Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
506
Senast inloggad:
2019-05-22 08:34
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2017-01-25 15:17
Om boytan är uttryckligen angiven i köpeavtalet men det senare visar sig att den faktiska boytan är mindre än vad som angivits föreligger fel enligt avtalslagen och bostadsrättslagen. Som köpare kan du då göra gällande ett antal påföljder varav prisavdrag torde vara det som kommer ifråga för din del. Huruvida boytan fanns med i ert köpeavtal framgår inte av din fråga, men även när boytan finns angiven i objektsbeskrivningen men inte i avtalet kan det vara fråga om fel i varan, förutsatt att den faktiska boytan är mindre än den som angivits i objektsbeskrivningen. Det är säljaren, alltså föreningen som har ett ansvar för uppgifter som mäklaren lämnat i objektsbeskrivningen, om uppgiften kommer från säljaren och lämnats för dennes räkning. Om så är fallet föreligger fel i varan och du kan begära prisavdrag. Kan du visa att mäklaren känt till eller borde känt till att uppgiften om att boytan var felaktig bör mäklaren kunna hållas ansvarig. Mäklaren ska kunna visa varifrån denne fått uppgiften om 80 kvm. Är det oklart vad som egentligen gäller angående boyta ska detta tydligt anges i objektsbeskrivningen. Om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter kan han bli skyldig att utge skadestånd. En fastighetsmäklare kan i allmänhet vidarebefordra uppgifter som han får från säljaren eller föreningen utan att själv kontrollera uppgifterna, men om det finns anledning att misstänka att uppgiften är felaktig är mäklaren skyldig att kontrollera den innan den vidarebefordras. Kan säljaren visa att rätt uppgift lämnats till mäklaren men det är olika uppgifter i marknadsföringsbroschyren som i lägenhetsbeskrivingen, och mäklaren är ansvarig för den felaktiga uppgiften, så får du visa vilken skada du har lidit pga felaktigt angiven boyta och kräva ett prisavdrag motsvarande den ekonomiska skada du lidit.

[Innehållet redigerades senast 2018-11-12 17:15]

Visa svaret Anmäl
2017-01-23 15:48
i diskussionen Elavbrott
Om felet ligger inom det som är föreningens ansvar, och föreningen inte själva ser till att problemet blir löst, kan man ta till något som heter självhjälp. Alltså att man som bostadsrättshavare själv på frivillig grund ser till att felet rättas till och sedan begära ersättning för kostnaden. Förutsättningen brukar dock vara att du först klagar till föreningen, och om de inte åtgärdar felet själv ser till att felet åtgärdas, och kräver ersättning för kostnaden.

Visa svaret Anmäl
2017-01-23 15:39
i diskussionen Fuktskada i förråd
Föreningen ansvarar både för själva huset och dess allmänna utrymmen. Ansvaret omfattar alltså även att förråden är i ett sådant skick som man normalt sett kan förvänta sig när det gäller god standard. Förutsättningarna att få en ekonomisk ersättning för det som blev förstört beror på om skadan uppstod på grund av att föreningen varit vårdslösa eller försumliga eller inte. Kan du visa att så är fallet har du rätt till en ekonomisk ersättning.

Visa svaret Anmäl
2017-01-23 15:30
i diskussionen Uteplatser
Detta bör vara något som är reglerat i era stadgar och i ert upplåtelseavtal. Om uteplatsen ingår i er upplåtelse och det i ert ursprungliga avtal för lägenheten står att bostadsrättshavaren ansvarar för brädorna så är det vad som gäller. Om inte och det inte i era stadgar står att byte av brädor är inom bostadsrättshavarens underhållsansvar så är det inom styrelsens ansvar.

Visa svaret Anmäl
2016-12-15 17:22
i diskussionen Orättvisa avgifter
Årsavgiften tas ut för att täcka kostnaderna för föreningens verksamhet, tex löpande utgifter för drift, underhåll och finansiering samt för avsättning till yttre och inre reparationsfond. Det är styrelsen som bestämmer avgiftens storlek enligt de principer som framgår av stadgarna. I era stadgar ska fördelningsprincipen framgå. Det vanligaste är att årsavgifterna tas ut enligt samma fördelningsprincip som insatserna men man kan också fördela efter andra normer som lägenhetsytor eller särskilt bestämda andelstal. Föreningen kan också göra fördelnigen så att utgifter för värme, vatten mm påverkar årsavgiften efter lägenheternas storlek eller förbrukning, medans andra utgifter påverkar årsavgiften efter insatsen. Men likställighetsprincipen innebär att de nyttigheter man har tillgång till ska avspegla sig i årsavgifterna för en viss bostadsrätt. Så kolla i era stadgar hur era avgifter är fördelade och att man har följt den principen då man satt årsavgiften.

Visa svaret Anmäl
2016-12-15 17:06
i diskussionen Störande tvättmaskin
Störningar i bostad regleras bland annat i hyreslagstiftningen och i bostadsrättslagstiftningen. Även Miljöbalken är tillämplig. Är fastigheten godkänd enligt den byggnorm som gällde vid uppförande eller ombyggnation, ställs normalt inte hårdare krav i efterhand, även om kraven har ökat på byggnader som byggts senare. Om inte fastigheten har avsevärt sämre ljudisolering än vad som kan förväntas från en fastighet av samma ålder och uppförande – eller om inga ombyggnationer eller ominstallationer utförts under senare tid – driver kommunen oftast inga ärenden med avseende på fastighetens ljudisolering. Om fastigheten är ny kan man vända sig till den nämnd i kommunen som har tillsyn över fastigheternas konstruktion och beskaffenhet. Oavsett om man bor i bostadsrätt eller hyresrätt ska fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen tillhandahålla en bostad som är fullt brukbar för det den ska användas till. Ljudstörningar kan vara en sådan brist som betyder att bostaden inte är fullt brukbar. Du får ta upp frågan igen med styrelsen i din bostadsrättsförening och kräva att de både utreder och, om det visar sig att störningen från tvättmaskinen överstiger riktvärden för bullernivåer, åtgärdar störningen. Föreningen är skyldig att stå för utredningar av inomhusklimatet och andra olägenheter i lägenheterna. Gör dom inte det får du själv anlita någon som kan göra en bullermätning och kräva föreningen på kostnaden, om det visar sig vara för högt ljud. För det är föreningens ansvar att utreda huruvida störande ljudnivåer överstiger riktvärden. Om de inte tar sitt ansvar vänder du dig till hyresnämnden. Samma sak vid tvist om kostnader för till exempel bullermätningen. Du hittar deras kontaktinformation här: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/ du kan läsa mer om buller i bostad på följande sida: http://www.omboende.se/sv/Aga1/Inomhusmiljo/Buller-/ Man kan också vända sig till bostadsrättsnämnden för att få hjälp med en prövning. du hittar info om detta här: http://www.bostadsrattsnamnden.se/

Visa svaret Anmäl
2016-12-12 14:51
Störningar från grannar regleras bland annat i hyreslagstiftningen, bostadsrättslagstiftningen samt ordningslagen. Även Miljöbalken är tillämplig. Är fastigheten godkänd enligt den byggnorm som gällde vid uppförande eller ombyggnation, ställs normalt inte hårdare krav i efterhand, även om kraven har ökat på byggnader som byggts senare. Om inte fastigheten har avsevärt sämre ljudisolering än vad som kan förväntas från en fastighet av samma ålder och uppförande – eller om inga ombyggnationer eller ominstallationer utförts under senare tid – driver kommunen oftast inga ärenden med avseende på fastighetens ljudisolering. Om fastigheten är ny kan man vända sig till den nämnd i kommunen som har tillsyn över fastigheternas konstruktion och beskaffenhet. Oavsett om man bor i bostadsrätt eller hyresrätt får man inte utsätta sina grannar för buller eller andra störningar i för hög grad. Fastighetsägaren/Bostadsrättsföreningen är ansvarig för att de boende brukar bostaden på ett "normalt" sätt och inte orsakar störningar till andra grannar. Om någon klagar på störande grannar är bostadsrättsföreningen skyldig att undersöka om klagomålen är befogade. Om föreningen bedömer grannen som störande ska de säga till grannen att störningarna måste upphöra. Om störningarna fortsätter i en bostadsrätt kan föreningen säga upp innehavaren som tvingas att flytta. Hyresnämnden är den myndighet som slutligen prövar juridiska frågor kring störningar/uppsägningar. Du får ta upp frågan med styrelsen i din bostadsrättsförening. Föreningen är skyldig att stå för utredningar av inomhusklimatet och andra olägenheter i lägenheterna. Det är också föreningens ansvar att utreda ärendet. Om de inte tar sitt ansvar vänder du dig till hyresnämnden. Du hittar deras kontaktinformation här: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/

Visa svaret Anmäl
2016-11-24 14:26
Man behöver inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak. Man måste dock lämna in en anmälan till byggnadsnämnden om man vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning. Detsamma gäller om den åtgärd man vill utföra innebär att byggnadens bärande delar berörs eller om man planerar att till exempel göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar. För att få reda på om det krävs bygglov eller bygganmälan får man fråga sin kommun. Större förändringar i bostadsrätten kräver också styrelsens godkännande. Beträffande störningen som grannens ombyggnad orsakar så har styrelsen det övergripande ansvaret för boendemiljön och är skyldig att se till att medlemmarna inte utsätts för störningar som de skäligen inte ska behöva tåla (7 kap 9 § bostadsrättslagen). Styrelsen har en skyldighet att agera mot störande medlemmar och den yttersta konsekvensen av en allvarlig störning är att bostadsrätten sägs upp, bostadsrättshavaren tvingas flytta och bostadsrätten tvångsförsäljs. Styrelsen har ansvar för att fastighetens skick och att boendemiljön är sund. Om grannen orsakar skada på fastigheten eller er boendemiljö så måste styrelsen se till att dessa störningar och skador åtgärdas. Sammanställ en lista på de skador och besvär som grannens renovering orsakar och be styrelsen att beskriva på vilket sätt de kommer att agera. Får du inget svar så får du se till att ni blir minst 1/10 av medlemmarna som skriftligen kräver en extrastämma där ni kan ta upp frågorna. Kan ni inte komma överens så kan man alltid be om medlingshjälp hos hyresnämnden. Detta under förutsättning att styrelsen går med på detta. http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/ Man kan också anmäla ärendet till bostadsrättsnämnden för prövning. http://www.bostadsrattsnamnden.se/

[Innehållet redigerades senast 2016-11-24 14:33]

Visa svaret Anmäl
2016-11-24 13:01
Föreningen ansvarar för att ventilationen i fastigheten fungerar och om föreningen måste byta alla fläktar i fastigheten för att få ventilationen godkänd så har jag svårt att se att du skulle kunna neka byte av din fläkt. Men om den fläkt som du har köpt via ett särskilt tillvalsavtal med entreprenören inte orsakar undertryck, så borde du kunna argumentera för att få behålla den. Huvudregeln är ju att föreningen ansvarar för det yttre underhållet och bostadsrättshavaren ansvarar för det inre underhållet. Till det inre underhållet i en bostadsrätt räknas bland annat köksutrustning. Föreningen kan ta ett större underhållsansvar än vad man har enligt stadgarna, men då krävs det en stadgeändring. Så om det inte i era stadgar står att föreningen ansvarar för köksfläkt, och den inte orsakar problem med ventilationen, så kan normalt sett inte föreningen göra ett sådant byte mot din vilja, utan att stadgarna först ändras.

[Innehållet redigerades senast 2016-11-24 13:05]

Visa svaret Anmäl
2016-11-24 11:56
Om du inte fick tillträde till lägenheten i rätt tid enligt upplåtelseavtalet, och det inte var ditt fel, har du rätt att få nedsatt årsavgift för den tid du inte kunnat använda hela eller delar av lägenheten. Enligt Bostadsrättslagen 7:18§ är nyttjanderätten till en bostadsrätt förverkad om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift mer än en vecka efter förfallodagen. Dock får en bostadsrättshavare inte skiljas från lägenheten om det sker en rättelse innan föreningen har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning. Du hittar bostadsrättslagen här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM

Visa svaret Anmäl
2016-11-24 11:38
Det är du själv som bostadsrättshavare som ansvarar för det inre underhållet av lägenheten. Till det inre underhållet räknas bland annat köksutrustning och sanitetsporslin, inklusive blandare. Visserligen kan föreningen ta ett större underhållsansvar än vad man har enligt stadgarna, men då krävs en stadgeändring. Om det inte i era stadgar står att föreningen ansvarar för blandare och kranarna så kan inte föreningen göra ett sådant byte mot din vilja, utan att stadgarna först ändras.

Visa svaret Anmäl
2016-11-15 14:02
Att avsaknaden av fjärrvärme skulle kunna vara ett sk. dolt fel har jag svårt att tänka mig då man vid en noggrann undersökning borde upptäcka att det finns en elpatron eller annan anordning för att förse huset med uppvärmning via direktverkande el. Ett dolt fel ska inte ha gått att upptäcka vid en noggrann besiktning. Du ska heller inte ha behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion. Det ligger ett stort ansvar på dig som köpare att du ska ha uppfyllt din undersökningsplikt för att felet ska räknas som dolt. . Du kan läsa mer om dolda fel på följande sida: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/ Har du däremot särskilt frågat om uppvärmningssystemet så ska du kunna lita på den särskilda utfästelse gällande uppvärmning som du fått Enligt 8 § fastighetsmäklarlagen, FML ska mäklaren ta tillvara både säljarens och köparens intressen. Det är knappast att ta tillvara köparens intresse att lämna upplysningar som inte är sanningsenliga och ger ett felaktigt intryck av att något är i bättre skick än vad det faktiskt är. Vidare har fastighetsmäklaren upplysningsskyldighet enligt 16 § FML och i denna upplysningsskyldighet innefattas att de upplysningar som ges inte ska vara felaktiga. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/fastighetsmaklarlag-2011666_sfs-2011-666 Så frågan i ditt fall är var den felaktiga informationen kommer ifrån och vem som är ansvarig för den felaktiga informationen. Om fastighetsmäklaren åsidosätter sina skyldigheter enligt 8-22 §§ FML ska hen ersätta den skada som drabbar dig till följd av att mäklaren frångått god fastighetsmäklarsed. Här kan du läsa mer om mäklarens ansvar: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Maklarens-skyldigheter/ Om det är fastighetsmäklaren som felat då de lämnat en felaktig upplysning gällande uppvärmningssystemet, och det innebär en skada för dig, så kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden gentemot fastighetsmäklaren, om ni inte kan komma överens. Läs mer på www.arn.se Man kan även göra en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen. Läs mer här: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Problem-med-maklare/ Skulle det vara säljaren som är ansvarig genom att ha lämnat en felaktig upplysning, och man inte kan komma överens, så får man tvista om detta i tingsrätten.

Visa svaret Anmäl
2016-11-14 11:11
i diskussionen Klämring ej i läge
Det beslutet får ni själva ta. Om felet ska åtgärdas se då till att det är ni som har avtalet med byggaren och att ni kontrollerar företaget att de har de certifieringar som behövs, har en ansvarsförsäkring där gärna ni är med försäkrade och att ni ingår avtalet på Hantverkarformuläret 14 och följer den checklista som finns i broschyren "Tips till dig som ska anlita hantverkare". Du hittar dem här: http://www.omboende.se/sv/Bygga1/Anlita-hantverkare-/ Se också till att alla tilläggsarbeten skriftligen dokumenteras och godkänns och att ni har avtalat om ett dröjsmålsvite om företaget skulle bli försenat. Ha också en skriftlig försäkran från säljaren att de verkligen betalar för era kostnader i samband med åtgärden. Om ni väljer att sälja så får ni kolla upp om detta orsakar er kostnader och begära skadestånd för dem. Detta om anmärkningen är så pass allvarlig att den är hävningsgrundande, vilket jag ej kan bedöma.

Visa svaret Anmäl
2016-11-14 10:52
Det är inget onormalt att sälja lägenheter innan bygglovet är klart. Jag antar att det är ett förhandsavtal du skrivit på och då gäller följande: En förhandstecknare får, enligt Bostadsrättslagen 5 kap. 8 §, frånträda avtalet efter uppsägning om 1. lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen, 2. upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen, eller 3. de avgifter som skall betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än som angavs i förhandsavtalet och förhandstecknaren av denna anledning säger upp avtalet inom tre månader från den dag då han fick kännedom om den högre avgiften. Om avtalet sägs upp enligt grunderna i 5 kap. 8 § har förhandstecknaren enligt 5 kap. 9 § rätt till viss ersättning. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM Om ett dröjsmål på 4-6 månader räknas som ett tillräckligt långt dröjsmål för att ni ska få rätt till att utan kostnad frånträda avtalet eller om det skulle innebär att ni har rätt till viss ersättning för detta kan jag inte spekulera i. Det är något ni får argumentera för. Om förhandstecknaren däremot bryter avtalet och det inte beror på ovan uppräknade skäl, så har motparten rätt till skadestånd enligt avtalsrättsliga principer. Regler om förhandsavtal finns i 5 kap. bostadsrättslag (1991:614). I förarbetena till bestämmelserna om rätten att frånträda ett förhandsavtal står att sådana avtal normalt kommer att tecknas av den som kan betraktas som konsument eller som på annat sätt intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet och 36 § 2 st. avtalslagen därför kan bli tillämplig. Detta sägs innebära att man skall ta särskild hänsyn till förhandstecknarens behov av skydd vid prövningen av om ett avtalsvillkor bör jämkas på grund av att avtalet kan anses oskäligt. Om ni inte uppfyller reglerna i 5:8§ bostadsrättslagen får man i det aktuella fallet utifrån 36 § 2 st. avtalslagen bedöma skäligheten utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Vad som är av avgörande betydelse är storleken på det belopp som vid frånträde av avtalet krävs i förhållande till eventuella förluster eller de kostnader som motparten haft med anledning av uppsägningen av avtalet. I ett mål från Svea Hovrätt (målnummer FT 1188/96, dom nr DFT 1/1997) ansågs ett villkor som innebar att hela förskottet (i det fallet 35 000 kr) skulle gå förlorat var oskäligt.

[Innehållet redigerades senast 2016-11-14 10:53]

Visa svaret Anmäl
2016-11-14 09:45
Föreningen ansvarar för underhåll på själva huset. Till huset räknas stamledningar. Om föreningen brister i sin underhållsskyldighet eller på annat sätt hindrar dig från att utnyttja lägenheten fullt ut, gäller samma regler som när föreningen inte tillhandahåller lägenheten i avtalat skick vid tillträdet första gången (upplåtelsen). Du har alltså rätt till självhjälp mot ersättning i vissa fall och nedsättning av årsavgiften om föreningen är vårdslös eller försumlig i samband med en renovering, t ex ett stambyte. Det är dock du som ska kunna bevisa antingen att föreningen brister i sin underhållsskyldighet eller att de agerar försumligt eller vårdslöst vid stamrenoveringen. Detta regleras i Bostadsrättslagen 7 kap. 4-5§§ och i 12§. Kan du bevisa försumlighet eller vårdslöshet i samband med stambytet så skulle du själv kunna agera för att lösa problemet med er toalett. Men om det inte anses som försumligt eller vårdslöst så har du varken rätt till eventuell ersättning eller att själv få beställa stambyte för den del som rör er lägenhet. Vid tvist med sin förening kan man alltid ta kontakt med hyresnämnden och be om medlingshjälp, om föreningen går med på detta. Det finns också vissa frågor där hyresnämnden har rätt att fatta beslut även i bostadsrättsfrågor. Du kan läsa om detta på följande sida: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/ Eller så kan du anmäla tvisten till Bostadsrättsnämnden: http://www.bostadsrattsnamnden.se/ Länk till bostadrättslagen hittar du här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM Förmodligen har du själv inget avtal med den entreprenör som föreningen anlitar för stambytet.

[Innehållet redigerades senast 2016-11-14 09:46]

Visa svaret Anmäl
2016-11-14 09:23
Hej För att ert köp av fastigheten ska vara bindande krävs att vissa formkrav för fastighetsköp som finns i 4 kap 1§ Jordabalken är uppfyllda. Det ska ha upprättats en köpehandling och den ska undertecknas av både köpare och säljare. Köpehandlingen ska innehålla uppgifter om köpeskilling samt vilken fastighet som köpet angår. Av praxis följer att en utfästelse att köpa en fastighet (fast egendom) inte blir gällande. Formkraven måste alltså vara uppfyllda för att köpet ska vara bindande för båda parter. Är dom det så gäller följande: Köpa av fast egendom är inget som omfattas av någon ångerrätt om ni inte särskilt skulle ha avtalat om det. För att du skall kunna häva köpet krävs att det finns ett dolt fel i fastigheten och att felet är väsentligt. (4 kap. 19 § och 12 § Jordabalken. Vad jag förstår är inte det anledningen till att ni ångrar er. Så antingen får ni hyra ut huset för att senare sälja det eller sälja det direkt. Men det är något ni bör prata med en bank om för att se vilka kostnader ni i så fall drar på er. Det har också betydelse var ni bor och hur priset på fastigheter förändras.

Visa svaret Anmäl
2016-10-26 14:57
Eftersom ett av skälen för andrahandsuthyrning är att bostadsrättsrättshavaren läggs in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom och man då som bostadsrättshavare behöver kunna styrka detta så låter det inte orimligt att de vill ha något från er som styrker att er hustru är långtidssjukskriven.

Visa svaret Anmäl
2016-10-26 14:05
i diskussionen Hyra extra garage
Huvudregeln i svensk avtalsrätt är att ingångna avtal skall hållas. Kan ni visa att ni har ett avtal med föreningen via dess styrelse, om att ni ska få hyra ett nytt garage så snart ett sådant blir ledigt, så torde det löftet vara bindande för föreningen. Bryter föreningen det löftet och ni kan visa på ekonomisk skada, skulle det kunna ger er rätt till skadestånd. Detta såvida det inte strider mot lag eller någon regel i era stadgar. Enligt likabehandlingsprincipen i Lag om ekonomisk förening får stämman eller styrelsen inte gynna eller missgynna vissa medlemmar på bekostnad av föreningen eller andra medlemmar. Huruvida den princip som man nu fördelar garagen enligt bryter mot den regeln eller inte kan jag inte bedöma. Om man inte kommer överens med föreningen kan man få hjälp med medling av hyresnämnden. Detta under förutsättning att föreningen går med på detta. http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/ Eller så kan man låta Bostadsrättsnämnden pröva ärendet. http://www.bostadsrattsnamnden.se/

Visa svaret Anmäl
2016-10-21 18:00
Det är ni som köpare som måste kunna bevisa att det radhus inklusive den tomt det står på inte överensstämmer med vad som avtalats. Det låter som om man i prospektet har viss friskrivning för att man inte i förväg exakt kan förutse och beskriva hur allt i detalj kommer att te sig när markberedning och bygget är klart. Ni behöver förmodligen mycket mer hjälp än vad som är möjligt att ge i det här forumet för att kunna bedöma om det är ett fel på det radhus med tillhörande tomt som ni köpt. Förutom hos en jurist som kan fastighetsjuridik skulle ni kunna gå med i villaägarna för att få tillgång till deras byggtekniska och juridiska hjälp. Du hittar information om deras service och kontaktuppgifter på följande sida: http://www.villaagarna.se/ Behöver ni anlita en jurist kan ni kontrollera med er hemförsäkring vilket rättsskydd ni har.

Visa svaret Anmäl
2016-10-21 17:48
i diskussionen Stambyte som inte blir av
Om du köpt lägenheten av en mäklare och mäklaren utan att inhämta uppgifter från säljare eller förening skrivit att lägenhetens kök ska stamrenoveras skulle du kunna rikta dina eventuella anspråk gentemot mäklaren, om det uteblivna stambytet i köket orsakar dig en skada. Ett rimligt krav skulle kunna vara mellanskillnaden på värdet av en lägenhet med ett stambytt kök i förhållande till en lägenhet som inte är det. Om styrelsen eller föreningen genom ett stämmobeslut bestämt att köken ska stambytas har jag svårt att se att de utan särskilda skäl kan frånträda det beslutet. Föreningen har ju en skylighet att sköta underhållet av fastigheten och krävs det att man stambyter eller relinar för att uppfylla sin underhållsskyldighet för fastigheten så måste man också göra det. Normalt sett har förening en skyldighet att återställa lägenheten efter stambytet. Det är dock inte helt klart till vilken standard återställande ska ske. För det inre underhållet har ju du som bostadsrättshavare en underhållsskyldighet. Börja med att noga läsa vad som faktiskt har utlovats i prospektet och försök att få reda på vad som faktiskt har beslutats gällande stambytet.

Visa svaret Anmäl