Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
506
Senast inloggad:
2019-05-22 08:34
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2009-06-18 10:37
Tillsammans med en ombildningskonsult gör föreningens styrelse en ekonomisk plan där priset, eller den s k insatsen, för respektive lägenhet fastställs. I samband med den ekonomiska planen anlitar föreningen en besiktningsman som genomför en teknisk besiktning av fastigheten. Detta eftersom den ekonomiska planen ska ta hänsyn till kostnader för kommande renoveringar. I bostadsrättslagen finns inga regler om hur insatsen skall beräknas. I stadgarna ska det dock stå hur avgifterna ska beräknas. Insatserna brukar räknas ut i förhållande till lägenheternas storlek, läge i huset, planlösning etc.

Visa svaret Anmäl
2009-06-14 21:12
Föreningen ansvarar för balkongerna och ska underhålla och renovera dem. Normalt sett så ansvarar bostadsrättshavaren endast för invändig målning, renhållning och snöskottning av balkong samt för balkongdörren.  Om lägenheten var försedd med inglasad balkong, som föreningen enligt era stadgar ombesörjt och ansvarar för, så bör den återställas i likvärdigt skick. Vilken firma föreningen anlitar kan du normalt sett som bostadsrättshavare inte bestämma över, men du skall framhålla argument för hur viktigt det alltid är att man anlitar branschansluten firma. Dels ställs det ofta krav på utbildad personal, att man har kontroll på sin ekonomi samt att man följer de branschetiska regler som finns. Om det sker en väsentlig förändring av er bostadsrätt, så bör det beslutet tas på en föreningsstämma. Behövs det en extra stämma så kan ni tillsammans kräva det för att ytterligare diskutera frågan. I era stadgar finns stipulerat hur ni påkallar en sådan samt vilken majortiet som krävs för att besluta om väsentliga förändringar. Om ni inte kommer överens med er bostadsrättsförening så kan man i vissa fall be om medling i hyresnämnden. Kontakta hyresnämndens upplysning. Kontaktuppgifter och information finns på i följande länk Visa svaret Anmäl
2009-06-10 12:00
Om man upplåter bara en del av sin lägenhet, till exempel ett rum till en inneboende, behöver man inte fråga hyresvärden om lov. Detta gäller så länge den inneboende inte ska använda lägenheten självständigt. Man ställer samma krav på dina inneboende som på dig som förstahandshyresgäst gällande att man inte får störa sina grannar, och i övrigt väl vårda lägenheten. Man är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom ditt eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till ditt hushåll,  gästar dig eller av annan som bor i lägenheten. Några lagliga reler för hur många inneboende finns ej, men om man är många fler i en lägenhet än vad den är dimensionerad för så kan det ju ge upphov till onormalt slitage eller störning.

Visa svaret Anmäl
2009-04-28 08:04
i diskussionen kontrakt
Du kan använda de mallar för andrahandskontrakt som finns länkade från omboendes sida om andrahandshyra: http://www.omboende.se/sv/Hyra/Att-hyra/Hyra-i-andra-hand/ Det spelar ingen roll vem som ordnar fram kontraktet, men eftersom det alltid är bäst att ha alla avtal på papper, så ligger det i ditt intresse att det finns ett kontrakt, så ordna du fram ett om inte din hyresvärd redan gjort det.  

[Innehållet redigerades senast 2009-04-28 08:06]

Visa svaret Anmäl
2009-04-22 15:02
i diskussionen Avfallskvarn
Du skall kontrollera med ditt miljökontor och med det bolag som levererar och tar hand om ditt vatten och avlopp. Det kan vara olika lokala regler i olika kommuner. I Stockholm vill man uppmuntra privatpersoner till att börja använda avfallskvarnar, med en förhoppning om att det kan bidra till att öka biogasproduktionen. Därför har man fattat beslut om att slopa avgiften för avfallskvarnar för privatpersoner. Du kan läsa om detta på följande länk http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Bygga--Bo/Slopad-avgift-for-avfallskvarnar-for-privatpersoner/ Enligt de nationella miljömål som finns uppsatta ska 35 procent av allt organiskt avfall komposteras eller rötas år 2010. På följande länk finns inlägg i frågan som du kan följa Visa svaret Anmäl
2009-04-22 10:31
Den hemförsäkring som gäller för förstahandshyresgästen gälller bara för dig om du finns inskriven i försäkringsbrevet och är bosatt och folkbokförd på adressen. Huruvida din försäkring även täcker tillfälligt boende på annan adress får du kolla med dina försäkringsvillkor och med ditt bolag. På följande länk Visa svaret Anmäl
2009-04-15 11:15
i diskussionen Sälja hus
Hej! Du hittar information om mäklartjänster på den här sajten. Läs på följande länk: http://www.omboende.se/Salja1/Anlita-maklare/ På fastighetsmäklarnämndens hemsida finns också bra information och flera faktablad gällande vad man som konsument bör tänka på när man anlitar mäklare, och vad man har rätt att förvänta sig av en fastighetesmäklare. Man kan också ringa fastighetsmäklarnämnden för att få reda på om en mäklare blivit anmäld dit. Läs mer på följande länk: Visa svaret Anmäl
2009-04-01 14:38
i diskussionen Vattenskada.
Utgångspunkten är att en bostadsrätt säljs i befintligt skick och skall vara i avtalsenligt skick. Säljaren ska upplysa köparen om alla fel denna känner till. En säljare kan inte bli ansvarig för fel som den har upplyst köparen om. En säljare ska inte heller ställas ansvarig för fel som en köpare själv borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning. Köpare har en långtgående undersökningsplikt. En köpare bör därför noga undersöka bostaden innan köp. Utgångspunkten är att en köpare i efterhand inte kan få ersättning för fel som säljaren har upplyst om eller för fel köparen förbisett eller borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning av bostaden. Läs mer på http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Undersokningsplikt/ Under förutsättning att felet är ett sk dolt fel, inte kunnat upptäckas vid en noggrann besiktning av lägenheten, så är säljaren ansvarig för felet. Ni har då rätt att kräva antingen att säljaren åtgärdar felet eller betalar er skadestånd för de kostnader ni får för att åtgärda felet. Om ni köpt av en annan privatperson så är det köplagen som gäller. Normalt sett har man 2 års reklamationsrätt på sådana fel som man inte, trots en noggrann undersökning och mätning, lyckats upptäcka. Om man inte kommer överens så kan det bli frågan om en civilrättslig tvist mellan två privatpersoner, som man får lösa i tingsrätten. Läs mer om prövning på http://www.dom.se/ Du kan då behöva anlita en jurist eller advokat. Kontakta ditt försäkringsbolag för information om rättsskyddet i din hemförsäkring gäller. Har säljaren eller du som köpare anlitat en besiktningsman bör man även beakta besiktningsmannens eventuella ansvar. Om du anser att besiktningsmannen varit försumlig eller på annat sätt inte fullgjort sitt uppdrag fackmannamässigt så kan du rikta ett ekonomiskt krav mot honom. Läs mer om besiktning på http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Besiktning/ Eventuellt kan du få ytterligare vägledning av din kommunala konsumentvägledare. Dock är konsumentvägledningen i huvudsak inriktad på konsumenträttsliga avtal mellan näringsidkare och privat konsument och inte på tvister mellan två privatpersoner. På följande länk hittar du din kommunala konsumentvägledare. Visa svaret Anmäl
2009-03-30 15:15
i diskussionen Höjd på nybygget
För att göra markarbete krävs normalt sett marklov. Kontakta din kommuns byggnadskontor och hör efter vad detaljplanen säger om markförändring. Är den förenlig med den höjning din granne vill göra och hur gör du för att överklaga ett eventuellt marklov?

Visa svaret Anmäl
2009-03-30 11:33
i diskussionen Underhåll av privat väg
I första hand bör du kontakta din kommun för att få besked om vilka bestämmelser som finns i din kommun beträffande privat/enskild väg. Du bör också undersöka om ni har en samfällighet eller förening som ansvarar för vägen. I stadgarna som har fastställts för samfälligheten eller föreningen bör det anges hur beslut och finansiering av underhåll fastställes. På följande länk hittar du lagregler som gäller beträffande enskilda vägar.  

Visa svaret Anmäl
2009-03-30 11:12
I första hand skall ni kräva att er avtalspart, den ni köpt huset av, eller om ni själva köpt de prefabricerade väggmodulerna, den ni köpt dem av, ser till att felen åtgärdas, utan kostnad för er. Om de inte gör det så kan ni vända er till Målaremästarnas branschorganisation med en förfrågning om vad kostnaden enligt branschpraxis är. Du hittar målarmästarna på följande länk http://www.maleri.se/    

Visa svaret Anmäl
2009-03-30 10:47
Hej! Eftersom jag inte har hela bilden av ditt problem och hur just ditt avtal ser ut så är det svårt att svara på dina frågor, annat än på ett generellt sätt. För mer hjälp i just ditt ärende rekommenderar jag dig kontakt med din kommunala konsumentvägledare. Du hittar dem på följande länk  Sedan kan ni ta reda på vilket skydd ni har i den byggfels- och färdigställandeförsäkring som måste tecknas innan ett bygge startar. Du kan läsa mer om detta på följande länk http://www.omboende.se/sv/Bygga1/Bygga-nytt-/Forsakringar-/ Enligt konsumenttjänstlagen har du reklamationsrätt i upp till 10 år vid småhusentrepenad. Du har också, som du redan gjort, rätt att hålla inne så stor del av betalningen som krävs som säkerhet för att få arbetet fackmässigt slutfört. Om inte din entrepenör åtgärdar felet, så får du meddela honom, att om inget görs inom en viss skälig tidsrymd, så avser du att låta annan firma åtgärda felen, och ta i anspråk den innestående betalningen. Kräv ett skriftligt svar på reklamationen. Beträffande skadestånd kan du enligt konsumentlagstiftningen bara kräva ersättning för de faktiska kostnader som fel i, eller utebliven tjänst orsakar.  Länk till konsumenttjänstlagen: 51-61§§ handlar om regler vid småhusentrepenad. http://www.omboende.se/sv/Bygga1/Bygga-nytt-/slutbesiktning-och-garantier/    

[Innehållet redigerades senast 2009-04-02 15:52]

Visa svaret Anmäl
2009-03-26 14:40
i diskussionen Tillträde - Vad gäller?
På följande länk finns information om vad som händer vid tillträde http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Tilltrade/ Fram tills tillträdesdagen är det säljaren som ansvarar för huset. För att kunna uppfylla din skyldighet som köpare: att noga undersöka huset, bör man anlita en besiktningsman. På följande länk finns info om detta http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Besiktning/  Det ligger ett stort ansvar på dig som köpare att du ska ha uppfyllt din undersökningsplikt för att felet ska räknas som dolt. Fel som inte är att betrakta som "dolda" alltså sådana som du inte skulle upptäckt trots en noggrann besiktning, eller sådana fel som man inte räknar med med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion, är det svårt att i efterhand klaga på.

Visa svaret Anmäl
2009-03-26 13:37
I bostadsrättslagen 14 § står det att "Varje medlem skall betala en avgift till bostadsrättsföreningen i form av en insats när bostadsrätt upplåts till honom. Föreningen har dessutom rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift."

Visa svaret Anmäl
2009-03-23 11:42
Ett litet tillägg till föregående inlägg. Om det är en fackman som byggt badrum åt tidigare bostadsrättshavare och fallet till golbrunn blev fel redan då, så kan inte nuvarande bostadsrättshavare klaga på det arbetet till den hantverkare som utfört jobb åt tidigare bostadsrättshavare. Det är bara gentemot sin avtalspart som man kan klaga. Alltså till den man köpt bostaden av. Under förutsättning att det var ett s.k. dolt fel. Ett tips då man tittar på bostad är att alltid har med en kula. Om man vill kontrollera fall i badrum så kan man  lägga kulan på badrumsgolvet och se vartåt den rullar. Helst skall den rulla mot golvbrunnen.

Visa svaret Anmäl
2009-03-16 11:43
Fastighetsägaren (din bostadsrättsförening) är ansvarig för att bostaden klarar alla normer och riktvärden för normalt boende. Denne är också skyldig att stå för utredningar av inomhusklimatet och andra olägenheter i de bostäder han/hon ansvarar för. Detta gäller även bullerutredningar. På följande länk finns socialstyrelsens allmäna riktlinjer gällande buller inomhus.Visa svaret Anmäl
2009-03-11 12:00
Tyvärr har många bostadsrättsköpare drabbats av liknande problem nu i finanskrisens spår.  Eftersom det är fri prissättning så är det svårt att hävda att JM gör något juridiskt fel då de säljer liknande lägenheter till olika pris. Ingångna avtal skall hållas, så någon självklar rätt att få sin egen köpeskilling sänkt finns inte. Däremot kan det vara tveksamt att vissa får avgiftsfritt boende under en viss tid. Om styrelsen fattat ett beslut som enbart gynnar vissa föreningsmedlemmar så kan detta beslut strida mot likställighetsprincipen, som anges i 7 kap 16 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Det finns ett flertal artiklar om problemet. T ex dessa Ett tips är att låta antingen Hyresnämnden http://www.bostadsrattsnamnden.se/ pröva ärendet.

[Innehållet redigerades senast 2009-03-11 16:18]

Visa svaret Anmäl
2009-03-09 13:18
i diskussionen Trasigt golv vid utflytt
Hej! Eftersom du köpt bostaden av en annan privatperson så är detta ingen konsumenträttslig fråga utan en civilrättslig. Om ni inte kan komma överens om ersättning för hålet i mattan så blir det en civilrättslig tvist ni får pröva i domstol. Allmäna reklamtionsnämnden prövar inte tvister mellan två privatpersoner.

[Innehållet redigerades senast 2009-03-11 16:16]

Visa svaret Anmäl
2009-03-09 12:10
Hej! Det som är viktigast är att underliggande tätskikt och konstruktion har provats enligt metoder i branschreglerna  och bl a uppfyller angivna krav för täthet. På Byggkeramikrådets hemsida http://www.bkr.se/ hittar du både branschregler och annan information om godkända system mm. Svar på din fråga gällande fukt i fogmassa kan du få på byggkeramikrådets fråga och svarsfunktion.

Visa svaret Anmäl
2009-03-09 11:52
Hej! Oberoende besiktningsmän hittar du bl a på Sveriges byggingenjörers hemsida.  

Visa svaret Anmäl