Profilsida för vwiez

Kontodetaljer

Användarnamn:
vwiez
Medlem sedan:
2009-01-08
Antal forumsvar:
506
Senast inloggad:
2019-05-22 08:34
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Stockholm

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av vwiez

Konsumentvägledare
2015-09-29 16:08
Om golven är ett tillval som ni avtalat direkt med byggföretaget om så har ni rätt att reklamera den undermåliga golvreparationen till byggföretaget. För att konstatera om det är en fackmässigt felaktig åtgärd man använt eller ej, så kan man i många fall behöva konsultera en kunnig och oberoende besiktningsman som kan hjälpa er att konstatera om felen åtgärdats på ett fackmässigt korrekt sätt eller ej. Om avtalet gällande golven är med ett byggföretag skulle man kunna låta Allmänna reklamationsnämnden pröva ärendet. Om det finns ett besiktningsprotokoll som accepterar lagningen av golvet så kan det dock bli svårt att bevisa att så inte är fallet. Om det inte finns ett separat avtal beträffande golvet med byggföretaget så har ni ert upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen och då kan ni inte låta ARN pröva ärendet utan då är det en fråga som kan prövas i Bostadsrättsnämnden eller i tingsrätten. På följande länk finns info om bostadsrättsnämnden:http://www.bostadsrattsnamnden.se/ Men samma sak gäller här. Utan ett besiktningsprotokoll som underkänner åtgärden på golvet så kan det bli väldigt svårt att vinna tvisten.

Visa svaret Anmäl
2015-09-16 11:04
Om det inte står annat i era stadgar så gäller precis som du skriver att du som bostadsrättshavare bara ansvarar för ytskiktet, när det gäller golven. Den exakta gränsdragningen framgår tyvärr inte alltid av stadgarna medans det hos vissa föreningar finns en beskrivning där man med ytskicket menar rummens golv jämte underliggande ytbehandling som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt. Kan man inte komma överens om var gränsdragningen ska gå kan man ta hjälp av hyresnämnden som kan hjälpa till med medling. Du hittar deras kontaktuppgifter här: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/ Vid en tvist kan du vända dig till bostadsrättsnämnden som kan pröva ärendet. Du hittar deras kontaktuppgifter o ärenden liknande ditt på deras hemsida: http://www.bostadsrattsnamnden.se/anmalan

Visa svaret Anmäl
2015-09-07 13:48
Förmodligen är det inte du utan din förening som ingått avtal med byggaren gällande bygget av bostadsrätten med tillhörande terrass. Då kan inte du direkt rikta dina krav gentemot byggaren utan du får då rikta dina krav gentemot din förening som förmodligen är avtalspart till byggfirman. Huruvida felet är så stort att det är skäligt att kräva att plankorna även på den franska balkongen ska bytas ut eller ej kan jag inte spekulera i. Förmodligen handlar det istället om ett prisavdrag, om lägenheten o dess balkonger inte motsvarar vad som avtalats o vad som är rimligt att kräva. Dvs samma golv på båda balkongerna om det är vad som avtalats. Nu verkar det ju vara samma golv men olika färg pga att ett är gammalt o ett utbytt, något som förmodligen kommer att jämna ut sig.

Visa svaret Anmäl
2015-09-03 11:00
i diskussionen Bristande ljudisolering
Styrelsen är skyldig att undersöka om ljudet från grannens lägenhet är av sådan omfattning att det kan anses som en störning i Bostadsrättslagens mening. Detta kan styrelsen undersöka genom att själva gå dit och lyssna samt höra med andra grannar om de också upplever några störningar. Dock är vår upplevelse av huruvida ljud från grannar är så störande att det utgör en sådan olägenhet som avses i bostadsrättslagens mening något ytterst subjektivt. Ett visst mått av störande ljud från grannar, om man bor i ett flerbostadshus, lär vara omöjligt att undvika. Folkhälsomyndigheten ger ut allmänna råd för buller inomhus. I dessa finns råd och rekommendationer för vad som gäller. Du kan läsa mer om detta här. http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/inomhusmiljo/buller/ Om inte din förening tar ditt problem på allvar kan du vända dig till din kommuns miljökontor, som bedömer situationen och kan fatta beslut om utredningar och åtgärder. Om man är oense med sin bostadsrättsförening kan man alltid vända sig till hyresnämnden för att få hjälp med medling, om din förening går med på detta. I vissa fall kan de även fatta beslut. Du kan läsa mer om detta på hyresnämndens hemsida: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/ Du kan också läsa mer om buller i bostad på följande sida:http://www.omboende.se/sv/Aga1/Inomhusmiljo/Buller-/

Visa svaret Anmäl
2015-07-08 16:20
Enligt normalstadgarna är det du som bostadsrättshavare som ansvarar för fönsterglasen. Är det något annat som gäller i din förening så framgår det av era stadgar. Handlar det om ett garantifel som byggaren ansvarar för så är det er förening som är avtalspart o som kan reklamera det undermåliga fönsterglaset. Så kolla först era stadgar men förmodligen får du reklamera till föreningen o föreningen till byggaren.

Visa svaret Anmäl
2015-06-25 14:14
i diskussionen fönsterbyte
Enligt normalstadgar tillhör bågar, karmar och dropplister det som din förening ansvarar för att underhålla. Vill man ha en annan fördelning av ansvaret kan man se till att stadgarna ändras, detta då på ett korrekt sätt. Hur detta ska gå till finns reglerat i bostadsrättslagen 9:23§ http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM Om en styrelse godkänner en åtgärd som innebär att bostadsrättshavare tar på sig ett större underhållsansvar än vad som står i stadgarna innebär det normalt sett inte att bostadsrättshavaren övertar underhållsskyldigheten från föreningen, men det kan finnas en risk att styrelsen skriver in att underhållsansvaret då ska flyttas över på bostadsrättshavaren om bostadsrättshavaren accepterar detta, och det är inte säkert är en konsekvens man vill ha framöver. Ett annat alternativ är att man gör ett kapitaltillskott. Kapitaltillskott innebär att bostadsrättsföreningens medlemmar skjuter till eget kapital till bostadsrättsföreningens kapital, oftast genom att medlemmarna själva tar egna lån. Detta kan göras kollektivt genom att insatserna ökas för samtliga bostadsrättshavare i förhållande till insatsandelstalen. Detta kräver att beslut tas på föreningsstämma med särskilda majoritetskrav. Antingen krävs att alla bostadsrättshavare har gått med på beslutet, alternativt kan man ta ett beslut på en föreningsstämma med en majoritet på två tredjedelar av de röstande samt att beslutet godkänns av hyresnämnden. I vissa fall kan man dra av för kaptialtillskott i sin deklaration. För att tillskott för finansiering av förbättringsarbeten skall få dras i deklarationen krävs att tillskottet som medlemmarna har gjort varit avsett för ett bestämt, ”öronmärkt” förbättringsarbete och att det sammanlagda tillskottet från medlemmarna för arbetet ifråga har uppgått till minst 3000 kr multiplicerat med antalet deltagande bostadsrätter.

Visa svaret Anmäl
2015-06-12 11:01
Hej! Ja du har rätt att hyra ut din bostadsrättslägenhet i andra hand. Du måste dock ha föreningens tillåtelse. Men i de flesta fall har föreningen inte så stora möjligheter att neka en andrahandsuthyrning om det inte är till men för föreningen. Du hittar mer info på Hyresnämndens hemsida: http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Hyran/Bostadsratt/ Du ska betala 30% skatt på det överskott du gör på uthyrningen, men får göra ett schablonavdrag i din deklaration på 40 000 kr för den ersättning du får från uthyrningen. Du hittar info om detta på skatteverkets hemsida: http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/rantorochutdelning/privatrantorfaq/jagharhyrtutminbostadhurbeskattasdet.5.18e1b10334ebe8bc8000118317.html

Visa svaret Anmäl
2015-06-12 10:10
i diskussionen Gratis boligselskab?
Många kommuner erbjuder någon form av bostadskö. Dock kan de ofta vara förenat med en liten års/kostnad att stå i kö. Sen kan man kontakta privata värdar o höra om de har egna köer.

Visa svaret Anmäl
2015-06-12 10:05
Hej! Det beror på vad du ingått avtal om när du skrev på kontraktet och vad utlovades innan du skrev på kontraktet? Skulle fiber vara inkopplat i din lägenhet eller var det något som du som boende själv skulle ombesörja? Någon lag som tvingar en fastighetsägare att erbjuda fiber finns det inte.

Visa svaret Anmäl
2015-06-09 10:43
I Hyreslagen som du hittar i Jordabalken 12 kapitlet står det i 9§ att "På tillträdesdagen skall hyresvärden, om inte bättre skick har avtalats, tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet." För att få göra om ett källarutrymme till en bostad måste fastighetsägaren först och främst söka bygglov. Enligt 8 kap. 1 § Plan och bygglagen är det krav på bygglov för att göra sådana ändringar av byggnader som innebär att det inreds någon ytterligare bostad. Det finns där också vissa krav som måste uppfyllas. Fönstren får till exempel inte vara för små, eftersom dagsljus måste släppas in. Man måste även ta hänsyn till byggnadens enhetsomfattning och andra byggnadskrav samt de särskilda krav som ställs på bostäder, oavsett om det rör sig om en full renovering eller bara en mindre förändring. Om inte denna källarlokal uppfyller dessa krav kan din vän kontakta hyresnämnden som kan besluta om åtgärdsföreläggande som exempelvis kan gå ut på att hyresvärden ska ha reparerat lägenheten före ett visst datum, annars får den inte användas som bostad. Du kan läsa mer om detta på hyrsnämndens hemsida. http://www.hyresnamnden.se/Fragor-och-svar/Hyresratt---bostad/Fel-och-brister-i-lagenheten/

Visa svaret Anmäl
2015-06-09 10:16
Störningar från grannar regleras bland annat i hyreslagstiftningen, bostadsrättslagstiftningen och i ordningslagen. Miljöbalken är också tillämplig men dessa typer av störningar handläggs normalt sett inte av miljöförvaltningen då tillsynen skulle bli alldeles för resurskrävande. Är fastigheten godkänd enligt den byggnorm som gällde vid uppförande eller ombyggnation, ställs normalt inte hårdare krav i efterhand, även om kraven har ökat på byggnader som byggts senare. I de fall fastigheten inte har avsevärt sämre ljudisolering än vad som kan förväntas från en fastighet av samma ålder och uppförande – eller om inga ombyggnationer eller ominstallationer utförts under senare tid – driver miljöförvaltningen normalt sett inga ärenden med avseende på fastighetens ljudisolering. Men oavsett om man bor i bostadsrätt eller hyresrätt får man inte utsätta sina grannar för buller eller andra störningar i för hög grad. Fastighetsägaren, i ditt fall föreningen, är ansvarig för att de boende brukar bostaden på ett "normalt" sätt och inte orsakar störningar till andra grannar. Om någon klagar på störande grannar är bostadsrättsföreningen skyldig att undersöka om klagomålen är befogade, dvs. avgöra om hyresgästen eller företeelsen som man klagar på är onormalt störande. Om föreningen bedömer en annan hyresgäst som störande ska tillsägelser ske om att störningarna måste upphöra. Om störningarna fortsätter i en bostadsrätt kan föreningen säga upp bostadsrättsinnehavaren som tvingas att flytta. Hyresnämnden är den myndighet som slutligen prövar juridiska frågor kring störningar/uppsägningar. Ta upp frågan med styrelsen igen. Det är sedan deras ansvar att utreda ärendet. Om de inte tar sitt ansvar vänder du dig till hyresnämnden. Du hittar info om dem här: http://www.hyresnamnden.se/Fragor-och-svar/Bostadsratt/ Du kan också läsa mer om buller inomhus på folkhälsomyndighetens hemsida: http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Buller-Hoga-ljudnivaer-och-buller-inomhus/

Visa svaret Anmäl
2015-05-12 09:39
Om minst en tiondel av alla medlemmar i föreningen skriftligen begär en extrastämma, och i skrivelsen talar om varför, så måste styrelsen kalla till en extrastämma.

Visa svaret Anmäl
2015-04-20 13:09
Det är tveksamt om en bostadsrättsförening kan ta in bestämmelser i stadgarna om obligatoriska arbetsuppgifter såsom underhåll och snöskottning. Det torde åtminstone inte vara tillåtet att lägga på avgifter på dem som inte fullgör sin arbetsplikt. Detta regleras i 7 kap. 14 § Bostadsrättslagen (BRL) att en bostadsrättsförening inte får ta ut extra avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta enligt lag. Enligt 7 kap. 4 § BRL är det bostadsrättsföreningen som är skyldig att hålla fastigheten i gott skick. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.htm

Visa svaret Anmäl
2015-04-20 10:49
i diskussionen Fönsterdilemma!
Om inte stadgarna tydligt säger vad som gäller bör glas, tätningslister och fönsterbågar samt dörrar höra till det inre underhållet, detta med hänvisning till förarbeten till bostadsrättslagen. Exempel ska då rötskador på fönsterbågar åtgärdas av bostadsrättshavaren. Men om stadgarna säger att föreningen svarar för målning av yttersidorna på ytterfönstren ska föreningen ansvara för skador som uppstår pga bristfälligt underhåll av yttersidorna. I många fall väljer föreningen att sköta målning av utsidorna på fönsterbågarna för att föreningens hus ska ha ett enhetligt utseende, men om föreningen vill ta på sig ett större underhållsansvar än man har enligt stadgarna så måste det till en stadgeändring. 1. Föreningen kan på bostadsrättshavarens bekostnad avhjälpa brister som bostadsrättshavaren ansvarar för om det finns risk för omfattande skador på föreningens eller annans egendom. Innan de gör detta ska de säga till bostadsrättshavaren att avhjälpa bristerna snarast möjligt. En sådan tillsägelse ska lämnas genom ett rekommenderat brev till mottagarens vanliga adress. 2. Har föreningen tagit på sig ett större underhållsansvar ska det regleras via en stadgeändring o då blir ju föreningen underhållsansvarig i enlighet med de nya stadgarna. 3. Man kan förmodligen inte tvinga föreningen att ta emot dina papper på mötet, men skickar du in pappren till styrelsen o kräver ett svar så har jag svårt att se att de inte måste svara. Skulle föreningen acceptera en frivillig medling kan du ansöka om medling hos hyresnämnden för att komma till tals med dem. Läs mer här: http://www.hyresnamnden.se/Om-Hyresnamnden/ 5. Om du ska kräva förtydligande svar eller direkt vända dig till din jurist kan jag inte råda dig i. Där få du själv göra avvägningen. Men alla kostander som föreningen drabbas av kommer ju i slutändan också att drabba dig eftersom föreningens utgifter ju också drabbar föreningens alla medlemmar. Beträffande huruvida ditt fall skulle bli prejudikat eller ej beror på huruvida era stadgar kommer att skrivas om eller förtydligas. Tar föreningen på sig ett större ansvar än vad som hittills finns i era stadgar så ska det regleras via en stadgeändrig på sedvanligt sätt.

[Innehållet redigerades senast 2015-04-20 10:51]

Visa svaret Anmäl
2015-04-20 08:40

Visa svaret Anmäl
2015-04-20 08:38
i diskussionen Förtur
All relevant information beträffande bolagets förturssystem bör framkomma före eller senast i samband med att din pojkvän eller hans arbetsgivare ansökt om förtur. Fråga bolaget var någonstans de kan hitta dessa regler. Ett annat tips kan vara att hans arbetsgivare påtalar för kommunen ifråga att om de vill att företagen på orten ska kunna rekrytera personal som skriver sig på orten och samtidigt bidrar till den kommunala skatten, så kanske de ska se över sina kommunala bolags regler för förtur.

Visa svaret Anmäl
2015-04-15 14:49
Om det finns ursprungliga fel i lägenheten, alltså sådana som du inte trots en noggrann undersökning hade kunnat upptäcka, så kan du reklamera dessa fel till föreningen inom de 2 år som man normalt sett har reklamationsfrist enligt köplagen. Enligt bostadsrättslagen 7:1§ ska din lägenhet när den första gången tas i bruk tillhandahållas i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Detta torde också omfatta att den blir godkänd vid en besiktning både beträffande fukt och ventilation. Huruvida de eventuella fel du vill klaga på skulle kunna vara dolda eller ej borde förmodligen ovk-kontrollanten och anticimex kunna svara dig på. Dock kan det vara svårt för dig att reklamera eventuella fel till byggaren eftersom det väl var föreningen och inte du som var avtalspart i själva ombyggnaden. Enligt bostadsrättslagen 7:12§ svarar förenigen dessutom för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler. Hur ansvarsfördelningen därutöver är fördelad framgår av era stadgar. Bostadsrättslagen hittar du här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM Om du och föreningen inte kommer överens om hur felen ska åtgärdas o vem som ska stå för kostnaderna kan man ta hjälp av hyresnämnden som kan ställa upp för medling. Detta under förutsättning att din förening går med på detta. Du kan också vända dig till Bostadsrättsnämnden som kan pröva en eventuell tvist. http://www.bostadsrattsnamnden.se/

Visa svaret Anmäl
2015-03-02 13:59
Föreningen har rätt att få tillträde till en lägenhet för att utföra arbete som åligger föreningen, t.ex. stambyte. Det är föreningen som bestämmer när tillträde ska ske men föreningen måste samtidigt visa hänsyn mot bostadsrättshavaren och ge hen besked i rimlig tid innan tillträdet. Några veckor borde normalt sett vara tillräckligt. Är det fråga om större arbeten måste besked lämnas i god tid. Dessutom kräver bostadsrättslagen att föreningen ska se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt. Om en bostadsrättshavare inte ger föreningen tillträde kan föreningen begära s.k. särskild handräckning hos kronofogden för att komma in i lägenheten. Att en bostadsrättshavare vägrar tillträde kan vara skäl för en förening att förverka hens bostadsrätt.

Visa svaret Anmäl
2015-02-23 08:53
Tidsfristen att klaga då det gäller köp av fast egendom är 10 år, men köparen har alltid en stark undersökningsplikt och sådana fel som man hade upptäckt vid en noggrann undersökning kan man oftast inte i efterhand klaga på. Detta under förutsättning att säljaren inte lämnat en särskild utfästelse t ex beträffande takets skick eller lagt in en friskrivningsklausul i köpekontraktet. Om säljaren vet om att det finns allvarliga fel på huset bör hen dock upplysa köparen om det. Säljaren kan annars bli ersättningsskyldig vid senare tillfälle, däremot inte för fel som hen upplyst om vid försäljningen eller sådana som inte är "dolda". Läs mer om detta här:http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/

Visa svaret Anmäl
2015-02-20 16:21
Om det inte är ett dolt fel kan du inte kräva att tidigare ägare ska stå för kostnaderna, såvida det inte särskilt utlovat något speciellt kring takets skick. När du ska anlita firma för att åtgärda taket skulle jag rekommendera att du dels anlitar branschansluten takläggare och dels tar del av de tips och den avtalsmall du hittar i guiden "Att anlita hantverkare" och hantverkareformuläret som du hittar här: http://www.omboende.se/sv/Bygga1/Anlita-hantverkare-/ Huruvida du skulle ha framgång i en tvist gentemot besiktningsfirman beror bland annat på exakt vad det är ni avtalat kring besiktningen och eventuella friskrivningsklausuler. Exakt vad omfattade besiktnignen? Om du vill gå vidare med skadeståndsanspråk gentemot besiktningsfirman så är det en tvist du kan låta Allmänna reklamationsnämnden pröva. På deras referatdatabas kan du hitta ärenden som är prövade gällande besiktning. http://www.arn.se/

Visa svaret Anmäl