Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
506
Senast inloggad:
2019-05-22 08:34
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2017-10-20 15:51
i diskussionen Fuskbygge
Det ni som köpare kan klaga på är det man kallar dolda fel. Alltså sådana fel som man inte trots en noggrann undersökning hade kunnat upptäcka och som inte heller är förväntade med tanke på bostadens ålder, byggnadskonstruktion mm. Du kan läsa mer om dolda fel på följande sida: https://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/ Så det är bara om du inte hade kunnat upptäcka felen på utbyggnad när du var och undersökte huset som du kan klaga på dem till säljaren. Beroende på vilket uppdrag du gett besiktningsmannen så kan det vara så att besiktningsmannen inte skött sitt uppdrag på ett fackmässigt sätt, och då kan du eventuellt kräva skadestånd från besiktningsmannen på den ekonomiska skada hens bristfälliga besiktning medfört. Vanligtvis är det två års reklamationsfrist på besiktningstjänster. Kolla i ditt avtal vad som står där både beträffande besiktningens omfattning och reklamationsfrist. En felaktig besiktningstjänst kan du vid tvist få prövad i Allmänna reklamationsnämnden. Beträffande mäklaren har hen inget ansvar för husets skick. Däremot ska hen upplysa dig om vikten att göra en noggrann undersökning av huset. När det gäller den 10-åriga reklamationsfristen du hänvisar till så är den reglerad i konsumenttjänstlagen och gäller bara mellan näringsidkare och en konsument, alltså inte när det som i ert fall är ett arbete som en annan konsument, även om hen är säljare av huset, har gjort. Dessutom är det inget arbete hen gjort åt dig utan åt sig själv, så det finns inget konsument-näringsidkarförhållande alls mellan er, utan bara ett civilrättsligt köpeavtal mellan två privatpersoner. En eventuell tvist, om ni inte kommer överens, kan man alltså bara få prövad i tingsrätten.

Visa svaret Anmäl
2017-10-04 16:20
i diskussionen kvadratmater
Undersökningsplikten vid husköp är långtgående. Det är bara vid avvikelser från tydliga utfästelser och garantier som man som köpare kan åberopa fel i fastigheten. Detta såvida det inte rör sig om ett dolt fel. Avvikelse gällande boarea torde inte vara det, så vida ni inte diskuterade boytan med säljaren och denne har angett att boytan uppgår till 204 kvm. Det skulle kunna medföra att er undersökningsplikt angående boytan faller bort. Uppgifterna i objektbeskrivningen ses oftast som allmänna upplysningar, inte som någon garanti och inte heller något avtalsvillkor, om inte objektsbeskrivningen varit en bilaga till köpekontraktet. Och om det i taxeringspappren står 135 kvm kan det vara svårt att hävda att man trodde att fastigheten hade en boarea på 204 kvm även om man skulle räkna in uterummet. Att det är Anticimex som ska ha mätt och kommit fram till den angivna boarean, enligt objektsbeskrivningen, skulle det kanske kunna användas som argument att ni fäste större tillit till den uppgiften och att det inverkat på köpet. Men samtidigt finns taxeringsuppgiften där boarean avviker från uppgiften i objektsbeskrivningen. Här kan du läa mer om dolda fel: https://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/ Och här finns ett rättsfall att jämföra med: https://www.alltomjuridik.se/fastighetsbeskrivningen-angav-fel-boarea-koparna-utan-ersattning/ Om det varit en mäklare inblandad i köpet gäller följande: Mäklaren gör inte någon mätning av bostaden i samband med ett förmedlingsuppdrag. Istället är det i första hand säljaren som lämnar uppgift om bostadens storlek till mäklaren. Mäklaren kan vidarebefordra säljarens uppgift till spekulanter och köpare om det inte finns anledning att misstänka att uppgiften skulle vara fel. Mäklaren bör göra säljaren uppmärksam på betydelsen av att objektet beskrivs på ett korrekt sätt. Om säljaren lämnat en felaktig uppgift om bostadens storlek kan nämligen köparen ha rätt till prisavdrag. Dessutom kan mäklaren bli skyldig att betala skadestånd om det kommer fram att uppgiften om bostadens storlek var fel och att mäklaren känt till det eller borde ha misstänkt det. Om säljarens uppgift skiljer sig från uppgiften i Lantmäteriets fastighetsregister eller bostadsrättsföreningens lägenhetsregister eller om mäklaren känner till eller har anledning att misstänka att säljarens uppgift är felaktig ska mäklaren lämna kompletterande information till spekulanter och köpare. Om mäklaren får olika uppgifter om area ska objektsbeskrivningen innehålla samtliga uppgifter med information om varifrån respektive uppgift kommer. Läs mer på Fastighetsmäklarinspektionens hemsida: http://www.fmi.se/bostadens-storlek

Visa svaret Anmäl
2017-09-11 13:13
Det kan man tycka, men hur regelbunden en sådan rondering bör vara kan jag inte svara på. Men det bör väl föreningen kunna upplysa er om vad det innebär i just er förening.

Visa svaret Anmäl
2017-09-05 16:25
Det är möjligt, men troligtvis bör föreningen och dess förvaltare kunna förlita sig på en godkänd besiktning och inte behöva kontrollera i efterhand. Om du däremot slagit larm och påtalat att ventilationen inte fungerar och de har underlåtit att undersöka detta så kan de ha agerat försumliga. Ventilation överhuvudtaget i fastigheten är ju något föreningen är ansvariga för.

Visa svaret Anmäl
2017-09-04 15:55
Jag utgår i mitt svar på att förråden inte omfattas av er upplåtelse. Föreningen ansvarar för underhåll av själva huset och dess allmänna utrymmen. Om föreningen brustit i sin underhållsskyldighet eller på annat sätt varit vårdslösa eller försumliga, och detta orsakat er en skada, har ni rätt att kräva föreningen på ersättning för detta. Du måste dock kunna visa att skadorna uppkommit just på grund av föreningens försummelse. Hur sedan föreningen löser detta gentemot sin avtalspart är något de själva får sköta.

Visa svaret Anmäl
2017-08-28 14:45
Enskild brunn och avlopp omfattas av din undersökningsplikt, men ingår normalt inte i en överlåtelsebesiktning. Du måste därför själv ta reda på vatten och avloppsanläggningarnas status inför husköp. Så under förutsättning att avloppet inte är grävt och installerat på ett fackmässigt korrekt sätt och det är något som inte hade gått att upptäcka vid en ordentlig undersökning så torde det kunna vara ett ursprungligt fel. Kontrollera med någon som är kunnig inom området. På följande sida hittar du bra information gällande enskilt avlopp. http://www.fmi.se/Sve/Filer/Infoblad%20-%20K%C3%B6pa%20eller%20s%C3%A4lja%20hus%20med%20enskilt%20vatten%20och%20avlopp.pdf

Visa svaret Anmäl
2017-08-28 14:37
För att beräkna vad prisavdraget ska bli utgår man oftast från marginalen mellan vad fastigheten är värd i avtalsenligt skick jämfört med det felaktiga skicket. Kan man inte komma överens om detta blir det en tvist som man får försöka lösa i tingsrätten, när det är två privatpersoner som tvistar med varandra. Möjligtvis kan fastighetsmäklaren, som är van att bedöma värdet på fastigheter, vara behjälplig när det gäller att beräkna prisskillnaden. Normalt sett har inte mäklaren ansvar för uppgifter i objektsbeskrivningen, såvida hen bara vidareförmedlar information hen fått från säljaren. Däremot ska fastighetsmäklaren informera er om er undersökningsplikt. Särskilda utfästelser ska man inte behöva kontrollera.

Visa svaret Anmäl
2017-08-28 13:14
i diskussionen Dolda fel?
Ett dolt fel är det om felet har funnits i bostaden redan när du köpte den, men inte gått att upptäcka vid en noggrann besiktning. Du ska heller inte ha behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion. Det ligger ett stort ansvar på dig som köpare att du ska ha uppfyllt din undersökningsplikt för att felet ska räknas som dolt. I ditt fall när huset är från 1800-talet så får man nog räkna med att konstruktion och vad som räknas som förväntat skick innebär att det kan finnas många avvikelser från vad man räknar som "normalt" på ett hus med mycket senare byggnadsår för att felet ska räknas som dolt. Har säljaren berättat att de renoverat huset på ett fackmässigt sätt och att huset ska uppfylla vissa kriterier så ska det naturligtvis göra så, även om det ursprungligen är från 1800-talet, men då måste ni kunna bevisa i vilket skick det är utlovat att det ska vara i. Har ni haft en mäklare inblandad i köpet ska mäklaren upplysa er om er undersökningsplikt. Har hen inte gjort detta så har mäklaren inte följt god fastighetsmäklarsed och inte heller fastighetsmäklarlagen. Du kan läsa mer om dolda fel här: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/

[Innehållet redigerades senast 2017-08-28 13:15]

Visa svaret Anmäl
2017-08-28 10:59
Jag uppfattar din fråga som att du hyr en hyresrätt i andra hand och inte att du hyr en bostad från någon som utanför näringsverksamhet hyr ut sin egen bostad. I ditt fall är då inte "Lagen om uthyrning av egen bostad" tillämplig utan det är 12 kapitlet Jordabalken, vanligtvis kallad hyreslagen, som är tillämplig. Exempel på hyresnämndens hemsida hänvisar just till en sådan andrahandsuthyrning. Normalt sett är det tre månaders uppsägningstid för båda parter, men du som hyresgäst kan, om ni avtalat om kortare uppsägningstid säga upp avtalet i enlighet med ert avtal, i ditt fall med två månaders uppsägningstid. Men det kan inte din hyresvärd. I hens fall är det alltid 3 månaders uppsägningstid som gäller. Om det gäller ett tillsvidareavtal. Om ditt hyresavtal är på tre månader i taget och fortsätter att gälla om det inte sägs upp skulle jag tolka som ett tidsbegränsat avtal. Eftersom ert avtal i ditt fall bara är tre månader i taget så torde 12:4§ vara tillämplig. Enligt punkt två i den paragrafen gäller en veckas uppsägningstid i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader, om ingen längre uppsägningstid avtalats. I ert fall har ni avtalat om två månader och då torde det gälla. En viktig regel för hyresvärden är också enligt 12:8§ "En uppsägning skall vara skriftlig, om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker". Något jag också rekommenderar dig att göra om du vill säga upp avtalet. http://www.hyreslagen.com/

Visa svaret Anmäl
2017-08-22 13:22
Som högst bör det vara 24°C inomhus. Under sommartid, till exempel under en värmebölja, kan du få acceptera att det tillfälligt blir varmare inomhus. Om tycker att du har det för varmt i din lägenhet ska du ta kontakt med din fastighetsägare. Bor du i en bostadsrättsförening ska du i första hand vända dig till styrelsen i föreningen. Om det inte blir någon bättring kan du höra av dig till din kommun. Förutom hyresnämnden kan du göra en anmälan till Bostadsrättsnämnden om föreningen inte ser till att du får acceptabel värme i lägenheten. Du hittar information om hur du då gör på deras hemsida: http://www.bostadsrattsnamnden.se/

Visa svaret Anmäl
2017-08-14 11:06
i diskussionen Fel i badrum
Hej igen Ursäkta att jag missade detta. Eftersom huset var byggt 2006 och ni flyttat in i ny bostadsrätt uppfattade jag det som att ni köpt då. Om ni köpt lägenheten från föreningen eller en privatperson i år så har ni fortfarande kvar reklamationsrätt gentemot föreningen eller den privatperson ni köpt lägenheten av. Huruvida det är ett dolt fel eller inte vågar jag dock inte uttala mig om, men att skruva bort badkar och titta bakom dem brukar inte ingå i undersökningsplikten. Andra fel som man skulle kunna upptäcka genom en vanlig okulär besiktning kan dock vara mycket svårare att få bedömt som ett dolt fel. Ni skulle kunna fråga den besiktningsman som utförde besiktningen åt er om hen gör bedömningen att det skulle vara ett dolt fel.

Visa svaret Anmäl
2017-08-09 15:14
i diskussionen Fel i badrum
Jag förutsätter att ni inte köpte lägenheten av JM utan av bostadsrättsföreningen, även om föreningens styrelse för tillfället bestod av folk från JM. Någon reklamationsrätt eller garanti gentemot JM lär ni inte ha, även om det var ett uppenbart fel som funnits sedan början. Eftersom reklamationsfristen enligt köplagen bara är två år om inget annat avtalats, så har ni inte heller kvar någon reklamationsrätt gentemot föreningen, då det ju gått mer än två år sedan köpet. Så även om hålet bakom badkaret är ett sk. dolt fel så kan jag inte se att det är ett fel som ni kan reklamera varken till föreningen som ni köpt lägenheten av eller till JM som byggt huset. Du kan läsa mer om dolda fel på följande sida: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/Dolda-fel/

Visa svaret Anmäl
2017-07-31 12:14
Att sköta det inre underhållet är enligt bostadsrättslagen ditt ansvar. Att utreda huruvida det är en eventuell fuktskada är normalt sett något som föreningen gör. Om du inte är nöjd med eller litar på föreningens undersökning kan du själv anlita en besiktningsman som noga undersöker och utreder varifrån dina missfärgningar kommer. Skulle det visa sig att det beror på något som föreningen ansvarar för, tex tak eller ytterväggar, och föreningen misskött underhållet av dessa, kan du kräva ersättning från föreningen för dina kostnader. Kommer du inte överens med föreningen kan du antingen få hjälp av hyresnämnden med medling, om din förening går med på det. I vissa fall kan hyresnämnden även fatta beslut efter en anmälan från dig. På hyresnämndens hemsida hittar du mer information om detta. http://www.hyresnamnden.se/ Du kan även låta bostadsrättsnämnden pröva ärendet. Läs mer på bostadsrättsnämnden hemsida. http://www.bostadsrattsnamnden.se/

[Innehållet redigerades senast 2017-07-31 12:42]

Visa svaret Anmäl
2017-07-17 13:52
Enligt bostadsrättslagen och domstolspraxis är det bara trycksatta stamledningar som föreningen ansvarar för. Alltså inte avloppsledningar. Men din förening kan ta mer ansvar än vad lag och praxis föreskriver. Det framgår isåfall i era stadgar. Om stoppet orsakats av bosadsrättshavarens bristande underhåll eller att man spolat ner något olämpligt är det bostadsrättshavaren som blir skyldig att se till att det åtgärdas och betala för det. Du kan läsa mer om ansvar för avlopp hos bostadsrätterna http://www.bostadsratterna.se/forum/avloppsstopp

[Innehållet redigerades senast 2017-07-17 13:54]

Visa svaret Anmäl
2017-07-05 14:06
Du får hänvisa till att det är du som har ansvar för det inre underhållet av bostadsrätten och under förutsättning att du inte gör något som påverkar fasaden, ventilationen eller något annat som föreningen eller huset ansvarar för eller kan ta skada av, så kan du inte se ett giltigt skäl till att du inte skulle få ha skivan i fönstret.

Visa svaret Anmäl
2017-07-05 14:04
Du får hänvisa till att det är du som har ansvar för det inre underhållet av bostadsrätten och under förutsättning att du inte gör något som påverkar fasaden, ventilationen eller något annat som föreningen eller huset ansvarar för eller kan ta skada av, så kan du inte se ett giltigt skäl till att du inte skulle få ha skivan i fönstret.

Visa svaret Anmäl
2017-07-03 13:18
Det finns en grundläggande princip på föreningsrättens område som innebär att alla medlemmar ska behandlas lika. Olika behandling av medlemmar kan ändå vara tillåtet om det är sakligt motiverat. Föreningen kan nämligen, utan att bryta mot principen, fatta beslut som endast en viss grupp av medlemmar har "nytta" av, under förutsättning att beslutet är sakligt och objektivt motiverat. Likabehandlingsprincipen kan alltså innebära att en investering medför att de olika hushållen kan få bära en större ekonomisk andel än vad som motsvarar deras egna intressen av att utnyttja investeringen. Om en styrelse eller en föreningsstämma däremot tillgodoser behov som inte är sakligt motiverade, ja, då bryter man mot principen om medlemmars lika behandling. Sådana beslut kan förklaras ogiltiga av en domstol. Om det i ditt fall är sakligt motiverat att inte byta ut och tilläggsisolera dina fönster kan jag inte svara på. Vid tvist kan man, om föreningen går med på det, begära medling hos hyresnämnden. Eller så kan man låta bostadsrättsnämnden eller tingsrätten pröva ärendet. Du kan läsa mer om likabehandlingsprincipen här: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/likabehandling Och här kan du läsa om hyresnämnden och om bostadsrättsnämnden: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/ http://www.bostadsrattsnamnden.se/

Visa svaret Anmäl
2017-07-03 10:47
Att sätta en skiva för fönstret på insidan har jag svårt att se att föreningen skulle kunna ha synpunkter på. Du kan ju ha gardiner fördragna eller persienner eller rullgardin neddragna hela dygnet utan att föreningen torde kunna lägga sig i det. Om det däremot är så att skivan på något sätt stör ventilationen i fastigheten så kan föreningen ha synpunkter på detta eftersom de har ansvar för att ventilation och värme fungerar i hela fastigheten och i alla lägenheterna.

[Innehållet redigerades senast 2017-07-03 10:47]

Visa svaret Anmäl
2017-07-03 10:24
i diskussionen Riva och bygga nytt.
Ibland behöver du ansöka om rivningslov eller marklov när du ska riva en byggnad. Kontakta stadsbyggnadskontoret eller motsvarande i din kommun för att få reda på vad som gäller i just din kommun. På följande sida hittar du information från Boverket om vad som gäller: http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2016/far-jag-bygga-2016.pdf

[Innehållet redigerades senast 2017-07-03 10:40]

Visa svaret Anmäl
2017-06-15 10:54
Generalentreprenad innebär att beställaren ansvarar för projekteringen men träffar avtal endast med huvudentreprenören, som i sin tur träffar avtal med övriga entreprenörer. De senare blir underentreprenörer till huvudentreprenören. Totalentreprenad är en entreprenad där entreprenören svarar för såväl projektering som utförande och blir alltså ansvarig både för projektering och utförande. Skillnaden ligger i vem som står för och ansvarar för projekteringen. Om man har två olika kontrakt och sedan lägger till arbete efterhand låter det snarare som om man själv står för projekteringen och då blir det ju en generalentreprenad och inte en totalentreprenad.

Visa svaret Anmäl