Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
506
Senast inloggad:
2019-05-22 08:34
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2016-10-20 10:26
Enligt bostadsrättslagen ska tillstånd lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska dock begränsas till viss tid. I bostadsrättslagen anges inte vad som utgör skäl, men i förarbetena och hyresnämndernas avgöranden har ett antal skäl bedömts vara godtagbara. Ett skäl är att bostadsrättsrättshavaren läggs in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom. Tillfälligt arbete eller studier på annan ort kan utgöra godtagbara skäl. Även en längre utlandsvistelse kan vara ett godtagbart skäl. Att vilja provsambo i ett parförhållande utgör ofta ett skäl. Att bereda barn eller andra närstående bostad kan vara ett godtagbart skäl eller när bostadsrättshavaren anskaffat en bostadsrätt för att bosätta sig i efter pensionering, men behöver hyra ut den under en övergångstid. Ett annat skäl som kan anses godtagbart är kortvarig uthyrning i väntan på bättre marknadsförutsättningar för försäljning. Skulle föreningen inte lämna sitt samtycke, kan bostadsrättshavaren söka tillstånd i hyresnämnden. Här kan du läsa mer om detta:http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Bostadsratt/

[Innehållet redigerades senast 2016-10-20 10:27]

Visa svaret Anmäl
2016-10-18 16:07
På frågan om vad som gäller för tillfälliga bygglov och specifikt det bygglov som finns för den boden som är placerad utanför ert hus, kan du kontakta kommunens byggnadskontor för att få svar på. Att det under en byggperiod finns uppställt olika tillfälliga byggbodar är förmodligen svårt att undvika. Att protestera mot ett bygglov är något man måste göra innan kommunen fattat ett beslut och jag har svårt att se att du nu skulle ha framgång i att kräva att de tas bort innan det tillfälliga bygglovet gått ut. Om de däremot står kvar efter det att det tillfälliga bygglovet gått ut då kan du vända dig till kommunen och protestera.

Visa svaret Anmäl
2016-10-06 10:09
Förhandsavtal regleras i bostadsrättslagen 5 kapitlet. De är normalt sett bindande och kan bara brytas under särskilda omständigheter. Om avtalet sägs upp enligt grunderna i 5 kap. 8 §, dvs om lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen, upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen, eller de avgifter som skall betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än som angavs i förhandsavtalet har förhandstecknaren enligt 5 kap. 9 § rätt till viss ersättning. Förhandstecknaren har då rätt att få tillbaka belopp som hen betalat i förskott jämte ränta enligt 2 § räntelagen (1975:635), rätt till skälig ersättning för sådana kostnader som hen med föreningens godkännande åtagit sig för lägenhetens inredning och utformning och som blivit onyttiga för honom/henne, och rätt till ersättning för annan skada som föreningen har förorsakat honom/henne genom försumlighet. Den part som bryter ett bindande avtal ska ersätta den skada som uppkommit. En eventuell framtida indirekt skada torde inte omfattas av ett eventuellt skadestånd utan bara en redan uppkommen skada. Om föreningen själv eller ett försäkringsbolag ska ersätta en skada beror på om och vad föreningen har tecknat för försäkringsskydd och vad villkoren i den försäkringen säger. Huruvida det är försumligt att inte ha koll på gas i marken som bildats av organiskt avfall kan jag inte svara på utan här måste du ta hjälp av någon som är expert inom området. Om du anser det vara försumligt av föreningen så måste du också kunna bevisa detta. Det är alltid bostadsrättsförening som ingår avtal om att i framtiden upplåta en bostad med bostadsrätt, inte byggbolaget, även om det är representanter från byggbolaget i den byggande styrelsen. Därför är det också bostadsrättsföreningen som blir din motpart, förutom för sådana eventuella tillval som du tecknat särskilda avtal för direkt med det byggande bolaget. Om du inte kommer överens med bostadsrättsföreningen och vill tvista om ärendet bör du anlita en jurist som är kunnig inom bostadsrättsområdet. I många kommuner finns en kostnadsfri advokatjour där man kan börja för att försöka hitta ett lämpligt ombud. Du hittar advokatjouren här: https://www.advokatsamfundet.se/Behover-du-advokat/Advokatjouren/ Här hittar du bostadsrättslagen: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM Och här finns räntelagen: https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19750635.HTM

[Innehållet redigerades senast 2016-10-06 10:11]

Visa svaret Anmäl
2016-10-06 09:21
Om det inte står i köpeavtalet eller på annat sätt går att bevisa löfte om en byggfärdig tomt så är det förmodligen inget man kan förutsätta. Utifrån den villkorstext du citerat kan jag inte se att något sådant löfte lämnats. Om de generella avtalsvillkoren skulle vara oklara ska de enligt avtalsvillkorslagen 10§ tolkas till konsumentens förmån. Något man vid tvist rättsligen kan pröva. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941512.HTM Om man generellt sett tycker att avtalsvilloren är oskäliga, eller att marknadsföringen av tomterna är vilseledande är det något man kan anmäla till Konsumentverket så kan de pröva huruvida det är oskäliga avtalsvillkor eller vilseledande marknadsföring. Använd dig då av följande länk: http://www.konsumentverket.se/Konsumentfragor--anmalan/Gor-en-anmalan/

[Innehållet redigerades senast 2016-10-06 09:21]

Visa svaret Anmäl
2016-07-29 20:26

[Innehållet redigerades senast 2016-07-29 20:30]

Visa svaret Anmäl
2016-07-29 20:26
Om det är en motion som kommit in så borde det vara stämman och inte styrelsen som fattar beslut i ärendet. Har stämman fattat beslut i en fråga som finns med i kallelsen och är berett på korrekt sätt så får man förmodligen stå ut med beslutet. Om det gäller ordningsfrågor såsom att man vill ha fastigheten reklamfri skulle det kunna vara en fråga som styrelsen själv kan fatta beslut i. Är man inte nöjd med beslutet får man se till att få med sig fler medlemmar och försöka få tillstånd en omröstning på ordinarie eller extrastämma. Minst 1/10 av medlemmarna måste stå bakom för att få tillstånd en extrastämma. Har man en tvist med sin förening och vill ha hjälp med medling kan man vända sig till hyresnämnden, men det gäller bara om styrelsen går med på detta. Man kan också låta bostadsrättsnämnden fatta beslut i ärendet om man inte är nöjd med sin styrelses agerande.

Visa svaret Anmäl
2016-07-18 10:03
I en bostadsrätt är det du som ansvarar för det inre underhållet och föreningen för det yttre underhållet samt ventilation och värme. Om det beror på dålig ventilation eller att uppvärmningssystemet inte fungerar eller som du själv misstänker dålig isolering av fastigheten så är det föreningens ansvar. Gör inte föreningen något för att undersöka och åtgärda bristen i boendet kan man vända sig till kommunens miljöförvaltning som ansvarar för att vi har en sund boendemiljö. När det gäller inomhustemperatur finns en bra vägledning på folkhälsomyndighetens hemsida. www.folkhalsomyndigheten.se

Visa svaret Anmäl
2016-07-01 13:56
i diskussionen Utebliven årsstämma
Om styrelsen inte kallar till föreningsstämma kan en styrelseledamot, en revisor, eller en röstberättigad medlem begära att Bolagsverket ska utfärda kallelsen. De kostnader som Bolagsverket har i samband med kallelsen, exempelvis annonser och porto, kommer att faktureras föreningen. Du kan läsa mer om detta på bolagsverkets hemsida och där hittar du också en ansökningsblankett. http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/bolagsstamma http://www.bolagsverket.se/polopoly_fs/1.9877!/Menu/general/column-content/pdfFile/717.pdf Enligt Lag om ekonomisk förening 7 kapitlet ska styrelsen hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse eller kopior av dessa handlingar tillgängliga för medlemmar under minst två veckor närmast före årsstämman. Handlingarna ska hållas tillgängliga hos föreningen på den ort där styrelsen har sitt säte. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de medlemmar som begär det och uppger sin adress. Handlingarna ska läggas fram på stämman. Du kan läsa mer om detta här: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1987667-om-ekonomiska-foreningar_sfs-1987-667

[Innehållet redigerades senast 2016-07-01 13:57]

Visa svaret Anmäl
2016-07-01 13:28
Jag har svårt att se att detta skulle vara ett legitimt skäl till att kreditpröva föreningsens styrelses medlemmar. Ett legitimt behov innebär att frågeställaren ska ha ingått eller vara på väg att ingå ett kreditavtal med den person kreditupplysningen handlar om eller att man i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning. Det är det kreditupplysningsföretag som lämnar ut en kreditupplysning som är ansvarigt för att det finns ett legitimt behov. Jag föreslår att du kontaktar något av kreditupplysningsföretag och frågar om detta skulle kunna vara ett legitimt behov.

Visa svaret Anmäl
2016-06-20 10:46
i diskussionen Jävig styrelse...
Ja, det låter som ett problem. Föreningen består ju av dess medlemmar och föreningens intresse är samtliga medlemmars intresse.

Visa svaret Anmäl
2016-06-20 10:44
Jag kan inte se att du skulle kunna bli skadeståndsskyldig gentemot mäklaren för att du själv kontaktar säljaren. Och är mäklaren inte registrerad hos FMI bör du vara extra försiktig. Den som yrkesmässigt förmedlar fastigheter i Sverige ska vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen. http://www.fmi.se/registrering

Visa svaret Anmäl
2016-06-17 12:17
i diskussionen Jävig styrelse...
Om en juridisk person (tex aktiebolag eller handelsbolag) äger bostadsrätter i en förening får styrelseledamöter eller delägare i den juridiska personen vara ledamöter i bostadsrättsföreningens styrelse, om inget annat stadgas. Det är inget som hindrar att två eller flera delägare av en bostadsrätt samtidigt sitter i styrelsen. De har då varsin röst på styrelsesammanträden, vilket de dock inte har på stämman. Om inget annat bestäms i stadgarna har en medlem som har flera bostadsrätter i samma förening ändå bara en röst. Så kolla i era stadgar vad som står där. Beträffande jäv får en jävig person, dvs en som kan antas ha egna intressen att bevaka, och dessa intressen är i konflikt med föreningens intressen, inte rösta i just den frågan. Jävbestämmelserna blir bara aktuella vid votering och inte vid beslut genom acklamation, alltså att de närvarande säger ja eller nej. Likabehandlingsregeln som finns i Lag om ekonomisk förening betyder att stämman eller styrelsen inte får gynna eller missgynna vissa medlemmar på bekostnad av föreningen eller andra medlemmar. Föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan, eller till nackdel för föreningen eller någon annan. Föreningen får alltså inte gynna eller missgynna någon viss person. På din beskrivning låter det som om lägenhetshotellet har mer generösa regler för andrahandsuthyrning än vad ni har. Vid tvist med er förening kan du alltid gå till hyresnämnden http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/ och begära medling, om din förening accepterar detta, eller göra en anmälan till bostadsrättsnämnden som kan pröva frågan. http://bostadsrattsnamnden.se/

[Innehållet redigerades senast 2016-06-17 12:17]

Visa svaret Anmäl
2016-06-17 11:33
Handlar det om ett hus i Sverige eller i något annat land? I Sverige är det normalt sett säljaren av objektet som ingår avtal med mäklaren och som betalar mäklarens arvode. Men en mäklare har ju enligt nya fastighetsmäklarlagen rätt att ha viss sidoverksamhet, så om det är någon sådan tjänst som du som köpare ska betala för så låter det konstigt om den tjänsten skulle vara kopplad till procent på objektets pris. Varför mäklaren skulle kräva dig på skadestånd för att du själv kontaktar säljaren och ställer frågor kan jag inte förstå. Inte heller att det skulle ligga några moraliska aspekter i ett sådant agerande. Kontakta fastighetsmäklarinspektionen och hör vad de har att säga om mäklarens agerande. Du hittar deras kontaktuppgifter på följande sida: http://www.fmi.se/

[Innehållet redigerades senast 2016-06-17 11:34]

Visa svaret Anmäl
2016-06-09 09:28
Att lägenhetens storlek, förrådets storlek och avgiften hänger samman låter för mig både rimligt och logiskt. Sen kan det säkert finns orsaker som göra att man fördelar förråd utifrån andra principer men då bör det tydligt framgå av något dokument som kommuniceras för att undvika missnöje och onödiga tvister.

Visa svaret Anmäl
2016-06-02 14:46
Någon särskild lagreglering gällande förråd finns inte. Man får titta på om det sägs något i det ursprungliga upplåtelseavtalet. Ibland omfattar nämligen upplåtelsen av bostadsrätt även förråd. Anges allmänt att det ska finnas tillgång till förråd eller anges visst märkt förråd så är det vad som gäller. Ibland kan det finas information i den ekonomiska planen eller i lägenhetsförteckningen beträffande förråd. Finns det noteringar om förråd som kan knytas till viss lägenhet i handlingarna bör det tillmätas stor betydelse. Samma gäller om medlemmar betalar extra – någon form av hyra – för förråd. Det kan tänkas att det i överlåtelseavtal anges att ett eller fler förråd ingår men detta behöver inte ha avgörande betydelse. Det är en ju en överenskommelse mellan säljare och köpare och binder inte utan vidare föreningen. Styrelsen får anses ha förhållandevis stor frihet att besluta om hur förråd ska disponeras – alltså även mot berörda medlemmars vilja. Vid omfördelning av förråd är det rimligt att stora lägenheter får större förråd än små. Om möjligt ska likvärdiga lägenheter tilldelas likvärdiga förråd. Dock kan andra regler bli tillämpliga när man bygger nya förråd. Dock borde huvudprincipen ändå gälla. Läs mer på följande sida: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/lagenhetsforrad

Visa svaret Anmäl
2016-06-02 14:26
Om det endast är fråga om att byta ut gamla stammar mot nya, utan att något annat ändras, är stambytet att se som underhåll av huset. Formellt sett kan en styrelse besluta om sådant. Men eftersom stambyte oftast är både en ingripande och kostsam åtgärd kan det vara lämpligt att frågan behandlas av en föreningsstämma, men alltså inget krav. Om även andra förändringar ska göras i lägenheterna tex att badkar byts ut mot duschkabiner och någon medlem motsätter sig en sådan förändring, då krävs stämmobeslut med två tredjedels majoritet. Beslutet måste därefter godkännas av hyresnämnden. Observera att alla medlemmar som berörs av sådana förändringar måste tillfrågas. Du kan läsa mer om detta på Bostadsrätternas hemsida:http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/stambyte

Visa svaret Anmäl
2016-05-18 14:44
EU-länderna har gemensamt beslutat att stegvis fasa ut glödlampor och annan ineffektiv belysning till förmån för energieffektivare lampor med bra ljus. Detta sker via ekodesigndirektivet och energimärkningsdirektivet. De glödlampor som fortfarande finns i butik får säljas slut och glödlampor som finns i ditt hem kan du fortsätta att använda tills de slocknat, och då ska du lämna dem till miljöstation för återvinning, de får inte kastas i soporna eller i glasåtervinningen. När alla glödlampor är borta beräknas det minska elanvändningen i EU med 39 miljarder kilowattimmar och i Sverige med 2 miljarder kilowattimmar per år. Sveriges minskning motsvarar den totala energianvändningen för 100 000 eluppvärmda villor under ett år. Det finns krav på lampor, både vad gäller energieffektivitet, kvalitet, livslängd och hur mycket av det ursprungliga ljusflödet som måste finnas kvar efter 6 000 timmar samt bra färgåtergivning, minst Ra 80 eller bättre. Dessutom ska lamporna och armaturerna energimärkas, de effektivaste lamporna är i energiklass A++. Sista steget i utfasningen sker 2018 då skärps kraven på halogenlampor då halogenlampor i energiklass C-D försvinner. Någon regel som ger din fastighetsägare en skyldighet att byta ut lamporna innan de har brunnit ut finns inte.

Visa svaret Anmäl
2016-05-18 14:33
i diskussionen Stambyte gått fel
Då låter det inte som om du överhuvudtaget är avtalspart med byggfirman utan bara med din förening som i sin tur är avtalspart med byggfirman. Du har då inte rätt att ta del av något besiktningsdokument från byggfirman och kan inte rikta dina krav gentemot byggfirman utan bara mot föreningen som i sin tur får reklamera ett felaktigt utfört arbete till byggfirman. Det är bara om det går att bevisa att byggfirman av vårdslöshet orsakat dig en skada som du på utomkontraktuella grunder och enligt skadeståndslagen kan rikta några anspråk på byggfirman. Men då måste du kunna bevisa vårdslöshet, vilket inte är så lätt. Du får istället ligga på din förening och kräva att de ställer krav på byggfirman att de fel som finns i ditt badrum beträffande sådant som du enligt era stadgar har underhållsansvar för åtgärdas utan kostnad för dig.

[Innehållet redigerades senast 2016-05-18 14:33]

Visa svaret Anmäl
2016-05-16 15:44
i diskussionen Stambyte gått fel
En av frågorna man måste ställa sig innan man kan svara på dina frågor är om det är du eller bostadsrättsföreningen som är avtalspart med byggfirman, eller om det är ett avtal där bostadsrättsföreningen har avtal gällande det arbetet som har med bostadsrättsföreningens ansvara att göra och du har ett separat avtal med företag för det arbete som har med ditt underhållsansvar att göra. Detta reglerar nämligen om konsumenttjänstlagen överhuvudtaget är tillämplig gentemot byggföretaget.

Visa svaret Anmäl
2016-05-09 20:46
i diskussionen Störande hundar o katter
En kattägare måste visa hänsyn gentemot sin omgivning och bevaka olägenheter som kan uppkomma samt sköta sin katt på ett ansvarsfullt sätt. Kattägare är enligt 36 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skyldig att se till att deras djur förvaras och sköts ”så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer”. I miljöbalkens 9 kap 3§ definieras olägenhet för människors hälsa som en störning som är regelbunden och inte ringa. Det är kommunen som har tillsynen enligt miljöbalken. Lagen om tillsyn över hundar och katter säger att hundar och katter ”skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter”. Denna paragraf gäller skador som katterna kan orsaka på egendom. Tillsynsmyndigheten för denna lag är polisen. Rättsläget gällande miljöbalken är idag något oklart vad gäller katter i bostadsområden men en generella bedömning är att tamkatter inte utgör en olägenhet enligt miljöbalkens definition i 9 kap. 3§. Praxis medför att både kattägaren och den störda måste agera i ärendet vilket kan innebära att en kattägare ska ha tillsyn över sin katt när den är ute. En katt bör vara märkt, annars finns risken att den bedöms vara en vildkatt. Den som störs bör skyddar sig genom att t.ex. sätta nät över sandlådor, stänga dörrar, eller duscha vatten på katten. Fråga i en Zooaffär, de kan ha tips. I många bostadsområden har man kommit överens om en policy som både kattägare och icke kattägare kan hålla sig till. Kolla med din fastighetsägare om det inte är något som ni också kan ha. Om man inte kommer fram till en lösning kan ärendet prövas utifrån gällande lagstiftning och praxis. Man kan anmäla till tillsynsmyndigheten som kan utreda frågan och fatta beslut som kan överklagas till Länsstyrelsen, vidare till Miljödomstolen och ibland ända till sista instans som är Miljööverdomstolen. Domar hittar du hos Stockholms miljödomstols i målen nr. 398-2000 och 1745-2003.

[Innehållet redigerades senast 2016-05-09 20:50]

Visa svaret Anmäl