Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
506
Senast inloggad:
2019-05-22 08:34
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2017-06-15 10:23
i diskussionen Bostadsrättsvilla
Om inget annat står i era stadgar så borde det vara föreningen. Föreningen ansvarar ju för själva huset och du som bostadsrättshavare för det inre underhållet. Du kan läsa mer om detta i Bostadsrättslagen 7 kapitel 4§ där det står: "Sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 12 § vilar på bostadsrättshavaren." Och i 12§ står följande "Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna.... Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen." http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM

Visa svaret Anmäl
2017-06-07 13:48
i diskussionen fönsterfrågor
Det är du som får betala för rutan om den går sönder genom skadegörelse eller olyckshändelse. I dina stadgar regleras ju att du ansvarar för det inre underhållet och till sådant räknas bl a fönsterglas. När det gäller reparation/utbyte av fönster när låsmekanismen i ett fönster har slutat fungera och inte går att stänga så låter det som om det också är något som tillhör det inre underhållet eftersom låset sitter i bågen och även bågen är något som enligt era stadgar tillhör inre underhåll. Har bostadsrättsföreningen i det här fallet bekostat att man skruvat fast en hake på fönstret som löser problemet att fönstret drar istället för att byta ut fönstret eller reparera låsmekanismen så behöver det inte betyda att de ansvarar för att byta ut hela fönstret eller att låset övergår på föreningen. Du kan läsa mer om detta här: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/fonster-och-dorrar

Visa svaret Anmäl
2017-06-07 11:16
Om du bor i bostadsrättsförening och har betalat en insats så är det inte en hyra utan en årsavgift du betalar. Om du betalar en hyra så hyr du en av föreningens lägenheter, men jag utgår ifrån att du bor med bostadsrätt och inte med hyresrätt och menar årsavgift och inte hyra. Årsavgifterna ska täcka kostnaderna för löpande utgifter för drift, underhåll och finansiering samt avsättning till yttre och inre reparationsfond. Fördelningsprincipen skall framgå av era stadgar. Oftast efter samma princip som insatserna, men man kan ha andra principer t ex lägenhetsytor eller efter särskilda andelstal. Man kan också se till att göra en fördelning av vatten och värme mm efter lägenheternas storlek. De nyttigheter man har tillgång till skall avspegla sig i årsavgiften. Om beräkningsgrunden för årsavgiften ändras måste beslut fattas av föreningsstämma. Det är styrelsen som beslutar om avgiftshöjningar, men på en föreningsstämma kan man självklart behandla frågan, även om det ändå är styrelsen som bestämmer. På vilket sätt din förenings nya beräkningar kommer att påverka er avgift vet jag inte och inte heller varför de gör såhär. Det är frågor du får ställa till din styrelse. Du kan läsa mer om avgifter i bostadsrätt på följande sida: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/avgifter-till-foreningen

Visa svaret Anmäl
2017-06-02 15:15
Utgångspunkten är att medlemmar har rätt att ha husdjur men styrelsen kan besluta om särskilda ordningsregler för att inte medlemmarna ska störas mer än vad man normalt får räkna med när man bor i en bostadsrättsförening. Och kommer man inte överens kan man pröva eventuell tvist enligt tidigare svar.

[Innehållet redigerades senast 2017-06-02 15:16]

Visa svaret Anmäl
2017-06-01 16:11
Vad bostadsrättshavaren får göra med marken är styrt av om marken är upplåten med bostadsrätt eller inte. Om marken är upplåten med bostadsrätt ska det framgå av det ursprungliga upplåtelseavtalet mellan förening och förste innehavare av bostadsrätten. Står det i upplåtelseavtalet att marken är upplåten med bostadsrätt har medlemmen rätt att vidta vissa åtgärder på den upplåtna marken. Om marken är upplåten med bostadsrätt bör en medlem få sätta upp staket, lägga trall eller sten, plantera blommor och buskar och är då skyldig att sköta underhållet. Men även om man har rätt att göra vissa saker på sin upplåtna uteplats kan styrelsen förbjuda eller kräva ändring av något man gjort om detta kan störa eller skada föreningen eller grannar. Så om föreningen anser att ett hönshus skulle kunna störa föreningen eller dess medlemmar bör de kunna förbjuda er att ha ett hönshus med höns. Vid tvist kan man, om föreningen accepterar detta, vända sig till hyresnämnden och få hjälp med medling, eller låta bostadsrättsnämnden pröva ärendet. Kontaktuppgifter finns i nedanstående länkar: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/ http://www.bostadsratterna.se/om-oss/bostadsrattsnamnden

Visa svaret Anmäl
2017-05-19 16:59
i diskussionen Renovering av badrum
Det låter som ni har stora bekymmer och oenighet i er förening. Jag går inte in på alla dina funderingar utan svarar bara på de två frågorna du specificerat mot slutet. 1. Jag har svårt att se att föreningen skulle ha något ansvar för att betala delar av en badrumsrenovering överhuvudtaget. En renovering av badrummets inre underhåll, dvs från tätskikt och inåt är normalt sett bostadsrättshavarens ansvar och inte föreningens, om det inte står något annat i era stadgar. Föreningen ansvarar dock för stamledningar och oftast också för avlopp inklusive golvbrunn och klämring, (förutom att rensa golvbrunnen) men det får du titta i era stadgar och se vad som står där. 2. Styrelsens ledamöter ansvarar solidariskt för att styrelsen gör det den ska. Varken mer eller mindre, följer bostadsrättslag och lag om ekonomisk förening. Om din bostadsrättsförening är medlem i SBC eller Fastighetsägarna kan ni få hjälp därifrån. Är ni inte det är det kanske något att överväga så att ni kan få hjälp att sköta styrelsearbetet och föreningen på ett korrekt sätt. Om inte uppdraget sköts på rätt sätt finns risk både för att man inte får ansvarsfrihet vid årsstämman och att man i värsta fall kan bli skadeståndsskyldig. Du hittar information och kontaktuppgifter här: https://www.sbc.se/ http://www.fastighetsagarna.se/

Visa svaret Anmäl
2017-05-19 16:34
Enligt bostadsrättslagen är det föreningen som är ansvarigt för underhåll på själva huset och dess allmänna utrymmen. Normalt sett slutar föreningens ansvar vid lägenhetens vägg, golv och tak men exakt var den gränser går kan vara svårt att exakt fastställa. Som bostadsrättshavare ansvarar du för underhåll av sådant som finns inuti lägenheten såsom ytskikt på golv, väggar och tak. Men också tätskikt brukar falla inom bostadsrättshavarens ansvar. Förutom vad som står i lag och proposition får man dessutom titta på exakt vad som står i era stadgar gällande gränsdragning mellan ditt och föreningens ansvar. Fasaden är definitivt föreningens och de sprickor som uppkommer på stommar och bärande väggar är föreningens, däremot är det du som ansvarar för ytskikt på rummens väggar, golv och tak samt underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmannamässigt sätt. Ofta också för icke-bärande innerväggar. Så sprickorna i fasadväggen låter det som om det är föreningens ansvar att åtgärda, däremot är det du som får åtgärda ytskiktet och dess underbehandling. Om sprickorna i din lägenhet har uppstått pga föreningens försumlighet eller vårdslöshet i samband med fasadrenoveringen, kan du ha rätt till ersättning för dina kostnader för att själv åtgärda skadorna. Om ni inte kan komma överens kan du vända dig antingen till hyresnämnden för medling, om din förening går med på det, eller till bostadsrättsnämnden. Du hittar kontaktuppgifter och information om deras uppdrag på följande sidor: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/ http://www.bostadsrattsnamnden.se/

Visa svaret Anmäl
2017-05-05 16:04
Handlar det om ett hyresavtal gällande bostad regleras det i hyreslagen som återfinns i Jordabalkens 12 kapitel. I Jordabalken 12:4 § står följande: Hyresavtal som gäller för obestämd tid kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla 1. vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, när avtalet avser en bostadslägenhet, eller 2. vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, när avtalet avser en lokal. I ditt fall verkar ni dock ha avtalat om att du ska ha rätt att hyra vindsutrymmet så länge du betalar i tid och då torde det vara vad som gäller. Vid tvist kan du antingen låta Bostadsrättsnämnden pröva ärendet, eller om föreningen går med på det, ta hjälp av hyresnämnden för medling. I vissa fall kan även hyresnämnden fatta beslut i frågan. Du hittar kontaktuppgifter och länk till hyreslagen här: http://www.hyreslagen.com/ http://www.bostadsrattsnamnden.se/ http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/

Visa svaret Anmäl
2017-04-24 17:01
För att kunna få förtur till bostad behöver man ha starka medicinska, psykiska eller sociala skäl. Skälen måste styrkas med intyg från läkare, psykolog eller socialsekreterare. Något som det låter som om din syster har. Normalt sett behöver man också vara anmäld till sin kommuns bostadsförmedlings kö, sakna möjlighet att lösa bostadsfrågan genom kötid i ordinarie bostadskön eller ha andra möjligheter, som till exempel eget byte, eller sakna möjligheter att anpassa sitt nuvarande boende. Så kontakta den instans i din kommun som ansvarar för förturer och hör hur din systers boende kan lösas. Om hon uppfyller kraven för att få överta din lägenhet eller om det finns annan lämplig anpassad lägenhet hon kan få byta till. Du behöver också säkerställa att du kan säga upp lägenheten direkt om ni kan byta. Normalt sett har man tre månaders uppsägningstid för ett tillsvidarekontrakt.

[Innehållet redigerades senast 2017-04-24 17:02]

Visa svaret Anmäl
2017-04-24 16:27
i diskussionen Skada i bjälklag
Föreningen har ansvar för underhåll av huset och dess allmänna utrymmen. Detta betyder att styrelsen måste se till att man undersöker eventuella skador som kan ha uppkommit på fastigheten, samt åtgärdar det som ligger inom föreningens ansvarsområde. Detta oavsett om föreningens försäkring täcker skadan eller ej. Om föreningen brister i sin underhållsskyldighet kan man ha rätt till självhjälp mot ersättning i vissa fall och rätt till nedsättning av årsavgiften, om föreningen av vårdslöshet eller försumlighet orsakar dig en skada. Vi tvist kan du vända dig till hyresnämnden och ansöka om medling, om din föreningen går med på det, eller kan du göra en anmälan till bostadsrättsnämnden. Du hittar information och kontaktuppgifter här: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/ http://www.bostadsrattsnamnden.se/anmalan

[Innehållet redigerades senast 2017-04-24 16:29]

Visa svaret Anmäl
2017-04-21 16:18
Om det handlar om att du har en inneboende så är det inget föreningen kan förbjuda så länge som du själv disponerar lägenheten och har kontroll över den. Detta under förutsättning att det inte är till nackdel för föreningen eller annan medlem som lider skada för att du har en inneboende.

[Innehållet redigerades senast 2017-04-21 16:18]

Visa svaret Anmäl
2017-04-10 13:56
Du som bostadsrättsinnehavare är skyldig att åtgärda det som omfattas av det inre underhållet. Till detta räknas ytskiktet både på golv och väggar. Detta oavsett hur skadan uppkommit. Men du kan kräva att bostadsrättsföreningen ersätter dig för de kostnader det orsakar dig, om skadan uppkommit på grund av att de varit försumliga, det vill säga vetat om att skadan funnits och sedan låtit bli att reparera denna. Då kan föreningen bli skyldig att bekosta skadorna i lägenheten. Är det ett byggfel så gäller byggföretagets garanti gentemot deras avtalspart, dvs fastighetsägaren/föreningen. Då borde föreningen kunna kräva byggfirman på ersättning för den ekonomiska skada som de drabbas av. Men det gäller inte dig eftersom bostadsrättshavaren normalt sett inte har något avtal med byggfirman. Skador på grund av vatten som tränger in genom vägg ersätts oftast inte från försäkring.

[Innehållet redigerades senast 2017-04-10 14:02]

Visa svaret Anmäl
2017-04-04 15:41
Normalt sett äger föreningen hela TV-nätet fram till TV-uttaget, och Bostadsrättshavaren får inte utföra ingrepp på anläggningen, kablar eller TV-uttag. Om den tidigare bostadsrättshavaren (eller dennes hantverkare) gjort så kan du bli skyldig att ersätta föreningen för den kostnad det kommer att innebära att laga eller dra nya kablar för att kunna få tillgång till tv och internet. Om avsaknaden av fungerande tv och internet, som du ju blivit lovad utifrån mäklarannonsen, räknas som ett dolt fel borde du kunna kräva ersättning från säljaren, om det inte gått mer än två år, vilket är reklamationsfristen enligt köplagen. Detta under förutsättning att informationen om tv och internet kom från säljaren. Är det något mäklaren själv förutsatt utan att kolla med säljaren borde du kunna kräva mäklaren på ersättning för kostnaden, om du kan visa att mäklarens felaktiga information har orsakat dig en ekonomisk skada.

Visa svaret Anmäl
2017-04-04 14:40
Om terrassmuren räknas som en del av fasaden så är den föreninges och omfattas av föreningens underhållsansvar. Om terrassen inte formellt är upplåten till er kan ni ändå ha ett ansvar för t ex renhållningen, men den är fortfarande föreningens. Så kolla i era upplåtelsepapper vad som står beträffande terrassen. Så länge den provisoriska lagningen inte utgör någon risk för skada på fasaden eller annan del av fastigheten kan jag inte se att ni skulle kunna kräva att den provisoriska lagningen åtgärdas.

Visa svaret Anmäl
2017-03-14 11:58
i diskussionen Tvätt och Hiss
Hej En bostad ska vara fullt brukbar för det den ska användas till. Brister kan t ex vara störningar från andra lägenheter eller gemensamma utrymmen. Det är styrelsen som ansvarar för att boendemiljön är god. När man bedömer vad som måste accepteras får man söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus ska behöva tåla. Det är normalt att det förekommer vissa lindriga störningar som kan inverka menligt på hälsan men som ändå måste accepteras. Sen finns det störningar som försämrar bostadsmiljön. Även här blir den allmänna uppfattningen vad en boende måste tåla av betydelse. Störningar får dock aldrig medföra att en boende i den miljön inte kan fungera på vanligt sätt. Ni bör noga dokumentera störningarna och anmäla störningarna till styrelsen. De är skyldiga att undersöka störningen och om ljudnivån eller störningen bryter mot vad som är en allmänt acceptabel nivå är de skyldiga att göra något åt det. Om de inte gör det kan ni antingen kontakta miljöförvaltningen i er kommun som också har ett ansvar för en god boendemiljö eller göra en anmälan till hyresnämnden. I vissa fall kan de fatta beslut om åtgärd men i alla fall hjälpa till med medling, under förutsättning att din förening går med på det.

Visa svaret Anmäl
2017-03-07 15:38
I en bostadsrättsförening är det föreningens styrelse som ansvarar för underhållet av ventilationssystemet. Om det gäller en ventilationskanal som föreningen har försett lägenheten med samt om ventilationskanalen tjänar fler än bara din lägenhet och måste åtgärdas, så är det en kostnad som föreningen bör stå för. Gör de inte det får du själv åtgärda felet och kräva ersättning från föreningen för den kostnaden. Detta under förutsättning att ventilen skulle räknas som en del av ventilationskanalen. Om den inte gör det så är det du som är ansvarig för att ordna en ny fungerande ventil till köket. Att avsaknaden av ventil skulle utgöra ett dolt fel som du skulle kunna kräva tidigare ägare på ersättning för, har jag svårt att tro. Avsaknaden av ventil borde förmodligen ha upptäckts vid en ordentlig undersökning. Men titta också i stadgarna om det står något om vem som ansvarar för ventilen i köket.

Visa svaret Anmäl
2017-02-09 14:53
Under förutsättning att det är ett dolt fel och det inte är mer än två år sedan du köpte bostadsrätten så har du möjlighet att reklamera felet till den privatperson du köpt lägenheten av. Eftersom du inte har något avtal med den som bodde i lägenheten före er säljare, och som enligt era säljare byggt om köket, så har ni ingen annan avtalspart än den som ni köpt lägenheten av att reklamera felet till. Ansvaret att fläkten blir utbytt och att återställa till en godkänd ventilationslösningen är ert. Antingen får ni kräva att säljaren åtgärdar felet eller ersätter er för de kostnader ni får för att återställa ventilationen i godkänt skick. För reparation av ventilationskanaler som föreningen har försett lägenheten med svarar normalt sett föreningen. Om du köpt en bostadsrätt och därefter upptäckt en skada, som vållats av tidigare ägare, vilket är ditt fall, kan bostadsrättsföreningen normalt ändå rikta skadeståndsanspråk mot dig, även om inte du är vållande, särskilt om föreningens stadgar säger att bostadsrättshavaren svarar för underhåll av det som orsakat skadan. Samma sak om skadan beror på sådan brist i det inre underhållet som du som bostadsrättshavare svarar för, oavsett om det är du själv som orsakat skadan eller ej. Om du inte kan komma överens med säljaren och det är ett dolt fel kan du ta hjälp av tingsrätten för att få ersättning för dina kostnader. Det kan då vara klokt att ta hjälp av jurist som kan bostadsrättsjuridik.

Visa svaret Anmäl
2017-01-30 17:33
Styrelsen sköter normalt den löpande förvaltningen. Standardförbättringar och reparationer och underhållsåtgärder som medför väsentliga ökade kostnader för de boende bör beslutas av stämman. Stadgarna kan dock ange att styrelsen får fatta sådana beslut, men då bör det bara röra sig om mindre belopp. Exakt var beloppsgränserna ligger vet jag inte, men anser man att styrelsen gått utöver sin befogenhet kan man ta upp frågan på en ordinarie stämma eller se till att det kallas till extra stämma. För detta krävs att en tiondel av samtliga medlemmar skriftligen begär detta. Huruvida styrelsen skött sitt uppdrag och föreningens ekonomi på ett korrekt sätt är det revisorerna som granskar.

Visa svaret Anmäl
2017-01-27 17:01
Även om bostadsrättsföreningen svarar för reparationer av de ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten och ventilationskanaler som föreningen försett lägenheten med och har underhållsansvaret för vattenfyllda radiatorer och värmeledningar som föreningen försett lägenheten med är det inte säkert att föreningen också ansvarar för de skador som uppkommer på grund av utströmmande vatten från radiatorerna. De svarar visserligen för reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada såvida inte bostadsrättshavaren varit vårdslöshet eller försumlig, men enligt en dom i Högsta domstolen 2006 slogs det fast att vattenledingsskada bara omfattade sådana ledningar som är satta under tryck och inte ledningar för värme. Enligt domen gäller att bostadsrättshavaren åläggs ett ansvar oberoende av vållande för skador som uppkommer i lägenheten genom utströmning från ledning och anordning för värme. Domen och domskälen finns att läsa på följande sida: https://lagen.nu/dom/nja/2006s732 Om din föreningen orsakat dig skadan genom vårdslöshet, tex om skadan uppstått pga att föreningen underlåtit att reparera undermåliga och rostiga rör då skulle du möjligtvis kunna kräva förenigen på ersättning för den självrisk du tvingades betala, men då ska du kunna bevisa att skadan uppstod pga föreningens underlåtenhet att reparera och/eller underhålla ett rostigt rör på ditt element. Är det något du vill ha prövat kan du vända dig till bostadsrättsnämnden http://www.bostadsrattsnamnden.se/ eller till domstol. http://www.domstol.se/

[Innehållet redigerades senast 2017-01-27 17:03]

Visa svaret Anmäl
2017-01-25 16:08
I en bostadsrättsförening är det föreningens styrelse som ansvarar för underhållet av ventilationssystemet. Ägaren dvs föreningen ska kontrollera ventilationen regelbundet 1992 infördes obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) i byggnader där människor vistas. En första kontroll ska göras i alla nybyggda hus och av alla nyinstallerade system. Därefter ska kontroller ske regelbundet, enligt intervall som är bestämda för olika byggnadskategorier och typer av ventilationssystem. Det är byggnadsägarens ansvar att se till att OVK genomförs och att eventuella brister åtgärdas. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet för OVK och ser till att protokollen från OVK lämnas in. Efter utförd OVK ska fastighetsägaren också anslå ett OVK-intyg på väl synlig plats i byggnaden, så du som bor i huset lätt ska kunna se att OVK är gjord. Du kan läsa mer om detta på Boverkets hemsida: http://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/luft-och-ventilation-i-bostader/ Så om ni har ett nyinstallerat ventilationssystem så ska det enligt regelverket kontrolleras och godkännas. Kolla om det är gjort på rätt sätt. Om inte föreningen tar sitt ansvar och kontrollerar det som omfattas av deras underhållsansvar, trots att du sagt till, kan du själv ordna detta och begära ersättning från föreningen för dina kostnader. Detta under förutsättning att det är något som brister i den nyinstallerade ventilationen.

Visa svaret Anmäl