du fråga efter resultatet, men du har ingen laglig rätt att kräva att han redogör för resultatet. 

Visa svaret Anmäl
2009-11-12 09:31
Vid första samtalet med skatteverket sa de att man inte kan göra rot-avdrag för annat arbete om det gäller samma rum som det där försäkringsskadan finns. När de sedan diskuterat frågan vidare med sin egen expert på just rot-avdrag, så återkom de och sa att om man tydligt kan urskilja vilket arbete som rör försäkringsskada och vilket arbete som rör annat arbete och de inte har samband med varandra, så skulle det inte vara några problem. Förmodligen är inte alla varianter av rot-avdrag prövade och man kan förmodligen inte få ett 100 % säkert svar förrän frågan är prövad hos skatteveket.

Visa svaret Anmäl
2009-11-05 09:02
När man hyr ut i andra hand skall hyran vara skälig, det vill säga den får inte vara påtagligt högre än hyran för lägenheter med likvärdigt bruksvärde (alltså jämförbar med en hyra för en motsvarande lägenhet i den kommunala allmännyttan). Är det en hyresrätt du hyr ut i andra hand är det troligt att din hyra motsvarar bruksvärdet.  Du har rätt att lägga på 10-15 procent på andrahandshyran om lägenheten hyrs ut fullt möblerad. Detta oavsett vem som möblerat den. Du hittar utförliga regler om andrahandsuthyrning på följande sida inom denna sajt http://www.omboende.se/sv/Hyra...

Visa svaret Anmäl
2009-11-05 08:38
Enligt skatteverket kan du göra rot-avdrag för annat arbete än det som försäkringsbolaget skall ersätta, under förutsättning att det tydligt framgår vilket arbetet försäkringsbolaget täcker. Detta så länge som övrigt arbete  uppfyller kraven för rot-avdrag och du inte redan maximalt har utnyttjat ditt utrymme för rotavdrag. Se alltså till att försäkringsbolaget mycket tydligt preciserar exakt vilken skada och vilken reparationsåtgärd de ersätter.

Visa svaret Anmäl
2009-11-04 17:20
Hej! Ni har rätt att få arbetet fackmässigt utfört. Fel skall åtgärdas, och om inte slutresultatet blir som avtalat kan det bli fråga om prisavdrag. För vad och hur mycket kan jag dock inte uttala mig om. För den bedömningen krävs förmodligen en besiktning av besiktningsman. Under "bygga", "renovera"och "anlita hantverkare" på denna hemsida hittar du länk till branschorganisationer, genom vilka du kan hitta besiktningsman. Du kan också ta kontakt med konsumentvägledaren i din kommun för att få ytterligare hjälp att formulera dina krav. Enligt konsumenttjänstlagen har du rätt att hålla inne så stor del av betalningen som krävs som säkerhet för att få felen åtgärdade.

Visa svaret Anmäl
2009-11-02 15:30
Under förutsättning att garageplatsen ingår i din upplåtelse, och det inte i era stadgar står att man inte får förvara annat än bilen i garaget, så kan inte föreningen förbjuda dig att förvara din motorcykel eller vinterdäck där, så länge det inte inverkar på det allmäna krav på ordning och gott skick av  bostadsrätten som man alltid är skyldig att efterleva. Om föreningen vill kringgärda användningen av garaget med nya regler, och förändringen inskränker din nyttjanderätt av garaget, så skall detta beslut tas på en stämma och inte bara i styrelsen. Om ditt golv och väggarna blir förstörda under renoveringen så blir föreningen ersättningsskyldiga för de extrakostnader du får för återställande bara om du kan visa att de orsakat skadorna av vårdslöshet. I annat fall får du på egen bekostnad reparera så att garaget hålls i gott skick, oavsett vem som orsakat skadan.

Visa svaret Anmäl
2009-10-23 16:19
På skatteverkets hemsida finns utförlig information om när du kan göra rot-avdrag. Arbete som du fått försäkringsersättning för kan du inte göra rotavdrag för. Visa svaret Anmäl
2009-10-22 15:36
Om föreningen har misskötts och det står klart eller det finns misstanke om att föreningen lidit ekonomisk skada så kan det bli frågan om att bevilja eller inte bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet. Beslut om ansvarsfrihet tas som ett majoritetsbeslut.

[Innehållet redigerades senast 2009-10-23 16:20]

Visa svaret Anmäl
2009-10-22 15:20
i diskussionen Valberedning i BRF
För bostadsrättsföreningar gäller förutom bostadsrättslag och stadgar, regler som finns i lagen om ekonomisk förening. Av styrelsens ledamöter skall alltid minst två eller, om styrelsen består av mindre än fem ledamöter, minst en väljas på föreningsstämma. Normalt sett frågar ordföranden inför val om det är nog med förslag. Då kan medlem föreslå andra kandidater än de som valberedningen föreslår, och sedan är det stämman som röstar för vilka de vill ska sitta i styrelsen. Ordföranden kan inte bortse från stämmans mening.

Visa svaret Anmäl
2009-10-20 15:38
Om det inte i era stadgar finns inskrivet att man bara får anlita branschanknutna hantverkare låter det inte som ett förbud som styrelsen på eget bevåg kan fatta. Sedan 1 april 2003 har bostadsrättshavare mycket långtgående rättigheter att göra förändringar i sin lägenhet. Styrelsens tillstånd krävs bara om det är ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten eller annan väsentlig förändring. Styrelsen får inte vägra att ge tillstånd om det inte orsakar skada eller olägenhet för resten av föreningen. De behöver alltså goda skäl för att kunna neka dig ett tillstånd. Samma sak borde gälla beträffande deras krav att förbjuda dig att anlita icke bkr-ansluten hantverkare. För tvister man har med sin bostadsrättsförening kan man vända sig till hyresnämnden och ansöka om medling. Du hittar information om detta på följande länk Visa svaret Anmäl